Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління ризиками»

Технічні ризики

Карточка работы:6076б
Цена:
Тема: Технічні ризики
Предмет:Управління ризиками
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП 3 1. Сутність та чинники ризику 4 2. Характеристика та види технічних ризиків 9 3. Страхування технічних ризиків 13 ВИСНОВКИ 19 Список використаної літератури 20
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ефективна підприємницька діяльність, як правило, пов’язана із освоєнням нової техніки та технологій, пошуком резервів, підвищенням інтенсивності виробництва. Але впровадження нової техніки та технологій приводить до небезпеки техногенних катастроф, що наносять значні втрати для природи, людей та виробництву. В даному випадку мова йде про технічний ризик. Вивченню природи та сутності технічного ризику відведено ще мало місця в ризикології, але за сучасних умов та часів, коли техніка все більше і більше упроваджується в наше життя та діяльність, технічний ризик стає цікавим для розгляду та вивчення. Слід відмітити, що технічний ризик відноситься до групи внутрішніх ризиків, оскільки підприємець може здійснювати на даний ризик безпосередній вплив та його виникнення, як правило, залежить від діяльності самого підприємця. Отже, метою написання даної роботи – є розгляд питань стосовно сутності та основних видів технічних ризиків. Перед написанням даної роботи стоятимуть наступні завдання: - розглянути сутність та основні чинники виникнення ризикової ситуації; - виокремити та розкрити сутність технічних ризиків, навести їх основні види та привести приклади технічних ризиків в різних сферах діяльності; - розглянути основи страхування технічних ризиків: страхування будівельного підприємця від усіх ризиків; страхування всіх монтажних ризиків; страхування машин; страхування електронних пристроїв.
Объём работы:
19
Выводы:Отже, підводячи підсумки слід зазначити, що у загальному випадку під ризиком розуміють можливість настання деякої несприятливої події, що тягне за собою різного роду втрати (наприклад, втрата майна, одержання доходів нижче очікуваного рівня тощо). В свою чергу технічний ризик, обумовлений технічними факторами, з якими пов’язана серія різних видів страхового ризику, наприклад будівельно-монтажне страхування, страхування електронного обладнання. В даній роботі було розглянуто ряд питань, які пов’язані з розкриттям теми «Технічні ризики». В першому питанні було розглянуто сутність ризику в цілому. Були приведені визначення об’єкта, суб’єкта та джерела ризику. Також, було наведено основні чинники ризику, як внутрішні, так і зовнішні. Друге питання було повністю присвячено безпосередньо технічному ризику. Так, в цьому питанні було наведено визначення технічного ризику, розглянуто ряд причин, через які виникає цей вид ризику, приведено види технічних ризиків в різних галузях діяльності. В третьому питанні розкривається сутність страхування технічних ризиків. В Україні страхування технічних ризиків здійснюється як страхування майнових інтересів при виконанні будівельно-монтажних робіт і охоплює різні галузі страхування. У світовій практиці страхування технічних ризиків включає у себе: страхування будівельного підприємця від усіх ризиків; страхування всіх монтажних ризиків; страхування машин; страхування електронних пристроїв.
Вариант:нет
Литература:1. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. 2. Вітлінський В.В., Верченко П.І., Наконечний С.І., Компаніченко О. С. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Менеджмент ризику». — К.: КНЕУ, 1999. — 132 с. 3. Глухов В.В., Коробко С.Б., Мринина Т.В. Економіка знань - Спб.:Питер,2003. 4. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.-М., 2003 5. Розин П., О крайней необходимости, СПб. 1899, стр. 233 6. Технический риск // Предпринимательство : Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.- С. 73. 7. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. ВА Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 380 с. 8. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2004.
Дополнительная информация:Предмет: Аналіз, моделювання та управління ризиками подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (30)