Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Адміністративне право»

Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного права

Карточка работы:5560б
Цена:
Тема: Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного права
Предмет:Адміністративне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національна Академія Внутрішніх Справ України (НАВСУ)
Содержание:Вступ 3 1. Поняття і система місцевого самоврядування. Представництва та місцеві органи місцевого самоврядування 6 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад що до забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян 13 З. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування 16 4. Місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади 25 Висновки 30 Список використаної літератури 32
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах становлення та розвитку нашої держави, її намагання з гідністю увійти у світове співтовариство, особливої ваги набувають дослідження проблем ефективності функціонування регіональних політичних систем та реалізації державної політики місцевого самоврядування в регіонах. Подібні дослідження необхідні не лише для створення теоретичних концепцій, але й для вироблення практичних рекомендацій щодо діяльності державних і регіональних органів влади: адже саме регіональні та місцеві органи влади мають вирішувати політичні, господарські, культурні і навіть ідеологічні проблеми у межах своїх територій. Більшості цивілізованих країн світового співтовариства на підставі відповідних законодавчих актів вдається проводити ефективну політику розвитку регіонів і місцевого самоврядування. Для української держави одним із першорядних завдань є створення дієвої системи місцевого самоврядування, яка б враховувала досвід промислово-розвинених країн і відображала б місцеву специфіку. Розробка такої системи розпочалась у 90-их роках ХХ століття. Над створенням придатної моделі самоврядування працює багато вчених різних галузей науки. Однак, попри різноманітність наукових досліджень, на сьогодні узагальнюючих праць, присвячених безпосередньо розвитку і становленню політичного інституту місцевого самоврядування в Україні - небагато. У курсовій роботі розглядаються питання, пов’язані з функціонуванням інституту місцевого самоврядування, узагальнюється накопичений практичний досвід організації місцевого самоврядування в Україні, і на основі аналізу законодавчої бази, докладно розглядаються особливості реалізації політики місцевого самоврядування в Україні, виявляються труднощі реалізації такої політики та окреслюються шляхи їхнього подолання. Актуальність курсової роботи зумовлена зростанням ролі регіонів, що є визначальною ознакою сучасного розвитку держав у світі. Нові технології висувають на перший план ускладнення соціальної та виробничої інфраструктури, проблеми взаємодії та вирішення фінансових й адміністративних питань у тісному взаємозв’язку регіонів з центром, що можливе лише за умови оптимального поєднання державного управління і місцевого самоврядування, а також відповідного перерозподілу функцій управління між державою та регіонами. Світовий досвід показує, що без розв’язання цього практично не може бути ефективного проведення ринкових перетворень та подальшого економічного зростання. До вагомих здобутків у цій галузі слід віднести праці таких науковців як: Б. Андресюк, Ю. Панейко, В. Симоненко. До теми місцевого самоврядування звертаються вітчизняні економісти, політологи, політики. Серед них: Б. Адамов, В. Амітан, В. Кравченко, В. Мамутов, В. Медведчук, М. Пухтинський, М. Чумаченько, та регіональні лідери. Метою курсової роботи є комплексний політологічний аналіз розвитку інституту місцевого самоврядування, а також дослідження особливостей, проблем і перспектив регіонального самоврядування в Україні, порівняльний аналіз його становлення у регіонах країни. Для реалізації мети були визначені такі наукові й практичні завдання: - проаналізувати стан розробки питання місцевого самоврядування, розглянути історичні передумови розвитку місцевого самоврядування в Україні; - визначити особливості становлення місцевого самоврядування в Україні та накреслити шляхи вирішення існуючих проблем; - дослідити основні методологічно-концептуальні підходи до місцевого самоврядування як стосовно дослідження, так і способи його практичного здійснення; - узагальнити етапи політико-правового закріплення місцевого самоврядування в Україні та проаналізувати вплив на розвиток політичних інститутів місцевого самоврядування прийняття Конституції України та законів України про місцеве самоврядування; - з’ясувати процес формування місцевої політичної еліти України та проаналізувати відносини регіональних еліт із центральною; Об’єктом курсової роботи є еволюція місцевого самоврядування в Україні, суперечності та особливості його становлення. Предметом роботи є особливості реалізації політики місцевого самоврядування в Україні в умовах трансформаційного періоду, принципи та закономірності становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні. Методи дослідження. З метою одержання найбільш достовірних наукових результатів застосовані загальнонаукові філософські і спеціальні методи. Структурно-функціональний аналіз включає вивчення функціональних залежностей елементів системи місцевого самоврядування. Метою цього аналізу стала оцінка змін соціально-економічних і політичних ситуацій, до яких місцеве самоврядування як інститут демократичної держави може мати відношення. Системний підхід надав можливість розглянути інститут місцевого самоврядування як певну цілісність, визначити його роль і місце у розвитку суспільства. Порівняльний метод використовувався з метою виявлення загальних рис і специфіки розвитку областей України. Інституціональний метод також використаний для аналізу місцевого самоврядування, яке реалізує інтереси громадян, і дозволив виявити юридичні норми, проаналізувати закони суспільства щодо самоуправління; соціологічний і політологічний аналіз - для виявлення залежності політичних процесів від соціально-економічних факторів; критично конструктивний метод – для визначення внутрішніх протиріч діяльності регіональних еліт України. Використані принципи історизму, об’єктивності, конкретності.
Объём работы:
29
Выводы:Таким чином, органи місцевого самоврядування несуть конституційно-правову (політичну) та цивільну відповідальність. Конституційно-правова відповідальність перш за все має наслідком припинення повноважень. Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування" повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках: 1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом; 2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті ради за наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми. Питання про дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене сільським, селищним, міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу. За наявності зазначених підстав, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським, селищним, міським головою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається законом про вибори. Повноваження виконавчого комітету припиняються внаслідок його розпуску за рішенням відповідної ради. Повноваження інших виконавчих органів рад припиняються внаслідок рішення ради про ліквідацію. Повноваження виборчої комісії припиняються радою, яка її утворила за порушення Конституції та законів України. Адміністративна відповідальність для органів місцевого самоврядування наступає в наслідок призупинення прокурором акту місцевого самоврядування, його відміни судом з причин незаконності, скасування радою рішення виконавчого комітету з питань віднесених до власних повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування, скасування рішення виконавчих органів самоврядування виконкомом, призупинення рішення виконкому головою поселення. При цьому слід зазначити, що посадови особи та виконавчі органи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед державою лише з точки зору законності, а не доцільності власних заходів. Цивільна відповідальність (негативні майнові наслідки) для органів місцевого самоврядування наступає, наприклад, внаслідок незаконних дій або бездіяльності представницьких, виконавчих органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств.
Вариант:нет
Литература:Батанов О.В. Територіальна громада — основа місцевого самоврядування. — К., 2001. - 260 с. 2. Долженков О.,Мучник О. Відповідальність муніципальних службовців як найважливіший інститут в муніципальному праві України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 1999. — № 4. — С. 46. 3. ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” УК – 14 червня 1997р. Урядовий курьер. 4. К о т ю к В. Основи держави і права. — К., 1997. — 224 с. 5. Коммунальное право Украины: Учеб. пособ./В.Д.Волков, А.Г.Бобкова, Н.А.Захарченко и др. — Донецк, 1999. — 374 с. 6. Конституція (Основний Закон)України. 7. Муніципальне право України: Підруч. / В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Бай-муратов та ін.; За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. — К., 2001. — 352 с. 8. Правознавство. / За ред. Михайла Настюка.- Львів: Світ,1994.-271с. 9. Переосмислення функцій державного управління у контексті децентралізації публічної влади (В. І. Мельниченко) // Український соціум. - 2004. - № 2 (4). - C.109-116 10. Рабінович П.М., Шмельова Г.Г. Загальна теорія права і держави: навчальний посібник. К.,1993. 11. Чернецька О.В. До питання про відповідальність депутатів представницького органу місцевого самоврядування // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 23–24 квітня 2004. – К.: КНУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – C. 137–139. 12. Чернецька О.В. Функції депутатів місцевих рад // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України: Збірник наукових праць. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – №4 (22). – С. 154–159. 13. Чернецька О.В. Законодавство України про статус депутатів місцевих рад // Науковий вісник Академії державної податкової служби України: Збірник наукових праць. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – №2 (20). – С. 178–184. 14. Юридична термінологія. Довідник. — К., 1998. — 224 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (193)