Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Соціологія»

Соціологія, як наука про суспільство

Карточка работы:37921ф
Цена:
Тема: Соціологія, як наука про суспільство
Предмет:Соціологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Право
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Місце соціології в системі соціальних та гуманітарних наук. Зв’язок соціології з іншими науками. 4 2.Історія виникнення, предмет та об’єкт соціологічної науки 6 3.суспільство, як суб’єкт вивчення соціології 8 4.Структура та функції соціології, як науки про суспільство. 10 Висновок 13 Література 15
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Тему мого дослідження можна назвати цікавою, актуальною, сучасною, гострою, але все одно цього буде замало для об’єктивної оцінки значення соціологічної науки для розуміння та усвідомлення всіх існуючих процесів сучасного суспільства, адже без володіння вмінням пізнавання, осмислення та вираження свого ставлення до них, не можливе прогнозування, дослідження та оптимізація соціальних процесів в усіх сферах суспільного буття. Серед процесів в цих сферах можу виділити : • питання різного роду диференціації в суспільстві соціальної, етнічної, демографічної; • проблеми, що виникають у різних групах та організаціях суспільства; • характеристики "соціальних інституцій" сім'ї, релігії, політики, економіки, освіти тощо; • характеристика різних суспільних рухів, багатоманітних проблем, які виникають у суспільстві й вимагають розв'язання, екологічних, соціальної нерівності, злочинності, наркоманії, проституції. • урбанізація, зростання народонаселення Метою мого дослідження, вважаю, якісне усвідомлення місця соціології серед інших гуманітарних наук, зрозуміння власного куту погляду соціології на соціальні процеси та розгляд характерних особливостей сучасного українського суспільства. Об'єктом дослідження є - роль соціології, його пізнання та розвиток у суспільстві. Предметом - особливості соціологічного знання про суспільство. В останні часи, соціологія набула великого значення стала незамінною наукою про суспільство. Зауважу, що на відміну від інших гуманітарно-соціальних наук соціологія вивчає суспільство в цілому, відокремлюючи особливості його структури, закони розвитку та функціонування.
Объём работы:
13
Выводы:Отже, навіть людині яка не вивчала соціологію із самої назви цієї науки стає зрозумілим, що саме суспільство належить до об’єкту її вивчення. Соціологія – наука, що вивчає суспільство. До наук, які називаються суспільні відносяться: історія, політологія, психологія тощо. Специфіка соціології серед інших суспільних наук полягає в тому, що вона вивчає суспільство під особливим кутом зору – крізь призму соціальних процесів та відносин, які становлять основний зміст соціальної реальності. Суспільство – дуже складне й багатогранне в структурному плані явище. Соціологія вивчає соціальну сферу життя суспільства – область соціальних відносин як відносин між більш чи менш широкими спільнотами людей та самим людьми, що є частинами тих спільнот. У центрі соціального життя – взаємодія людей, а індивід і група – сукупність соціальних зв’язків, що породжують складні соціальні структури: особистість, індивід, суспільство, культура, держава, право, мораль, наука, родина тощо. Поняття “соціальний” має кілька значень: від позначення самої сутності суспільного життя до розуміння сутності соціального зв’язку. Соціальний зв’язок це те, що змушує людей гуртуватися, незважаючи на нерівність тощо. Тому роблю висновок, що соціологія вивчає в суспільстві лише соціальне. Зараз досить гостро стоїть проблема соціологічної освіченісті, уміння мислити соціально, адекватно сприймати, осмислювати й тлумачити соціальні процеси та явища, і як наслідок враховувати у своєму бутті розмаїття соціальних чинників потрібні кожній людині. На мою думку це дуже важливо саме для України , що зумовлено оновленням соціальної практики людей, спільнот, суб'єктів економічної та політичної практики, інтеграцією української спільноти у світовий політичний, економічний, соціокультурний простір. Тим більше, що останній рубіж XX ст. позначений яскраво вираженою політизацією. соціалізацією наших співвітчизників, цей процес триватиме і в прийдешньому столітті, що, безумовно, робить особливо актуальною, необхідною потребу в соціальних знаннях, соціальній культурі тощо. Досить оптимістичним є висновок, що науковий, практичний потенціал соціології все частіше знаходить своє застосування у вивченні, осмисленні й коригуванні суспільних процесів. Тільки на жаль залишається актуальною проблема подолання соціологічної неграмотності, неосвідченості ставлення до соціології, коректності у використанні її пошукових, аналітичних, прогностичних можливостей , передусім у політичній, економічній сферах. Але ці прикрі прикмети нашого часу цілком природні, бо Україна знаходиться в стані трансформації суспільств. Процеси які, розвиваються в Україні не легко, можна сказати з труднощами, неминуче виведуть соціологію в ранг особливо важливих дисциплін. Відомо, що перевагою та головною цінністю демократичного суспільства, яке врешті решт ми всі разом міцно збудуємо, цінуються точні знання, вивірені прогнози, теоретично обґрунтовані рекомендації, політично і процедурно коректні методи діяльності в усіх сферах буття. Саме на користь такої культури реалізації прав і повноважень працює ця дуже важлива та необхідна наука - соціологія.
Вариант:1
Литература:1. Лукашевич Н.П. Туленков Н.В. Введение в социологию: Учебн.-метод. Пособие. - К.: МАУП, 1996. - С.25-26. 2. Волков Ю.Г., Социология: Учебн. Для вузов. Под ред. Добренькова В.И. - М.: Гардарики, 1998. - С.45-47. 3. Социология: наука об обществе: Учебн. Пособие / Под общ. ред. В.П.Андрющенко, Н.И.Горлача. - Харьков: Рубикон, 1996.- С. 34-38. 4. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Навчальний посібник.- К.: Либідь, 1996.- С.24-58. 5. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студентів вищих навчальнтх закладів.- 2- ге вид.- К.: Тандем, 1998.- 40-67с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)