Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Філософія»

Філософія як проблема самої себе. Історія філософії як історія думки людства

Карточка работы:60621б
Цена:
Тема: Філософія як проблема самої себе. Історія філософії як історія думки людства
Предмет:Філософія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтерія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Нікопольський Економічний Університет (НЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Специфіка та суверенність філософського знання 4 2. Філософія як світоглядне знання 11 3. Філософія як форма суспільної свідомості. 19 4. Проблеми та засоби пізнання філософії 23 ВИСНОВКИ 29 Список використаної літератури 31
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:За минулі століття філософія нагромадила величезний теоретичний вантаж, що поповнюється мислителями різних епох і народів. У період Київської Русі філософія асоціювалася з мудрістю і, насамперед, з книжним знанням. Тому філософом називали людину, яка любить книги, граматику, людину освічену, яка вміє не тільки як бджілка збирати звідусіль премудрість, але й передавати її іншим, спираючись на знання, прогнозувати розвиток подій, давати мудрі поради. Невипадково Кирила і Мефодія називали «вправними філософами». Споконвіку під філософією розумілося прагнення до вищого пізнання, що відрізняло її від житейських, світових та інших форм знання, а також від релігійно-міфологічного розуміння світу. Однак, у буденній свідомості протягом багатьох століть існувало і, на жаль, іноді зустрічається і тепер уявлення, ніби філософія, як система знань відірвана від реального життя. Об`єкт дослідження - специфіка філософії Предмет дослідження - особливості філософії як проблеми самої себе Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження філософіі, її специфіки, дослідження філософії як проблеми самої себе. Для досягнення мети потрібно виконати наступні задачі: - розглянути специфіку та суверенність філософського знання - визначити особливості філософії як світоглядного знання - висвітлити філософію як форму суспільної свідомості. - проаналізувати проблеми та засоби пізнання філософії
Объём работы:
30
Выводы:Багато рис філософії відрізняють її від усіх інших форм діяльності суспільства і дозволяють зробити висновок: філософія є якісно новим, специфічним духовним утворенням, опорою якого виступає знання і раціональна діяльність людського мислення. Філософія прокладає шлях від релігії до науки, несучи образ і подібність того й іншого. Суверенність філософії підтверджується і тим, що в ній існує потреба. Потреба людини у філософській діяльності, знанні формується і розвивається на кількох рівнях: індивідуальному, соціальному, культурному і глобальному, приймаючи на кожному етапі історії конкретний характер. Філософія потрібна людині і як спосіб ставлення до світу, і як форма самопокладання у світі, і як спосіб бути самою собою, і як духовно-практична діяльність по самовдосконаленню, і як спосіб зв'язку індивідуального і загального. Ця потреба загострюється в умовах радикальної зміни внутрішнього і зовнішнього світу людини, яким є сучасність. Філософія є однією з форм суспільної свідомості, що розвинулася десь близько двох з половиною тисячоліть тому на базі первісної міфології, успадкувавши значною мірою в процесі розкладу останньої її світоглядні функції. Предметом філософії є світ у цілому (природа, суспільство і мислення) у своїх найзагальніших закономірностях, розглядуваний під кутом зору суб'єкт-об'єктного відношення. Інакше кажучи, предметом філософії є не світ сам по собі, не людина сама по собі, а відношення “людина — світ”. Сучасне філософське знання складається з філософської антропології, онтології, епістемології, соціальної філософії, філософії наук, філософських питань природознавства, етики, естетики, логіки, філософської культурології та історії філософії. Усі розділи філософії розробляють фундаментальний тип знання, що збагачує і розвиває філософську теорію. Є, однак, так зване прикладне філософське знання, головне завдання якого - узагальнення результатів сучасної науки, а також допомога людям у їх конкретній практичній діяльності.
Вариант:6, 16
Литература:1. Альтерпрес, 2002.-468с. 2. Бичко І.В. та ін. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів освіти.-Київ: Либідь, 2001. 3. Бичко І.В., Бичко А.К., Бузький М.П. та ін. Філософія: Курс лекцій.- 2-е вид.- Київ: Либідь, 1994.- 574 с. 4. Бичко І.В., Бойченко І.В., Бойченко М.І., Бузький М.П., Табачковський В.Г. Філософія: Підручник для студентів вищих закладів освіти.-Київ: Либідь, 2001.- 406 с. 5. Ільїн В. В., Кулагін Ю. І. Філософія: Підручник: У 2-х ч. – К.: 6. Смирнов И. Н., Титов В. Ф. Философия: Учебник для студентов высших учебных заведений. Издание второе, исправленное и дополненное.- М.: 1998.- 288 с. 7. Спиркин А.Г. Философия: Учебник для технических вузов. - М.: Гардарики, 2000. - 368 с. 8. Философия. Учебник. / Под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной, В.П.Филатова. - М.: Русское слово, 1996. - 432 с. 9. Філософія: Навчальний посібник. - Київ: Каравела, 2002 - Львів: "Новий світ-2000 10. Щерба С. П. Вступ до філософії. − К.: Кондор, 2002.-144с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (348)