Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Інвестиційний менеджмент»

Напрями вдосконалення процесу банківського інвестиційного кредитування

Карточка работы:1155ф
Цена:
Тема: Напрями вдосконалення процесу банківського інвестиційного кредитування
Предмет:Інвестиційний менеджмент
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):економіка
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ  3 1. Вплив світової фінансової кризи на стан інвестиційного кредитування в Україні. 5 2. Формування сприятливих умов для подальшого розвитку інвестиційного кредитування.           13 3. Рекомендації щодо вдосконалення організації процесу банківського кредитування.          27 Висновки       37 Список використаної літератури    39  
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність. Процеси економічної стабільності, зростання та оновлення визначаються розмірами і структурою інвестицій, якістю та швидкістю їх упровадження. В Україні існує ряд перешкод на шляху здійснення цих процесів. До них можна віднести як проблеми світового масштабу, зокрема, глобальну фінансову кризу, так і суто українські: відсутність сприятливого інвестиційного клімату, недосконалість ринкового механізму, нестабільність політичної ситуації, спекулятивну направленість більшості капіталовкладень, недостатньо привабливі інвестиційні проекти і разом з тим нестачу зацікавлених партнерів та коштів. Особливу роль у підтримці та активізації інвестиційної діяльності за нинішніх економічних умов України мають відігравати банки, які виступають посередниками у перерозподілі вільних коштів. При цьому головною формою участі банків у інвестиційному процесі повинен стати інвестиційний кредит, який є важливою категорією ринкової економіки, що віддзеркалює реальні зв’язки і відносини економічного життя. Основу дослідження даної теми становлять роботи провідних вітчизняних та закордонних вчених, які працювали як у сфері банківської діяльності, так і в напрямку вивчення процесів інвестування. Серед них слід відмітити таких, як: Т.А. Васильєва, Б.Л. Луців, Т.В. Майорова, Мороз А.М., В.А. Москвин, А.А. Пересада, М.І. Савлук, В.Г. Федоренко, Н.М. Шелудько та інші. Незважаючи на те, що питання кредитування та інвестування є найбільш суттєвими у банківській практиці та у розвитку економіки, проблема залишається не вирішеною остаточно. Подальшого дослідження потребує комплекс питань, які пов’язані з визначенням ролі інвестиційних кредитів у реалізації інноваційної стратегії розвитку України, а також питань, пов’язаних із пошуком можливих шляхів підвищення привабливості цих операцій для банків. Тому вивчення цього виду діяльності банків набуває високої актуальності. Метою роботи є дослідження стану та перспектив подальшого розвитку ринку довгострокових банківських інвестиційних кредитів у економіку України. Отже, основними завданнями дослідження є: – обґрунтування впливу світової фінансової кризи на стан інвестиційного кредитування в Україні; – розробка заходів щодо формування сприятливих умов для подальшого розвитку інвестиційного кредитування.. – надання рекомендацій щодо вдосконалення організації процесу банківського кредитування Об’єктом дослідження – це теоретико-методологічні засади банківського кредитування. Предмет дослідження – є процес банківського інвестиційного кредитування. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися загальні методи наукового пізнання. Зокрема: економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії, спостереження, групування та узагальнення.  
Объём работы:
36
Выводы:Таким чином, вирішення окреслених проблем потребує комплексного підходу та передбачає тісну співпрацю банків, підприємств та держави. У ситуації постійної глобальної невизначеності перш за все рішення лежить у політично-правовій площині. Основні регулюючі заходи органів монетарного, фіскального та бюджетного регулювання мають бути спрямовані на стабілізацію економіки, створення прогнозованого довгострокового привабливого інвестиційного клімату, підвищення ефективності банківського кредитування, передусім за рахунок стимулювання кредитування інвестиційної діяльності. На власному рівні банки повинні збудувати систему надання та реалізації довгострокових кредитів на умовах зацікавленості всіх суб’єктів інвестиційного процесу. Разом з цим банкам слід вживати заходи щодо мінімізації ризиків інвестування за рахунок побудови системи управління інвестиційною діяльністю, яка базується на застосуванні наукових підходів до нарощування ресурсної бази, збільшення доходів та недопущення ризиків. Як засвідчує міжнародний досвід, в умовах, коли фінансова система є недостатньо гнучкою та привабливою для належної мобілізації заощаджень, державні запозичення відіграють важливу макроекономічну коригуючу роль. Фінансуючись за рахунок сукупних заощаджень (тобто відкладеного попиту), запозичення з метою фінансування інвестицій дозволяють не лише підвищити сукупний ефективний попит, але й забезпечити збільшення його інвестиційної складової, що має поліпшити збалансованість розвитку вітчизняної промисловості, сприяти зростанню частки внутрішнього ринку у реалізації продукції машинобудування, металургії, інших галузей, що виробляють товари інвестиційного призначення. Позичкове фінансування державних інвестиційних проектів має в Україні значні перспективи розвитку. Чинниками, які зумовлюють такі перспективи, є: -          значна потреба національної економіки в інвестиціях як наслідок глибокої інвестиційної кризи 90-х рр. та потреба відповіді на виклик з боку стрімких змін чинників конкурентоспроможності, які спостерігаються у глобалізованому світовому економічному середовищі; -          потреба в залученні значних інвестицій у стратегічно значущі сектори, які потребують інвестування, проте є комерційно непривабливими (насамперед у сферах фізичної та соціальної інфраструктури); -          нестача власних інвестиційних ресурсів підприємств та фінансових установ, які неспівставні з потребами національної економіки в інвестиціях; -          значні прогалини в механізмах акумулювання нагромаджуваних у суспільстві заощаджень та спрямування їх на інвестиційні потреби, диспропорційне спрямування нагромаджуваних банками кредитних ресурсів на потреби споживання; -          нестабільність фінансування інвестиційних програм коштами державного бюджету через значну перевантаженість останнього соціальними видатками та циклічний тиск на нього з боку поточних політичних чинників; -          низька якість та неефективність чинної системи відбору інвестиційних проектів для державного інвестування та супроводу їх реалізації. Відтак актуальним та практично важливим завданням на сучасному етапі є пошук адекватних інструментів, методів та інституційних форм позичкового фінансування цілей державної інвестиційної політики. При цьому має враховуватись міжнародний досвід у цій сфері, адаптований та узгоджений з особливостями сучасного етапу розвитку національної економіки. Отже, співробітництво з міжнародними фінансово-кредитними організаціями є досить важливим для України, яка вирішує завдання не тільки інтеграції у світову економіку, а й зміцнення політичної незалежності та економічної безпеки. Реалії сучасних міжнародних економічних відносин вимагають пошуку взаємоприйнятних компромісів між державами для розв'язання актуальних валютно-фінансових проблем, що мають загальносвітове значення.  
Вариант:нет
Литература:1.         Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121 – ІІІ// Галицькі контракти. Документи для роботи. – 2001, № 4. – С. 74. 2.         Банківські операції: Підручник/ За ред. А.М. Мороза. К.: КНЕУ. – 2004. – 384 с. 3.         Борецький М. Проблематика довгострокового кредитування / М. Борецький // Вісник НБУ. – 2007. – № 5. – С. 32–38. 4.         Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини / С.Я. Боринець. – К.: Знання, 2004. - 409 с. 5.         Васюренко О.В. Банківські операції. Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 324 c. 6.         Гонгало Б. М. Інвестиційне кредитування у банках України / Б. М. Гонгало // Фінанси України. – 2006. – № 12. – С. 84–97. 7.         Діяльність банків. Зовнішній борг України Електронний ресурс. – Режим доступу: www.bank.gov.ua. 8.         Енциклопедія банківської справи України/ Редкол: В.С. Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь, Ін Юрс, 2001. – 680 с. 9.         Зайчикова В.В. Теоретичні та практичні проблеми управління муніципальними запозиченнями // Фінанси України.- № 1.- 2007.- С.38-42. 10.       Інвестиційна діяльність в Україні Електронний ресурс. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. 11.       Кльоба Ю. Принципи, функції і методи управління банківською інвестиційною діяльністю / Ю. Кльоба // Вісник НБУ. – 2007. – № 10. – С. 40–44.  12.       Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин.- К.: Наукова думка, 2006.- С. 297-298. 13.       Лютий І.О. Державний кредит та боргова політика України / І.О. Лютий. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 352 с. 14.       Меньшиков С.М. Новая экономика. Основы экономических учений. Учебное пособие. – М.: МО, 1999. – 400 с. 15.       Муніципальні позики: світова практика та український досвід (за ред. І.В.Бураковського).-К.: К.І.С., 2000.- С.31-33. 16.       Новоселова Л. О Реализации инвестиционной составляющий стратегии экономического роста в КНР // Российский экономический журнал.- № 4.- 2006.- С.64. 17.       Новоселова Л. Фондовый рынок КНР в эпицентре экономических преобразований // Российский экономический журнал.- № 1-2.- 2007.- С.67.    18.       Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт./ Под ред. Е.Г. Ищенко, В.И. Алексеева. – М.: Русская Деловая литература, 1998. – 352 с. 19.       Особливості та пріоритети боргової політики України. Гальчинський А.С., Варналій З.С., Майстришин В.Я. та ін. - К.: НІСД, 2004.   20.       Остапишин Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій. – 2-е вид. – К.: МАУП, 2003. – 112 с. 21.       Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування: Навч. посіб.- К.: КНЕУ, 2002. - 271с. 22.       Рокоча О.І. Міжнародні фінанси / Рокоча О.І., Філіпченко А.С., Шемет Т.С. -Київ: Либідь, 2003. – 784 с. 23.       Рязанова Н.С. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості / Н.С. Рязанова // Фінанси України. – 2005. - № 7. – С. 26-38. 24.       Словник сучасної економіки МакМілана/ Пер. з англ. – К.: "Арт Ек", 2000. – 640 с. 25.       Фуклєв В. Досвід Японії у довгостроковому кредитуванні економіки // Економіка України . – 1997. - № 10. – С. 18-28.  26.       Шатковська А.О. Членство України в міжнародних фінансових організаціях: основні форми співробітництва / А.О. Шатковська // Економіка АПК. – 2006. - № 1. – С. 134-140. 27.       Юрій С. Управління зростанням на основі боргу і Україна / С. Юрій // Журнал європейської економіки. – 2007. - №1. – С. 6-27. 28.       Mintz J.M., Smart M. Incentives for Public Investment under Fiscal Rules / World Bank Policy Research Working Paper 3860, March 2006.- р.17-20. 29.       Toigo P., Woods R. Public Investment in the United Kingdom // OECD Journal of Budgeting.-Vol 6, No 4, 2006.- p.76. 30.       Turrini A. Public investment and the EU fiscal framework // European Economy. Economic Papers.- N° 202.- May 2004.- p. 8.  31.       Public Investment and Fiscal Policy / IMF Discussion Papers.-March 12, 2004/- p. 10-25  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (126)