Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Кількісний і якісний зміст статистичних показників.

Карточка работы:11790 ф
Цена:
Тема: Кількісний і якісний зміст статистичних показників.
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Державний Університет Інформаційно Комунікаційних Технологій (ДУІКТ)
Содержание:ЗМІСТ   ВСТУП.. 3 РОЗДІЛ 1. КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ ЗМІСТ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  5 1.1. Суть статистичних показників. 5 1.2. Класифікація статистичних показників. 7 1.3. Статистичні методи дослідження. 11 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.. 14 2.1. Статистична оцінка прямих іноземних інвестиції зарубіжних країн в рибне господарство у 2005 – 2008 роках. 14 2.2. Статистична оцінка прямих інвестицій з України в обробну промисловість країн світу у 2005 – 2008 (прогноз) роках. 15 ВИСНОВКИ.. 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 20  
Курс:2
Реферат:
Язык:Українська
Вступление:ВСТУП У наш час, коли в Україні відбуваються кардинальні перетворення в соціально – економічній та політичній сферах, роль статистики у науковій та практичній діяльності суспільства зростає і актуальність вибраної теми є очевидною. Ринкові відносини, формування багатоукладної економіки країни та розвиток різних форм господарювання вимагає відповідного кадрового забезпечення і суттєвих змін. Статистична підготовка спеціалістів є важливою складовою в галузі якісно-кількісного аналізу масових соціально-економічних явищ. Загальні методи наукового дослідження знаходять свій розвиток у специфічних методах тієї чи іншої науки. Використання статистичних методів в управлінні економікою як на макрорівні, так і на мікрорівні дає змогу: 1.      створити умови для підвищення ефективності управління на основі вірогідної оцінки стану і можливостей різних сфер діяльності; 2.      своєчасного визначення тенденцій; 3.      прогнозування розвитку тенденцій і оцінки результатів функціонування ринкових відносин. Актуальність статистики зумовлюється її місцем у здійсненні ефективного управління підприємствами та регіонами в цілому. У зв’язку з цим підприємства, установи та організації є важливими об’єктами статистичного дослідження. Поняття «кількість» та «якість» ми зустрічаємо у самому значенні терміну «статистика» - це наука, яка вивчає величину, розміри і кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв’язку з якісною стороною цих явищ, з їх соціально-економічним змістом 9, стор. 5. Об’єктивний аналіз будь-яких масових явищ та процесів потребує наукових методів збору, обробки даних та інтерпретації отриманих результатів. Відносно соціально-економічних явищ, то це стосується явищ як загального, макроекономічного рівня, так і галузевих, або специфічних. Це обумовлює використання широкого спектру засобів: від апарату математичної статистики до затверджених відповідними відомствами (Мінстатом та ін.) методик обчислення конкретних показників 6, стор. 3. Метою даного дослідження є: 1.      розкрити кількісний і якісний зміст статистичних показників; 2.      зробити статистичний аналіз структури та динаміки прямих іноземних інвестицій зарубіжних країн в рибне господарство України та прямих інвестицій з України в обробну промисловість країн світу. Для досягнення поставленої мети слід виокремити наступні завдання, які вирішуватимуться в даній курсовій роботі: -         розкрити сутність кількісного і якісного змісту статистичних показників; -         навести розрахункові формули статистичних показників; -         охарактеризувати інформаційну базу дослідження; -         здійснити аналіз структури та динаміки прямих іноземних інвестицій зарубіжних країн в рибне господарство України та прямих інвестицій з України в обробну промисловість країн світу 2005 – 2008 роках. У процесі роботи були використані статистичні методи дослідження: оцінювання, вимірювання, порівняння, візуально-графічні методи.  
Объём работы:
20
Выводы:ВИСНОВКИ 1. Фактичні інвестиції України в обробну промисловість країн світу з 2005 по 2008 рік зменшились в середньому на 1,425 млн. дол. США, середньорічний темп зростання інвестицій становив 89,1%, середньорічний темп їх приросту дорівнює -11,9%. 2. Надходження Прямих інвестицій з України в обробну промисловість країн світу у 2006 році порівняно із 2005 зменшилось на 0,2 млн. дол. США або на 1,0%; у 2007 порівняно із 2006 – зменшилось на 4,3 млн. дол. США або на 22,3%; у 2008 (прогноз) порівняно із 2007 – зменшиться на 1,2 млн. дол. США. або на 8,0%. Порівняно із 2005 роком, який було прийнято за базу порівняння для обчислення базисних показників, можна зазначити наступні зміни: у 2006 році зменшення надходжень Прямих інвестицій з України в обробну промисловість країн світу становило 0,2 млн. дол. США або на 1,0%; у 2007 році - 4,5 млн. дол. США або на 23,1%; у 2008 (прогноз) порівняно із 2007 –зменшиться на 5,7 млн. дол. США або на 29,2%. 3. Структурні зрушення, що характеризують інвестицій з України в обробну промисловість країн світу, були незначними. Таким чином, можна зробити прогноз на наступні два роки.  
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1.      Закон України «Про статистику», 1992 рік. 2.      Бек В.Л. Теорія статистики: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2002, с.85-94. 3.      Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Статистичне забезпечення управління. – К.: КНЕУ, 2004. 4.      Гончарук А.Г. Основи статистики: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 448 с. 5.      Єріна А.М., Мазуренко О.К., Пальян З.О. Економічна статистика: Практикум. – К.: Тов. «УВПК «Екс об», 2002. – 232 с. 6.      Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 144 с.: іл. 7.      Общая теория статистики. Учебник. Под общей редакцией проф. Елисеевой И.И. - М.: Финансы и статистика, 1995. 8.      Овчарик Р.Ю. Статистика: Навч. посіб./ Р.Ю. Овчарик, В.І. Крисюк, О.В.Юрченко. – К.:Вид-во Європ.ун-ту, 2004. – 139 с. – Бібліогр.: с.137 – 138. 9.      Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань). Математична статистика. Теорія статистики. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с. 10. Практикум по теории статистики. Учебное пособие. Под ред. Проф. Шмойловой В.А. – М.: 1998. 11. Столярова Г.С., Огай М.Ю. Соціальна статистика: Навч.-метод. Посіб. Для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2003. – 195 с. 12. Статистика: Підручник /С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М. Єріна та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с. 13. Теорія статистики: Навч. посібник /Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. – К.: Либідь, 2001. – 320 с. 14. Теория статистики: Учебник /Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин, Н.А.Садовникова, Е.Б.Шувалова; Под ред. Р.А. Шмойловой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 656 с.: ил. 15. Штангрет А.М., Копилюк О.І. Статистика: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (308)