Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (8044) 361 22 42
(8044) 361 22 52

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Історія України»

Реферат на тему: Джерела права Радянської України 1917-1922 рр - "ФОРТУНА-7000"

Карточка работы:3519к
Цена:
Тема: Джерела права Радянської України 1917-1922 рр
Предмет:Історія України
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):юридична
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание: ЗМІСТ ВСТУП 2 1. Конституційні акти радянського періоду 3 2. Види джерел радянського права 1917-1919 рр. 5 3. Радянське законодавство 1920-22 рр. 11 ВИСНОВКИ 18 Список використаної літератури 20
Курс:1
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП У точному визначенні систему джерел права СРСР слід визнати моністичною, тобто в межах якої джерелами права визнавались лише закони та інші нормативні акти. Така система джерел права ґрунтувалася на концепції верховенства радянських органів влади, відповідно до якої Верховна Рада (парламент) СРСР та верховні ради союзних республік мали статус найвищих органів державної влади. Державна влада СРСР визначалася як "радянська влада". У рамках такої державної концепції та практики de-facto визнавалося лише одне джерело права, а саме: закони та інші нормативні акти. Такі джерела як судовий прецедент, правова доктрина, звичаї та традиції, визнані у державах континентальної Європи, принципово були відкинуті теорією та практикою у СРСР. Створення "радянської моделі" джерел права логічно є необхідним елементом досконалої моделі тоталітарної держави, для якої "закон" – це виключно "воля" та "інструмент управління". Моністична модель джерел права забезпечує всевладдя вищих органів державної влади, їх надправовий статус та незалежність від громадянина, тобто ситуацію, яка у марксизмі визначається "відчуження держави від громадянина". Радянське державне будівництво супроводжувалося формуванням основ радянської правової системи. Особливістю цього процесу в Україні була його спорідненість із російським. Найважливішим аспектом правової дійсності й головним джерелом права вважалась революційна правосвідомість. У період з 1917 року по 1922 рік не було чітко регламентоване коло суб'єктів, що мали законодавчу ініціативу і хто мав установлене право приймати законодавчі акти. У зв'язку з чим, кримінальне право аналізованого періоду було неоднаковим за своєю формою і змістом, а іноді і різним у державних утвореннях того періоду.
Объём работы:
20
Выводы: ВИСНОВКИ До джерел конституційного права 1917-1920 рр. належали резолюція II Всеукраїнського з’їзду Рад “Про державний устрій” від 18 березня 1918 р., Конституція УСРР 1919 р., Закон про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці (12.11.1920), Закон про Державну Народну Раду Української Народної Республіки (12.11.1920), Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки (10.03.1919). Cеред джерел цивільного права радянського періоду можна визначити Декрет “Про націоналізацію всіх приватних залізниць і під’їзних колій” від 4 січня 1919 р., “Про порядок націоналізації підприємств” від 11 січня 1919 р., “Про націоналізацію банків” від 22 січня 1919 р., “Про скасування права приватної власності на нерухоме майно в містах” від 1 березня 1919 р., Декрет РНК УСРР від 1 березня 1919 р. “Про відібрання надлишків одягу та білизни у буржуазії”, Декрети РНК УСРР “Про вилучення хлібних лишків і встановлення твердих цін на них” від 31 січня 1919 р., “Про розкладку лишків врожаю 1918 р. та попередніх років” від 12 квітня 1919 p., Закон “Про хлібну розкладку” від 26 лютого 1920 р., Декрет РНК УСРР “Про скасування спадкування” від 11 березня 1919 р. Основи радянського земельного законодавства були започатковані вже в першому Декреті Всеросійського з’їзду Рад “Про землю”, Постанові РНК РРФСР від 5 листопада 1917 р. “Про перехід землі в розпорядження земельних комітетів”. Законодавчими актами УСРР - “Тимчасове положення про соціалізацію землі”, схвалене II Всеукраїнським з’їздом Рад 19 березня 1918 p., декрет ВУЦВК “Про соці¬алістичний землеустрій і про перехідні заходи до соціалістичного землекористування” від 26 травня 1919 p., Закон Всеукрревкому “Про землю” від 5 лютого 1920 р. Трудові відносини регулювалися на основі Кодексу законів про працю РСФРР від 10 грудня 1918 р. До джерел шлюбно-сімейного права належали Декрети РНК УСРР від 20 лютого 1919 р. “Про організацію відділів записів актів громадянського стану”, “Про громадянський шлюб та про введення книг актів громадянського стану”, “Про розлучення”, Кодекс законів про акти громадянського стану, про сім’ю та опіку УСРР від 1919р. Кримінальне право спочатку регулювалося окремими декретами УСРР, а з 4 серпня 1920 р. на території України введено в дію “Ке¬рівні начала з кримінального права РСФРР”. Основи кримінального процесу встановлювалися Тимчасовим по-ложенням про народні суди й революційні трибунали УСРР від 20 лютого 1919 p., Положенням про народний суд від 26 жовтня 1920 p., Інструкцією “Про судочинство” від 3 червня 1919 р. та численними циркулярами Наркомюсту УСРР, “Положенням про Всеукраїнську і місцеві надзвичайні комісії” від 30 травня 1919 p., Циркуляр НКЮ УСРР від 29 лютого 1920 р. “Про прискорення провадження попереднього слідства”. Націоналізація здійснювалася декретами центральних і місцевих органів влади, які і були першими радянськими цивільно-правовими актами. Найважливішими серед них були декрети тимчасового робітничо-селянського уряду: "Про націоналізацію банків" від 22 січня 1919 року, "Про націоналізацію всіх приватних залізниць і під'їздних шляхів" від 4 січня 1919 року, "Про порядок націоналізації підприємств" від 11 січня 1919 року та ін. Серед кодифікаційних актів можна виділити ряд кодексів та інших комплексних законодавчих актів України: Цивільний кодекс (1922 p.), Земельний кодекс (1922 p.), Кодекс законів про працю (1922 p.), Кодекс законів про народну освіту (1922 p.). Кримінальний кодекс (1922 p.). Кримінально-процесуальний кодекс (1922 p.).
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки від 10.03.1919 р. // "Конституційні акти України. 1917 - 1920. Невідомі конституції України", К.: "Філософська і соціологічна думка", 1992 г. 2. Закон про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці від 12.11.1920 р. // "Конституційні акти України. 1917 - 1920. Невідомі конституції України", К.: Філософська і соціологічна думка, 1992 р. 3. Закон про Державну Народню Раду Української Народньої Республіки від 12.11.1920 р. // "Конституційні акти України. 1917 - 1920. Невідомі конституції України", К.: Філософська і соціологічна думка, 1992 р. 4. Загальна теорія держави і права (основні поняття, конструкції та наукові концепції): Навч. посібник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенка. – К., 2008. 5. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М., 1999. 6. Источники российского права: Вопросы теории и истории: Учебн. пособие / Отв. ред. М. Н. Марченко. – М., 2005. 7. Марченко М. Н. Источники права: Учебн. пособие. – М., 2007. 8. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. А. Я. Сухарев. – М., 2000. 9. Чуваков О.А. Кримінальне право в Україні (1917-1922 рр.): дисертація канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2003. - 20 с. 10. Чистяков, О. И. Первые советские конституции, 1918 - 1922 /О. И. Чистяков.//Правоведение. -1968. - № 5. - С. 7 – 14.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (234)