Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Вдосконалення планування та управління діяльністю підприємства

Карточка работы:328б
Цена:
Тема: Вдосконалення планування та управління діяльністю підприємства
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти планування та управління діяльністю підприємства 7 1.1. Сутність та основна характеристика планування 7 1.2. Загальні засади управління 24 1.3. Основні підходи до планування та управління діяльністю підприємства 30 1.4. Висновки до розділу 1 42 Розділ 2. Аналіз планування та управління діяльністю підприємства 43 2.1. Загальна характеристика підприємства 43 2.2. Аналіз управління діяльністю підприємства 49 2.3. Оцінка ефективності планування діяльності підприємства 55 2.4. Висновки до розділу 2 69 Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління та планування діяльністю підприємства 72 3.1. Вдосконалення планування та управління діяльністю підприємства 72 3.2. Заходи щодо поліпшення планування діяльністю підприємства 79 3.3. Прогностична оцінка планування на підприємстві 90 3.4. Висновки до розділу 3 96 Загальні висновки та пропозиції 99 Список використаної літератури 105 Додатки 110
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми дипломної роботи. Сучасні процеси глобалізації світової економіки, зусилля України з інтеграції економіки країни у світову систему господарювання спричинили посилення конкуренції як на світовому, так і на внутрішньому ринку України. Конкурентоспроможність різних підприємств залежить від правильного підбору видів діяльності, встановлення пропорцій між ними, раціонального розташування компонентів, тобто від повноти і раціональності застосування методів управління та планування діяльності підприємств. Становлення ринкових відносин в Україні потребує глибокого вивчення нових теоретичних положень та розробки практичних підходів до управління діяльністю підприємств. Для ефективного управління підприємством необхідно використовувати такі методи: абстрактно-логічний, балансовий, кореляційний, моделювання та інші. Під час розробки організації управління підприємством широко використовують функціональний та системний підходи, які дають змогу обґрунтувати функції та структуру органів управління. Теоретичні питання з цієї проблематики в межах загальної теорії управління ґрунтовно розроблені в працях таких зарубіжних учених: Н. Андерсона, Н. Гованні, Я. Гордона, Е. Гуммесона, Д. Джобберта, Ф. Котлера, Т. Левіна, Л. Маттссона та багатьох ін. Вагомий внесок у дослідження проблем управління діяльністю зробили такі вітчизняні економісти: Г. А. Дмитренко, Г. Т. Куликов, Є. С. Сич, В. Г. Шинкаренко, В. А. Ткаченко та ін. Теоретичні підходи у працях названих учених ґрунтуються на досвіді розвинених країн із сформованою ринковою економікою, тому не містять узагальнень теорії маркетингових комунікацій в умовах трансформаційного періоду економіки, аналізу механізму управління ними з урахуванням сучасних тенденцій розвитку ринку. Планування – це одна з функцій управління, що являє собою процес вибору цілей організації та шляхів їх досягнення. Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функцій організації, мотивацій і контролю, які орієнтовані на розроблення стратегічних планів. Динамічний процес планування є тією основою, під якою знаходяться всі управлінські функції. Організація в цілому і окремі люди, не використовуючи переваги стратегічного планування, будуть позбавлені чіткого способу оцінки мети і напряму діяльності корпоративного підприємства. Процес планування забезпечує основу для управління членами організації. Проектуючи все вище сказане на реалії економічного стану в нашій країні, можна дійти висновку, що планування стає все більш актуальним для українських організацій, які конкурують як між собою, так і з іноземними компаніями. Ринок нерухомості є невід’ємною частиною економічних відносин (прямих чи опосередкованих) між суб’єктами правових відносин в галузі нерухомості, які діють на основі цінового механізму з урахуванням соціального значення, особливостей права, природних властивостей та родових ознак нерухомості й підпорядковується закономірностям функціонування як товарного так і фінансового ринків. З моменту виникнення права власності на нерухомість, нерухомість стає економіко-правовим об’єктом ринкових відносин, перетворюється в товар із низкою специфічних ознак. Навколо неї починають складатися трансакції між різними суб’єктами з приводу її купівлі-продажу, оренди, застави, інвестування, фінансування, реєстрації права власності, оподаткування, передачі в спадщину та інше. Процеси здійснення операцій з нерухомістю в Україні призвели до виникнення нового виду послуг споживачам - ріелтерської послуги (послуги щодо операцій з нерухомістю) та професії - ріелтер (Класифікатор професій ДК 003:2005, Код КП: 3413), які сприяють громадянам України для реалізації їх права вільного вибору місця проживання, придбання його у власність чи взяття в оренду, як це передбачено статтями 33 та 47 Конституції України. Оскільки, ринок нерухомості є капіталоємним, пов’язаним із значними фінансовими ресурсами, надання споживачам послуг щодо операцій з нерухомістю повинно бути якісним, безпечним та унормованим. Метою дипломної роботи є розгляд та аналіз планування та управління діяльністю підприємства, та варіанти їх удосконалення. Об’єктом дослідження є агентство нерухомості ТОВ “Альтаїр-Груп”, предметом дослідження є організаційно-економічні механізми планування та управління діяльністю підприємства. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: - розглянути теоретичні аспекти планування та управління діяльністю підприємства; - здійснити аналіз планування та управління діяльністю підприємства; - обґрунтувати варіанти вдосконалення управління та планування діяльністю підприємства. Теоретичною основою даного дипломного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі менеджменту організацій. Методи дослідження. Дипломна робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися економічні, статистичні методи дослідження, метод порівняння, методи стратегічного управління, системного підходу й аналізу. Інформаційну базу дослідження наукові публікації з обраної тематики, звітні матеріали об’єкту дослідження, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій, власні спостереження. Структура роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми дипломного дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, формулюється практичне і теоретичне значення основних положень дипломної роботи. Вирішення основних завдань дипломного дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у трьох розділах. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
102
Выводы: Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Планування - це процес визначення головних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, направленої на придбання та використання цих ресурсів. Планування має на меті довгострокове забезпечення результативності підприємства і освоєння його нових можливостей. Для цього необхідно, перш за все, найбільш повно враховувати зміни в навколишньому середовищі, які являють собою потенційні загрози і майбутні можливості для підприємства. Потрібно передбачити непідконтрольні сили, критичні тенденції з боку оточення та обмежити їх можливий вплив на підприємство. Фінансове планування потрібне, в першу чергу, для збере¬ження фінансової рівноваги підприємства, а, з іншого боку, - для уникнення накопичення зайвих ліквідних засобів. Воно повинно охоплювати всі фінансово-економічні та виробничо-господарські процеси. Управління – це процес планування, організації мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягнути цілей організації. Управління – це також особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп в ефективну, цілеспрямовану виробничу групу. Професійно вміле застосування економічних, соціально-психологічних та організаційних методів управління здебільшого забезпечує достатньо ефективне господарювання. Товариство з обмеженою відповідальністю “Альтаїр-Груп” існує 3 роки. За роки роботи компанія трансформувалась в потужну мережу та завоювала стабільну позицію надійного партнера, як для покупців нерухомості, так і для будівельних організацій. Мета роботи ТОВ “Альтаїр-Груп” – практична та ефективна допомога у вирішенні усіх питань, пов’язаних з нерухомістю. Агентство нерухомості ТОВ “Альтаїр-Груп” існує на ринку нерухомості міста Києва 3 роки. Управлінська концепція ТОВ “Альтаїр-Груп” забезпечує ринкову орієнтацію виробничо-збутової діяльності компанії, а також налагоджену систему управління, що передбачає скоординовану і спрямовану діяльність на вивчення ринків нерухомості міста Києва, пристосування фірми до їх потреб, активного впливу на ринкові процеси. Агентство нерухомості ТОВ “Альтаїр-Груп” складається з управлінського персоналу й співробітників. Управлінський персонал складається з генерального директора, директора, заступника директора з персоналу, офіс-менеджера-технічного працівника, керівників структурних підрозділів (відділів). Виробничий процес в компанії ТОВ “Альтаїр-Груп” відбувається таким чином: ріелтор користується послугами компанії, а саме: наявність офісного приміщення, інформаційних баз, робочих місць, засобів зв’язку, постійної навчальної перепідготовки і управління всім цим процесом з боку керівництва компанії. Фінансування компанії здійснюється таким чином: приватне підприємство “Альтаїр-Груп” інвестує грошові потоки в утримання офісного приміщення й управління персоналом, а управління персоналом організовує діяльність співробітників-ріелторів на здійснення їх функціональних обов’язків, здійснення “угод” з отриманням прибутку. У компанії регулярно проводяться власні дослідження ринку нерухомості та ринку іпотечного кредитування України. Це дозволяє розвиватися й не відставати від часу, пропонуючи клієнтам нові сервіси, розширюючи спектр послуг. Управління діяльністю підприємства – об’єкта нашого дослідження –здійснює вище керівництво. Відділи ТОВ “Альтаїр-Груп” тісно взаємодіють один з одним, відбувається постійний обмін актуальною інформацією між відділами. ТОВ “Альтаїр-Груп” має зв’язки з усіма суб’єктами ріелторського ринку: зі ЗМІ, з державними установами, з нотаріусами, з іншими агентствами нерухомості, з БТІ, з банками, з клієнтами, з рекламними виданнями. Діяльність агентства нерухомості “Альтаїр-Груп” на пряму залежить від інформаційної системи підприємства. Процес отримання інформації автоматизований й має структурний характер. Інформація про об’єкти і клієнтів доходить до кінцевого споживача-ріелтора оперативно. Ріелтор обробляє цю інформацію й реалізує цю інформацію в своїй діяльності, а саме через засоби зв’язку (телефон, факс, мобільний телефон, Інтернет), доводить цю інформацію до клієнта (кінцевого споживача інформаційно-консультаційної послуги). Як вже було зазначено, комунікаційні зв’язки на підприємстві – важливий елемент управління, тому що все що роблять керівники для досягнення цілей, організації потребує ефективного обміну інформацією. Отже, з вищепроаналізованого матеріалу ми можемо узагальнити, що ТОВ “Альтаїр-Груп” – достатньо чітко структуроване агентство нерухомості з налагодженими комунікаційними зв’язками з чіткою субординацією, яка спрямована на максимальну ефективність підприємства, його прибутковість. За результатами проведеного в другому розділі роботи дослідження й оцінки системи планування ТОВ “Альтаїр-Груп” можна зробити наступні висновки: 1.ТОВ “Альтаїр-Груп” використовує у своїй господарській діяльності систему планування. 2.Фінансові служби даного підприємства складають такі поточні й оперативні фінансові плани: бюджет руху грошових коштів, бюджет доходів і витрат, прогноз по балансовому аркуші й платіжний календар. 3. Система планування є не дуже ефективною, тому варто надати рекомендації з її поліпшення. Проаналізувавши систему управління діяльністю ТОВ “Альтаїр-Груп” у другому розділі дипломної роботи, ми побачили, що в цілому управління охоплює всі процеси в агентстві, вдало побудовані комунікаційні зв’язки між відділами та із зовнішнім середовищем, управлінська інформація поступає вчасно завдяки розвинутим комунікаційним зв’язкам, проте існує один суттєвий недолік управління: всі ці етапи не автоматизовані. Зв’язки між відділами, обмін інформацією в агентстві та управління здійснюється вручну, без застосування інформаційних технологій, які здатні пришвидшити цей процес. Тому серед пропозицій щодо покращення управління діяльністю ТОВ “Альтаїр-Груп” я пропонує застосування спеціалізованої автоматизованої системи управління діяльністю ТОВ “Альтаїр-Груп”. Впровадження автоматизованої системи зможе поліпшити й удосконалити управління всіма комерційними операціями аналізованого агентства нерухомості ТОВ “Альтаїр-Груп”. Проаналізувавши систему планування на ТОВ “Альтаїр-Груп” в другому розділі роботи, ми побачили, що вона є недостатньо ефективною, тому що є велика різниця між запланованими й фактично отриманими показниками. Це в основному пов’язане з тим, що служби планування на аналізованому агентстві нерухомості складають фінансові плани вручну, без застосування автоматизованих систем планування, що є в наш час уже не актуальним. Тому серед рекомендацій з підвищення ефективності планування на ТОВ “Альтаїр-Груп” ми пропонуємо впровадження автоматизованих систем планування зі специфікою ріелторської діяльності. Багато підприємств успішно застосовують для цілей системи планування Excel, основними його достоїнствами є гнучкість, можливість адаптації під будь-яку компанію, недоліками - незахищеність, відсутність ряду корисних функцій, властивих спеціальним програмам. Перед вибором програмного забезпечення ставляться завдання автоматизації й розробляються критерії, яким повинен відповідати обираний продукт. Але, на нашу думку, переважній більшості вітчизняних суб’єктів господарювання (в даному випадку - ТОВ “Альтаїр-Груп”) можна цілком успішно планувати в Excel. До того ж, при плануванні в Excel немає необхідності навчати персонал роботі в складних програмах (не говорячи про їхню високу вартість). Ми вважаємо, що застосування Excel у діяльності аналізованого ТОВ “Альтаїр-Груп” істотно полегшить і поліпшить планування, що Для обґрунтування плану розвитку підприємства на наступні роки (2008-2010 рр.) скористаємося одним із запропонованих програмних засобів для планування діяльності ТОВ “Альтаїр-Груп” – пакет Microsoft Excel. Лінії тренда дозволяють графічно відображати тенденції даних і прогнозувати їхні подальші зміни. Отже, ям ми можемо констатувати з вище здійсненого прогнозу, що чистий прибуток ТОВ “Альтаїр-Груп” буде продовжувати збільшуватися в позитивному напрямку і складе 57926,1 грн. у 2010 році. Так як при обґрунтуванні плану розвитку ТОВ “Альтаїр-Груп” ми розглядаємо подальший ріст агентства нерухомості, тому йому необхідно здійснювати реалізацію стратегій росту, які полягають у наступному: - Розширення активності підприємства “углиб” - сегментація існуючих ринків з метою охоплення своїми послугами нових груп споживачів (за рахунок поліпшення якості надаваних ріелторських послуг, зниження вартості послуг, надання різних пільг і т.д.). - Розширення активності ТОВ “Альтаїр-Груп” “ушир” - диверсифікованість, тобто поповнення програми новими видами діяльності, як пов’язаними з основним профілем, так і не пов’язані з ним. - Розширення активності “через кордони” - інтернаціоналізація через освоєння нових закордонних ринків, відкриття нових філіалів. - Кількісний ріст - нарощування обсягу надання ріелторських послуг. На основі вищенаведеної інформації слід визначити, що ТОВ “Альтаїр-Груп” доцільно сформувати: - стратегічний план (на 2-5 років), в якому відображено конкретизацію стратегічних цілей та стратегій розвитку товариства. В цьому плані може бути обмежене коло найважливіших показників, що обґрунтовані методами прогнозування та проведенням багатоваріантних розрахунків з визначенням оптимального. Тут доцільно визначити очікуваний розмір прибутку, обсяг послуг, поточні витрати; - тактичний план (на 1 рік) відображає завдання тактичної політики. Він містить у собі основні показники фінансово-господарської діяльності товариства. Ці показники повинні бути обґрунтованими і реальними, розрахованими в основному економіко-статистичним методом. Показники річного плану є програмою для виконання працівниками товариства, об’єктом порівнянь та аналізу господарської діяльності; - оперативний план (до 3-х місяців – 1 кварталу) забезпечує цілеспрямовану реалізацію конкретних тактичних завдань. Формується цей план на основі детальної системи показників. При цьому використовуються конкретні методики розрахунку і нормативно-інструктивні матеріали. Оперативний план сприяє виконанню річного і може бути оперативно проаналізований після закінчення терміну його дії. Отже, усі завдання дипломної роботи виконані, мета роботи досягнута.
Вариант:нет
Литература: 1. Азов Г.П. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Прогресс, 2005. – 300 с. 2. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: Новости, 2006. – 267 с. 3. Акуленок Д. Н., Буров В. П., Морошкин В. А., Новиков О. К. Бизнес- план фирмы: Комментарий методики составления. Реальный пример / Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – М.: Гном-Пресс, 1997. – 88с. 4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с. 5. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 2005. – 519 с. 6. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 804 с. 7. Берл Густав, Киршнер Пол. Мгновенный бизнес-план: Двенадцать быстрых шагов к успеху: Пер.с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: Дело Лтд, 1995. – 80с. 8. Бизнес- план: Учеб. пособие для студ. экон. спец. высш. учеб. заведений:Пер. с англ. / Московская Ассоциация Предпринимателей. – М.: ДеКА, 1993. – 64с. 9. Бизнес-план / В.А. Питатeлев (науч.ред.), К.В. Вдовин (пер.). – М.: ДеКА, Б. г.. – 62с. 10. Бизнес-план инвестиционного проекта / И.А. Иванникова (ред.). – М.: Экспертное бюро-М, 1997. – 112с. 11. Бизнес-план инвестиционного проекта: Метод. пособие / НАН Украины; Институт проблем природопользования и экологии / Л.М. Зайцева (разраб.). – Первая ред. – Д., 1995. – 36с. 12. Бизнес-план предприятия: Метод. пособие / Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины; Комитет экономики Днепропетровского облисполкома / Л.М. Зайцева (разраб.). – Вторая ред. – Д., 1995. – 41с. 13. Бизнес-план, или Как организовать собственный бизнес: Анализ. Методика. Практикум / А.С. Пелих (отв.ред.), А.С. Пелих (авт.-сост.). – М.: Ось-89, 1996. – 96с. 14. Бизнес-план: рекомендации по составлению: Нормативная база:Сборник. – М.: ПРИОР, 2002. – 303с. 15. Бідняк Н.М. Організація управління: Навч. Посібн. – К.: А.С.К., 2003. – 176 с. 16. Близнюк С.В. Стратегічний маркетинг торговельної фірми: Методичні і організаційні аспекти управління. – К.: Логос, 2004. – 150 с. 17. Блэквелл Эдвард. Как составить бизнес- план: Пер. с англ.. – М.: Инфра-М, 1996. – 160с. 18. Богдан О.І. Стратегічне планування на підприємствах інформаційно-технічного обслуговування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Д., 2003. – 18 с. 19. Брадт Джон Б., Чек Джейм А., Педраза Джордж Е. 100-дневный план действий нового руководителя: Как контролировать, создать свою команду и добиться быстрых результатов / М.А. Свиридюк (пер.с англ.). – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 256c. 20. Бугрова Тамара Владимировна. Проектирование швейных предприятий. Бизнес-план: Учеб. пособие / Южно- Уральский гос. ун-т. Кафедра технологии и проектирования изделий легкой промышленности. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005. – 27с. 21. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. – К.: ЦУЛ, 2003. – 395 с. 22. Вигдорчик Е.А. и др. Трудный поиск конкурентных стратегий // ЭКО. – 2005. – № 3. – С. 14-15. 23. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Экономика, 2003. – 314 с. 24. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарики, 2003. – 292 с. 25. Володькина М.В. Стратегический менеджмент. – К.: Знання-Прес, 2002. – 149 с. 26. Гавриш О.М. Стратегічне планування діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Українська держ. академія залізничного транспорту. – Х., 2005. – 20 с. 27. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. – М.: Омега-Л, 2004. – 472 с. 28. Герасимчук В.Г. Маркетинг. – К.: Вища школа, 2004. – 327 с. 29. Гінгстон П. Найкраща книга про збут і маркетинг. Пер. з англ. – Л.: Світло, 2006. – 208 с. 30. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала. – М.: МП “Сувенир”, 2003. – 208 с. 31. Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия. Монография. – Х.: Основа, 2005. – 187 с. 32. Диксон Питер Р. Управление маркетингом. Пер. с англ. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2004. – 560 с. 33. Должанский Игорь Зиновьевич, Загородная Татьяна Олеговна. Бизнес-план: технология разработки: Учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов / Макеевский экономико-гуманитарный ин-т. – Донецк: Норд-пресс, 2006. – 412с. 34. Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії. – Х.: Консум, 2004. – 208 с. 35. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 415 с. 36. Как составить бизнес- план сервисной компании – How to prepare a business plan for service businesses: Пер. с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: Дело, 1997. – 64с. 37. Как составить бизнес-план производственной компании=How to prepare a business plan for manufacturing businesses: Пер. с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ; Российско- канадское совместное предприятие "Мосвест" / С.О. Календжян (ред.). – М.: Дело, 1997. – 64с. 38. Как составить бизнес-план торговой компании=How to prepare a business plan for retail businesses: Пер. с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ; Российско- канадское совместное предприятие "Мосвест" / С.О. Календжян (ред.). – М.: Дело, 1997. – 72с. 39. Карлов Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. / Науч. ред. и авт. посл. В.А. Приписнов. – М.: Экономика, 2001. – 354 с. 40. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2002. – 399 с. 41. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту. – Л.: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. – 264 с. 42. Кісельов А.П. Основи бізнесу: Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 191с. 43. Клименюк Николай Николаевич, Голованенко Николай Васильевич. Как разработать бизнес- план: Учеб. пособие / Академия муниципального управления. – К.: Просвіт, 1999. – 194с. 44. Кныш М.И. Конкурентные стратегии. Учебное пособие. – СПб.: Любавич, 2006. – 284 с. 45. Ковалев А.И., Войлеко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2005. – 176 с. 46. Козырев Валентин Александрович, Корсакова Валентина Викторовна, Палкин Сергей Валентинович. Бизнес-план предприятия: Учеб. пособие / Московский гос. ун-т путей сообщения (МИИТ). Кафедра менеджмента. – М.: МИИТ, 2005. – 178с. 47. Коршунов В.І. Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.02 / Харківський держ. економічний ун-т. – Х., 2002. – 376 с. 48. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб: Питер Косм.,2004. – 896 с. 49. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с анг. – 2-е европ. изд. –К.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 736 с. 50. Котлярова Виктория Григорьевна, Котляров Евгений Иванович. Бизнес-план: технологии разработки и обоснования: Конспект лекций / Харьковский национальный экономический ун-т. – Х.: ХНЭУ, 2004. – 103с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)