Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Управління виробничими запасами підприємства

Карточка работы:320к
Цена:
Тема: Управління виробничими запасами підприємства
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Лінгвістичний Університет (КНЛУ)
Содержание: ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ, ЇХ СУТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ І МІСЦЕ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ 7 1.1. Сутність та класифікація виробничих запасів як основної складової частини процесу виробництва 7 1.2. Методи оцінки виробничих запасів 17 1.3. Методика нормування виробничих запасів 29 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ХЛІБОПЕКАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ДОСЛІДНИЙ ХЛІБЗАВОД №9» 41 2.1. Методика аналізу витрат запасів для прийняття управлінських рішень 41 2.2. Аналіз норм використання виробничих запасів 54 2.3. Моделювання показників ефективності використання матеріальних ресурсів 69 РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ХЛІБОПЕКАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДНОГО ХЛІБЗАВОДУ №9) 83 3.1. Документальне оформлення операцій по використанню виробничих запасів 83 3.2. Методика обліку використання виробничих запасів 96 3.3. Організація складського обліку запасів 106 ВИСНОВКИ 117 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 120 ДОДАТКИ 128
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Актуальність теми. Хлібопечення – одна із найважливіших галузей як харчової промисловості, так і економіки України в цілому. Вона забезпечує населення життєво необхідними продуктами харчування – хлібом та хлібобулочними виробами, тому і особливої уваги набувають питання пошуку шляхів подолання проблем цієї галузі. Ефективність успішного функціонування хлібопекарських підприємств значною мірою залежить від якості, оперативності, достовірності й аналітичності інформації, на основі якої приймаються важливі управлінські рішення. Хлібопекарська галузь – це матеріаломістка галузь промисловості, тому передумовою успішного управління виробничим процесом є управління наявністю та раціональним використанням виробничих запасів. Важлива роль у реалізації поставлених питань належить бухгалтерському обліку і економічному аналізу як одним із функцій управління. У процесі реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку та прийняття національних стандартів змінюються вимоги до обліку й аналізу ефективності використання виробничих запасів, а також розширюються поставлені перед ними завдання. Дослідженню проблем обліку і аналізу виробничих запасів у своїх працях приділяли увагу вітчизняні вчені-економісти: Бутинець Ф.Ф., Бурчевський В.З., Гуцайлюк З.В., Голов С.Ф., Горецька Л.Л., Дем’яненко М.Я., Єфіменко В.І., Жилкіна Л.В., Кужельний М.В., Саблук П.Т., Сахарцева І.І., Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Чабанова Н.В., Чумаченко М.Г. та ін. Вагомий внесок у вирішення зазначених проблем зробили: Бейгельзімер М.Г., Буднік-Сіверский А.Б, Велш Глен А., Шорт Даніел Г., Воскобойнік М.П., Гуслякова Т.І., Козіна Т.А., Копайлов В.С., Ліберман Л.В., Луговий В.А., Маргуліс А.Ш., Немцова З.С., Новодворський В.Д., Старовойтенко Л.І., Терехова Н.С., Цуркану В.І., Шеремет А.Д., Шестьоркіна В.І., Чечета А.П. Однак ціла низка питань з організації та методики обліку і аналізу ефективності використання виробничих запасів на підприємствах галузі хлібопечення після переходу до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку досліджені недостатньо й потребують додаткового вивчення і на основі цього наукових розробок. До таких питань слід віднести різні підходи до визначення суті виробничих запасів, їх класифікації з урахуванням галузевої специфіки та якостей основної хлібопекарської сировини – борошна; відсутність належного їх нормування відповідно до потреб виробництва; розробку та впровадження ефективної методики обліку використання виробничих запасів на хлібопекарських підприємствах. Крім того, питання оцінки вибуття виробничих запасів через їх велику кількість та номенклатуру – найскладніша проблема методології нової системи бухгалтерського обліку, яка постійно змінюється через недосконалість нормативної бази. На хлібопекарських підприємствах залишаються все ще невирішеними питання щодо вдосконалення документації оперативного та аналітичного обліку виробничих запасів, особливо нагальною є проблема автоматизації їх обліку. Необхідність вирішення зазначених вище питань обумовили актуальність теми та визначили цільову спрямованість дипломної роботи. Метою дипломної роботи є розробка науково обґрунтованих рекомендацій та пропозицій, спрямованих на вдосконалення методики обліку й аналізу використання виробничих запасів на хлібопекарському підприємстві «Дослідний хлібзавод №9» для забезпечення його ефективного функціонування в сучасних умовах господарювання. Для досягнення визначеної мети поставлені такі завдання: – уточнити економічну суть виробничих запасів з урахуванням галузевих особливостей хлібопекарського підприємства; – систематизувати класифікацію виробничих запасів на підприємстві галузі хлібопечення; – оцінити методику бухгалтерського обліку запасів хлібопекарським підприємством «Дослідний хлібзавод №9» та надати пропозиції щодо його вдосконалення; – обґрунтувати доцільність методики нормування використання виробничих запасів на досліджуваному підприємстві; – вивчити й проаналізувати та внести пропозиції щодо вдосконалення методики обліку і аналізу ефективного використання зворотних відходів виробництва та систему оперативного контролю за використанням виробничих запасів; – обґрунтувати оптимальний метод оцінки відпуску запасів у виробництво, продаж чи при іншому вибутті, що враховує специфіку хлібопекарського підприємства, узгоджується з чинною нормативною й законодавчою базами України та не ускладнює систему обліку; – визначити систему показників і напрями методики здійснення економічного аналізу використання виробничих запасів на хлібопекарському підприємстві «Дослідний хлібзавод №9», які досліджувались, та накреслити шляхи підвищення його ефективності. Об'єктом дослідження є система обліку та аналізу використання виробничих запасів на хлібопекарському підприємстві Київської області «Дослідний хлібзавод №9». Предметом дослідження виступає фінансово-господарська діяльність хлібопекарського підприємства із використання виробничих запасів. Методи дослідження. За методологічну основу дипломної роботи було взято діалектичний підхід до вивчення і розкриття сучасного стану обліку та аналізу виробничих запасів і процесу їх використання в хлібопекарському виробництві. До основних загальнонаукових методів дослідження слід віднести діалектичний метод пізнання, логічний та структурно-функціональний методи. В процесі дослідження застосовувались методи наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, групування і порівняння, вибіркового обстеження, а також інші прийоми економіко-статистичного дослідження. Для обробки даних, наведених у роботі, та здійснення їх економічного аналізу було використано наступні методичні прийоми: документальна перевірка, узагальнення, огляд, аналітичні групування, індексний метод, метод рядів динаміки, коефіцієнтний аналіз. Інформаційною базою дослідження послугували праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, організації та методики обліку, контролю і економічного аналізу виробничих запасів, економіки й планування хлібопекарського виробництва, законодавчі та нормативні акти щодо врегулювання операцій з виробничими запасами, матеріали науково-практичних конференцій, періодичні видання, матеріали Державного комітету статистики та Укрхлібпрому, облікові дані хлібопекарських підприємств Києва та Київської області. Наукова новизна одержаних результатів дипломної роботи відповідно до мети і завдань полягає в розроблених пропозиціях, спрямованих на вдосконалення обліку та аналізу виробничих запасів на хлібопекарському підприємстві. Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці основних напрямів і конкретних рекомендацій з удосконалення методики обліку виробничих запасів, в їх оцінці при вибутті, методики проведення аналізу ефективного використання виробничих запасів, а також посиленні інформаційної та контрольної функцій обліку в управлінні виробництвом. Саме це дало можливість удосконалити методику обліку і аналізу виробничих запасів на хлібопекарському підприємстві Київської області. Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.
Объём работы:
127
Выводы: ВИСНОВКИ Вивчення та аналіз економічної літератури дали змогу дати таке визначення терміна „виробничі запаси”: це складова частина предметів праці, що беруть участь у виготовленні продукції, але безпосередньо ще не задіяні у виробничому процесі, споживаються протягом одного виробничого циклу і всю свою вартість переносять на вартість кінцевого продукту. Завдяки тому що на хлібопекарські підприємства сировина і матеріали надходять приблизно в однаковій кількості (через нормування витрат і нормування запасів у місцях зберігання), транспортно-заготівельні витрати в товарно-транспортних накладних постачальником відразу включаються до собівартості сировини. Так, транспортування основної хлібопекарської сировини – борошна –здійснюється борошновозами, тому завдяки безтарному зберіганню на хлібозаводах сума транспортно-заготівельних витрат методом прямого рахунку включається до первісної вартості борошна. На хлібопекарському підприємстві при відпуску запасів у виробництво, продаж чи іншому вибутті їх оцінка згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” може здійснюватися за одним з таких методів: ідентифікаційної собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних витрат. Дослідженням доведено, що найбільш оптимальним методом оцінки відпуску запасів у виробництво, пов’язаним з організацією складського господарства, продажем чи іншим вибуттям, який враховує їх специфіку, узгоджується з чинною нормативною і законодавчою базою України та не ускладнює систему обліку, є метод ФІФО. За методом „АВС”, користуючись річною грошовою вартістю, виробничі запаси хлібопекарського підприємства можна класифікувати на групи А, В і С. До групи А можна віднести основну хлібопекарську сировину – борошно, до групи В – цукор, дріжджі, яйця, соняшникову олію та маргарин. Усі інші види запасів відносять до групи С, оскільки вони мають відносно низьку річну грошову вартість. Розроблена система „АВС” дає змогу контролювати надходження та використання сировини й матеріалів в процесі виробництва, а також забезпечує його безперервність, що особливо важливо для хлібопекарських підприємств. Мета нормування виробничих запасів полягає у визначенні діапазону можливих варіацій добових залишків запасів протягом року, на основі якого встановлюється величина необхідної норми запасу. Виробничий запас тієї чи іншої сировини на хлібопекарських підприємствах визначається періодом надходження (в днях) матеріальних ресурсів на різних стадіях, тобто складається з суми кількох запасів: транспортного, підготовчого, поточного, технологічного, страхового, дотримання яких є обов’язковим, і їх розмір має бути оптимальним. Розроблено рекомендації з удосконалення організації обліку виробничих запасів хлібопекарських підприємств у вигляді аналітичної відомості обліку руху виробничих відходів з урахуванням особливостей їх діяльності, для накопичення та контролю даних про відходи виробництва за місяць; відомості обліку руху черствої хлібобулочної продукції і браку, метою якої є отримання оперативних даних та здійснення контролю за балансом браку. Запропоновано перелік показників та вдосконалено методику здійснення економічного аналізу за ефективним використання виробничих запасів на хлібопекарському підприємстві «Дослідний хлібзавод №9». Документальне оформлення використання матеріальних, сировинних і паливних ресурсів є досить складним процесом, адже структура документообігу повинна бути такою, щоб забезпечувати вчасне надходження необхідної інформації як для обліку, так і для контролю та оперативного управління рухом виробничих запасів. При здійсненні обліку використання сировини в хлібопекарській промисловості слід враховувати такі особливості: у виробництві використовують одночасно кілька видів сировини з різними якісними характеристиками, які слід відображувати в бухгалтерських первинних документах та регістрах. Облік виробничих запасів є досить трудомісткою ділянкою облікової роботи. Автоматизація бухгалтерського обліку сировини й матеріалів передбачає створення трьох рівнів управління обліковим процесом на хлібопекарському підприємстві: нижній (об’єднує виробництво, збут, склад сировини та склад матеріалів); середній (об’єднує операції з руху сировини, матеріалів і черствої хлібобулочної продукції); верхній рівень (надає інформацію для головного бухгалтера).
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 №996-14-ВР. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, із змінами та доповненнями. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, із змінами та доповненнями. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, із змінами та доповненнями. 5. Адам Смит и современная политическая экономия. Под ред. Н.А.Цаголова. М., Изд-во Московского университета, 2009. – 216 с. 6. Амосова В.В., Гукасьян Г.М., Маховикова Г.А. Экономическая теория. СПб.: Питер, 2009. – 480 с. 7. Анализ хозяйственной деятельности предприятий хлебопекарной промышленности. Бессараб А.И., Сопко В.В. 2008. – 183 с. 8. Беляев Ю.А. Автоматическое оптимальное оперативное управление материальными запасами предприятий. – М.: МИНХ, 2008. – 228 с. 9. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7050106 „Облік і аудит”. – Житомир: ПП ”Рута”, 2008. – 544 с. 10. Бухгалтерський облік в організація і підприємствах ДАК „Хліб України”. За ред. Сопка В.В., Бойка О.В. – К.: ”Фенікс”, 2008, - 400 с. 11. Бухгалтерський словник /За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП ”Рута”, 2009. -224 с. 12. Бухгалтерський управлінський облік. Навч. посіб. для студентів спец. 7050106 „Облік і аудит/Ф.Ф. Бутинець, Л.В.Чижевська, Н.В.Герасимчук. - Житомир: ЖІТІ, 2009. - 448с. 13. Бухгалтерский учёт: Учебник /П.С.Безруких, А.Н. Кашаев, И.П.Комиссарова, Д.Рогулин. 3-е изд., перераб. и доп. – М. Бухгалтерський учёт, 2006. - 576 с. 14. Воронин В.Г. Экономико-математические методы и модели планирования и управления в пищевой промышленности. 3-е изд. перер. и доп. – М.: Агропромиздат, 2010. - 303 с. 15. Воскобойник М.П., Лифанчиков А.Н. Эффективность использования материальных ресурсов в пищевой промышленности. - М.: Агропромиздат, 2008. – 157 с. 16. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік: - К.: ТОВ „Автоінтерсервіс”, 2006. – 544 с. 17. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. -Дніпропетровськ: Бштанс-Клуб, 2008. - 832с. 18. Головко Т.В., Приймачок О.М. Оптимальні методи оцінки вибуття виробничих запасів на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості//Збірник наукових праць: Фінанси облік і аудит. - Вип.2. – Київ: КНЕУ, 2009. – С.161-168. 19. Голубченко В. Кілька кроків до порядку обліку запасів//Дебет-Кредит. 2003. - № 37. – С.32-35. 20. Гуслякова Т.И. Учёт и отчётность на хлебопекарных предприятиях потребительской кооперации. – М.: Экономика, 2010.- 142 с. 21. Гуцайлюк З.В. Учёт материальных ресурсов в пищевой промышленности. – К.: Техніка, 2007. - 104 с. 22. Гуцайлюк З.В. Учёт и контроль показателей эффективности производства в пищевой промышленности. – М.: Агропромиздат, 2009. - 120с. 23. Гуцайлюк З.В. Учёт и контроль производственных отходов. – М.: Финансы и статистика, 2008. - 79с. 24. Гуцайлюк З.В. Облік виробничих відходів: проблеми методики та організації//Бухгалтерський облік та аудит. – 2004. -№3. – С.18-22. 25. Денщиков М.М. Использование отходов пищевой промышленности. - М.: Пищевая промышленность, 2009. – 151 с. 26. Дробот В.І. З технології хлібопекарського виробництва. К.: Руслана, 2009. – 416 с. 27. Дробот В.И. Справочник инженера-технолога хлебопекарного производства. К.: Урожай, 2008. 28. Друри Колин. Введение в управленческий и производственный учёт. Москва: Аудит: ЮНИТИ, 2009. - 774с. 29. Друри К. Управленческий и производственный учет. Пер. с англ.; Учебник. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 1071 с. 30. Жилкина Л.В. Учёт и контроль в пищевой промышленности. К.: Техніка, 2010. – 185 с. 31. Економіка підприємств харчової промисловості/А.О.Заінчковський, Г.М.Решетнюк, Г.А.Болдуй та ін./За ред. А.О.Заінчковського. –К.: Урожай. – 2009. – 272 с. 32. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.1./Відп. ред. В.С.Мочерний. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2007. – 864 с. 33. Економічний аналіз: Навч. посібник/М.А.Болотюх, В.З.Бурчевский, М.І.Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченка. – К.:КНЕУ, 2009. – 540 с. 34. Елисеева С.И. Контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на хлебзаводах. – М.: Агропромиздат, 2008. – 192 с. 35. Елисеева С.И. Сырье и материалы хлебопекарного производства. М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 2008. – 104 с. 36. Экономика: Учебник. 3- е изд., перераб. И доп. Под ред. д-ра экон. наук проф. А.С.Булатова. – М.: Юристь, 2007. – 896 с. 37. Экономика: Учеб. Пособие/ М.И. Плотский, М.Г.Муталимов, Г.А.Шмарловская и др.; Под ред. М.И.Плотницкого. – М.: Новое знание, 2008. - 413 с. 38. Экономика хлебопекарного производства: Повышение эффективности/ В.И. Комаров, А.С. Степанова, З.Б. Шифман и др.; Под ред. В.Комарова и О.К.Филатова. – М.: Агропромиздат, 2008. -152 с. 39. Зверева Л.Ф. Технология хлебопекарного производства. – М.: Пищевая промышленность, 2009. – 303 с. 40. Карзаева Н.Н. Оценка и её контроль в учётной и финансовой политике организации. М.: Финансы и статистика, 2007. – 224 с. 41. Карлин Т.Р. Анализ финансовых отчётов (на основе GAAP): Учебник. – М.: 2008. – 448 с. 42. Катаев А.Н. Проблемы учёта и анализа экономической эффективности в производственных объединениях. - М: Финансы, 2008. - 224с. 43. Керимов В.Э., Сухов Р.А., Селиванов П.В., Епифанов А.А., Крапива Д.В. Организация управленческого учёта снабженческо-заготовительной деятельности//Аудит и финансовый анализ. – 2003. - №1. – с.90-125. 44. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. - Київ: КНЕУ, 2009.-334с 45. Курс для высшего управленческого персонала. Сокр. перевод с англ. Ред. Терещенко В. - М.: Издательство „Экономика”, 2010 . – 807 с. 46. Либерман А.В. Учёт материальных ценностей. - М: Финансы и статистика, 2008. – 109 с. 47. Луговой В.А. Учёт производственных запасов: материалов, топлива, запасных частей, МБП. - М: Финансы и статистика, 2005. - 144с. 48. Литвин Ю.Я. Прогресивні методи обліку витрат на виробництво. -Тернопіль: Збруч, 2005. - 218с. 49. Лысак Г.И., Иванов И.В., Баранов В.В., Кирсанов О.В. Организация управления хлебопекарным предприятием: - М.: Альпина Паблишер, 2007. – 280 с. 50. Макконел К.Р, Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В двух томах.: Пер. с англ. Т. 1. – 400 с. 51. Маргулис А.Ш. Бухгалтерский учёт в отраслях народного хозяйства. -6-е изд., перераб. – М.: Финансы, 2009. - 414с. 52. Матвеева И.В., Белявская И.Г. Биотехнологические основы приготовления хлеба. – М.: Делипринт, 2007. – 150 с. 53. Минаев Э.С., Агеева Н.П., Аббата Дага А. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для менеджеров. – М.: ИНФРА-М, 2008. -256 с. 54. Мишин Ю.А. Управленческий учет: управление затратами и результатами производственной деятельности. Монография. - М: Издательство «Дело и сервис», 2008. - 176с. 55. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: Центр навчальної літератури, 2008. – 412 с. 56. Немцова З.С., Терехова Н.С., Волкова Н.П. Основы хлебопеченья. -М., 2009. 57. Немцова З.С. Организация хлебопекарного производства. Учебное пособие. ИПК Минхлебпродукта РСФСР. – М.: 2008. – 25 с. 58. Новодворский В.Д. Бухгалтерский учёт производственных ресурсов (Вопросы теории и практики). -М: Финансы и статистика, 2008. - 254с. 59. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. /За редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592с. 60. Организация и планирование производства на предприятиях пищевой промышленности/В.Е.Донсков, Р.В.Зуева и др./Под общ. ред. В.Е.Донскова. – М.: Пищевая промышленность. – 2009. – 529 с. 61. Организация, планирование и управление производством на предприятиях пищевой промышленности/ Р.В.Кружкова, В.А.Даеничева, С.С.Елагина и др.; под ред. Р.В.Кружковой. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 2009. -495 с. 62. Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами діяльності): Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 888 с. 63. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 454 с. 64. Производственный менеджмент. Учебник для вузов/С.Д.Ильенкова, А.В.Бандурин, П.Я.Горобцов и др. Под ред. С.Д. Ильенковой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 583 с. 65. Приймачок О.М. Аналіз ефективності використання виробничих запасів на хлібопекарному підприємстві //Вісник Дон дует, 2005. с. 247-253. 66. Приймачок О.М. Деякі аспекти управління виробничими запасами//Економіка: проблеми теорії та практики. - Вип. 191. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. с. 856-862. 67. Приймачок О. М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості Київської області): дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2005. — 239арк. 68. Прыкин Б.В. Технико-экономический анализ производства: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 476 с. 69. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти). – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 422 с. 70. Радионов А.Р., Радионов Р.А. Логистика: Нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия: Учебное пособие. – М.: Дело, 2002. – 416 с. 71. Райковська І.Т. Підходи до організації аналітичної роботи на підприємстві. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу 2004”. Том 17. Облік і аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – 72 с. 72. Расчёт выхода хлеба по количественным показателям процесса: Учебн. пособие/З.С. Немцова; Ин-т повыш. квалификации руководящих раб. и спец. МЗ РСФСР. М., 2008. – 21 с. 73. Ройтер и.М. Сырьё хлебопекарного производства. - К.: Техніка, 2008.-192с. 74. Румянцев А.М., Яковенко Е.Г., Янаев С.И. Инструментарий экономической науки и практики. – М.: Знание, 2009. – 304 с. 75. Русак Н.А.Экономический анализ деятельности перерабатывающих предприятий АПК: Справочное пособие. – М.: Агропромиздат, 2008. – 271 с. 76. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия: краткий курс. 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 2008. - 303с. 77. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. -Минск: ООО «Новое знание», 2008. - 688с. 78. Сайко О. Особливості складу та класифікації виробничих запасів (на прикладі молочної промисловості)//Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - №9. – С.36-40. 79. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України: Навч.посібник. - К.: Кондор, 2008. –614 с. 80. Сичевський М.П. Стан та пріоритетні напрями розвитку харчової промисловості в Україні//Економіка АПК. – 2004. № 1. – С.38-42. 81. Словник-довідник фінансиста АПК /За ред. П.Т. Саблука і М.Я.Дем’яненка. – К.: 2008. – 324 с. 82. Смирнов К.А. Нормирование и рациональное использование материальных ресурсов. - М: Высшая школа, 2008. - 304с. 83. Смоленюк П.С., Бондар К.К. Анализ использования материальных ресурсов в условиях рыночных отношений. - К: Техніка, 2007. - 107с. 84. Совершенствование документооборота и системы информации на предприятиях пищевой промышленности. Издательство казанского университета. 2009. – 263 с. 85. Сопко В.В., Герасимович А.М., Игнатенко М.С. Нормативный метод планирования и учета в пищевой промышленности. К.: Урожай, 2008. -160с. 86. Справочник экономиста пищевой промышленности В.И. Комаров, В.И. Шепельский, А.Н. Лифанчиков и др.; Под ред. В.И.Комарова. - М.: Агропромиздат, 2008.-271 с. 87. Статистичний щорічник України за 2003 рік. За ред. О.Г. Осауленка. К.: Видавництво „Консультант”. 2004. – 631 с. 88. Степанюк А.Л. Учёт и экономический анализ в производственных объединениях. - К: Техника, 2007. – 248 с. 89. Стивенсон Вильям Дж. Управление производством/Пер. с англ.- М: ООО «Издательство Лаборатория Базовых знаний» ЗАО «Издательство БИНОМ», 2009.- 298с. 90. Стражев В. И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. - Минск, 2009. - 398с. 91. Тяпкин Н.К. Капитал К.Маркса. Том первый. «Процесс производства капитала»: Научн. издание. – М.: Высш. шк., 2008. – 200 с. 92. Учёт и отчётность на предприятиях пищевой промышленности. Учебник для техникумов /Борщевский П.П, Заинчкевский А.А., Рига Н.Е., Юрачковский В.К. – М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 2004. – 184 с. 93. Хачатуров Т.С. Советская экономика на современном этапе. – М.: Экономика, 1975. – 240 с. 94. Хенрикен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учёта/ Пер. с англ.; Под ред. профессора Л.в. Соколова. – М., 2008. – 360 с. 95. Хліб і хлібобулочні вироби. Конспект лекцій. Укладач Салухіна. КДТЕУ. 2008. – 33 с. 96. Хліпатська В. Значення оцінки вартості в обліку запасів товарно-матеріальних цінностей на підприємстві//Бухгалтерський облік та аудит. -2002. - №3. -С.25-31. 97. Цуркану В.И. Учёт и экономия материальных ресурсов. - Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 2008. – 160 с. 98. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учёт (учебно-практическое пособие). - К: ИМСО МО Украины, НВФ «Студцентр», 2008. - 240с. 99. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент.8-е изд.: Пер.с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.-704с. 100. Шифман З.Б. Справочник экономиста хлебопекарной промышленности. - Агропромиздат, 2008.- 223 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (255)