Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Менеджмент ЗЕД»

Диверсифікація функцій міжнародного банківського бізнесу

Карточка работы:128Ф
Цена:
Тема: Диверсифікація функцій міжнародного банківського бізнесу
Предмет:Менеджмент ЗЕД
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Международная экономика
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Український Державний Університет Фінансів і Міжнародної Торгівлі (УДУФМТ)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7 1.1. Роль і сутність міжнародного банківського бізнесу у світовій економіці 7 1.2. Основні стратегії діяльності транснаціональних банків на фінансових ринках світу 22 1.3. Сучасний стан та динаміка діяльності транснаціональних банківських установ 30 РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВИХОДУ ЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 39 2.1. Сучасна система регулювання міжнародного банківського бізнесу 39 2.2. Особливості інвестиційних операцій міжнародних банківських груп 53 2.3. Роль ТНБ у фінансуванні зовнішньоекономічної діяльності 65 РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ (НА ПРИКЛАДІ) COMMERZBANK GROUP ПАТ «БАНК ФОРУМ» 77 3.1. Особливості діяльності COMMERZBANK GROUP в Україні 77 3.2. Особливості здійснення міжнародних операцій ПАТ «БАНК ФОРУМ» 85 ВИСНОВКИ 102 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 107 ДОДАТКИ 116  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: ВСТУП Однією з основних тенденцій, що спостерігається у світовій економіці на початку 21 століття, є територіальна і інституційна інтеграція ринків, а сучасна світова економіка характеризується дедалі більшим переплетінням національних економік. З позиції окремої країни, інтеграційні процеси розвиваються у двох напрямках – у країну зовні та із країни назовні. Останніми роками процеси інтеграції ринків, унаслідок яких структура національних економічних систем стають взаємозалежними, прискорюються, про що свідчить зростання кількості та обсягів укладених і реалізованих угод. Інтеграція в усіх секторах світового господарства принципово змінює співвідношення між зовнішніми та внутрішніми чинниками розвитку ринків на користь перших. Економічна система кожної окремої країни, незалежно від її величини та рівня економічного розвитку, не в змозі протидіяти інтеграційним процесам, а отже не може бути цілковито самостійною та раціонально формувати і реалізовувати стратегію економічного розвитку без урахування інтересів основних суб’єктів світової економіки. Концентрація національного багатства та заощаджень була характерною рисою розвитку економіки окремих найбагатших як за рівнем життя населення, так і за рівнем промислового розвитку країн. Концентрація капіталу і пошук шляхів його примноження та збереження від інфляції були основними факторами, які підштовхнули процеси глобалізації, розширення присутності банківських установ промислово розвинутих країн у країнах з перехідною економікою. Саме процеси глобалізації знаходять свій вияв у тенденції до прискорення лібералізації доступу на фінансові ринки, яке є обов’язковою умовою членства в багатьох міжнародних організаціях. Останнім часом з’явилися нові аргументи на користь участі іноземних банків у розбудові банківського сектору в країнах із перехідною економікою, що пояснюється новими тенденціями розвитку самої банківської сфери. Одна з них – виникнення, після фінансових криз дев’яностих років, які не зупинили всебічної глобалізації світової економіки, в тому числі й у банківському секторі, кількох величезних транснаціональних банківських установ, які домінують на міжнародному ринку банківських послуг та мають суттєві конкурентні переваги. Регіональні банки у країнах, що розвиваються, не мають ресурсів, достатніх для створення конкурентоспроможних мереж за межами своїх країн, і не здатні надавати своїм клієнтам певні види послуг міжнародного характеру. Тому вони змушені створювати альянси з транснаціональними банками. Інша важлива тенденція – це розвиток місцевих ринків капіталу, часто на тлі реформування національних систем пенсійного забезпечення. Для розвитку регіональних ринків конче необхідним стає засвоєння іноземного досвіду. Передача такого досвіду забезпечується переважно шляхом відкриття іноземними фінансовими організаціями своїх представництв, створення спільних підприємств тощо. Не можна не визнати того, що глобальна фінансова система сприяє поступовому розповсюдженню передового досвіду, а також стандартизації на його основі головних аспектів банківської діяльності. Необхідність дотримання міжнародних стандартів спонукає банки переймати методи роботи транснаціональних банківських установ та іноземний досвід, що потребує встановлення тісного зв’язку з джерелами такого досвіду. Нарешті, збільшення прямих іноземних інвестицій в акціонерний капітал регіональних банків пов’язане з реструктуризацією, а часто й приватизацією національних банківських систем внаслідок переходу багатьох країн до ринкової моделі господарювання, знецінення активів банків після фінансових криз дев’яностих років, а також необхідністю запровадження сучасних моделей менеджменту та механізмів регулювання. Актуальність проблеми: Посилення транснаціональних банків і підвищення їхньої ролі в процесі консолідації банківського і промислового капіталу є одним з найбільш помітних моментів у світовій економіці останнім часом. Транснаціональний капітал, представлений насамперед транснаціональними компаніями і транснаціональними банками, у силу об'єктивних закономірностей свого розвитку прагне до подальшого розширення економічної влади. Коли інтереси транснаціонального капіталу збігаються з інтересами певних національних держав, транснаціональні банки забезпечують їм значні і навіть вирішальні конкурентні переваги на світовому ринку. Країни з розвинутою ринковою економікою активно підтримують власні транснаціональні компанії і банки, що у свою чергу створює умови для надходження податкових коштів від широкої міжнародної діяльності, а також розширення економічного, а потім і політичного впливу, допомагають установити контроль над економікою деяких закордонних країн. Саме тому представляється настільки актуальним вивчення діяльності транснаціональних банків, що, з одного боку, є результатом розвитку і концентрації банківського капіталу, розширення механізму його функціонування на міжнародному рівні, носієм самих передових банківських і інформаційних технологій, а з іншого боку - самі транснаціональні банки мають визначальний вплив на розвиток світової економіки і перебудову міжнародних економічних відносин. Мета дипломної роботи: вивчити особливості диверсифікації функцій міжнародного банківського бізнесу. Мета дипломної роботи визначає основні завдання: —проаналізувати сутність міжнародного банківського бізнесу; —вивчити аналітичні показники оцінки ефективності транснаціональної діяльності банківських установ; —розкрити ключові стратегії діяльності транснаціональних банків на фінансових ринках світу; —вивчити особливості регулювання міжнародного банківського бізнесу; —обгрунтувати роль банків на фондових ринках; —виявити особливості фінансування зовнішньоекономічної діяльності; —здійснити аналіз міжнародних операцій банку АКБ «Форум». Предмет дослідження: функції міжнародного банківського бізнесу. Об’єкт дослідження: диверсифікація функцій міжнародного банківського бізнесу. Проблема транснаціоналізації банківської діяльності висвітлена в працях таких зарубіжних науковців: Генске М., Чарльз Гіл, Коллінз Джим, Роуз Пітер С., Стігліц Дж, Траут Дж., Райс Е, Фрост С.М., Алброу М., Аллен Дж, крім того дана актуальна тема розроблена українськими науковцями (Баранець І., Білорус О.Г., Вірван Л.А., Геєць В.І., Заграва Е., Кириченко О., Кротюк В., Міщенко В., Набок І., Панченко Є. Г., Рудницька Р., Тімохіна Н.В., Хорошковський В.І.), однак в даній дипломній роботі я хочу висвітлити тему диверсифікації функцій міжнародного банківського бізнесу. Обсяг і структура роботи: робота структурована на три розділи, містить вступ, висновки, список використаних джерел та додатки. Основні джерела, на основні яких написана робота – періодичні видання, статистичні матеріали, підручники відомих українських та зарубіжних науковців, інтернет-сайти, нормативно-правові акти тощо.
Объём работы:
104
Выводы: ВИСНОВКИ На основі дослідження, проведеного у дипломній роботі, слід зробити наступні висновки. Експансія крупного багатонаціонального банківського капіталу в банківську систему України, зокрема, шляхом участі в капіталі національних банківських установ, що спостерігається останнім часом, викликає багато дискусій стосовно ризиків, які виникають через посилення внутрішньої інтернаціоналізації українських банків. У всьому світі сьогодні спостерігається глобальна тенденція до універсалізації великих банків. Сутність універсалізації банківської справи полягає у розширенні кола джерел мобілізації банківського капіталу і сфери його застосування. Відбувається структурне зближення різних видів бан¬ківських і фінансових установ, на основі якого виникають універсальні кредитно-фінансові комплекси, що займаються трастовими операціями, інвестиційною діяльністю, лізингом, факторингом, різноманітного роду консультаціями та іншими операціями. Одночасно, якщо проаналізувати діяльність транснаціона¬льних банків, можна помітити, що глобальна тенденція до універсалізації у цілому успішно поєднується зі спеціалізацією відділень і дочірніх банків на окремих видах операцій та послуг. На сучасному етапі міжнародні банки розширюють спектр своїх функцій, операцій. До них слід віднести: фінансування зовнішньоекономічної діяльності приватних компаній, операції по фінансуванню корпоративних злиттів та поглинань. Інвестиційні операції стають в сучасних умовах основним джерелом доходів для міжнародних банків. Транснаціональні об'єднання існують не тільки в промисловості, але й у банківській справі. Своєрідним аналогом промислової ТНК є гігантські фінансові імперії – Транснаціональні банки (ТНБ). Вони являють собою різновид ТНК, що діють у банківській сфері. ТНБ поширили свої філії по усьому світі, проводять небачені раніше по масштабах операції понад національними границями, ставлять під свій контроль валютний і фінансовий зв'язок між державами й економічні процеси усередині окремих країн. Потрібно відзначити величезні розміри активів, якими розташовують ТНБ. Стратегія діяльності іноземного банку в новому регіоні визначається насамперед тими причинами, що спонукали його для входження на цей ринок: а). Чимало банків виходять на іноземні ринки лише тому, що там розгорнули свою діяльність їхні традиційні клієнти, з якими у країнах походження налагоджені тісні стосунки. б) Інші банки, такі, наприклад, як АБН-Амро і Дойче банк, почали відкривати представництва в інших країнах не тільки в інтересах обслуговування своїх найбільших глобальних клієнтів, а й для розширення своєї клієнтської бази за рахунок найпривабливіших регіональних підприємств. в) Третя група транснаціональних банків, до якої можна віднести Сітібанк, HSBC, мала на меті всебічну інтеграцію у внутрішній ринок банківських послуг країни перебування, як корпоративний, так і споживчий. Показники ефективності діяльності банківських установ підрозділяються на поточні і стратегічні. Поточні показники - це в основному кількісні показники діяльності банківських установ, що характеризують попередню діяльність (за рік, квартал, місяць). Вони розраховуються в рамках традиційних систем бухгалтерського й управлінського обліку. Стратегічні показники - це якісні показники, що визначають майбутні досягнення банківських установ. Було досліджено трансформацію міжнародної банківської діяльності в умовах виходу зі світової економічної кризи. Розвиток іноземного банківництва в Україні та стабільність банківської системи безпосередньо залежать від ефективної реалізації державної політики. При цьому державне регулювання іноземного банківництва має розглядатися як складна динамічна система, з використанням відповідних інструментів для підвищення ефективності банківської діяльності в Україні. Однією з теоретичних основ розвитку банківництва є визначення поняття системи державного регулювання іноземного банківництва. Прямими інституційними суб’єктами, які безпосередньо беруть участь у здійсненні іноземної банківської діяльності і від яких залежить можливість здійснення банківських операцій та одержання прибутків, є: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, зокрема Державна податкова адміністрація України, Антимонопольний комітет України, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Національний банк України як орган виконавчої влади, який здійснює банківський нагляд в Україні, та інші органи регулювання. До способів державного регулювання іноземного банківництва відносимо: • невтручання держави у діяльність банків з іноземним капіталом і розвиток банківської системи (ринкове саморегулювання), яке проявляється через співвідношення попиту і пропозиції на банківському ринку шляхом збалансування інтересів держави та суб’єктів іноземного банківництва; • повне втручання держави у розвиток іноземного банківництва та банківської системи шляхом розроблення і доведення до обов’язкового виконання державних планів, жорсткого планування та встановлення обмежень і заборон на залучення іноземних капіталів, діяльність банківських установ, а також недопущення самостійності та ініціативності у здійсненні банківської діяльності; • часткове державне регулювання, яке передбачає поєднання ринкової саморегуляції та державного регулювання шляхом розроблення та застосування правових, адміністративних та економічних методів, які сприятимуть ефективному функціонуванню банківської системи та розвитку іноземного банківського бізнесу в умовах ринкової економіки України. В сучасних умовах у проведенні експортно-імпортних операцій важливу роль відіграє організація та здійснення операцій з торговельного фінансування, особливо беручи до уваги підвищення ділової активності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України при здійсненні експортно-імпортних операцій, посилення зацікавленості іноземних банків-кореспондентів щодо проведення разом із українськими банками операцій з торговельного фінансування. Обслуговування проектів із торговельного фінансування здійснюється при дотриманні певних умов, що встановлюються банками. По-перше, це дотримання принципів кредитування: терміновості, платності, забезпеченості, зворотності. По-друге, проведений банком аналіз фінансово-господарської діяльності клієнта має свідчити про його кредитоспроможність, фінансову стабільність, ліквідність балансу. По-третє, проект має бути забезпечений заставою високоліквідного майна, що належить клієнтові, і на яке відповідно до чинного законодавства може бути накладено стягнення, або іншим видом забезпечення, прийнятним для банку. По-четверте, обслуговування проектів має проводитися в рамках тих видів діяльності, що визначені статутом клієнта. По-п’яте, переважне використання клієнтом акредитивної форми розрахунків та/або гарантії, що закріплено у зовнішньоекономічному контракті. Було досліджено особливості управління міжнародною банківською діяльністю на прикладі ПАТ «Банк Форум». Акціонерно-комерційний банк «Форум» було створено у 1994 році. Сьогодні банк входить до групи великих банків України та є одним із десяти лідерів вітчизняного фінансового ринку. Найбільшим акціонером АКБ «Форум» у 2008 році став один із провідних європейських банків — Commerzbank (Німеччина). Корпоративний бізнес є пріоритетним напрямком діяльності Банку. Результати роботи АКБ «Форум» з корпоративними клієнтами в 2009 році відобразили високий професіоналізм працівників Банку Форум у наданні банківських продуктів та послуг, що якісно та повно задовольняють потреби клієнтів Банку. АКБ «Форум» є принципальним членом міжнародних платіжних систем Visa Int. І MasterCard WorldWide, а також системи НСМЕП (Національна система масових електронних платежів). Банк входить до складу Ради міжбанківської асоціації банків — членів платіжних систем «ЕМА». Банк як член Commerzbank Group активно працює у сфері міжнародних розрахунків. Крім тісної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, банками Європи, Азії, США, Банк Форум користується привілеями глобальної мережі філій, регіональних підрозділів, представництв Commerzbank AG майже в 50 країнах. У 2009 році політика міжнародних фінансових організацій обмежувалася реструктуризацією уже існуючих ризиків та моніторингом ситуації в українському банківському секторі. Всупереч очікуванням щодо можливих складнощів із виплатою багатомільйонного зовнішнього боргу, АКБ «Форум» виконав свої зобов’язання на загальну суму 215 млн дол. США у повному обсязі, не звертаючись до реструктуризації. У квітні 2009 року Банк повернув у зазначений строк та у повному обсязі синдикований кредит на суму 115 млн дол. США. У жовтні 2009 року настав строк виплати трирічних єврооблігацій (Eurobonds) на суму 100 млн дол. США, які також були погашені без жодної затримки.
Вариант:нет
Литература:Список літератури 1. Абдулгамидов Н., С.Губанов. Глобализация: трактовки и действительность//Экономист. - №9. –2001. – С.25-43. 2. Американские ТНК за рубежом: стратегия, направления, формы / Р.Зименков, Е. Романова // Мир.эк. и межд. отношения –2004 -№8- с. 45-53 3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. // СПб „Питер”, 2004 г. 4. Бабина С. Стратегические альянсы в глобальной экономике // МЭиМО. – №11. - 2001. – С.106-109. 5. Базилевич В. Розвиток внутрішнього ринку в умовах глобалізації: тенденції та суперечності// Банківська справа. – 2004. - №2. – С. 7-13. 6. Багрова І.В., Гетьман О.О., Власик В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004 - с. 26 7. Баранець І. Як подолати вплив світової фінансової кризи: більше запитань, ніж відповідей? // Зовнішні справи №1 , 2009 р. 8. Барановський О. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусі // Вісник НБУ №9, 2007. – с. 12 9. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків // Вісник НБУ №12, 2006 р. – с. 16 10. Белорус О. Г., Лукьяненко Д. Г., Гончаренко О. М., Мацейко Ю. М., Зленко В. А. Глобальные трансформации и стратегии развития / НАН Украины; Институт мировой экономики и международных отношений / О.Г. Белорус (рук.авт.кол.и науч.ред.). — К., 2000. — 422с. 11. Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Глобалізація та безпека розвитку. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с. 12. Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія України. – К.: ВО "Батьківщина", 2001. – 300 с. 13. Білорус О.Г. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації//Економіка України. - №3. – 2002. – С.4-13. 14. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму. – К.: КНЕУ, 2003. – 357 с. 15. Бутенко О. Роль іноземних банків в формуванні інноваційних національних банківських систем// Банківська справа. - 2008. - №1 - с.83-89 16. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Моногр.-К.: Кондор, 2004 – 396 с. 17. Василевська О. Синергетичний ефект. Сезон полювання на українські банки в розпалі // День – 2006. - №62 18. Верников А. Иностранные банки в Восточной Европе // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. - №8 . – с.97-107 19. Верников А. Стратегии иностранных банков в Росии // Вопросы экономика. – 2002. - №12 . – с.68-85 20. Фінансові інтеграції сучасного ринку капіталів // Фінанси України. – 2003.-№12.-с.118-124 21. Воробьев Ю.Н. Банковский капитал и необходимость его укрупнения // Культура народов Причерноморья. – 2002. - №48 – с.27-31 22. Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною економікою: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / К.В. Панченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. 23. Гайдуцький І.П. Розвиток транснаціо¬нальних корпорацій (ТНК) та їхній вплив на економіку країн // Економіка АПК, 2008, № 1. — С. 53—57, 24. Гвардин С.В.Финансирование сделок слияния и поглощения. // Проблемы теории и практики управления. – 2005 г. - № 1, с. 38-47. 25. Генске М. Механизмы финансирования слияний и поглощений: международный опыт // Слияния и поглощения. – 2003. - №9. – с. 88-93. 26. Геєць В.І. Іноземний капітал у банківській системі України // Дзеркало тижня. – 2006. - №26 27. Гіл, Чарльз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. с англ.. А. Олійник, Р. Ткачук. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2001 . – 856 с. 28. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія/ Кер. авт.кол. і наук.ред. Т.М.Циганкова. – К.:КНЕУ, 2003. – 660 с. 29. Гожан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 30. Гончаров Ю.В. Світ. Європа. Україна: Трансформація економіки та інтеграція. — К.: Знання України, 2007. — 504 є. 31. Дорошенко І.В. Глобальна світова фінансова криза та її вплив на розвиток економіки україни // Проблеми системного підходу в економіці, № 3 2008 р. 32. Дробязко А.А., Сушко В.И. Банки Украйни. Обобщенный портрет по итогам 2006 года // Финансовые риски. — 2006. — № 4. — С. 67— 68. 33. Дяконова І. Пошук стратегії розвитку банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків // Вісник НБУ. – 2008. - лютий. – с.26-31 34. Заграва Е. Глобалізації і нації. – К.:Фенікс – 2000. – 64 с. 35. Заграва Е. Про глобалізацію, ТНК, національну державу і перспективи України в сучасному світі//Актуальні проблеми економіки. – №3. - 2002. – С.21-38. 36. Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності. Навчально-методичний посібник / За ред. д.е.н., проф. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2005. 37. Євдокимов Ф.І., Розумна Н.В. Методи оцінки ефективності злиття й поглинання // Научные труды ДонНТУ // Серия: экономическая. Выпуск 32.-2007.- с. 51-58. 38. Кириченко О. Тенденції злиття та поглинання в банківському секторі економіки України // Банківська справа. - 2008. - №5 - с.29-37 39. Коваленко В.В., Прадун В.В. Оцінка впливу монетарної та регуляторної політики Центрально банку на розвиток банківського капіталу // Актуальні проблеми економіки . – 2006.- №6. 40. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств/ Навчальний посібник.- К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001.-336 с. 41. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навч. посібник. Вид. 2-е, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с. 42. Коллинз Джим От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет. – СПб: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2006. - 304 стр. 43. Контурова С.М. Концептуальні моделі динамічного розвитку транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації // Мировая экономика, №21, 2008 р. – с. 34 44. Кротюк В., Кірєєв О. Банківська система України: проблеми, перспективи // Вісник НБУ. – 2002. - №3.-с.2-8 45. Крючкова О. Маркетингові стратегії в умовах глобалізації ринків // Персонал, № 11, 2007 р. – с. 12 46. Кузьмін О., Шуляр Р. Економічні проблеми злиття підприємств. //Економіка України, 2003р. №12, - с. 26-33. 47. Кувалдин В. Глобальность: новое измерение человеческого бытия. – М.: Альпина Паблишер, 2003. 48. Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності: досвід країн Центрально-Східної Європи і перспективи для України // Вісник НБУ №8, 2006 р. – с. 25 49. Лупацький В. Від геополітики до геоекономіки // Дзеркало тижня № 1 (376) 5 — 18 січня 2002 р. 50. Лукьяненко Д.Г, Макогон Ю.В, Пахомов Ю.Н, Филипенко А. С., Громенкова С. В. Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / Юрий Владимирович Макогон (ред.). — К. : Знання, 2007. — 463с. 51. Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. та ін. Міжнародна інвестиційна діяльність. – К.: КНЕУ, 2003. 52. Лук’яненко Д., Бакаєв О. Глобалізація економічного розвитку: фінансова криза // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №3-4. – С.3-14. 53. Лук’яненко Д.Г. Інвестиційний глобалізм: сучасні проблеми економічних досліджень // Ринок цінних паперів України. – 2002. – №5-6. – С.17-21. 54. Льопко В. В., Катинська А. Є. Транснаціональні корпорації в структурі регіонального інвестиційного ринку // Publishing house Education and Science , 2006. 55. Лютий І. Особливості глобального економічного середовища діяльності банків // Вісник НБУ. - 2008. - квітень - с.46-51 56. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / М45 За ред. О. А. Кириченка. — К.: Знання, 2005. — 493 с. 57. Мировая экономика: Учебник/ Под. ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристъ, 1999. 58. Миронюк В.В. Транснаціональні корпорації в системі міжнародних економічних відносин // Зовнішня торгівля: право та економіка. – № 1(13). – К.: Українська академія зовнішньої торгівлі, 2004. – С.66–70. 59. Міщенко В., Набок І. Роль іноземного капіталу в банківському секторів України // Вісник НБУ. – 2005. - №11. – с.38-44 60. Мозговий О. М., Оболенська Т. Є., Мусієць Т. В.: Міжнародні фінанси. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 557 с. 61. Мочерный С. Синергетический подход в экономическом исследовании. – Экономика Украины, 2001г. №5, - с. 44-51. 62. Молотников А.Е. Слияния и поглощения. Российский опыт. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вершина, 2007. – 344 с. 63. Національний банк і грошово-кредитна політика Текст : Навч. посібник / Б.П. Адамик. - Т. : Карт-бланш, 2002. 64. Нгуен ТХІ ХАНТ Міжнародний ринок злиттів і поглинань: останні тенденції і перспективи росту // Персонал №2, 2005 р. – 24 с. 65. Накануне дня "Х" // Банковская практика за рубежем. – 2006. - №11. – с.78-88 66. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 948 с. 67. Осіпова Л.В., Осіпова А.Ю. Основні напрями транснаціоналізаціїї виробництва і капіталу // Шоста Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Сучасний соціокультурний простір 2009 http://intkonf.org 68. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 528 с. 69. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с 70. Полоненко Д.В. Банківська система України в умовах функціонування іноземних банків // Фінанси України. – 2006 - №5. – с.91-94. 71. Примостка Л. О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків. — К.: КНЕУ, 1998. 72. Проскурняк Н.Р., к.е.н. Вдовічен А.А. Інвестиції іноземних тнк в україну: позитивні та негативні аспекти // Наукова Інтернет конференція http://intkonf.org 73. Ревуцька Н. Механізм злиття та поглинання як спосіб розвитку компаній // Цінні папери України. – 2004. - №48 74. Рокоча В. В., Плотніков О. В., Новицький В. Є., Кудирко Л. П., Сльзко О. О. Транснаціональні корпорації: Навч. посіб. з нормативної навч. дисципліни "Транснаціональні корпорації". — К. : Таксон, 2001. — 304с. 75. Розумна Н.В. Визначення джерел фінансування інтеграції підприємств – // Матеріали конференції, Донецькій національний технічний університет, 2007 – стр. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1995. 76. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1995. Руденко Л. В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 227 с. 77. Руденко Л.В. Управління потоками капіталу у сучасній бізнес-моделі функціонування трнаснаціональних корпорацій:Монографія. – К.:Кондор, 2004. – 480 с. 78. Рудницька Р. Вестернізація соціального ареолу життя особистості як український варіант глобалізації соціокультурного простору.// Українське суспільство – 2003. Соціологічний моніторинг. – К., 2003. – С.491-506 79. Сіденко В.Р. та ін. Україна в процесах міжнародної інтеграції/За ред. д.е.н. В.Р.Сіденка. – Харків:Вид-во “Форт”, 2003. – 280 с. 80. Смовженко Т.С., Другов О.О. Створення і діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти // Фінанси України. – 2007. - №7. – с.98-105 81. Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар/ Пер. з англ. – К.: Вид. Дім “КМАкадемія”, 2003. – 252 с. 82. Тімохіна Н.В. Транснаціональні банки в умовах глобалізації світової економіки // Экономика: проблемы теории и практики (Украина), №7, 2007 – с.12 83. Траут Дж., Райс Э. Маркетингове войны. Юбилейное издание. – СПБ: Питер, 2007. – 256 с. 84. Україна у процесах міжнародної інтеграції/ За ред. д.е.н., проф. В.Р. Сіденка. – Х.: Форт, 2003. – 280 с. 85. Хорошковський В.І. Фінансова глобалізація: суперечності розвитку//Теорії мікро-макроекономіки. – К., Вип.11. - 2002.– С.133-138 86. Черенков В. И. Информационно-коммуникативная проблема глобализации бизнеса // Проблемы современной экономики, №3 – 2007 87. Шаповалов А. Присутність іноземного капіталу в банківському секторі України // Вісник НБУ. - 2008. - квітень - с.2-7 88. Уманців Ю. Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки // Вісник НБУ №10, 2006 р. - с. 60 89. Форми організації бізнесу транснаціональних корпорацій в Україні / Г.О. Сталінська // Пробл. науки. — 2004. — N 9. — С. 43-47. 90. Французские банки создают СП // Экономические известия.- 2009.-№142 (1140). –с.3-4 91. Фрост С.М. Настольная книга банковского аналитика: Деньги, риски и профессиональные приемы. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – 520 с. 92. Циганкова Т.М, Петрашко Л.П, Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2003. — 255с. 93. Чуб О.О.. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України. - 2008. - №1 - с.138-146 94. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – К.: Логос, 2003. – 631 с. 95. Яременко Л.А. Фінансова глобалізація і національна економіка// Фінанси України. – №10. - 2003. –С.41-54. 96. Шимкович В. Триллионный бизнес // Банковская практика за рубежем. – 2000. - №9. – с. 78-85 97. Albrow M. The Global Age: State and Society Beyond Moderniry. – Cambridge: Polity, 1996. – 345 p. 98. Allen J. And Thompson G. Think Globally, Then Think Again – Economic Globalisation in Context//Area. - №29 (3). – 1999. – P.213-237. 99. Global Financial Stability Report. – МВФ, вересень 2006. 100. Gindi I.H. The Principles and Practice of Bank Supervision: Main Features, and Evaluation and Possible Alternative – IMF Central Banking Seminar, 1984. 101. Hodgetts R., Luthans F. International Management. - N-Y, Me Graw-Hill, Inc., 1991, p.93. 102. World Economic Situation and Prospects 2009 // http://www.un.org 103. Word Investmen Report 2008: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. UNCTAD — 2008. 104. World Investment Report 2009: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge // http://www.unctad.org 105. Word Investmen Report 2008: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. UNCTAD — 2009. 106. Журнал Fortune. Рейтинг Global 500 http://money.cnn.com 107. Офіційний сайт Державного комітету статистики України http://ukrstat.gov.ua 108. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_1/Lotockaya_109.htm 109. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_1/Skripochki_109.htm 110. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_1/Galay_109.htm 111. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En/O_FN/2007_4_1/zbirnuk_O_FN_4has_1_110.pdf 112. http://www.ukrsibbank.com/ 113. http://bank.bnpparibas.com/ 114. http://www.ukrprombank.ua/. 115. http://www.dfp.gov.ua 116. www.bank.gov.ua 117. www.me.gov.ua 118. www.usaid.gov 119. http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm 120. www.sec.gov 121. http://www.forum.com.ua/  
Дополнительная информация: Написана рецензія і відгук. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (208)