Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Державне управління»Державне регулювання економіки»

Державне регулювання кредитно – грошової сфери

Карточка работы:3799ф
Цена:
Тема: Державне регулювання кредитно – грошової сфери
Предмет:Державне регулювання економіки
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтерський облік та аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Статистики, Обліку і Аудиту (ДАСОА)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика міжнародного руху робочої сили. 4 1.1 Трудова міграція її сутність та види. 4 1.2 Історичний аспект розвитку трудової міграції у світі 8 1.3 Характеристика сучасного стану міжнародної трудової міграції 12 РОЗДІЛ 2 Мастштаби, форми,напрямки сучасних міграційних процесів 14 2.1 Основні напрями трудової міграції у географічному аспекті 14 2.2 Наслідки міжнародного руху робочої сили для країн- експортерів та країн- імпортерів 17 2.3 Дискримінація іноземної робочої сили на основні заходи щодо її зменьшення 22 РОЗДІЛ 3. Міжнародно-правові основи трудової міграції між країнами 24 3.1 Національне та міжнародне регулювання зовнішньої трудової міграції 24 3.2 Роль міжнародної організації праці в регулювання трудової міграції 28 3.3 Проблеми трудової міграції в Україні 31 3.4 Міжнародні угоди України з питань зовнішньої трудової міграції.......................................................................................................40 ВИСНОВКИ 45
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. В сучасних умовах домінуючою тенденцією у міжнародних відносинах є глобалізація, одним з проявів якої виступає міжнародна міграція робочої сили. Все більшого поширення і значення набуває переміщення людських ресурсів, зумовлене соціально-економічними, військовими, етнічними та релігійними чинниками. Істотне зростання масштабів міжнародної міграції, залучення до неї значних обсягів трудових ресурсів актуалізує дослідження міжнародної міграції робочої сили як однієї з форм світових господарських зв'язків та її впливу на світове господарство. Важливість дослідження міграційних процесів зумовлена також стрімким зростанням їх обсягів, нарощуванням інтенсивності, поширенням на всю територію нашої країни, вагомим впливом на її економічний та соціальний розвиток. Особливе місце міграції робочої сили в сучасних умовах визначається насамперед її динамізмом, швидким реагуванням на зміни у суспільстві та економіці. Формування економіки відкритого типу в Україні, відміна монополії держави на проведення зовнішньоекономічної діяльності, прагнення до інтеграції у світове господарство висувають до кола першочергових завдань дослідження процесів міграції у нашій країні. Потребує удосконалення вітчизняне законодавство з питань міграції, формування раціональних механізмів державного регулювання міграції трудових ресурсів, розробки методів оцінки її соціально-економічного ефекту та наслідків для економічного поступу. Об`єкт дослідження - міжнародний рух робочої сили Предмет дослідження - особливості міжнародного руху робочої сили Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідженгя проблем та перспектив міжнародного руху робочої сили. Для виконання мети потрібно виконати наступні завдання: - розглянути загальну характеристика міжнародного руху робочої сили. - визначити мастштаби, форми,напрямки сучасних міграційних процесів - проаналізувати міжнародно - правові основи трудової міграції між країнами
Объём работы:
45
Выводы:Метою дослідження було досліджена проблем та перспектив міжнародного руху робочої сили. Для виконання мети були виконані наступні завдання: - розглянуто загальну характеристика міжнародного руху робочої сили. -визначено мастштаби, форми,напрямки сучасних міграційних процесів -проаналізовано міжнародно-правові основи трудової міграції між країнами та зроблені наступні висновки: На сучасному етапі розвитку світового господарства склався досить стабільний і структурно оформлений національними та наднаціональними системами регулювання потоків трудових ресурсів міжнародний ринок робочої сили. Це якісно нове явище, яке характеризується постійним ростом попиту і пропозиції іноземної робочої сили, участю в ньому не лише економічних агентів, але й країн. Основою формування міжнародного ринку робочої сили є процеси міжнародної трудової міграції – переміщення працездатного населення з одних держав в інші терміном більше, ніж на рік, обумовлене причинами економічного характеру. Міжнародна міграція робочої сили супроводжується як позитивними, так і негативними явищами. Незважаючи на труднощі виїзду за кордон з України (недосконалість законодавства, висока вартість транспортних послуг, моральні, психологічні, побутові, економічні втрати під час адаптації), стимулюючі фактори міграції діють сильніше, ніж фактори стримування. Одним з негативних наслідків перебування за кордоном слід вважати погіршення “якісних” параметрів національного трудового потенціалу, зниження народжуваності, що ускладнює і без цього несприятливу демографічну ситуацію. Втім, наслідки виїзду за кордон мають і соціально амортизуючий вплив у сфері зайнятості, поглинаючи надлишок робочої сили, еміграція може сприяти набуттю корисних знань, навичок, вищої кваліфікації, досвіду адаптації до ринкових умов, а також призупиненню інвестиційної кризи. Посилення позитивних аспектів міжнародної міграції робочої сили передбачає вдосконалення законодавчо-нормативної бази, зокрема доповнення базових законодавчих актів (“Про громадянство України”, “Про біженців”, “Про імміграцію”) положеннями щодо врегулювання транзитної міграції з інших країн, чіткий розподіл функцій різних органів виконавчої влади у цій сфері, проведення ними активної міграційної політики на різних рівнях ієрархії управління. Важливою передумовою нормалізації еміграційного процесу може стати широке запровадження практики міжурядових угод і укладення довгострокових контрактів, що забезпечить для мігрантів необхідний мінімум матеріальних умов і соціального захисту.
Вариант:нет
Литература:1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. – М.: Юристь, 2001. – 368 с. 2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.: Знання, КОО, 2001. – 305 с. 3. Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность. – К.: Сирин, 2000. – 196 с. 4. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 160 с. 5. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 216 с. 6. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 172 с. 7. Жуков Е.Ф., Капаева Т.И., Литвиненко Л.Т. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 485 с. 8. Зверев Ю.М. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие. – Калининград: Калининградский университет, 2000. – 82 с. 9. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения: Курс лекций. – К.: МАУП, 2001. – 112 с. 10. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, АртЕк, 2002. – 436 с. 11. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. – К.: Знання-прес, 2001. – 277 с. 12. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. – К.: Знання-прес, 2003. – 406 с. 13. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 448 с. 14. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 799 с. 15. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., Полиус, 1998. – 620 с. 16. Рыбалкин В.Е., Щербанин Ю.А., Балдин Л.В. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 503 с. 17. Рыбалкин В.Е., Щербанин Ю.А., Балдин Л.В. и др. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 519 с. 18. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 544 с. 19. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Теорія, методологія, практика. Курс лекцій. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 284 с. 20. Філіпенко А.С., Вергун В.А., Бураківський І.В. та ін. Економіка зарубіжних країн. – К.: Либідь, 1996. – 416с. 21. Філіпенко А.С., Мазуренко В.І., Сікора В.Д. та ін. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 208 с. 22. Філіпенко А.С., Боринець С.Я., Вергун В.А. та ін. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економічних вузів і факультетів. – К.: Либідь, 1992. – 255 с. 23. Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 582 с. 24. Фомишин С.В., Фомишина В.Н., Тищенко А.И., Градиль А.И. Международные экономические отношения: Практикум. Учебное пособие. – Херсон: Дніпро, 2002. – 248 с. 25. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. – М.: ИНСАН, 1994. – 736 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (84)