Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Організація інформаційного забезпечення процесів управління персоналом на підприємстві

Карточка работы:104Б
Цена:
Тема: Організація інформаційного забезпечення процесів управління персоналом на підприємстві
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Менеджмент организаций
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание: ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1 Теоретична сутність інформаційного забезпечення управління персоналом на підприємстві як процесу 5 1.2 Організація інформаційного забезпечення системи управління персоналом на підприємстві 14 1.3 Зарубіжний досвід, проблеми та перспективи розвитку організації інформаційного забезпечення системи управління персоналом на підприємстві 33 РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ СКЛАДОМ ВАТ «УНІВЕРМАГ «ДИТЯЧИЙ СВІТ» 45 2.1 Коротка характеристика діяльності ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» 45 2.2 Техніко-економічний аналіз діяльності ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» 47 2.3 Діагностика організації інформаційного забезпечення процесів управління персоналом в діяльності ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» 61 РОЗДІЛ 3. Розроблення пропозицій щодо інформаційного забезпечення процесів управління персоналом на ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» 73 3.1 Пропозиції з удосконалення управління персоналом на ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» 73 3.2 Обґрунтування основних напрямів удосконалення інформаційного забезпечення процесів управління персоналом на ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» 80 ВИСНОВКИ 95 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 99 ДОДАТКИ 105  
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Актуальність дослідження. Розвиток ринкових відносин у країнах світового економічного співтовариства дозволяє зробити висновок про те, що успіх роботи підприємств визначається розробкою всіх компонентів їх систем управління, одним з яких є персонал. У зв'язку з цим особливого значення набуває удосконалення системи управління персоналом. В умовах постійно зростаючої конкуренції завдання завоювання й утримання підприємством стійкої конкурентної позиції на ринку вимагає формування і реалізації адекватної, науково обґрунтованої стратегії управління персоналом. В останні роки спостерігається різке збільшення обсягів інформації в суспільстві взагалі та інформації, що використовується на підприємствах і в організаціях, зокрема. Це пов'язано зі зростаючими темпами розвитку науки і техніки, появою нових технологій, швидкою їх зміною, активним накопиченням теоретичних знань і практичного досвіду. Тому актуальним стає вивчення ролі системної структури підприємництва при визначенні вимог і принципів управління. Інформація сприяє реалізації всіх функцій управління: планової, організаційної, контрольної, регулюючої, розподільної. Від інформаційної бази залежить ефективність функціонування системи управління персоналом, яка є сукупністю даних про стан керованої системи і тенденції її розвитку за допомогою кількісних характеристик процесів, що відбуваються у складі працівників та в їх виробничому і соціальному середовищі. Вивчення можливостей підвищення ефективності функціонування системи управління за рахунок запровадження інформаційної бази сьогодні стає актуальним питанням. Проблеми управління персоналом на підприємстві розглядалися такими науковцями як Г.Л. Азоєв, І.Н. Герчікова, Ю.Б. Іванов, Н.В. Куденко, О.І. Наумов, В.С. Пономаренко та ін. Вирішенню питань автоматизації управління персоналом присвячені праці А.Я. Кібанова, В.П. Пугачова, Р. Марра, Г. Шмідта. Значного подальшого розвитку різноманітні аспекти автоматизації управління персоналом підприємства дістали у дослідженнях таких українських економістів як О.І. Амоша, Д.П. Богиня, В.М. Геєць, В.М. Гринькова та ін. Вагомий внесок у розвиток теорії інформаційного забезпечення управління персоналом і її прикладне застосування внесене дослідженнями вчених Науково-дослідного інституту праці та зайнятості населення Мінпраці та НАН України, Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інституту економіки промисловості НАН України, Київського національного економічного університету, Міжрегіональної академії управління персоналом. Однак, на сьогоднішній день не достатньо розробленим є прикладний методичний інструментарій автоматизації в інформаційних системах управління персоналом, який надав би можливість використати наявні та розвинути потенційні конкурентні переваги кадрового складу підприємства. Метою дослідження є дослідження організації інформаційного забезпечення процесів управління персоналом на підприємстві. Об'єктом дослідження є механізм та особливості організації інформаційного забезпечення процесів управління персоналом на ВАТ «Універмаг «Дитячий світ». Предметом дослідження є теоретико-методологічні аспекти та економічні підходи до організації інформаційного забезпечення процесів управління персоналом на підприємстві.
Объём работы:
96
Выводы: ВИСНОВКИ В ході виконання дипломної роботи можна сформулювати наступні висновки і узагальнення. З метою інформаційного забезпечення управління розвитком персоналу пропонуємо під інформаційним простором управління розвитком персоналу розуміти сукупність інформаційних ресурсів, баз даних, знань та способів їх організації для забезпечення прийняття управлінських рішень щодо визначення напрямів розвитку, розробки, впровадження та моніторинг відповідних проектів. До основних компонентів інформаційного простору управління розвитком персоналу компанії пропонуємо відносити: 1) інформаційні ресурси, що мають містити формалізовані дані, знання, які зафіксовані на відповідних носіях інформації; 2) програмно-технічні засоби та організаційно-нормативні документи, що забезпечують організаціям доступ до інформаційних ресурсів на основі відповідних інформаційних технологій; 3) інформаційну інфраструктуру, що забезпечує функціонування та розвинення інформаційного простору (збір, обробка, збереження, розповсюдження, пошук та передачу інформації). Проведене дослідження теоретичних основ інформаційного забезпечення управління персоналом на підприємстві, визначило, що людський капітал є активом підприємства, який необхідно нагромаджувати та забезпечувати його ефективне використання. В цьому контексті ефективна організація інформаційного забезпечення процесів управління персоналом на підприємстві з урахуванням сучасних методичних підходів, програмних продуктів та залучення передового зарубіжного досвіду в даному питанні є особливо актуальним для підприємства. Особливої актуальності набуває вибір ефективного програмного забезпечення системи динамічного управління персоналом торгівельного підприємства. Основними шляхами підвищення якості інформаційного забезпечення управління персоналом підприємства, є подальша інтеграція кадрової, економічної інформації, підвищення оперативності внесення змін в інформаційні файли, вибір, удосконалення та налаштування програмних продуктів під потреби в управлінні персоналом конкретного підприємства. До інформаційного забезпечення динамічного управління персоналом підприємства слід віднести необхідність в наданні повної, достовірної та своєчасної інформації для всіх розрахунків і прийняття управлінських рішень. Найбільш важливим є вибір ефективного програмного забезпечення системи динамічного управління персоналом промислового підприємства. З точки зору інформаційно-технічної підтримки господарської діяльності підприємств, найбільш поширеним інструментом інтегрованого управління ресурсами підприємства є системи класу ERP. Розрахунок показників використання персоналу, свідчить про ефективне використання кадрів підприємства. Зростаюча тенденція постійності складу та спадаюча тенденція плинності кадрів свідчать про ефективну діяльність в сфері управління персоналом та зацікавленість працівників в роботі, а також здоровий клімат в колективі. На основі проведеної оцінки потреб управління персоналом в комплексному інформаційному забезпеченні з метою підвищення ефективності його роботи, було виявлено доцільність до вдосконалення інформаційного забезпечення шляхом впровадження іншого програмного продукту, який дасть змогу забезпечити сучасні вимоги підприємства в повній мірі. Контур «Управління персоналом» системи «Галактика ERP», в першу чергу, необхідний керівникам вищої ланки ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» для отримання оперативної інформації по будь-якому питанню, пов’язаному зі структурою ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ», штатним розкладом, вакансіями и відомостями про співробітників. Оперативно прийняти правильне рішення зможе лише той керівник, який здатен швидко оцінити ситуацію на основі аналізу актуальної інформації щодо стану справ на підприємстві. Від впровадження контуру «Управління персоналом» системи «Галактика ERP» директор з персоналу ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» отримає такі переваги: - стратегічне планування і управління - організаційно-структурне (штатне) планування; - управління керівними кадрами (топ-менеджментом); - тарифікація; - моніторинг і оцінка діяльності персоналу; - планування, набір (відбір) персоналу і аналіз відповідності вимогам штатної одиниці; - навчання і підготовка кадрів; - атестація персоналу; - кадровий резерв підприємства. Від впровадження контуру «Управління персоналом» системи «Галактика ERP» керівники підрозділів ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» отримають такі переваги: - оперативне планування, контроль і управління; - прийом на роботу і трудові угоди; - розподіл і приймання виконаних робіт; - контроль якості і стимулювання (мотивація); - облік і контроль відпусток; - облік і контроль відряджень; Співробітники відділу кадрів, бухгалтерія ВАТ «Універмаг «Дитячий Світ» отримають такі переваги: - підвищення ефективності облікових функцій; - ведення картотеки кандидатів, аналіз анкет; - підвищення ефективності кадрового документообігу; - облік персоналу; - облік часу і продуктивності праці; - внутрішня і зовнішня звітність; - розрахунок заробітної плати і інших виплат в модулі «Заробітна плата». Разом з рішенням «Галактика «Управління персоналом» керівники ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» отримують надійний інструмент для формування ефективної кадрової політики підприємства і досягнення стратегічних цілей компанії. За допомогою рішення успішно підтримуються завдання набору нових співробітників, кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, мотивації, розвитку і підвищення кваліфікації персоналу В ході обґрунтування доцільності та розрахунку ефективності впровадження проекту з удосконалення нової системи з управління персоналом «Галактика ERP» та модуля «Управління персоналом» в діяльності ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» з елементами нематеріальної мотивації персоналу було виявлено, що за показником чистого приведеного доходу (4199,69 тис. грн.) його можна рекомендувати до впровадження. Індекс доходності проекту складає 2,04, що свідчить про те, що кожна вкладена гривня інвестицій після реалізації проекту принесе 2,04 гривні доходу. Індекс рентабельності становить 0,61 (або 61 %). Термін окупності даного проекту приблизно 2,5 роки, що говорить про ефективність його впровадження на ВАТ «Універмаг «Дитячий світ».
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України із змінами та доповненнями № 2222-IV (2222-15) від 08.12.2004// Відомості Верховної Ради – 2005 – №2. 2. Господарський Кодекс України, прийнятий Верховної Радою України від 16 січня 2003 р. // Офіційний сервер ВРУ України http://www.rada.gov.ua. 3. Кодекс законів про працю, прийнятий Верховної Радою України від 15 квітня 2008 р. із змінами та доповненнями № 274-VI, 274-17-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 2008. – №25. 4. Закон України "Про зайнятість" // Урядовий кур’єр, 1991. 5. Закон України "Про колективні договори і угоди". Закони України. Том 6. - К., 1996. С.5-11. 6. Закон України "Про оплату праці" // Урядовий кур’єр, 1995. 7. Закон України Про охорону праці, прийнятий Верховною Радою України 02.09.2008р. із змінами та доповненнями №345-VI (345-17)// Відомості Верховної Ради України. – 2008. – №42-43. 8. Аксенов Е. А., Базаров Т. Ю., Еремин Б. Л., Малиновский П. В., Малиновская Н. М. Управление персоналом: Учебник для студ. вузов / Т.Ю. Базаров (ред.), Б.Л. Еремин (ред.). – М.: Банки и биржи, 1998. – 423 с. 9. Аліфанова Л.О. Особливості управління персоналом підприємства в умовах економічної кризи // Наукові записки: сер. «Економіка» – Острог, 2007 – вип. 9, 4, 3 – С. 10-15 – (НУ «Острозька академія»). 10. Антохова І. М. Проблеми впливу мотиваційного механізму на розвиток персоналу підприємства // Вісник КНТЕУ. – 2006. - № 2. – с. 176 – 185. 11. Армстронг М. Оплата труда. Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. 12. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с. 13. Безтелесна Л., Міщук Г., Мартинюк С. Удосконалення механізму мотивації продуктивності найманих працівників. // Україна: аспекти праці. – 2006. - № 3. – с. 42 – 48. 14. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – 208 с. 15. Богиня Д.П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. – К.: Знання-Прес, 2002. – 313 с. 16. Верба В.А. Підсистема управління розвитком на підприємстві: концептуальні засади створення і функціонування // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Науковий журнал. – Вип. 1-2 / Голов. ред. О.П. Степанов. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2009, с.404-411. 17. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: Инструменты, методики, практика. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 18. Виноградський М.Д., Бєляєва С.В., Виноградська А.М., Чеканова О.М. Управління персоналом: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 504 с. 19. Власова А, Левицькі Ж. Еволюція концепції управління людськими ресурсами // Києво-Могилянська Бізнес-Студія. – 2004. - № 7. – С. 57-61. 20. Гаєвська Л. М., Фурманюк О. Л., Паєнтко Т. В.Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Національна академія держ. податкової служби України. – 2. вид., доп. та перероб. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006. – 117 с. 21. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 352 с. 22. Гребешков О.М. Управління інформацією в сучасному бізнесі: стратегічний аспект// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки», 2008. 23. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 c. 24. Дайновська С. М. Ціноутворення: підручник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К.: КНТЕУ, 2009. – 319 с. 25. Данюк В.М. Організація праці менеджера: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. 26. Доманчук Д. П., Чикуркова А.Д., Лучик С.Д. Економіка праці. Камянець-Подільський: Абетка, 2008. – 332 с. 27. Жуковська Т.О. Основні поняття та проблеми мотивації продуктивності персоналу на підприємствах машинобудування України // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 100-107. 28. Исаев Д. Информационный аспект корпоративного управления стратегического менеджмента // Экономический вестник Ростовского государственного университета, 2008, т.6, №3, C. 114-119. 29. Кабаченко Т.С. Психология управления. – М.: ИНФРА, 2010. - С. 56-127. 30. Калина А. В., Котвицький А. А., Cтожок О. З. Економіка підприємства: навч. посібник / Університет сучасних знань. – К.: Знання України, 2007. – 323 с. 31. Калінеску Т.В. Методологія аналізу і оцінки ефективності переміщення сфери діяльності підприємств: Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 280 с. 32. Келли Г., Армстронг Р. Тренинг принятия решений. – СПб.: Питер, 2010. 33. Колман Р., Барри Г. 525 способов стать лучшим менеджером. – М.: Фаир-Пресс, 2010. – С. 60-204. 34. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 340 с. 35. Корнєв Ю. Інформаційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності // Вісник НАН України. – 2008. - № 5. – с. 24-31 36. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. Навч. посібник. – К.: Кондор, 2006. – 292 с. 37. Кулицький С.П. Організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с. 38. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. Посібник – Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с. 39. Ліфінцев Д.С. Вплив корпоративної культури на мотивацію персоналу // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №2. – С. 154-158. 40. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Эффективный менеджмент: Учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 061100 "Менеджмент организации" / Иван Иванович Мазур (общ.ред.). – М.: Высшая школа, 2003. – 555 с. 41. Максимець Ю. Удосконалення фінансових аспектів механізму мотивації і стимулювання праці в економіці України // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 369–372. 42. Матеріали офіційного сайту Oracle Електронний ресурс // Режим доступу до ресурсу http://www.oracle.com. 43. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, без змін / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с. 44. Менеджмент персоналу: Навч. посібник / За заг. Ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. 45. Микитенко Н. В. Операційний менеджмент. Практикум: навчальний посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К.: КНТЕУ, 2009. – 197 с. 46. Михайлова Л.І. Управління персоналом: навч. посіб. – К.: Центр учбової л-ри, 2007. – 248 с. 47. Мица В.П. Кадрова політика на підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки, 2008, №6(54). – С. 165-168. 48. Мошелла Дэвид, Бизнес-перспективы информационных технологий. Как заказчик определяет контуры технологического роста - «Альпина Бизнес Букс», - 2004. 49. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с. 50. Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці /Україна: аспекти праці. – 2007. – №5. – С. 3. 51. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. 52. Офіційний сайт компанії Астор Україна Електронний ресурс // Режим доступу до ресурсу http://astor-ua.com.ua/content/view/118/105/. 53. Павловська О. Вплив доходів та заробітної плати на зайнятість населення // Україна: аспекти праці. – 2008. – №3. – С. 6-12. 54. Перекрестова Л.В., Нелюбова Н.Н. Информационное пространство управления предприятиями. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. – 210 с. 55. Петров Ю.А., Климович Е.Л., Юрили Ю.В. Комплексная автоматизация управления предприятием – М.: Дело, 2006. 56. Петюх В.М., Базилюк Б.Г., Герасименко О.О. Управління персоналом: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2007. 57. Питер Ф. Друкер, Задачи менеджмента в XXI веке - ИД «Вильямс», - 2002. 58. Потапов Д. Тренируем корпоративную культуру журнал // Управление компанией. – 2006. - № 1. Електронний ресурс // Режим доступу до ресурсу http//www.management.com.ua. 59. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу. – К.: КНЕУ, 2002. – 351 с. 60. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 352 с. 61. Ситнік О.Д., Ковальчук О.А. Оцінка персоналу в системі мотивації // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С. 84-87. 62. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 224 с. 63. Томпсон-мл А А., Стрікленд ІІІ АДж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. – М.: ИД «Вильямс», 2005. – 928 с. 64. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. Пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2003. 65. Холден Ф. Квитэссенция, или менеджмент для менеджеров / Пер. с англ. – М.: HIPPO, 2003. – 208 с. 66. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 112 с. 67. Чухно А.А Постіндустріальна економіка: теорія, практика та її значення для України. – К.: ЛОГОС, 2003. – 632 с. 68. Шершньова З. Є. Стратегічне управління. //Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с. 69. Щекин Г. В. Социальная теория и кадровая политика / Межрегиональная академия управления персоналом. – К., 2000. – 576 с. 70. Jane C. Linder Uncover Hidden Competitive Value Using Information Strategy Електронний ресурс // Режим доступу до ресурсу http://www.accenture.com. 71. John P. Kotter, James L. Hessket, Corporate Culture and Performance. - New York, 1992, p. 68. 72. Pfeffer J. "Producing Sustainable Competitive Advantage trough the Effective Management of People ", Academy of Management Executive, 1995, p. 59-60, 65. 73. Rigby Darrell, Bilodeau Barbara Management Tools and Trends 2007 Електронний ресурс // Режим доступу до ресурсу http://www.bain.com. 74. Toffler A. Power Shift: knowledge, wealth and violence at the edge of the 21st century. - N.Y.: Bantam Books, 1990. - 585 p. 75. Whither “Information Strategy”? Електронний ресурс // Режим доступу до ресурсу http://www.rand.org/pubs/monograph_reports.
Дополнительная информация:До даної роботи є написана доповідь на тему "Організація інформаційного забезпечення процесів управління персоналом на підприємстві (на прикладі ВАТ «Універмаг «Дитячий світ»)" та ілюстративний матеріал.   подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)