Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Контрольна робота з екології

Карточка работы:1001б
Цена:
Тема: Контрольна робота з екології
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 Охарактеризуйте предмет, об’єкт і основну проблему досліджень екології   4 Яка роль живих організмів у біогеохімічних циклах? Поясніть на прикладах5 Дайте характеристику антропоцентричним, екоцентричним та біоцентричним уявленням          6 Як співвідносяться між собою поняття "екологічна відповідальність" та "екологічна поведінка"?            9 В чому полягає відмінність між поняттями “екологічна криза” та “екологічна катастрофа”?         11 Висновки      13 Список літератури   14
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розвиток людської цивілізації неможливий без раціональної взаємодії з природою. Людина отримує все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, матеріали, бере від природи емоційну та естетичну наснагу. Цілеспрямованість дії людини на природу зумовлює не тільки позитивний вплив, а й призводить і до негативних наслідків. Тому сьогодні вкрай необхідна стратегія охорони довкілля, широке екологічне виховання населення. Екологія це наука про відносини між рослинними і тваринними організмами та навколишнім середовищем. В умовах глибоких соціальних і економічних перетворень в українському й у світовому співтоваристві, пов'язаних із процесами глобалізації соціального й економічного розвит­ку, формування і реалізації стратегічних шляхів переходу до безпечного, стабільного розвитку відносин між людиною, суспільством і природним середовищем, особливо важли­вими стають питання духовного потенціалу суспільного розвитку, насамперед інституту громадянського суспільства і менеджера як основного учасника процесів економічних перетворень у ньому.  
Объём работы:
11
Выводы:Важливим завданням екології є детальне вивчення за допомогою кількісних методів основ структури та функціонування природних і створених людиною систем. Оточуюча нас жива природа не є безладним, випадковим поєднанням живих істот. Це стійка організована система, що склалася в процесі еволюції органічного світу. Під екологічною системою розуміють сукупність елементів, утворених живими організмами та середовищем їх існування, пов’язаних між собою обміном речовин та енергією. При дослідженні регуляції чисельності ссавців велике значення надається аналізові взаємопов’язаних фізіологічних, гормональних, та залежних від поведінки механізмів. В динаміці чисельності популяцій найглибше вивчається роль практично важливих видів: шкідників сільського та лісового господарства, носіїв та переносників збудників захворювань, об’єктів рибного та мисливського промислів. Взаємовідносини людини з видами, популяціями, спільнотами в наш час є екологічно незбалансованими. Внаслідок цього мають місце значні втрати врожаїв за рахунок шкідників, значних збитків завдають живі організми сировині, матеріалам, техніці, будівлям, пам’ятникам культури, скорочується чисельність та зникають окремі види, виникає екологічний дискомфорт урбанізованого середовища, що поглиблює стресові ситуації, зростає захворюваність людей. Збалансованість взаємовідносин людини з видами, популяціями та спільнотами може бути досягнути за рахунок комплексних зусиль з боку людини шляхом екологічної регламентації господарської діяльності, цілеспрямованого. Екологічно виправданого впливу на види, популяції та екосистеми, шляхом екологічного виховання зростаючих поколінь.  
Вариант:нет
Литература:1. Бондарев Л.Г. Роль растительности в миграции минеральных веществ в атмосфере. // Природа.,1991, № 3, С.86-90. 2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. Посіб. – К.: знання, КОО, 2000. – С. 92–98. 3. Добровольский В.В. Основы биогеохимии. Учебн. пособие для геогр., биол., геолог., с-х спец. вузов. - М.: Высшая школа, 2000. -413с. 4. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. К.М. Ситника. — К.: Вища школа, 2001. — 358 с. 5. Ковальский В.В. Геохимическая экология. - М.: Наука, 1994.- 289с. 6. Корсак К.В., Плахотник О.В. Основи екології. – К.: МАУП, 2000.– 240 7. Основи загальної екології. Белявський Т.О. та ін. К.: Либідь, 2005 8. Охорона навколишнього природного середовища. Підр. для вузів. Під ред. Дуганова А.К. К.: Вища школа, 2003 9. Экология» Стадницкий Г.В. М.: Высшая школа, 2001.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (239)