Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Теорія держави та права»

Правотворчість та види правотворчої діяльності

Карточка работы:3793ф
Цена:
Тема: Правотворчість та види правотворчої діяльності
Предмет:Теорія держави та права
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 2 1. Поняття правотворчості і види правотворчої діяльності 3 2. Принципи правотворчої діяльності 7 3. Стадії правотворчого процесу 11 4. Місце санкціонування у процесі формування права 18 Висновок 31 Список використаних джерел 32
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У багатообразній і динамічній правовій сфері суспільства правотворчість займає провідне місце. Це пояснюється тим, що саме правотворчість дає життя праву, породжує, формує, оформляє його і відкриває «двері» в суспільство. Правотворчість служить початковим етапом життя права і вбирає в себе імпульси, що впливають на рух права, як власне правове, так і політичне, економічне, спеціальне. Тому цілком обґрунтовано величезний інтерес до правотворчості, що дозволяє створювати правові акти, як вираз політичного курсу партій, держави і суспільства. У вітчизняній і зарубіжній літературі проблемам правотворчості присвячено багато книг, дисертацій і статей. На думку одних авторів, правотворчість виступає як періодично-оформлена процедура діяльності по формуванню і закріпленню волі класу (народу) в правових актах по заміні цих актів. Інша позиція полягає в широкому трактуванні правотворчості, направленому на досягнення мети суспільства, організаційно оформленої діяльності держави, що полягає у потребі в нормативно-правовому регулюванні суспільних відносин про створення відповідно до виявлених потреб нових правових норм, заміні і відміні тих, що не діють. Правотворчість — це форма (і напрям) державної діяльності, пов'язана з офіційним виразом і закріпленням норм права, які складають нормативно-правовий зміст всіх діючих джерел позитивного права . Поняття "Правотворчість" точніше виражає сенс і зміст тієї специфічної діяльності, яка звичайно іменується "правотворчістю". Легістсько - позитивістське ототожнення права і закону (позитивного права) супроводжується змішенням (і ототожненням) понять "законотворчість" ("законодавство") і "правотворчість".
Объём работы:
30
Выводы:Підсумовуючи наукові розробки і сталі в практиці законотворчості підходи, можемо з впевненістю сказати, що правотворчість є процес пізнання і оцінки правових потреб суспільства і держави, формування і ухвалення правових актів уповноваженими суб'єктами в рамках відповідних процедур. Виходячи з сказаного можемо виділити декілька елементів, а саме: ? пізнання, вивчення і аналіз явищ і процесів, що потребують правової регламентації; ? визначення органу або іншого суб'єкта, уповноваженого прийняти той або інший правовий акт; ? вибір форми передбачуваного акту; ? підготовка, ухвалення або зміна його в рамках відповідних процедур.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України // Офіційна Internet- сторінка Верховної Ради України. – www.rada.kiev.ua 2. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. – К., 1995. 3. Нерсесянц В.С. Право и закон. М., 1992. 4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер.з рос .- Харків консул., 2001 С.225. 5. Конституційне право України/ За редакцією В.Ф.Погорілка. - К.: Наукова думка. -2000. 6. Права та свободи людини і громадянина в Україні / Під ред. Погорілко В.Ф. та інших. - К.: Ін-Юре, 1997. 7. Лисенков С.Л. Конституція України: Матеріали до вивчення. - К.: Либідь, 1997. Національні стандарти основ громадянських прав і держави: Пер.с англ. О.Винникова; Ред.Є.Захаров.- Х.: Фоліо, 1998. 8. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. _ 2-е вид. -К.: Атака, 2002. 9. Вышинский А. Я. Основные задачи науки советского социалистического права // Основные задачи науки советского социалистического права. —М., 1938.-С. 138 10. Горшенев В. М. Участие общественных организаций в предварительном санкционировании. — М., 1963. — С. 17; 11. Вильнянский С. И. Правовне и социальные норми в период развернутого строительства коммунизма //Правоведение. — 1962. — № 4. — С. 18; 12. Йоффе О. С, Шаргородскш М. Д. Вопросы теории права. - М., 1965. - С. 127-129; 13. Корельский В. М. О характеренорм, создаваемых общественными организациями // Сов. государство и право. - 1963. - № 9. - С. 103. 14. Общая теория советского права / Под ред. С. Н. Братуся и И. С. Самощенко. - М., 1965. - С. 158 15. Цвік М. Про сучасне праворозуміння // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 4. 16. Поляков А. В. Общая теория права. Курс лекций. — СПб., 2001. —С. 358. 17. Гьоффе О. Розум і право. - К., 2003. - С. 35 18. Хаєк Ф. А. Право, законодавство та свобода. - К., 1999. - С. 15,127. 19. Сабо И. Социалистическое право. — М., 1964. — С. 51. 20. Алексеев С. С. Восхождение к праву. — М., 2001. — С. 117 21. Бержель Ж. -Л. Общая теория права.- М., 2000. – С. - 196 22. Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — 2-е вид. — Т. 18. — С. 263 23. Соловьев В. Право и нравственность. — М.; Мн., 2001. — С. 34 .: Берман Г. Дж. Вера и закон: примиренне права и религии. - М., 1999. - С. 230 24. Давид. Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. - М., 1999. - С. 308 25. Оборотов Ю. Н. Традиции и новации в правовом развитии. —Одесса, 2001.-С. 69 26. Берман Г. Дж. Вера и закон: примиренне права и религии. - М., 1999. - С. 230 27. Давид. Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. - М., 1999. - С. 308
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (197)