Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Особливості менеджменту в корпораціях.

Карточка работы:11774 ф
Цена:
Тема: Особливості менеджменту в корпораціях.
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Організація обслуговування в готельних і туристичних компаніях
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Інститут Соціальних і Культурних Зв'язків (КІСКЗ)
Содержание:ЗМІСТ     ВСТУП.. 3     РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 5   1.1. Зміст системи управлінських відносин. 5 1.2. Виникнення і розвиток управлінської думки. 7   РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 10   2.1. Функції менеджменту як основна категорія управління організацією.. 10 2.2. Зміст, цілі та завдання управління туристичними організаціями. 13   РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (на прикладі ЗАТ «Київський готель «Мир») 21   2.1. Аналіз системи менеджменту туристичного підприємства. 21 3.2. Рекомендації щодо вдосконалення системи менеджменту на підприємстві 27     ВИСНОВКИ.. 32 ЛІТЕРАТУРА. 34 ДОДАТКИ.. 36  
Курс:4
Реферат:
Язык:Українська
Вступление:ВСТУП     Актуальність дослідження. Невід'ємною складовою світового туристичного процесу є вітчизняна туристична галузь. Попри всі політичні та соціально-економічні негаразди останніх років індустрія туризму стала тією галуззю народного господарства України, яка з року в рік без залучення державних дотацій стабільно нарощує обсяги виробництва туристичного продукту. Туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і держави. Виникнення і розвиток ринкових відносин, перетворення що відбуваються в економіці країни потребують вирішення важливих проблем у сфері управління діяльністю підприємства. Ринкові відносини викликають посилення ролі методів господарського управління, потребують перегляду  концепції управління, що сформувалися, застосування нових методів аналізу і побудови системи управління підприємством. Процес управління на будь-якому підприємстві незалежно від виду діяльності повинен бути одним з основних процесів. Тільки якість управління визначає життєздатність і конкурентоспроможність підприємства. Цим і обумовлена актуальність дослідження. Проблеми управління персоналом підприємств туристичного бізнесу висвітлено в роботах учених В.Н. Акішина, Д.Б. Богині, Л.П.Дядечко,             Н.І. Кабушкіна, В.А. Квартального, А.М. Колота, А.А. Крилова,                    Ю.В. Прушинського, Ф.І. Хміля, Г.В. Щокіна та ін. Метою роботи є вивчення особливостей системи менеджменту на підприємстві туристичного бізнесу. Предметом дослідження виступає система управління персоналом туристичного підприємства. Об'єктом дослідження обрано готельний комплекс «Мир» (м. Київ). Інформаційною базою дослідження є дані статистичної звітності й аналітичних обстежень результатів діяльності підприємства туристичного бізнесу, довідкові матеріали, публікації періодичних видань, науково-практичних конференцій, спеціальна економічна література.  
Объём работы:
36
Выводы:ВИСНОВКИ     На основі здійсненого в роботі дослідження зроблено такі висновки: 1. Організація як процес характеризується сукупністю дій, що ведуть до заснування й удосконалення взаємозв’язків між частинами цілого. В останньому випадку поняття «організація» реалізується як одна з основних функцій соціального управління при створенні й удосконаленні діяльності будь-якої соціальної системи. 2. Функції – це основна категорія управління, у якій об’єднані зміст управлінської діяльності, її принципи і методи. Під функцією менеджменту розуміється чітко окреслене коло питань і завдань, що вирішуються визначеною посадовою особою чи структурними підрозділами апарату управління в процесі управління підприємством. Функції управління відбивають конкретний зміст управлінської діяльності менеджера, апарату управління, характеризують вид цієї діяльності, сукупність обов’язків, закріплених за окремим працівником, підрозділом, призначення кожної конкретної ланки управління.  3. Проблеми, які вирішуються в процесі управлінської діяльності, зводяться до визначення конкретних і чітких цілей розвитку підприємства, встановлення  їх пріоритетності, черговості і послідовності їх реалізації. На цій основі розробляються задачі і шляхи їх вирішення, визначаються потреби в ресурсах і вишукуються джерела цих ресурсів, а також розробляються способи ефективного контролю за своєчасним і правильним виконанням задач. 4. Дослідження формування та розвитку системи менеджменту туристичного підприємства проводилося на основі готельного комплексу ЗАТ «Київський готель «Мир». Адреса готелю: 03040, Україна, Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 70. Вид економічної діяльності: готелі з ресторанами, роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчим ассортиментом, роздрiбна торгiвля напоями. Тип і клас: категорія – стандарт, підкатегорія – економічний, клас категорії – міський готель загального типу, система зірок – 3*. 5. Основним недоліком системи управління персоналом в готельному комплексі «Мир» є  відсутність врахування людського чинника, тобто приділяється занадто мало уваги об’єктивній системі оцінці роботи працівників, визначення чітких мотиваторів поведінки колективу підприємства. Оцінка роботи персоналу може слугувати як інструмент управління, що допомагає керівникові при досягненні цілей, які стоять перед організацією та підрозділом. Однак при цьому керівник повинен не тільки добре розумітися на існую­чих методах оцінки, але вміти вірно обрати методи, які б краще підходили як при прийнятті адміністрати­вних рішень, так і при прийнятті рішень, пов’язаних з розвитком працівників. 6. В результаті аналізу організаційно-адміністративного механізму управління готельним комплексом «Мир» було встановлено відсутність єдиної чітко визначеної методики до  забезпечення якості системи управління даним підприємством з урахуванням сучасних тенденцій в управлінні. Процес забезпечення якості системи управління готельним підприємством ЗАТ «Київський готель «Мир» має характеризуватися довгостроковістю та інноваційною спрямованістю. З огляду на це ефективність реалізації заходів із забезпечення якості системи управління даним готельним комплексом на основі удосконалення функціональної взаємодії управлінського персоналу вимагає чітко визначеної програми дій з боку вищого керівництва готельного підприємства.  
Вариант:нет
Литература:ЛІТЕРАТУРА     1.     Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2006. – 350 с. 2.     Вершов О. Ю. Вплив управлінської праці на якість продукції в системі управління // Вісник ДонДУЕТ. Економічні науки. – 2006. –  №3 (19). – с.13. 3.     Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. вузів. – К.: "КОНДОР", 2006. – 598 с. 4.     Герасименко В.Г. Основи туристського бізнесу: Учб. посібник. – О.: Чорномор’я, 2004. – 160 с. 5.     Герасимчук В. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід // Проблеми економіки. – 2003. – №4. – с.12. 6.     Дубич К.В. Основи теорії управління та менеджменту: Навч. посіб. – К.: Пектораль, 2005. – 104 с.  7.     Кабушкін Н.І. Менеджмент туризму: Учб. посібник. – 2. вид., перероб. – Л.: Нове знання, 2005. – 430 с. 8.     Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Выбранные труды: в 5-ти т. –  М.: Финансы и статистика, 2005. –  346 с. 9.      Кифяк В.О. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312 с. 10.  Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с. 11.  Маллинз, Лори. Менеджмент и организационное поведение: Учеб.-практ. пособие / Пер. с англ. Т. Цеханович и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 1039 с. 12.  Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с. 13.  Москальова Л., Шевченко Ю. Професійне становлення у практиці управління // Проблеми економіки. – 2006. – Вип.10. – с.18. 14.  Одінцова Г.М. Кадрове забезпечення розробки та реалізації стратегічних рішень // Персонал. – 2005. – №10. – с.22. 15.  Озоненко Г.Л. Ситуаційний підхід в сучасній теорії та практиці менеджменту. // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – Київ: НДЕІ, 2005. – Вип.16. – с.146. 16.  Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручн. – К.: Кондор, 2006. – 664 с. 17.  Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 300 с. 18.  Робінс С., Де Ченцо Д. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Основи, 2002. – 671 с. 19.      Сидоренко І. О. Критерій якості в конкурентоспроможності туристичних підприємств // Регіональні перспективи.  – 2005. –  № 2-3. –  с.155. 20.  Тарасова С.М. Формування у менеджерів готовності до управлінської діяльності // Наукові записки. – Випуск 58. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2007. – с.258. 21.  Туленков М. В. Концептуальні засади організації сучасного менеджменту: Монографія. Київ – Ніжин: Аспект. – Поліграф, 2006. – 312 с. 22.  Туленков М. В. Організаційна взаємодія в системах соціального управління (соціологічний аналіз): Монографія. – К.: ІПК ДСЗУ, 2005. – 222 с. 23.  Фролова Г.І. Методологічні аспекти ситуаційного підходу в менеджменті // Вісник Технологічного університету Поділля, 2005. – Ч.2. – №4. – с.199. 24.  Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій: Навчальний посібник. – Львів, 2004. – 430 с.    25.  Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: Навч. посіб. / Передмова Г.О. Шепелюк. – К.: Знання, 2007. – 420 с. 26.  Шаповал М.І. Менеджмент якості Підручник. 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2007. – 471 с.  27.  Шатун В.Т. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376 с.  28.  Шегда А.А. Менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 687 с. 29. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с. 30.  www.hotelmir.kiev.ua // Офіційний сайт готельного комплексу «Мир»
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)