Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Формування потенціалу малого підприємства

Карточка работы:830п
Цена:
Тема: Формування потенціалу малого підприємства
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):менеджмент организаций
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність потенціалу підприємства 7 1.2. Методологічні та організаційно-економічні засади формування потенціалу 17 1.3. Теоретичні основи оцінки потенціалу малого підприємства 24 1.4. Конкурентоспроможність потенціалу малого підприємства 29 1.5. Методичні підходи до оцінки потенціалу малого підприємства 34 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 45 2.1. Оцінка виробничого та інноваційного потенціалу малого підприємства 45 2.2. Оцінка трудового потенціалу 51 2.3. Загальна оцінка вартості підприємства 59 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 69 3.1. Оптимізація діяльності підприємства 69 3.2. Вдосконалення стимулювання персоналу 79 3.3. Вдосконалення інформаційного забезпечення 90 ВИСНОВКИ 98 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 103 ДОДАТКИ 108
Курс:5
Реферат: Магістерська робота містить 94 сторінки, 23 таблиці, 13 рисунків, список літератури з 50 найменувань, 3 додатки. Формування потенціалу малого підприємства Робота виконана за матеріалами ПП „Рідан-БЦ”. Предметом дослідження є проблеми оцінки та управління потенціалом малого підприємства. Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів формування потенціалу малого підприємства на прикладі ПП РИДАН – БЦ. Завдання роботи: дослідити теоретичні основи оцінки потенціалу малого підприємства; визначити методичні підходи до оцінки потенціалу малого підприємства; провести оцінку нематеріальних активів підприємства; провести оцінку трудового потенціалу; провести оцінку загальної вартості підприємства; розробити напрями оптимізації діяльності підприємства; розробити заходи щодо вдосконалення стимулювання персоналу; розробити заходи щодо вдосконалення інформаційного забезпечення. За результатами дослідження сформульовані рекомендації щодо підвищення потенціалу ПП „Рідан-БЦ”, зокрема розширення виробничого потенціалу, підвищення мотивації праці, вдосконалення інформаційного забезпечення. Одержані результати можуть бути використані для підприємств даної галузі. Рік виконання роботи 2008 Рік захисту роботи 2008  
Язык:укр
Вступление: Сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність використання нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, які уможливлюють ефективне подолання складними соціально-економічними системами господарювання різних рівнів невизначеності динамічного ринкового середовища та дають змогу своєчасно адаптуватися до нього. Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності підприємств та інших суб’єктів господарювання необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові та інші елементи потенціалу. Це зумовлює виключну увагу керівників підприємницьких структур до ефективного управління технологічними й організаційними змінами, а особливо до алгоритмів визначення та використання їхніх потенційних соціально-економічних можливостей. Під час формування ринкової економічної системи набувають особливої актуальності проблеми планування та оптимізації можливостей підприємств довгострокового й поточного характеру. Досвід зарубіжних країн свідчить про необхідність утворення гнучких виробничо-організаційних систем, що надавали б можливість раціональним чином реагувати на зміни в навколишньому середовищі. З огляду на це слід приділити увагу переосмисленню концептуальних підходів до створення та розвитку вітчизняних підприємств, а передусім до процесів цілеспрямованого формування їхніх потенціалів. Ще й до сьогодні процесам формування потенціалу підприємства не завжди приділяють належну увагу. Кризовий стан національної економіки та окремих підприємств, що супроводжується недовикористанням виробничих потужностей, нагромадженням понаднормативних запасів матеріалів і готової продукції, скороченням чисельності працівників, зниженням їхнього кваліфікаційного рівня і продуктивності праці та іншими негативними явищами, закономірно призводить до втрати потенціалу. Нагадаємо, що розмір і структура потенціалу сучасних виробничо-комерційних організацій формуються за рахунок нагромаджених за радянських часів основних фондів, земельних ділянок, технологій і т. д. Хаотичність процесів розвитку і не контрольованість кризових тенденцій на макрорівні спричинили руйнацію структури потенціалу, що виявилося в порушенні пропорцій між основними елементами соціально-економічних систем сучасних підприємств. У свою чергу, багаторівнева деформація пропорцій та зв’язків між складовими виробничих, соціальних, комерційних та інших підсистем підприємств зумовила мультиплікативність дезорганізації та ініціювала наступний виток кризових загальносистемних змін. Для успішної орієнтації у сучасному світі бізнесу потрібно достатньо чітке бачення перспектив розвитку не лише окремих сфер та галузей, але й визначення пріоритетних напрямків діяльності конкретних підприємств. Потенціал підприємства характеризується його можливостями розвитку. Їх виявлення вимагає необхідної інформації. Дана інформація є потрібною як для підприємства, так і для зовнішніх користувачів. Знання і людський капітал являють собою найбільш динамічну складову потенціалу, як окремих підприємств, так і процесів економічного і соціального розвитку суспільства. Забезпеченню сприятливих умов для створення і розвитку потенціалу нових підприємств повинні сприяти ініціативні заходи щодо розвитку інфраструктури бізнесу. Сучасні підходи до вибору управлінських рішень з проблем розвитку конкретного підприємства повинні відзначатись нетрадиційністю та новизною. Послідовна і вміла реалізація пріоритетів розвитку підприємства з обов’язковим врахуванням інтересів сторін обіцяє у багатьох випадках значний економічний ефект. У процесі формування пріоритетів в управлінні потенціалом розвитку підприємств важливо враховувати інтереси як держави, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, так і підприємців з метою вироблення взаємоприйнятної політики у сфері обміну результатами праці і їхнього справедливого розподілу. При формуванні системи пріоритетів в управлінні потенціалом розвитку підприємства необхідно постійно проводити виявлення цих пріоритетів, слідкувати за їх зміною. Формування пріоритетів розвитку підприємства базується на вивченні можливостей здійснення тих чи інших змін за умов можливості формування як внутрішніх, так і зовнішніх (інституційних) умов. Це дозволяє створити сприятливе середовище для розвитку підприємства. Недостатність досвіду управління та відсутність можливостей застосовувати різноманітні методики управління підприємством із-за важких умов, що склалися на ринку в Україні, призводять до необхідності адаптації використовуваних методів управління ефективністю потенціалу підприємства до сучасних ринкових умов. Це і обумовлює актуальність теми роботи. Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів формування потенціалу малого підприємства на прикладі ПП РИДАН – БЦ. Для досягнення поставленої мети роботи були поставлені наступні завдання: - дослідити теоретичні основи оцінки потенціалу малого підприємства; - визначити методичні підходи до оцінки потенціалу малого підприємства - провести оцінку нематеріальних активів підприємства; - провести оцінку трудового потенціалу; - провести оцінку загальної вартості підприємства; - розробити напрями оптимізації діяльності підприємства; - розробити заходи щодо вдосконалення стимулювання персоналу; - розробити заходи щодо вдосконалення інформаційного забезпечення. Об‘єктом дослідження виступає потенціал підприємства ПП РИДАН – БЦ, основним видом діяльності якого є виробництво метало пластикових вікон. Предметом дослідження є проблеми оцінки та управління потенціалом малого підприємства. Для написання роботи було використано наукову та учбову літературу вітчизняних і закордонних науковців, статті періодичного друку, а також дані обліку і звітності досліджуваного підприємства.
Объём работы:
103
Выводы:В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. В першому розділі роботи було проведено дослідження економічного значення потенціалу підприємства та процесу його формування. Потенціал підприємства можна визначити як це сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, технічних фінансових, інноваційних), навичок і можливостей керівників, фахівців та інших категорій виробничого персоналу для виконання робіт (послуг), одержання максимального доходу або прибутку і забезпечення функціонування й розвитку підприємства або – сукупність економічних ресурсів і виробничих можливостей фірми, що можуть бути використані для досягнення цілей фірми і її розвитку. Розрізняють потенціал інноваційний, виробничий, економічний, інтелектуальний, експортний, кадровий (людський), фінансовий, ресурсний тощо. При формуванні потенціалу підприємства використовуються такі підходи: 1) системний, 2) маркетинговий, 3) функціональний, 4) відтворювальний, 5) інноваційний, 6) нормативний та інші. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства можна визначити як комплексну порівняльну характеристику потенціалу, яка відбиває ступінь переваги сукупності індикаторів якості використання ресурсів та організації взаємозв'язків між ними, що визначають ефективність потенціалу на певному ринку в певний проміжок часу, щодо сукупності індикаторів підприємств-аналогів В роботі виокремлено особливості пошуку конкурентних переваг потенціалу малих підприємств, зокрема: - у малому бізнесі набагато важче знайти джерела конкурентних переваг, адже багато з них залежать від масштабів підприємства; - конкуренція між малими підприємствами більш жорстока; - малі підприємства мають менше шансів вижити у конкурентній боротьбі (витримати цінові війни, а також нецінову конкуренцію). Методи вимірювання конкурентоспроможності для малих підприємств не виокремлюються в окрему групу всіма авторами, праці яких було досліджено. Для оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства в зарубіжному бізнесі використовуються різноманітні методи. За напрямком формування інформаційної бази можна виділити критеріальні та експертні методи оцінки. В другому розділі проведено дослідження формування потенціалу підприємства ПП „Рідан-БЦ”. Основним видом діяльності підприємства є виробництво металопластикових вікон. Дуже важливим елементом потенціалу для підприємства є наявність нематеріальних активів: - об‘єктів інтелектуальної власності – секрети виробництва, „ноу-хау”, новітні технології, патенти; - майнові права; - гулвіл. Звичайно можливостей створити або придбати нематеріальних активи у малих підприємств значно менші, ніж у великих промислових гігантів. У 2005 та 2006 році на балансі підприємства ПП „Рідан-БЦ” знаходився лише один нематеріальний актив – це програма автоматизації обліку „1С: Підприємство” первісною вартістю 1900 грн. У 2007 році підприємством було закуплено програмне забезпечення по автоматизації конструкторських розрахунків, первісною вартістю 8,2 тис. грн. Дані нематеріальні активи є власністю підприємства, але не є його винаходами, тому вважаємо, недоцільно проводити оцінку вартості даного програмного забезпечення доходним, витратним або ринковим методами. Ці програмні комплекси є серійним продуктом, і придбання їх має сенс у їх виробника. Отже, комерційного інтересу ці нематеріальні активи не мають. Дослідження виробничих технологій, які використовуються ПП „Рідан-БЦ”, показали, що підприємство в роботі використовує не власні розробки, а технології інших розробників. При виробництві металопластикових вікон та дверей використовуються профілі німецької фірми КBE та GEALAN, і турецької –Winhouse . Всі ці технології запатентовані їх виробниками. Можна відзначити дуже низький рівень інноваційного потенціалу підприємства ПП „Рідан-БЦ”. На підприємстві ПП „Рідан-БЦ” створена лінійно-функціональна організаційна структура, яка поєднує позитивні якості лінійної та функціональної структур управління. Чисельність працівників на підприємстві зростає щороку. В 2006 році зростання персоналу на 1 працівника або на 4% супроводжувалося зростанням виручки від реалізації на 22%. В 2007 році персоналу збільшився ще на 7,69% або на 2 особи, але в цьому році виручка зросла лише на 5%, отже можна зазначити непродуктивне збільшення персоналу. Негативним показником кадрового потенціалу є середній стаж роботи одного працівника в організації. Цей показник знижується щороку, що говорить про незадовільну кадрову політику підприємства. Середній загальний стаж зростає, що говорить про те, що набираються кадри із все більшим стажем. Продуктивність праці знизилась у 2007 році на 1,58% або на 0,96 тис. грн. і склала 59,69 тис. грн. Для оцінки індивідуального кваліфікаційного потенціалу на підприємстві було проведено опитування персоналу, а також зібрано дані кадрового обліку в бухгалтерії ПП „Рідан-БЦ”. Аналіз професійних навичок показав, що найбільша доля працівників мають необхідні знання та можуть застосовувати ці знання на практиці. Але присутні і новенькі стажери, які мають 1 рівень професійних навичок. Тільки 4 працівника здатні передавати свій досвід, можуть навчати новий персонал. Систему мотивації на підприємстві ПП „Рідан-БЦ” назвати ефективною не можна. В результаті проведеного дослідження вартості підприємства ПП „Рідан-БЦ” можна зазначити, що вартість підприємства на даний час нижча за 0. Це пов‘язано із великими обсягами позичкового капіталу – короткострокові кредити, якими фінансується бізнес ПП „Рідан-БЦ”. В третьому розділі роботи було розроблено три альтернативні проекти підвищення потенціалу підприємства. По-перше було запропоновано проект розширення виробництва та збільшення виробничого потенціалу підприємства ПП „Рідан-БЦ”. Було обрано альтернативний проект кооперації праці з потужними виробниками у сфері виробництва вікон. Цей варіант не передбачає встановлення лінії виробництва самотужки. Підприємству ПП „Рідан-БЦ” пропонується знайти партнерів по виробництву запланованої продукції – дерев‘яних вікон. Оцінка економічної ефективності другого проекту показала, що при сприятливих ринкових умовах ЧДД проекту складе 357,24 тис. грн. Індекс доходності вказує, що при сприятливих умовах доходність на рівні 17,85, тобто підприємство отримає доход в 17 разів більший за інвестовані кошти. Термін окупності показує, що за умови нормального стану ринку потрібно 0,3 роки, щоб проект окупився, а за сприятливих умов – 0,2 років. Отже, даний проект надасть можливість підприємству розширити частку ринку та вийти у його інший сегмент, а також отримати додатковий прибуток у сумі близько 100 тис. грн. на рік. Але в даному випадку підприємство не має високого рівня автономії прийняття рішень, так як буде залежати від субпідрядників. Ще одна негативна риса цього проекту – це слабкий рівень поновлення власних основних фондів і технологій. Далі у роботі запропонована система мотивації праці на основі моделі Портера-Лоулера для підвищення кадрового потенціалу підприємства. В ході проведеного дослідження було проведено ранжування факторів – критеріїв мотиваційної моделі працівників ПП „Рідан-БЦ”. В результаті проведеного ранжування можна зазначити, що найбільш значимі для працівників фактори ранжуються в наступній послідовності: найбільш важливими є рівень заробітної плати, далі йдуть наявність пільг з пенсійного забезпечення, прийнятна система оплати праці, наявність розумового, творчого характеру праці, преміювання за кінцевими результатами праці, якісними показниками, престижність фірми, професії, соціального стану, можливість підвищення освіти. Для ПП „Рідан-БЦ” запроваджено три різні мотиваційні моделі. Для різних працівників були встановлені різні схеми мотивації праці. Через три місяці було проведено розрахунок виконання норм працівниками. найбільш ефективним є варіант, коли ПП „Рідан-БЦ” отримує найбільшу продуктивність праці при найменших витратах на оплату праці. Отже, рекомендується використовувати систему мотивації праці рівень за моделлю Портера-Лоулера з максимальним рівнем премії 700 грн. Наприкінці розділу подані пропозиції щодо вдосконалення інформаційного забезпечення підприємства ПП „Рідан-БЦ”. В розділі відмічено, що на підприємств необхідно використовувати у відділ маркетингу спеціалізовані програми для розробки маркетингових проектів та обробки маркетингової інформації. Також важливим моментом вважається недостатність рівня організації захисту інформацій на підприємстві ПП „Рідан-БЦ”. Рекомендується захищати інформацію різноманітним програмними засобами, що надасть можливість скоротити можливість втрати або розповсюдження інформації. Якщо серед персоналу підприємства немає працівників, які можуть якісно налагодити роботу програм безпеки, можна звернутися до фірм, які здійснюють діяльність в сфері налагодження комп‘ютерних мереж та програмного забезпечення. Також запропоновано закупити та впровадити для використання у відділах збуту, постачання, фінансовому відділі інформаційної системи „Ліга: Закон”, що надасть можливість підтримувати процес прийняття рішень у цих відділах юридичною інформацією.  
Вариант:нет
Литература: 1. Азоев Геннадий Лазаревич, Челенков Александр Петрович. Конкурентные преимущества фирмы / Государственный ун-т управления; Национальный фонд подготовки кадров. — М. : ОАО "Типография "НОВОСТИ", 2000. — 256с. 2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга. 1996. – 208 с. 3. Александрова Е. И., Аникин А. В., Архипов А. И., Асатрян Р. С., Афанасьев В. С. Экономическая энциклопедия / Институт экономики РАН / Л.И. Абалкин (ред.). — М. : Экономика, 1999. — 1055 с. 4. Амоша Олександр Іванович, Іванов Микола Іванович, Хижняк Людмила Трохимівна, Прокопенко М. Д., Булєєв І. П. Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу в промисловості / НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2004. — 396с. 5. Ансофф Игорь. Новая корпоративная стратегия.- СПб.: Питер Ком, 1999.- 416 с. 6. Барабась Д. О. Конкурентний потенціал і конкурентоспроможність підприємства: суть, співвідношення та етапи оцінювання // Маркетинг: теорія і практика: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. 25—26 травня 2001 р. — К.: КНЕУ, 2001. — 184 с. 7. Варналій З.С. Мале підприємство: основи теорії і практики. К.: Знання, 2008. – 302 с. 8. Гнатушенко Виталий Владиславович. Конкурентный маркетинг на предприятии / Донецкий национальный ун-т. — Донецк : ООО "Юго-Восток", 2006. — 266с. 9. Гончарова Світлана Юріївна, Отенко Ірина Павлівна. Стратегічне управління: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2004. — 164с. 10. Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюк С.В., Кокотько М.Є, Костенко Т.Д., Герасимов А.А. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 208 с. 11. Іщук Світлана О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л. : ІРД НАН України, 2006. — 278с. 12. Калінеску Тетяна Василівна, Романовська Юлія Анатоліївна, Кирилов Олег Дмитрович. Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток: монографія / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 272c. 13. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2002. — 337 с. 14. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. -352 с. 15. Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики / Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "Інжек", 2006. — 248с. 16. Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія / Харківський національний економічний ун-т; НАН України; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку. — Х. : ІНЖЕК, 2007. — 264c. 17. Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство: Збірник / Рада конкурентоспроможності України; Центр стратегій конкурентоспроможності (МІМ- Київ) / Ю.В. Полунєєв (ред.), В.Г. Підвисоцький (упоряд.). — К. : ЛАТ&К, 2006. — 175с. 18. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К., „Конлор”. – 2003. – 296 с. 19. Лахтіонова Л. А. “Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Монографія”, - К.: КНЕУ, 2001.- 387с. 20. Лич Володимир Миколайович. Трудовий потенціал: теорія та практика відтворення. — К. : Науковий світ, 2003. — 314с. 21. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Уч. пособие для сутд. вузов. Новосибирск. гос. акад. эк. и упр. – М.: Новосибириск: Инфра-М. – 2000. 22. Марушков Р.В. Оценка использования экономического потенциала предприятия (на примере предприятий печатной отрасли): Автореферат дис. канд. ек. наук. – М. – 2000. 23. Малаева Т. Оценка конкурентоспособности фирм. (Методический подход) // Бизнес Информ — 2000 — №17-18 – с. 12 24. Маркетинг та підприємництво в перехідній економіці: Матеріали Першої міжвуз. наук. конф. студ. та асп. (І-й та ІІ-й етапи) 27—29 берез. 2001 р., м. Київ; 17—19 трав. 2001 р., м. Херсон. — К.: КНЕУ, 2001. — 210 с. 25. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2004. — 398 с. 26. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу. – Навч. метод. пос. – К.: Знання 2002. – 311 с. 27. Нємцов Віктор Дмитрович, Довгань Людмила Євгенівна, Сініок Галина Федорівна. Менеджмент організацій: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. — К. : ЕксОб, 2002. — 392с 28. Нємцов Віктор Дмитрович, Довгань Людмила Євгенівна. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : ТОВ «УВПК ЕксОб», 2002. — 560с. 29. Організація, аналіз і привабливість інвестицій для малого і середнього бізнесу в Україні: Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф., 3-4 лютого 2005 р. / Херсонська обласна держ. адміністрація ; Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в Херсонській області ; Херсонський економічно-правовий ін-т / І.Б. Зазуляк (ред.) — Херсон : ХМД, 2005. — 330с. 30. Осовська Г.В. Осовський О.А., Менеджмент організацій. Підручник – К. : Кондор, 2003. — 554 с. 31. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с. 32. Павлова Валентина Андріївна. Конкурентоспроможність підприємства: оцінки та стратегія забезпечення / Дніпропетровський ун-т економіки та права. — Д. : Видавництво ДУЕП, 2006. — 276с. 33. Пересада А. А., Коваленко Ю. М., Онікієнко С. В. Інвестиційний аналіз: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 485 с. 34. Перспективи розвитку малого і середнього бізнесу в Україні: матеріали міжвузівської-практ. наук. конф., 13-14 березня 2007 р. / Херсонська обласна держ. адміністрація ; Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в Херсонській області ; Херсонський економічно-правовий ін-т / І.Б. Зазуляк (відп.ред.) — Херсон : Херсонський економіко-правовий інститут, 2007. — 291с. 35. Покропивний С.Ф. “Економіка підприємства”. Підручник.- К.: КНЕУ, 2000.- 528с.; 36. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. – К: Основи, 1997. 37. Промисловий потенціал та ефективність його використання: Зб. наук. пр. / НАН України; Інститут економіки / О.М. Алимов (відп.ред.). — К., 2003. — 123с. 38. Равікович І. Є. Конкурентоспроможність підприємства: методи аналізу та шляхи підвищення // Маркетинг: теорія і практика: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. 25—26 травня 2001 р. — К.: КНЕУ, 2001. — 184 с. 39. Смолін Ігор Валентинович. Конкурентоспроможність підприємств: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2006. — 204с. 40. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации для анализа - М.: ЮНИТИ, 2002. - 576 с. 41. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. 42. Фатхутдинов Раис Ахметович. Стратегическая конкурентоспособность: Учебник по спец. "Маркетинг". — М. : Экономика, 2005. — 505с. 43. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка Навч. посіб. — Вид. 2-ге, без змін. — К.: КНЕУ, 2006. — 316 с. 44. Фесенко Костянтин Едуардович, Зайончик Леонід Григорович, Денисенко Микола Павлович, Кабанов Володимир Григорович. Інвестиційний потенціал у логістиці: На прикладі автотранспорту: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Науковий світ, 2002. — 259с. 45. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 4-те вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 571 с. 46. Хомяков В.І. та Бакум І.В. Управління потенціалом підприємства. – К.: Кондор, - 2007. – 400 с. 47. Шершньова З.Є., Оборська С.В., Стратегічне управління: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2004. - 384 с. 48. http://ukrstat.gov.ua/ Державний комітет статистики 49. http://www.e-mkg.info/ Маркетингові дослідження 50. http://rada.gov.ua/ Офіційний сайт Верховної Ради України      
Дополнительная информация: додатки, призентация, анотация , реферат ,видгук, доповидь, рецензия подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)