Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Адміністративне право»

Процесуальні питання пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах

Карточка работы:3784ф
Цена:
Тема: Процесуальні питання пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах
Предмет:Адміністративне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правоведення
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Поняття, види, порядок прийняття, оформлення, структура та набрання законної сили судових рішень 6 1.1. Поняття та види судових рішень 6 1.2. Загальні вимоги до судового рішення 10 1.3. Порядок ухвалення, оформлення і надання судового рішення 12 1.4. Структура постанови 15 1. 5. Структура ухвали 18 1.6. Набрання судовим рішенням законної сили 19 2. Виконання судових рішень в адміністративних справах 21 2.1. Загальна характеристика виконання рішень 21 2.2. Мирова угода в адміністративному судочинстві 28 2.3. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення 29 2.4. Поворот виконання судових рішень 35 Висновок 37 Список використаних джерел 39
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Правосуддя в адміністративних справах не може бути ефективним, якщо судові рішення адміністративних судів не виконують, тому норми КАС передбачають активну участь суду у процесі виконання судових рішень в адміністративних справах. Зокрема, суд уже в самому судовому рішенні у разі необхідності може чітко встановити спосіб, строки і порядок його виконання. Так само на відповідних суб'єктів владних повноважень може бути покладено обов'язки щодо забезпечення виконання рішення. Виконувати належить судові рішення, що набрали законної сили, а також ті, які відповідно до КАС повинні бути виконані негайно після постановлення або проголошення. Негайно виконують ухвали з питань забезпечення адміністративного позову (частина п'ята статті 118 Кодексу), про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом чи застосування інших заходів процесуального примусу (частина третя статті 271 Кодексу тощо), а також ціла низка постанов (стаття 256 Кодексу). Такими є постанови суду про : ? присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів — у межах суми стягнення за один місяць; ? присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби — у межах суми стягнення за один місяць; ? поновлення на посаді у відносинах публічної служби; ? припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несумісності; ? уточнення списку виборців; ? обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання; ? усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання. За заявою осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи суд може своєю ухвалою звернути до негайного виконання постанову про: ? присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів, про присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби — щодо стягнення всієї суми боргу; ? тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян; ? примусове видворення іноземця чи особи без громадянства. Заяву про звернення постанови до негайного виконання, що було подано після проголошення постанови, суд розглядає протягом трьох днів у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Порядок виконання деяких ухвал адміністративного суду визначено у самому КАС. Тому, метою даного дослідження є визначення процесуальної регламентації виконання судових рішень в адміністративних справах. Виходячи з поставленої мети, в даному дослідженні поставлені наступні завдання: 1) дослідити особливості поняття, основні види, порядок прийняття, оформлення, структура та набрання законної сили судових рішень в адміністративних справах; 2) проаналізувати особливості виконання судових рішень в адміністративних справах. При написанні даної роботи було використано такі методи дослідження: спеціально-юридичний, порівняльно-правовий. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час виконання судових рішень в адміністративних справах. Предметом дослідження є чинне законодавство, монографічні та публіцистичні дослідження з питань виконання судових рішень в адміністративних справах.
Объём работы:
37
Выводы:Із запровадженням адміністративного судочинства практика може виявити недостатність положень Закону «Про виконавче провадження» для ефективного виконання судових рішень в адміністративних справах. Цілком ймовірно, що виконання судових рішень адміністративних судів вимагатиме вироблення спеціальних процедур у виконавчому провадженні. Тому механізм виконання судових рішень в адміністративних справах ще потребує ґрунтовної розробки і законодавчого врегулювання. Норми КАС визначають повноваження суду щодо виконання судових рішень. Процесуальні питання, що пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах, вирішує суддя відповідного адміністративного суду одноособово, крім питання про поворот виконання судового рішення, якщо його вирішує суд апеляційної чи касаційної інстанції. Адміністративний суд вирішує такі питання, що пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах: ? про видачу виконавчого листа, про внесення виправлень до нього або визнання його таким, що на підлягає виконанню (стаття 258 КАС); ? про видачу дубліката втраченого виконавчого листа (стаття 260 КАС); ? про поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання (стаття 261 КАС); ? про визнання мирової угоди сторін виконавчого провадження або прийняття відмови стягувача від примусового виконання (стаття 262 КАС); ? про відстрочення і розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення (стаття 263 КАС); ? про заміну сторони виконавчого провадження (стаття 264 КАС); ? про поворот виконання судового рішення (статі 265, 266 КАС). Примусове виконання судових рішень в адміністративних справах здійснюють за виконавчим листом, який є виконавчим документом . Суд видає виконавчий лист за заявою особи, на користь якої воно ухвалено (стягувача), за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно. Якщо судове рішення ухвалено на користь кількох позивачів (стягувачів) чи проти кількох відповідачів (боржників), суд може видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину судового рішення треба виконати за кожним з них. Виконавчий лист про стягнення судового збору до бюджету суд надсилає судом до місцевих органів державної податкової служби. Ухвала адміністративного суду про закриття провадження у справі, в якій фіксуються умови примирення сторін, не є судовим рішенням, що підлягає примусовому виконанню, тому виконавчий лист за такою ухвалою суд не видає і сама вона не є виконавчим документом.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. - Ст. 141. 2. Кодекс адміністративного судочинства України вiд 06.07.2005 № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 09.09.2005 - 2005 р., № 35, (№№ 35-36, 37), стор. 1358, стаття 446 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 - 1984 р., № 51, стор. 1122 4. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 14.04.2006 - 2006 р., № 15, стор. 585, стаття 128 5. Закон України «Про виконавче провадження» вiд 21.04.1999 № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України вiд 18.06.1999 - 1999 р., № 24, стаття 207. 6. Закон України «Про державну виконавчу службу» вiд 24.03.1998 № 202/98-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 25.09.1998 - 1998 р., № 36, стаття 243 7. Інструкція «Про проведення виконавчих дій» вiд 15.12.1999 № 74/5 // Офіційний вісник України вiд 06.01.2000 - 1999 р., № 51, стор. 102, код акту 13286/1999 8. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Коліушко, Р.Куйбіда. — К.: Факт, 2003. - С 100-104. 9. Баранкова В. В. Виконання судових рішень // Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова.- X.: Право, 1999.- 592 с 10. Валеева Р. X. Исполнение судебных решений в первые годы Советской власти // Известия вузов. Правоведение.- 1959.- № 1.- С. 109-112; Валеева Р. X. Гражданские взыскания в русском дореформенном процессе // Известия вузов. Правоведение.- 1961.-№ 1.- С. 148-152. 11. Валеева Р. X. Органы исполнения судебных решений в гражданском процессуальном праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / ЛГУ им. А. А. Жданова, Ленинград, 1961.- 18 с. 12. Галлиган Д., Полянский В., Старилов Ю. Административное право: история развития и основные современные концепции. — М.: Юристь, 2002. - С. 344-346. 13. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За ред. В.Б.Авер'янова. — К.: Факт, 2003. — С. 270-274. 14. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: Навч. пос. – К.: Атіка, 2007.- 156 с. 15. Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення: окремі питання // Право України.- 2001.- № 1.- С. 81-84. 16. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. Посібник / За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006. – С.354. 17. Пастухов В. П. История развития законодательства об исполнении судебных решений: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Киевский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко.- К., 1970.- 20 с. 18. Педько Ю. Становлення адміністративної юстиції в Україні. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. - С 149-162. 19. Сибилев Д. М. Закон Украины «Об исполнительном производстве»: Научно-практический комментарий.-X.: Легас, 2000.- 112 с. 20. Стефанюк B.C. Судовий адміністративний процес: Монографія. — X.: Фірма «Консум», 2003. — С 279—289. 21. Тертышников В. И., Тертышников Р. В. Закон Украины об исполнительном производстве: Научно-практический комментарий.- X.: Консум, 2000- 128 с. 22. Фурса С. Я. Мирова угода і процедура її затвердження // Митна справа. Науково-аналітичний журнал.- 2001.-№ 2.- С. 16-24. 23. Штефаи М. Й., Омельчеико М. П., Штефан С. М. Виконання судових рішень: Навчальний посібник.- К.: Юрінком Інтер, 2001.- 320 с. 24. Щербак С. В. Виконавче провадження як одна з правозахисних функцій держави // Право України.- 2001.- № 11.- С 108-111.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (193)