Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Конституційне право »

Громадянство України

Карточка работы:37963ф
Цена:
Тема: Громадянство України
Предмет:Конституційне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 2 1. Поняття громадянства. Розвиток законодавства про громадянство України 4 2. Підстави і порядок набуття громадянства України. Припинення громадянства України 8 3. Порядок визначення та зміна громадянства дітей 22 4. Органи, які вирішують питання, пов'язані з громадянством України 26 Висновок 30 Список використаних джерел 31
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У праві різних країн проблема правового статусу людини і громадянина вирішується не однаково. Розробники проекту нової Конституції України і‚ зокрема‚ моделі конституційно-правового статусу особи й громадянина спиралися на ліберальну концепцію прав людини. Ця концепція виходить з того‚ що кожна людина від моменту народження природно наділена невід’ємними правами. Розробники Основного Закону нашої держави виходили з того‚ що особа не може існувати як повноправний член суспільства без належних їй прав та свобод. Правове становище громадянина в повному обсязі – це сукупність прав‚ свобод і обов’язків‚ якими він наділяється як суб’єкт правовідносин. Україна‚ як повноправний член світової співдружності‚ визнає і гарантує права й свободи особи‚ притаманні цивілізованому суспільству. У Конституції України відображено положення Всесвітньої декларації прав людини‚ яка була затверджена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.‚ а також Міжнародного пакету про економічні‚ соціальні і культурні права людини‚ Міжнародного пакету про громадські й політичні права людини‚ які вступили в силу у 1996 році. До цих документів треба додати і Європейську конвенцію про захист прав та основних свобод людини і громадянина ‚ ратифіковану 17 липня 1997 р. Верховною Радою України. У системі цінностей демократичного суспільства на першому місці стоїть людина. В сучасних умовах у зв’язку зі здійсненням кардинальних демократичних перетворень‚ утвердженням соціальної‚ правової держави проблема особи набуває надзвичайно важливого значення Конституційний статус громадянина – поняття‚ яке відображає тільки те‚ що властиве усім і кожному члену суспільства‚ статус громадянина – єдиний‚ неподільний і однаковий для всіх. До поняття правового статусу входять такі основні елементи: громадянство: загальна правоздатність; принципи правового статусу; конституційні права‚ свободи й обов’язки громадян; гарантії прав і свобод; відповідні правові норми. Тому, метою даного дослідження є визначення громадянства України, дослідження умов набуття та припинення громадянства України, дослідження історії виникнення норм про громадянство України, аналіз відповідного законодавства. Виходячи з поставленої мети, в даному дослідженні поставлені наступні завдання: 1) дослідити поняття громадянства. Розвиток законодавства про громадянство України; 2) визначити підстави і порядок набуття громадянства України. Припинення громадянства України; 3) проаналізувати порядок визначення та зміна громадянства дітей; 4) охарактеризувати органи, які вирішують питання, пов'язані з громадянством. При написанні даної роботи було використано такі методи дослідження: спеціально-юридичний, порівняльно-правовий, історико-порівняльний. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час набуття та припинення громадянства України. Предметом дослідження є чинне законодавство, монографічні та публіцистичні дослідження з питань громадянства України.
Объём работы:
29
Выводы:Законодавство України з питань громадянства в цілому відповідає загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права в галузі прав людини. Розвиток же інституту громадянства України відбувається в зв’язку з розвитком міжнародного законодавства. Особливого значення це набуває з поступовим входженням України в європейський правовий простір, що вимагає вдосконалення законодавства України відповідно до вимог і стандартів Ради Європи. Світ переживає тяжкі часи і Україна сьогодні очікує масу біженців і переселенців, і не виключається можливість бажання цих осіб набути і стати громадянами України, і саме за допомогою цього та інших Законів можливо вирішити ці питання. Однією з найважливіших проблем нових незалежних держав, що утворилися на теренах колишнього Радянського Союзу, була проблема державного правонаступництва щодо громадянства осіб, які проживали на відповідних територіях. Держави обрали різні підходи, щодо вирішення проблем їхнього правонаступництва у сфері правонаступництва. Згідно з міжнародними нормами, які регулюють питання громадянства, усі питання громадянства віднесено до юрисдикції держави; кожна держава вільно визначає масштаби і статус всієї сукупності своїх громадян.
Вариант:5
Литература:1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. 2. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 p., затвердженої Верховною Радою України 23 грудня 1998 p. 3. Закон України "Про громадянство України" від 8 жовтня 1991 р. (вступив у силу 13 листопада 1991 р.) № 1636-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 10.12.1991 - 1991 р., № 50, стаття 701 4. Закон України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 p. № 2235-III (Із змінами, внесеними згідно із Законами: N 2508-IV ( 2508-15 ) від 05.04.2005, ВВР, 2005, N 20, ст.277; N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 30, ст.408; N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442) // Відомості Верховної Ради України вiд 30.03.2001 - 2001 р., № 13, стаття 65 5. Указ Президента України від 27 березня 2001 р. "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України".: Президентський вісник. — 2001. — № 14. 6. Колодій А. М, Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навчальний посібник.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- С. 167. 7. Рабинович П. М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2004.- С. 117—186. 8. О.Ф. Фрицький Конституційне право України: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 536 с. 9. Копейчиков В.В. Права человека: Міфи й реальность. -.: Вища школа, 1987. 10. Котюк В.О. Основи держави і права. Навчальний посібник. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К.: Атіка, 2006. 11. Конституции государств-участников СНГ. Под.ред.Окунькова Л.А.-М.:Норма-Инфра-М.,1999. 12. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - 3-є вид. -К.: Атіка, 2005. 13. Лисенков С.Л. Конституція України: Матеріали до вивчення. - К.: Либідь, 1997. Національні стандарти основ громадянських прав і держави: Пер.с англ.О.Винникова; Ред.Є.Захаров.-Х.: Фоліо, 1998. 14. Общая теория прав человека / Руков. й отв.ред.Е.А.Лукашева. - М.: Норма, 1996. 15. Права та свободи людини і громадянина в Україні / Під ред.. Погорілко В.Ф. та інших. - К.: Ін-Юре, 1997. 16. Права людини в Україні: Інформ.-аналіт.бюлетень. - К.: Фоліо, 1996. 17. Право України. - Міністерство юстиції України, 2000-2001. 18. Політичні права і свободи у демократичному суспільстві: Збірник матеріалів круглого столу головних редакторів мас-медіа України. - К.: Планета, 2000.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (252)