Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Генетика»

Вивчення конфліктів в сім’ї за допомогою малюнків

Карточка работы:3794ф
Цена:
Тема: Вивчення конфліктів в сім’ї за допомогою малюнків
Предмет:Генетика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Українська мова та література
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:Вступ 3 Розділ І. Теоретико-методологічна база дослідження конфліктів 5 1.1. Визначення конфліктів 5 1.2. Специфіка конфліктів в сім’ї 8 Розділ ІІ Особливості вивчення сімейних конфліктів 13 2.1 Проективні методики дослідження сімейних конфліктів 13 2.2 Використання дитячого малюнка для дослідження внутрішньо сімейних відносин 18 2.3 Шляхи вирішення сімейних конфліктів 21 Висновки 24 Список використаних джерел 26 Додатки 28
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Однією з головних потреб людини є потреба у спілкуванні, у визнанні, потреба бути зрозумілим для оточуючих. Спілкування здійснюється за допомогою міжособистісної взаємодії як між окремими людьми, так і між індивідом і групою, чи між групами людей. Зазвичай спілкування потребує дотримання певних правил поведінки, етичних принципів, бажання розуміти точку зору співрозмовника. Але часом невміння правильно спілкуватися, небажання прислухатися до думки іншого призводить до конфліктної ситуації. Міжособистісні стосунки складаються в реальних умовах життя та діяльності людей, у процесі їх взаємодії. На тому, як розвиваються стосунки, істотно позначаються різні об'єктивні чинники, що визначають успішність таких контактів або ускладнюють їх формування. Найповніше суб'єктивний характер міжособистісних стосунків виявляється в сумісності людей. Психологічна сумісність людей передбачає спільність поглядів, переконань, соціальних і моральних установок, цінностей, ставлень. Усе це найбільше духовно зближує людей. Психологічна сумісність, яка на них базується, — це вищий інтегративний рівень сумісності людей, яка характеризує глибокий, змістовий бік взаємодії та зумовлює її ефективність. Відсутність сумісності у групі людей, включених у виконання суспільно чи особистісно значущої діяльності, за певних умов може спричинити конфлікт. Проблемою конфлікту як психологічного феномену займалися та займаються відомі вчені минулого та сучасності: Андреєва Г.М., Бодалев А.А., Гозман Л.Я., Левин К., Обозов М.М., Орбан-Лембрик Л.Е., Скотт Д. Г., Трофімов Ю.Л., Юсупов І.М. та інші. Актуальність вибору теми курсової роботи зумовлена необхідністю дослідження внутрішньо сімейного конфлікту як психологічного феномену шляхом проективних методик. Об'єктом дослідження обрано дитячий малюнок як методика дослідження сімейних конфліктів. Предметом курсової роботи є особливості дослідження конфліктних ситуацій у сім’ї. Мета дослідження - розкрити сутність та особливості вивчення конфліктів у сім’ї за допомогою дитячих малюнків. Мета, предмет та об’єкт зумовили виконання наступних завдань: - зробити ґрунтовний аналіз теоретико-методологічної бази стосовно даної проблеми; - з'ясувати особливості виникнення, перебігу та ефективного вирішення конфліктних ситуацій; - уточнити специфіку сімейних конфліктів та способи їх діагностування; - розкрити специфіку використання дитячого малюнка для дослідження внутрішньо сімейних відносин. При написанні курсової роботи використовувалися методи теоретичного та емпіричного дослідження: історичний та бібліографічний методи, що полягають у детальному вивченні та аналізі літератури, а також спостереження, опис, аналіз і синтез, узагальнення і систематизація.
Объём работы:
23
Выводы:Спілкування має надзвичайно важливе значення для соціалізації людини, для її комфортного перебування в суспільстві та у колективі. Але спілкування, хоч і має безліч позитивних функцій, все одно, залежить від багатьох особливостей людей. І якщо люди не можуть домовитися, якщо не підтримують думок один одного то це явище називають конфліктом. Міжособистісний конфлікт призводить до дискомфортного відчуття ворожнечі, до нанесення небажаних образ та висловлення негарних слів. А сімейні конфлікти взагалі – сумна річ. Тоді, коли чекаєш допомоги у найближчих людей, а вони починають ображати та глузливо критикувати, то в особистості в душу закрадається почуття несправедливості. Соціальна та індивідуальна важливість міжособистісного конфлікту може бути неоднозначною. У міжособистісному конфлікті зменшується здатність його учасників до саморегуляції, свідомого самоконтролю, часто спостерігаються афективні дії, знижується стійкість до стресів та фрустрації. Серед загальних причин виникнення конфліктів, пов'язаних із психологічними та соціально-психологічними особливостями учасників міжособистісної взаємодії, виділяють такі: ціннісні чинники; особливості стосунків, пов'язаних з почуттям задоволення від взаємодії чи його відсутністю; поведінкові чинники; незнання тих чи інших характерологічних, психологічних властивостей іншої особи; неправильне тлумачення думок, вчинків; недотримання загальноприйнятих моральних норм, переоцінка власних можливостей і недооцінка можливостей інших. Звичайно, конфлікти між батьками та дітьми у кожній родині різні, але умовно їх можна розділити на такі групи: відсутність контакту з дітьми; неповажне, різке відношення дітей до батьків, постійні сварки і конфлікти з ними; тривога за дітей; проблеми, пов'язані з нестандартною поведінкою дітей. Для дослідження сімейних конфліктів використовують тестові методики, чітко регламентовані часом та процедурою обробки результатів. Але й вони не дають повної картини з’ясування ситуації в родині. А проективні (малюночні тести) дозволяють діагностувати найтонші особливості родинних відносин, специфіку відносин між батьками та дітьми. Для оцінки внутрісімейних відносин використовують малюнок за завданням «Намалюй свою родину». Для інтерпретації також треба знати: а) вік досліджуваної дитини; б) склад її родини, вік братів і сестер; в) якщо можливо, мати відомості про поведінку дитини в родині, дитячому садку або школі. Інтерпретацію малюнка умовно розділяють на три частини: 1) аналіз структури «Малюнка родини»; 2) інтерпретацію особливостей графічних презентацій членів родини; 3) аналіз процесу малювання. Популярність рисункових методик пояснюється декількома причинами: 1. Процес малювання робить виняткову, розгальмовуючу дію на дитину, сприяє встановленню емоційного контакту з дитиною. 2. Малюнки зручні в застосуванні: по-перше, аркуш паперу й олівець — це весь необхідний інструментарій, а по-друге, дитина ніби сама фіксує за допомогою олівця свої дії, рухи думок. 3. Малюнок родини — високоінформативний засіб пізнання особистості дитини, що відображає те, як дитина сприймає себе й інших членів родини, які почуття вона переживає в родині. 4. Процес малювання, особливо при зображенні значимих для дитини ситуацій, має психотерапевтичну дію. Вважаємо вартим вказати, що важливо попереджувати, а не вирішувати конфлікт. Але, якщо вже трапилася конфліктна ситуація, то необхідно вирішити її найменш болісним шляхом, тактовно та зрозуміло. Хоча набагато краще підтримувати гармонійні відносини у родині між батьками та дітьми, повноцінно спілкуватися, зрозуміло висловлювати свої побажання та повчання.
Вариант:нет
Литература:1. Абрамов Г.С. Практикум по психологическому консультированию. - Екатеринбург, 1995. 2. Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я. Отношение к себе и отношение к другим// Вести Моск. ун-та. Серия «Психология», 1981, № 4. 3. Алешина Ю.Е., Данилин К.Е., Дубовская E.M. Спецпрактикум по социальной психологии: опрос, семейное и индивидуальное консультирование. M., 1989. 4. Бандурка A.M., Друзь В.А. Конфликтология. — Харьков, 1997. 5. Болдырева С.А. Малюнки дітей дошкільного віку, хворих шизофренією. – М., 1994. 6. Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование: Ситуационнне задачи. – К., 1996. 7. Водолазский Б.Ф., Гутерман M.П. Конфликты и стрессы. — Омск, 1996. 8. Дон Лайтер Воспитание ребенка. 50 эффективных способов научить вашего ребенка правильно себя вести. – СПб., 2004. 9. Ішмуратов К.І. Конфлікт і згода. — К., 1996. 10. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешить конфликты. - М., 1992. 11. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Навч. посібник. – К., 1995. 12. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учебное пособие. - К., 2000. 13. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. 14. Мишина Т.И. Исследования семьи в клинике и коррекция семейных отношений // Методы психологической диагностики и коррекции в клинике / Ред. M.M. Кабанов, А.Е. Личко, B.M. Смирнов. Л., 1983. 15. Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учебн. Для студ. Вузов. – М.: гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. 16. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн.– 4-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2001. 17. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн.. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. – К.: Либідь, 2004. 18. Психологическая помощь и консультирование в практической психологи/Под ред. М.К. Тутушкиной. – 3-е изд. – СПб.: Дидактика Плюс, 2001. 19. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; За ред. Ю.Л. Трофімова. - 2-ге вид., стереотип.-К.: Либідь, 2000. 20. Семья в психологической консультации. Опыт и проблемы психологического консультирования / Ред. А.А. Бодалев, В.В. Столин. M., 1989. 21. Соколова Е.Т. Проективні методи дослідження особистості.- М., 1980. 22. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. пед. заклад. – К.: «Академія», 2003. 23. Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. - Минск, 1996. 24. Шнейдер Л.Б. Пособие по психологическому консультированию: Учебное пособие. – М.: Ось-89, 2003. 25. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. - Казань, 1991.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (129)