Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економічна теорія»

Місце і роль економічної теорії в системі економічних наук.

Карточка работы:3788ф
Цена:
Тема: Місце і роль економічної теорії в системі економічних наук.
Предмет:Економічна теорія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер з реклами (маркетолог)
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Економічна теорія як наука 4 1. 1 Предмет економічної теорії 4 1. 2 Функції та цілі економічної теорії 15 РОЗДІЛ 2.Основні етапи становлення і розвитку економічної науки та її місце в системі економічних наук. 22 2.1 Зародження економічної теорії та її розвиток 22 2.2 Місце економічної теорії в системі економічних наук 30 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Кожна наука має свій предмет вивчення. З іншими спорідненими науками вона пов'язана через об'єкт дослідження: наприклад, сукупність економічних наук об'єднується розглядом проблем народного господарства. Цільовою функцією кожної науки є розкриття і пізнання відповідних об'єктивних законів природи чи суспільства. Для цього вона користується набутими в процесі історичного розвитку загальнонауковими та спеціальними, притаманними лише їй методами пізнання об'єктивної реальності. Якою б розмаїтою не була людська діяльність, вона повинна мати власну основу. Такою основою є економічне життя суспільства, тісно пов'язане з потребами та інтересами людей. Об`єкт дослідження - взаємодія економічної теорії з іншими економічними науками, її роль та місце в системі економічних наук. Предмет дослідження - особливості місця і ролі економічної теорії в системі економічних наук. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є аналіз місця і ролі економічної теорії в системі економічних наук. Для досягнення мети потрібно виконати наступні задачі: - визначити предмет економічної теорії - дослідити функції та цілі економічної теорії - виявити особливості зародження економічної теорії та її розвитку - проаналізувати місце економічної теорії в системі економ наук
Объём работы:
40
Выводы:Предметом економічної теорії є вивчення економічних виробничих відносин в їх взаємодії з продуктивними силами та організацією управління і ефективного ведення господарства як чинників суспільного багатства. Особливість ситуації, яка складається сьогодні в Українській державі, полягає в тому, що певні соціальні групи опановують ефективну економічну поведінку набагато швидше, ніж інші, і завдяки цьому виходять на оперативний економічний простір. За цих обставин постає питання про порівняння соціального ефекту, який дає група, що вийшла вперед, з тими соціальними та економічними перевагами, які вона отримує. Структурно економічна теорія містить у собі два розділи: мікроекономіку й макроекономіку. Виділення функцій економічної теорії дозволяє визначити її місце серед інших економічних наук. Об'єктом вивчення всіх економічних наук є економіка в цілому. Якщо об'єкт вивчення для них є спільним, то предмет вивчення різний. "Сім'я" економічних наук безперервно зростає. В її структурі, якщо виходити з вивчення не окремих функціональних сторін чи галузей суспільного виробництва, чим займаються конкретні економічні науки, а економічної системи в цілому, економічна теорія, безумовно, займає основне місце. Економічна історія та історія економічних учень також вивчають економічну систему в цілому, але в різних аспектах. Перша досліджує конкретні форми функціонування і розвиток економічних систем у різні історичні епохи з урахуванням національних, природних, політичних та інших особливостей конкретних країн (або їхніх груп). Друга аналізує відбиття у свідомості різних суспільних верств тих економічних відносин, які існують на певному відрізку часу. Історія економічних учень розкриває також об'єктивні витоки виникнення різноманітних шкіл та напрямів у економічній науці. Окрему групу утворюють спеціальні (функціональні) підрозділи економічної науки - економічна статистика, економіка праці, фінанси, кредит, грошовий обіг, бухгалтерський облік тощо. Найбільшу групу становлять галузеві економічні науки, які вивчають специфіку вияву виробничих відносин, їхніх законів та функціональних систем (управління виробництвом, грошово-фінансовий механізм тощо) в різних сферах суспільного виробництва. Найзагальнішою галузевою наукою є економіка промисловості. Однак і вона поділяється на економіку хімічної, металургійної, нафтодобувної чи іншої промисловості, оскільки постійно розвивається суспільний поділ праці, відокремлюються відносно самостійні галузі виробництва і, як наслідок, все більш конкретизуються економічні дисципліни. У зв'язку з тим що нематеріальна сфера (наука, освіта, охорона здоров'я тощо) тісно пов'язана з галузями матеріального виробництва, бере участь у розподілі, обміні та споживанні суспільного продукту, економічний бік має як матеріальна, так і нематеріальна виробнича діяльність людей. Виділяються нові галузеві економічні дисципліни - економіка сфери послуг, економіка освіти, економіка туризму тощо. Оскільки об'єктом вивчення всіх економічних наук поряд із специфічним предметом кожної з них є відносини і зв'язки між людьми в процесі їхньої економічної діяльності, то взаємодіють і науки через обмін інформацією, використання результатів досліджень суміжних наук тощо. Методологічною основою системи економічних наук є економічна теорія. Об'єктом економічної теорії є економіка в цілому (на мікро-макро- і глобальному рівнях). Мікрорівень економіки бере початок з сім'ї; фірма (підприємство) є його головною ланкою. Макрорівень охоплює господарство країни в цілому, а глобальний - міждержавні економічні об'єднання та світове господарство.
Вариант:нет
Литература:Мочерний С.В. Політична економія. Уч. посібник. - Харків, 2003.-678с. 2. Загальна економічна теорія (політекономія) / Під ред. Видяпина Б.И., Журавльовій Г.Л. - С., 1995-215с. 3. Климко Г.Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник. - К.: Знання-Прес, 2004. - 615с. 4. Камаєв В.Д. Практичний посібник до семінарських зайняти з економічної теорії. - М.: ВЛАDОС, 1998. - 272с. 5. Огібін Ю.А. Мікро-, макроекономіка. Практикум. - Спб.: "Літера плюс", 1994. - 432с. 6. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник для вузів. - К., 2000. - 526с. 7. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред.. В.Д.Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с. 8. Николенко Ю.В. Політекономія.- К:ЦУЛ – 2003. -413с. 9. Політична економія. За ред. Оганяна Г.А.- К:МАУП. - 2003.-520с. 10. Політична економія. За ред. Рыбалкина В.О., Бадрова В.Т. - К."Академ видав", 2004.- 156с. 11. Ядгаров Я.С. Історія економічних навчань. – М.:"Инфра-М",2000.- 234с. 12. Борисов Е.Ф. Економічна теорія: Підручник. - М: Юрист, 2000. - 568с. 13. Гайдулина Л.Ф. Розвиток суспільного виробництва як основа становлення цілісності суспільства- К.: Вища школа, 2001.- 254с. 14. Макконелл К. Р., БРЮС.Л. Экономикс: принципи, проблеми й політика. Т. 1-2. 11 изд. 1997. 15. Мочерный С. В. Економічна теорія: Посібник для студ. вузів. - К.: "Академія", 2003. - 792с. 16. Економічна теорія - Мн.: "НТЦ АПИ", 1998.-132с. 17. Курс економіки: Підручник. - 2-і изд., доп./ Під ред. Б.А. Райзберга- М.: ИНФРА-М,2004.- 237с. 18. Економічна теорія/ під ред. Н.І.Базілева, С.П.Гурко- Мінськ: БГЭУ,2004 -365с. 19. Ринкова економіка/ ТОО Редакція журналу "Ділове життя"-Москва, 2001-288с. 20. Основи економічної теорії- Москва: Кручен-прес, 2002-145с. 21. Бутук А.І. Економічна теорія: Навч. посібник. - К.: Вікар, 2003. - 668 с. 22. Курс економічної теорії: підручник. - Кіров: "АСА", 2004. - 832 с. 23. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.В. Основи економічної теорії. - К.: Вища школа, 2005 -654с. 24. Курс економічної теорії: Підручник / Під ред. Чепурина М.Н., Кисельовій Е.А. - Кіров, 1998. -624с. 25. Воробйов Е.М., Гриценко А.А., Кім М.Н. Економічна теорія.- Харків, 2005.-276с. 26. Економічна теорія на порозі ХХІ сторіччя / під. Ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Пуляева. – Спб, 2006-123с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)