Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Облік і аудит товарних операцій та аналіз товарообігу у оптовій торгівлі

Карточка работы:335б
Цена:
Тема: Облік і аудит товарних операцій та аналіз товарообігу у оптовій торгівлі
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Бухгалтерский учет
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание: ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Організація товарних операцій на підприємствах оптової торгівлі 5 1.2. Загальне визначення та загальна побудова обліку товарних операцій 10 1.3. Організація та методика аудиту товарних операцій 19 1.4. Специфіка управління товарооборотом торгівельного підприємства. Показники аналізу товарообороту оптових підприємств 22 1.5. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку, аналізу і аудиту товарних операцій 27 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ І АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЕС СІ ЕЙ ХАЙ ДЖИН ПРОДАКТС УКРАЇНА» 39 2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика ТОВ «Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна» 39 2.2. Організація обліку товарних операцій на підприємстві 46 2.2.1. Документальне оформлення товарних операцій 46 2.2.2. Синтетичний і аналітичний облік товарних операцій 52 2.2.3. Відображення результатів обліку товарних операцій в звітності 57 2.3. Проведення аудиту товарних операцій ТОВ «Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна» 61 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТОВАРООБОРОТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОВ «ЕС СІ ЕЙ ХАЙ ДЖИН ПРОДАКТС УКРАЇНА» 62 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу товарних операцій 62 3.2. Аналіз впливу факторів на товарооборот підприємства 62 3.3. Планування товарообороту як необхідний елемент забезпечення фінансової стійкості 62 РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 63 4.1. Генезис автоматизованої форми бухгалтерського обліку товарних операцій 63 4.2. Вдосконалення синтетичного і аналітичного обліку товарних операцій 72 4.3. Удосконалення обліку розрахунків за операціями експортно-імпортних постачань 72 ВИСНОВКИ 73 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 74 ДОДАТКИ 80
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми У ринкових умовах господарювання торгівля характеризується все більшим ускладненням структури, що обумовлено розширенням масштабів діяльності, ростом обсягу товарних мас, які циркулюють її каналами, збільшенням кількості структурних елементів і розмаїттям їх зв'язків між собою і з постачальниками. Усі названі обставини потребують нових підходів до управління підприємствами торгівлі і процесом товароруху в цілому. В умовах, що складаються, одним із найважливіших напрямків ефективності функціонування торгівлі стає завдання значного удосконалення управління товарооборотом торгівельного підприємства. Важливу роль у рішенні цих проблем відіграє подальше удосконалення бухгалтерського обліку як функції управління. Більш половини робітників апарату управління підприємствами торгівлі виконують роботи, які пов'язані з опрацюванням даних з обліку товароруху і використовуються для комплексної оцінки кінцевих результатів господарської діяльності підприємства. В останні роки у зв'язку з виходом України на міжнародний ринок, розвитком ринкових відносин зроблено величезну роботу як з формування законодавчої бази обліку, так і з удосконалення його основних принципів. Проте на сьогодні організація бухгалтерського обліку не повною мірою відповідає сучасним вимогам. Не завжди забезпечується належна комплексність рішення завдань. Зокрема, інформація, яка дозволяє приймати відповідні управлінські рішення щодо товарних операцій, формується недостатньо оперативно, нерідко аналітичні роботи виконуються поверхово без необхідних висновків і пропозицій. На сучасному етапі самостійність функціонування оптової ланки і відсутність обмежень надають можливість розроблення і практичної реалізації оптимальних методів управління товарними операціями, що обумовлює необхідність наукових досліджень такого характеру. За останній час здійснено дослідження й опубліковано ряд робіт, присвячених різноманітним питанням організації, економіки, управління, методології обліку товарних операцій та їх автоматизації. У роботі використовувалися наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Горелкіна В.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г., Валевич Р.П., Давидової Г.А., Мазаракі А.А., Лигоненко Л.А., Бутинця Ф.Ф., Завгороднього В.П., Патрова В.В., Павлюка И., Борща Н., Шафранової А., Буфатиної И., Солошенко Л.Ю., Алексєєвої А., Бакуна Ю., Томаса Р., Кюппера В., Бегге Йорга, Росситера Д.Р., Персі Л. та ін. Викладений стан обліку свідчить про необхідність всебічного вивчення і рішення його проблем в умовах корінної перебудови діяльності підприємств оптової торгівлі, що й обумовило вибір теми роботи, її актуальність, цільову спрямованість і структуру. Метою роботи є узагальнення різноманітних підходів до обліку і аудиту товарних операцій та аналізу товарообігу у оптовій торгівлі. Цільова спрямованість дослідження обумовила постановку і рішення таких завдань: • розглянути з позицій ринкових відносин економічну природу і сутність товарних операцій та організацію товарних операцій на підприємствах оптової торгівлі; • визначити загальну побудову обліку, аудиту і аналізу товарних операцій; • провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку, аналізу і аудиту товарних операцій; • визначити організаційну концепцію сучасної системи бухгалтерського обліку товарних операцій; • визначити методику обліку і аудиту товарних операцій на прикладі ТОВ «Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна»; • провести аналіз товарообороту в системі управління ТОВ «Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна»; • розробити рекомендації з удосконалення обліку, аналізу та аудиту товарних операцій. Предметом дослідження є проблеми обліку і аналізу товарних операцій в підприємствах оптової торгівлі, оцінка чинної системи бухгалтерського обліку товарних операцій і можливість її удосконалення з урахуванням національних особливостей і міжнародної практики. Об'єктом дослідження обрано ТОВ «Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна», як підприємство оптової торгівлі. Теоретичну і методологічну основу роботи склали наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з обліку і аналізу товарних операцій, законодавчі і нормативні акти України, інструктивні матеріали, що регламентують порядок обліку товарних операцій. У процесі дослідження використовувалися дані звітності ТОВ «Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна». Рішення поставлених завдань досягнуто на основі використання загальнонаукових методів економічного аналізу (угрупування, порівняння, вибірковий метод, середні розміри); методів аналізу, експертних оцінок. Обробка інформації здійснювалася за допомогою ПЕОМ.
Объём работы:
71
Выводы: отсутствуют
Вариант:нет
Литература: 1. Конституция Украины. — Х.: Одиссей, 2005. — 47с. 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99. // Бухгалтерський облік та аудит. - 1999. - № 9. 3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283-ВР від 22.05.1997 із змінами та доповненнями. // Урядовий кур’єр 12 червня 1997 р. № 105 – 106. 4. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3/04/97 р. // Податки і бухгалтерський облік 28 червня 1997 р., с. 6 - 21. 5. Закон України “Про інвестиційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №№ 1—25, затверд¬жені наказом Міністерства фінансів України. 7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р. 8. Інструкція №291 “Про застосування Плана рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” від 30.11.1999 р. 9. Абалкин Л. И. Проблемы экономики переходного общества: Сб. научных трудов ученых России и Украины. — Запорожье: ГУ "ЗИГМУ", 2004. — 386с. 10. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Эдвард Дж. Макдоннелл (при содействии) С. Жильцов (пер.с англ.). — С.Пб. : Питер, 1999. — 416с. 11. Безкоровайна С. В. Управління ціновою політикою підприємства. — К., 2005. — 182 с. 12. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с. 13. Бриндіна Олена Анатоліївна. Товарна політика підприємств в умовах маркетингової орієнтації. — Донецьк, 2004. — 19с. 14. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності «Облік і аудит»». — Житомир: ЖІТУ, 2000. — 640 с. 15. Бухгалтерський фінансовий облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник. / За ред. С. Ф. Голова. — ДН.: ТОВ “Баланс-Клуб”, 2004. — 768 с. 16. Бухгалтерський фінансовий облік: Підруч. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ЖІТІ, 2005. — 672 с. 17. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 576 с. 18. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та ін. — К.: КНЕУ, 2002. — 370 с. 19. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с. 20. Варенич О. Оптова торгівля // щотижневик «Дебет-Кредит» № 1 2004 р. 21. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнарод¬ними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. — К.: Лібра, 2001. — 840 с. 22. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с. 23. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с. 24. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с. 25. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. —К.: А.С.К., 2001. — 272 с. 26. Грабова Н. Н., Добровський В. Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях: Учеб. пособие для студентов вузов. — К.: А.С.К., 2001. — 624 с. 27. Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник. — К.: А.С.К., 2001. — 416 с. 28. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. -2000. -№34. 29. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. -Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с. 30. Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием национальных стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. — К.: А.С.К., 2001. — 848 с. 31. Економічна статистика: Навч. посіб. / За наук. ред. д-ра екон. наук Р. М. Моторина. — К.: КНЕУ, 2005. — 362 с. 32. Економіка підприємства: Підручник для студ. екон. вузів і фак.:В 2. т. / Київський економічний ун-т / С.Ф. Покропивний (ред.) — К. : Хвиля-Прес, 1995. — 279с. 33. Кім Г., В. В. Сопко, Ю. Г. Кім «Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення» Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с. 34. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с. 35. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. — К.: Вид-во КНЕУ, 2001. — 331 с. 36. Курочкiн Г.Ф. Iнформацiйне забезпечення управлiння активами пiдприемства/Г.Ф.Курочкiн, О.М.Охоба // Актуальнi проблеми економiки.2003.-N9(27).-С.63-66. 37. Ларіна P.P. Логістика: Навчальний посібник.- Д.: ВІК, 2005.- 335С. 38. Лiсiца В.В. Зона обслуговування роздрiбного торговельного пiдприемства: фактори та методи ii визначення в ринкових умовах/В.В.Лiсiца // Регiонвальнi перспективи.-2003.-N1(26).-C.-43-45. 39. Линдерс М.Р. Управление снабжением и запасами. Логистика. — СПб.: Виктория-плюс, 2002. – 768 с. 40. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с. 41. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг / Державний ун-т "Львівська політехніка"; Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. — Л., 2008. — 243с. 42. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, 2000 / Пер. з англ. за ред. Ф. Голова. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. - 1272 с. 43. Мочерний Степан Васильович. Методологія економічного дослідження. — Л. : Світ, 2001. — 416с. 44. Мюллер В. К. Новый англо-русский словарь / В.Л. Дашевская (подгот.). — 7. изд., стереотип. — М.: Русский язык, 2000. — XIV, 880с. 45. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с. 46. Пархоменко В. Бухгалтерський облiк на малих пiдприемствах/В.Пархоменко // Бух.облiк i аудит.-2003.-N7.-С.24-28. 47. Подольська В.О. Управлiння оборотними активами - запорука фiнансовоi стабiльностi пiдприемства/В.О.Подольська, О.В.Ярiш // Регiональнi перспективи.-2003.-N6(3).-С.66-67. 48. Подольська В.О.,Ярiш О.В. Управлiння оборотними активами - запорука фiнансової стабiльностi пiдприемства/В.О.Подольська, О.В.Ярош // Регiональнi перспективи.-2003.-N6(31).-С.66-67. 49. Полянко В. Управлiння формуванням доходiв у торговельних пiдприемствах Украiни // Економ. часопис.-1999.-N6.-С.47-48 50. Радионов А.Р., Радионов Р.А. Логистика: Нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия: Уч. пособие. – М.: Дело, 2002. – 416 с. 51. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 336 с. 52. Смирнова М. «Торгівля зі складу», «Власне Діло», 6 листопада 2006 р., № 21 (172), с. 10. 53. Сопко В. В. Бухгалтерський облік. – Тернополь: Астон, 2005. – 496 с. 54. Стахорська С. І. Управління асортиментною політикою підприємства. — Х., 1999. — 16с. 55. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с. 56. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.:”А.С.К.”, 2007. 57. Тупчiй В.А. Оцiнка впливу обсягу товарообороту на стан товарних запасiв пiдприемства громадського харчування/В.А.Тупчiй // Регiональнi перспективи.-2003.-N4-5(29-30).-С.170-172. 58. Фель Ульрих, Оберендер Петер. Основы микроэкономики. Введение в теорию производства, спроса и рынка: Учебник и практическое пособие с задачами и решениями.:Пер. с нем.. — К., 1997. — 478с. 59. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с. 60. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с. 61. Формирование цены. // Бухгалтерия. -2001. -№29. 62. Фролов В. І. Формування системи управління оборотними коштами аграрних підприємств як капіталом. — Сімф., 2003. — 21с. 63. Хмелевській І., Білова Н., Дзюба Н. «Загальні принципиобліку надходження запасів», «Податки та бухгалтерський облік», 2 листопада 2006 р., № 88 (959), с. 14. 64. Хоменко Н.В. Методика проведення стратегічного управлінського обліку товарних запасів // Кременчук: Асоціація “Перспектива”// Регіональні перспективи, 2003. – № 4 - 5 (29 - 30). 65. Хоменко Н.В. Теоретичні аспекти організації обліку товарних запасів // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць: У 2-хч. – Ч.2./ Редкол.: О.І. Черевко (відпов. ред.) та ін.; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2003. – С.16 - 24. 66. Хоменко Н.В. Теоретичні аспекти управлінського обліку товарних запасів // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Спец. вип.: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 527-531. 67. Хоменко Н.В. Теоретичні основи методології обліку товарних запасів // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, серія Економічні науки (випуск 2-й). – 2001. – № 4 (2). – С. 109 - 113. 68. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. -К:”Академія”, 2002. - 672 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)