Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Діагностика фінансового стану підприємства

Карточка работы:359к
Цена:
Тема: Діагностика фінансового стану підприємства
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Поняття діагностики фінансово-економічного стану підприємства 6 1.2. Принципи та методи оцінки фінансового стану підприємства 15 1.3. Інформаційне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства 27 Висновки до розділу 1 34 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «ДАНАПРІС» 36 2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ «Данапріс» 36 2.2. Аналіз майнового стану ТОВ «Данапріс» 44 2.3. Аналіз ліквідності ТОВ «Данапріс» 46 2.4. Оцінка фінансової стійкості ТОВ «Данапріс» 48 2.5. Аналіз ділової активності ТОВ «Данапріс» 55 2.6. Аналіз рентабельності ТОВ «Данапріс» 57 2.7. Організація охорони праці на ТОВ «Данапріс» 61 Висновки до розділу ІІ 64 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 65 3.1. Виявлення проблем фінансового стану, що впливають на діяльність 65 3.2. Шляхи усунення проблем фінансового стану та економічне обґрунтування запропонованих заходів 79 Висновки до розділу ІІІ 95 ВИСНОВКИ 96 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 99 Додатки 100
Курс:5
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: Фінансовий аналіз є істотним елементом фінансового менеджменту й аудита. Практично всі користувачі фінансових звітів підприємств застосовують методи фінансового аналізу для прийняття рішень. Початок широкомасштабних процесів приватизації, акціонування, зростання кількості приватних фірм, розширення контактів з іноземними партнерами - все це породжує гостру необхідність оволодіння сучасними механізмами і методами фінансового аналізу. Потреба вивчення внутрішнього і зовнішнього економічного середовища об'єктів господарювання, кон’юнктури ринку і його адаптивності, можливої конверсії капіталу та оцінки ступеню економічного ризику вносять суттєві зміни в методику й організацію аналітичних досліджень. Формування ринкового механізму змінює характер аналітичних досліджень, розширює зону діагностики і пошуку. Їх результати повинні давати змогу швидкої адаптації до змін ринкової кон'юнктури, передбачати можливі зміни поведінки партнерів, уникати невиправданого ризику. За сучасних умов не можна обмежуватися інформацією про встановлені на певний час економічні відносини. Велике значення має також інформація про еволюцію цих відносин, тривалішу динаміку економічного розвитку, які свідчать про стабільність, перспективність і надійність партнерства в усіх аспектах. Ефективність аналітичного забезпечення фінансового менеджменту визначається сукупністю параметрів управління, які оцінюють за варіантами багатокритеріальної оптимізації. Визначальним серед них є показники прибутковості, фінансової стабільності, економічного зростання, конкурентоспроможності тощо. На підставі загальних критеріїв господарювання в умовах ринку виробничу діяльність оцінюють з погляду досягнення максимальних фінансових результатів і економічної стабільності. Таким чином тематика даної роботи є актуальною в сучасних умовах. Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ та практичного застосування оцінки фінансового стану. Завданнями даного дослідження є: - визначення теоретичних засад економічного аналізу фінансового стану; - дослідження методів аналізу фінансового стану; - проведення аналізу фінансового стану підприємства транспортної галузі; - надання рекомендацій щодо поліпшення існуючого фінансового стану підприємства на основі результатів аналізу. Предметом дослідження є фінансовий стан підприємства. Об’єктом дослідження є діяльність транспортного підприємства ТОВ «Данапріс». Основними джерелами інформації при написанні дипломної роботи послужили матеріали нормативних документів і інструкцій КМУ, Мінфіну України, статті періодичних видань за тематикою роботи і книги за редакцією Н.М. Ткаченко, В.П. Завгороднього, В.Я. Савченко, О.В. Єфімової, А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфуліна та інших провідних економістів. Для комплексної оцінки фінансової стану використані реальні матеріали діючого підприємства ТОВ «Данапріс». Структурно робота складається з вступу, трьох основних розділів з підрозділами, висновків, переліку використаних джерел та додатків, які включають в себе фінансову звітність підприємства та інші важливі для дослідження проблеми документи.
Объём работы:
106
Выводы: На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 1. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Що вищі показники виробництва і реалізації продукції (робіт і послуг), нижча їх собівартість, то вища рентабельність і більший прибуток, то кращим є фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недо¬виконання плану з виробництва і реалізації відбувається підвищення собівартості продукції (робіт, послуг), зменшення виторгу і суми прибутку і, як наслідок, погі¬ршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. 2. Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють його спроможність в часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між власними та залученими коштами. Забезпеченість запасів джерелами їх формування дозволяє класифікувати фінансовий стан за ступенем його стійкості. Внутрішня стійкість підприємства відображає такий стан його трудового потенціалу, матеріально-речової і вартісної (грошової) структур виробництва і таку його динаміку, при якій забезпечуються стабільно високі натурально-речові й фінансові результати функціонування підприємства. В основі досягнення внутрішньої стійкості підприємства лежить своєчасне й гнучке управління внутрішніми і зовнішніми факторами його діяльності. Зовнішнім проявом фінансової стійкості виступає платоспроможність підприємства, тобто здатність підприємства своєчасно і в повному обсязі виконати свої платіжні зобов'язання, що випливають з торгових, кредитних і інших операцій платіжного характеру. 3. Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності. Оцінку фінансової стійкості підприємства доцільно здійснювати поетапно, на підставі комплексу показників. Управління фінансовою стійкістю є важливим елементом загального управління діяльністю підприємства, тому що фінансова стійкість є показником фінансового стану підприємства. 4. Проаналізувавши фінансові показники ТОВ «Данапріс» за 3 роки можна зробити наступ¬ні висновки: ? коефіцієнт автономії відповідає нормативному значенню. Протягом аналізо¬ваного періоду значення показника має позитивну тенденцію; ? перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості і відносно це незалежне від зовнішніх фі¬нансових джерел; ? значення коефіцієнта маневреності підприємства в аналізованому періоді менш значення, що рекомендується. На кінець періоду всього 12% власного капіта¬лу спрямовано підприємством на створення власних оборотних коштів, але слід за¬значити певний ріст показника в останніх кварталах, які аналізується; ? значення показника ділової активності по кварталом можна вважати стабіль¬ним, і достатньо високим оскільки кожна гривна активів за 90 днів с середньому приносить від 10 до 18 копійок виручки від реалізації; у підприємства низький рівень оборотності дебіторської заборгованості; коефіцієнт платоспроможності підприємства не перевищує 1; коефіцієнт загальної ліквідності і абсолютної підприємства також нижче ре¬комендованого значення; ? прибутковість підприємства на достатньо високому рівні. В загалом більшість проаналізованих показників знаходяться в нормі. Найбі¬льшою проблемою підприємства є недостатня оборотність оборотних коштів (дебіторської заборгованості) , унаслідок чого підприємство має недостатньо високу рентабельність активів. Тому підприємству нами запропоновані заходи щодо при¬скорення оборотності оборотних активів. 5. На підставі проведеного аналізу фінансового стану ТОВ «Данапріс» було виявлено, що на підприємстві майже всі показники відповідають нормативним значенням, це значить, що підприємство знаходиться в стабільному фінансовому становищі. Тому управління фінансовим станом має бути спрямована на підтримання та покращення поточного стану, а також вдосконалення існуючої моделі діяльності. Перед керівництвом та економічними службами підприємства необхідно також поставити такі невідкладні завдання, як: збільшення обсягів виробництва та надання послуг, підвищення якості вже виробляємих послуг, суттєва модифікація або створення нових видів послуг, упровадження нових оригінальних ідей, створення послуг з якісно новими характеристиками, розширення ринків збуту за рахунок маркетингових заходів (збільшення каналів розподілу, запровадження реклами та інших засобів сприяння продажу). Необхідно впровадити заходи щодо поліпшення системи менеджменту, обліку й аналізу господарської діяльності підприємства, провести атестацію робочих місць і навчання бухгалтерсько-економічних відділів з метою підготовки кваліфікованого персоналу. 6. З метою удосконалення управління фінансовим станом ТОВ «Данапріс» необхідно впровадити методику комплексної діагностики фінансового стану, яка забезпечить менеджмент необхідною інформацією. При комплексному аналізі фінансової стабільності ТОВ «Данапріс» необхідно використовувати таку методику, що найбільшою мірою буде сприяти його ефективності.
Вариант:нет
Литература: 1. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 208с. 2. Білик М.Н. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства.//Економіка підприємства . 2001р. №11, с. 27-34. 3. Економіка підприємства: Підручник. За ред. акад. С.Ф. Покропленого. -Нид. 2-ге, перероб.та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с. 4. Економічний аналіз: Навч. посібник /М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, МІ. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. -540 с. 5. Кізима Т.О. Аналіз "Витрати - обсяг - прибуток" у діяльності спільних підприємств.//Фінанси України - 2001 р. №4, с. 37-41. 6. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. - К.: КНЕУ, 2004 - 132с. 7. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємства.//Фінанси України. 2001 р. №11, с. 55-61. 8. Терещенко С.І. Моделі оцінки платоспроможності підприємств.// Фінанси України. 2001 р. №7, с. 37-47. 9. Терещенко С.І. Показник Cash Flow як критерій оцінки фінансового стану компанії.// Фінанси України. 2001 р. №5, с. 69-75. 10. Фінанси підприємств: Підручник/Під ред. А.М.Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2006. - 460 с. 11. Шеремет А.Д., Негашев Е.А. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА , 2005. - 208 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)