Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Машинобудування

Карточка работы:37912ф
Цена:
Тема: Машинобудування
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):менеджмент
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Україна на світовому ринку машинобудівної продукції 4 2. Транспортне машинобудування України, його значення, галузева структура і особливості розміщення. 8 3. Інноваційний розвиток машинобудування в Україні 10 Висновок 15 Використана література 16
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У сучасних умовах розвитку ринкових відносин підприємства машинобудівного комплексу України функціонують у складній економічній ситуації. Загострення конкуренції з боку іноземних товаровиробників та відсутність розвинутих ринків збуту позначаються на розвитку та функціонуванні цих підприємств. Боротьба підприємств за ринки збуту вважається основною рушійною силою в сучасній системі господарювання, а забезпечення конкурентоспроможності підприємств на внутрішніх та зовнішніх ринках - запорукою успішної діяльності держави. У світовій економіці машинобудування є чи не найбільш глобалізованою галуззю, для якої характерні як жорстка конкуренція, так і співпраця, значні обсяги обміну продукцією. Навіть розвинуті країни не можуть забезпечити свої потреби за всім асортиментом продукції машинобудування за рахунок лише власного виробництва. Можливості інтеграції машинобудування України в світовий економічний простір мають розглядатися з урахуванням конкурентоспроможності вітчизняної продукції та можливості співпраці, зокрема у забезпеченні комплектних поставок і технічному обслуговуванні поставленої продукції. З урахуванням та оцінкою всіх можливостей і визначаються відповідні пріоритети в стратегічних і тактичних напрямах. Тому очевидно, що стратегічний розвиток України значною мірою залежить від місця її промислового комплексу, зокрема машинобудівного, в системі міжнародного поділу праці.
Объём работы:
14
Выводы:Проблема конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України на світових ринках є складною і комплексною. Складність проблеми полягає в тому, що її необхідно інтенсивно розробляти і практично здійснювати за допомогою відповідної державної політики і запровадженням ефективних економічних стимулів активізації машинобудівного виробництва та технологічній його переорієнтації. Ситуація, яка складається в машинобудуванні, не сприяє інноваційно-інвестиційному розвитку галузі, її структурній перебудові. Сектор наукоємного машинобудування фінансово неспроможний використовувати сучасні зарубіжні технології, а споживачі продукції наукоємного обладнання обмежуються використанням обладнання, яке було у вжитку. Сектор побутового машинобудування, попит на продукцію якого під дією підняття рівня доходів населення став відносно стійким, замість напрацювання інвестиційних ресурсів і переходу до імпортозаміщення залишається імпортозалежним. Машинобудівна галузь для забезпечення розвитку потребує використання різноманітних форм трансферту технологій. Крім того, слід розуміти, що в епоху сучасного НТП жодна з країн світу не в змозі забезпечувати розвиток усіх можливих галузей машинобудування. Машинобудування України, яке в переважній більшості виробництв намагатиметься рухатися за «лідером», повинне визначитися з «нішами», які реально будуть сформовані в найближчі десять-п'ятнадцять років. Реалізація будь-яких стратегій є можливою винятково на основі активної взаємодії з іноземними підприємствами у будь-яких сферах функціонування.
Вариант:нет
Литература:1. А. О. Косич. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України // Актуальні проблеми економіки, 2007 - №7 2. В. Ситай, О. Дальніченко, І. Завсєгдашня. Машинобудування України: потенціал імпорторозміщення // Маркетинг в Україні, 2005 - №4 3. Дорогунцов С. І. та інш. РПС України: Навч. – метод. пос. для самост. вивч. дисц. – К., 2000. – 368с. 4. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). Вид. 4-те, доп. – К.: Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 216 с. 5. Малащук Д В. Україна на світовому ринку машинобудівної продукції // Зовнішня торгівля: право та економіка, 2007 - №1 6. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. – 2-вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2002. – 374 с. 7. Шаблій О. І., ред. Соціально – економічна географія України: Навч. пос. – Львів, 2000. – 418с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)