Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Судово-процесуальне документознавство у міждисциплінарному просторі наук документно-комунікаційного циклу.

Карточка работы:163Б
Цена:
Тема: Судово-процесуальне документознавство у міждисциплінарному просторі наук документно-комунікаційного циклу.
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):документознавство
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание: Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУДОВО–ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ 5 1.1. Аналіз літератури за темою дослідження 5 1.2. Розвиток та становлення документознавства у другій половині ХХ ст. 7 1.3. Місце та значення спеціального документознавства, його видів у контексті сучасних концепцій документознавства 13 РОЗДІЛ ІІ. СУДОВО–ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ЯК НАУКОВА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В СТРУКТУРІ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 19 2.1. Об’єкт, предмет, завдання судово–процесуального документознавства 19 2.2. Базові поняття судового документознавства 26 2.3. Нормативно–правова база для створення і функціонування судової документації 45 РОЗДІЛ ІІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З НЕЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 53 3.1. Документальне оформлення основних етапів судового процесу 53 3.2. Класифікація судових документів 65 3.3. Організація роботи з судовими документами 76 ВИСНОВКИ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91 ДОДАТКИ 97
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Актуальність теми дослідження. Процеси, що відбуваються сьогодні в Україні в галузі економіки, виробництва, науки, інших сферах суспільного життя, передбачають підвищення рівня їх інформаційно-аналітичного і документаційного забезпечення. У зв’язку з цим виникає необхідність підготовки фахівців, здатних професійно працювати у принципово нових умовах ринкових відносин, використовуючи при цьому широкий спектр сучасної документаційної бази. “Документознавство” є базовою, загальнопрофесійною дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Вона закладає теоретичні основи для всіх спеціальних дисциплін документознавчого циклу. Становлення і розвиток документознавства як науки про документ розглядається як у фундаментальних працях, так і в численних публікаціях провідних вітчизняних дослідників – С. Г. Кулешова, Н. М. Кушнаренко, М. С. Слободяника, Г. М. Швецової-Водки, В. В. Бездрабко, Ю. І. Палехи та інших. Одним з напрямків досліджень вказаних авторів у публікаціях є спроба визначити не тільки базові засади документознавства як наукової та навчальної дисципліни, але й структурувати набуті знання для використання у міждисциплінарному просторі. З цих позицій підходи вчених розділились і на теперішній час тривають дискусії про якісне наповнення документознавства у зв’язку з його поділом на загальне та спеціальне. Судово–процесуальне документознавство розглядається у складі спеціального документознавства, що зумовлено його специфікою та міждисциплінарним характером. Метою дипломної роботи є дослідження судово–процесуального документознавства у міждисциплінарному просторі наук документно–комунікаційного циклу. Об’єктом дослідження є судово–процесуальне документознавство як один з напрямків спеціального документознавства. Предметом дослідження виступають базові поняття судово–процесуального документознавства, а також методологія та організація діяльності судів, ведення ділової документації. Виходячи з мети роботи, основними завданнями дослідження є: ? розгляд теоретико–методологічних засад розвитку судово–процесуального документознавства в Україні; ? визначення місця судово–процесуального документознавства у спеціальному документознавстві, значення для підготовки фахівців–документознавців; ? характеристика судової документації та організації роботи з нею. Дипломна робота має теоретичне значення, що полягає в узагальненні та систематизації поглядів вчених на об’єкт, предмет і структуру документознавства, виокремлення спеціального документознавства в окремий напрямок, у складі якого вивчається і судово–процесуальне документознавство. Практичне значення отриманих результатів виявляється у систематизації методологічних положень судово–процесуальної документації та організації роботи з нею в судах.
Объём работы:
88
Выводы: ВИСНОВКИ Отже, за результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що з 1946 р. документознавство розвивається як науковий напрямок, у завдання якого (за К. Г. Мітяєвим) входить вивчення в історичному аспекті розвитку способів, окремих актів і систем документування явищ об'єктивної дійсності і його результату – створення документів, їхніх комплексів і систем. До другої половини 1980-х років усвідомлюється той факт, що саме узагальнююче поняття документа найбільше адекватно відбиває предмет професійної діяльності співробітників бібліотек, органів інформації, архівів, музеїв, книгарень і т.п. Подальший розвиток загальдокументальних підходів пов'язаний з іменами Д. Ю. Теплова, А. В. Соколова, Ю. М. Столярова, О. П. Коршунова, у роботах яких поняття "документ" виступає як самостійна лексична одиниця. Авторами найбільш фундаментальних робіт, присвячених аналізу поняття "документ", класифікації документів, є Ю. М. Столяров, Г. М. Швецова-Водка, С. Г. Кулешов. З появою їхніх робіт у становленні й розвитку документознавства починається якісно новий етап. Проблеми документознавства здобувають міждисциплінарний характер, ними займаються бібліотеко- і бібліографознавці, фахівці в області інформатики, книгознавці. В Україні початок розвитку документознавства як наукової дисципліни розпочався з 90–х років ХХ ст. На початку 1990-х років відчувається необхідність вироблення єдиного підходу до науки про документ або комплекс наукових документознавчих дисциплін. Для узагальнюючої назви науки про документ починає використовуватися ряд назв: інформаційно-комунікаційна наука (А. В. Соколов), документаційно-інформаційна наука (Г. М. Швецова-Водка) і т.п. Ядро такого комплексу наук про документ становлять бібліотеко-, бібліографо-, книго-, архіво-, музеєзнавство й інформатика. Загальним для них є дослідження документа як об'єкта, створеного спеціально для передачі інформації. Кожна з цих галузей знань має свої спеціальні задачі, форми і методи роботи з документами, однак теорія та історія документа являються загальними для них. До загальнотеоретичної проблематики відноситься насамперед функціональний аналіз документів, вивчення їх особливостей як матеріальних об’єктів із зафіксованою в них інформацією, питання класифікації і типологізації документів і т.п. Вивченням загальнодокументних питань покликано займатися документознавство. Джерелами в документознавчих дослідженнях можуть виступати практично будь-які документи, системи документації й комплекси документів. На їхній основі можна одержати певне уявлення про рівень роботи з документами, способах документування, про діловодну культуру тієї або іншої епохи. Однак головну роль грають все-таки ті документи, у яких зафіксовані правила, норми, рекомендації, нормативи й т.п., що регламентують і регулюють різні напрямки, способи й форми роботи з документами. Нині наука про документ перебуває в стадії свого активного розвитку: у науковому і освітньому просторі затверджується широке розуміння сутності; уточнюються її об'єкт, власний предмет, структура, методи, закони й закономірності, зв'язки з іншими науковими дисциплінами; розробляється понятійний апарат, що забезпечує формування терміносистеми. За наявністю і рівнем розвитку цих основних складових можна визначити статус науки про документ як молодої науки, що перебуває на етапі своєї інституціоналізації. Виявлено, що спеціальне документознавство як розділ документознавства характеризується тісним взаємозв’язком з цілим рядом наук. Саме тому вивчення спеціального документознавства здійснюється у конкретних напрямках, що відбивають сутність міждисциплінарних зв’язків. Одним з таких напрямків спеціального документознавства було визначено судово–процесуальне документознавство. Управлінське документознавство зосереджує увагу на створенні та обігу в установі документів, що містять управлінську інформацію. Документування управлінської інформації (в установі) – це створення службових документів, змістом яких є управлінська інформація. Визначено, що судова документація є базовою системою документації. У свою чергу судова документація має певні сукупності видів документів, підсистеми судової документації. Об’єкт судово–процесуального документознавства має складну структуру. Його центральною ланкою є судова документація. Похідними від центральної ланки є й інші складові об’єкта – сфера створення судової документації та сфера функціонування судової документації. Предметом судово–процесуального документознавства є дослідження еволюції і сучасного змісту характеристик судової документації, процесів створення цієї документації та її функціонування у динамічному стані. Базовим поняттям як управлінського документознавства загалом, так і судового зокрема, є поняття "документ". У широкому значенні документ – це інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі. Управлінська документація – це сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються для вирішення завдань управління національним господарством і мають нормативно-правову силу. Виконання документами, що належать до управлінської документації, функцій управління, забезпечується їхньою юридичною силою, якої документ набуває, зокрема через наявність у ньому певних реквізитів – підпису, відбитку печатки, елементів бланка тощо. У роботі визначено, що сьогодні у цивільному процесі немає єдності стосовно розуміння поняття "документ". У практичній діяльності вживаються поняття "цивільно–процесуальний акт", "цивільно–процесуальний документ", "процесуальний акт". Офіційним тлумаченням документа у цивільному праві є затверджений Міністерством юстиції України термін "процесуальний акт–документ", який виражається як встановлений законом порядок оформлення процесуальних дій, який регулює вимоги до складу реквізитів, послідовності їх викладення і розташування у документі, вимоги до змісту його тексту, а також наслідки недодержання даного порядку. Правосуддя в країні здійснюють органи судової влади, які формують судову систему України. Суди України наділені повноваженнями здійснювати судову владу, яка ґрунтується на єдиних засадах правосуддя. Судочинство здійснюється Конституційним судом України і судами загальної юрисдикції. Усі суди судової системи України виконують певні функції, що пов'язані з розглядом судових справ (ухваленням рішення по суті, перевіркою законності й обґрунтованості прийнятого рішення). Кожна стадія судового процесу відбувається у передбаченій процесуальним законодавством судовій інстанції. Судові справи цивільного судочинства розглядаються у місцевих, районних, районних у містах, міських, міжрайонних судах. Суд під час здійснення своєї діяльності, використовує різноманітну управлінську документацію. Документування управлінської діяльності в судах охоплює всі процеси, інформація про які фіксується на різних носіях і оформлена за встановленими правилами, необхідними для здійснення управлінських дій. Єдність правил документування управлінських дій на всіх рівнях управління забезпе¬чується застосуванням Державної системи документаційного забезпечення управління та уніфікованих систем документації. Управлінські документи за найменуванням, формою та складом реквізитів повинні відповідати уніфікованій системі документації. Відповідно до чинного законодавства та компетенції органи управління створюють такі розпорядчі документи: рішення, постано¬ви, розпорядження, накази, вказівки, інструкції тощо. У роботі також визначено, що основою для створення і функціонування судової документації є нормативно–правова база. За змістом нормативно-правові акти, що стосуються здійснення судочинства з цивільних правовідносин, складаються з актів загального характеру, про судову владу, правосуддя і систему судів, про організаційне забезпечення діяльності судів і органів юстиції, про юридичну допомогу та її організацію. Цивільний процес характеризується певними стадіями: порушення цивіль¬ної справи; підготовка цивільної справи до судового розгляду; су¬довий розгляд; перегляд рішень і ухвал, що не набрали законної сили (касаційне провадження); виконання судових рішень (вико¬навче провадження); перегляд рішень, ухвал і постанов, що набрали законної сили (наглядне провадження); перегляд рішень, ухвал і постанов, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами. Ці стадії складають систему, загальну модель цивільного процесу. Цивільне процесуальне законодавство визначає допустимі процесуальні дії в цивільному процесі, послідовність здійснення процесуальних дій суб'єктами процесуальної діяльності, а також обов'язкове документальне їх оформлення у відповідних процесуальних ак¬тах–документах (ухвалах, рішеннях, протоколах тощо). Цивільні справи, що розглядаються судами за змістом класифікуються в межах підсистем цивільної документації з трудових, земельних, житлових, шлюбно–сімейних питань, інших цивільних правовідносин, а також справи окремого цивільно–процесуального провадження. У роботі розглянуті номінали та види номіналів у межах підсистеми судово–процесуальної документації. До них належать заяви, позовні заяви, клопотання. Визначено, що за своєю сутністю позов – це сукупність трьох елементів: предмет, підстава, зміст. Предмет позову – вимога до відповідача, відносно якої суд повинен винести рішення. Ця вимога повинна нести правовий характер, тобто бути урегульованою нормами права, а також бути підвідомчою суду. Підстава позову – обставина, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. Підставою можуть бути лише юридичні факти, тобто такі факти, що тягнуть за собою певні правові наслідки виникнення, зміну чи припинення правових відносин. Зміст позову – вид судового захисту, за яким позивач звертається до суду. Позовна заява подається в письмовій формі і обов’язково має містити всі необхідні реквізити з метою набуття нею юридичної сили та можливості розгляду на її підставі цивільної справи судом. Як і в будь–якій установі, у судах важливою є організація роботи з судовими документами. Судові документи цивільного судочинства оформлюються відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України інших законодавчих і нормативно-правових актів. Під час підготовки та оформлення документів необхідно дотримуватись правил, що забезпечують їх юридичну силу, оперативне та якісне виконання і пошук, можливість обробки за допомогою комп'ютерної та електронної техніки, використання документів як одного з джерел інформації. Розглянуті вимоги до організації роботи з судовими документами стосуються управлінської документації, яка є невід’ємною частиною документообігу суду.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144. 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356. 4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – №40-41, 42. – Ст. 492. 5. Про виконавче провадження : закон України від 21 квітня 1999 р. №606–ХІV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – №24. – Ст. 207. 6. Про судоустрій і статус суддів : закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – №41-42, №43, №44-45. – Ст. 529. 7. Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді : наказ Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 р. №68. 8. Про затвердження Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами : Наказ Державної судової адміністрації України від 24 вересня 2004 року № 161/04. 9. Про затвердження Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання : наказ Державної судової адміністрації України від 11 лютого 2010 р. №22. 10. Про Положення про автоматизовану систему документообігу суду : наказ Державної судової адміністрації від 26 листопада 2010 р. №188. 11. ДСТУ 2732:2004 "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять" : наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. № 97. 12. Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98 затверджений наказом Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024. Чинний від 06.01.1999. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.mdoffice.com.ua/. 13. Бездрабко В. В. Модерна "документологічна дискусія" у документознавстві або про роль особи й об'єктивної реальності у на¬уці Текст / В. В.Бездрабко // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : збірка наукових праць. – К., 2008. – Вип. 2. – С. 9-38. 14. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство Текст : навч. посібник / В.В. Бездрабко. – К., 2006. – 208 с. 15. Бездрабко В. В. Сучасне документознавство в Україні: концепції, перспективи розвитку Текст / В. В. Бездрабко // Український історичний журнал. – 2008. – №6. – С. 165–182. 16. Бибик С. П. Ділові документи та правові папери Текст : навч. посібник для вузів / С. П. Бибик, Г. М. Сюта. – Х. : Фоліо, 2005. – 493 с. 17. Бойко М. Д. Правовий самозахист Текст : Коментарі, роз'яснення, практичні поради, зразки юридичних документів : навч. посібник / М.Д. Бойко. – К. : Атіка, 2006. – 468 с. 18. Буркацький Л. К. Захист цивільного права та інтересу Текст : методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви : навчально-практичний посібник / Л. К. Буркацький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 398 с. 19. Гордієнко К. Д. Юридична служба на підприємстві. Типові положення. Зразки документів. Судова практика. / К. Д. Гордієнко. – К. : КНТ, 2007. – 304 с. 20. Зейкан Я. П. Коментар цивільного процесуального кодексу України Текст : станом на 13 березня 2006 р. / Я.П. Зейкан. – К. : Юридическая практика, 2006. – 560 с. 21. Зиновьева Н. Б. Документоведение Текст : учеб.-метод. Пособие / Н. Б. Зиновьева. – М. : ИПО Профиздат, 2001. – 208 с. 22. Зиновьева Н. Б. Документоведение и библиографоведение, терминологические дискуссии / Н. Б. Зиновьева // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : збірка наукових праць. – К., 2008. – вип.2. – С. 43-49. 23. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) / Укл.: Хавронюк М. І. – К. : Атіка, 2008. – 256 с. 24. Корж А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навчальний посібник. – 3-тє видання / А. В. Корж. – К. : КНТ, 2009. – 316 с. 25. Кройтор В. А. Защита прав и интересов в суде Текст : Комментарии. Образцы заявлений в суд. Нормативные акты : научно-практич. пособие / В.А. Кройтор. – 4-е изд., испр. и доп. – Х. : Эспада, 2003. – 520 с. 26. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи Текст / УДНДІАСД, ДАКККіМ. – К., 2000. – 160 с. 27. Кулешов С. Г. Документологія як навчальна та наукова дис¬ципліна / С.Г. Кулешов // Студії з архівної справи та документознавства. – 2006. – Т. 14. – С. 58-61. 28. Кулешов С. Г. Проект концепції розвитку документознавства в Україні (Матеріал до обговорення) / С. Г. Кулешов // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – 2007. – Вип. 9. – С. 80-90. 29. Кулешов, С. Г. Управлінське документознавство : навч. посібник. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 57 с. 30. Кулешов С. Г. Перспективні напрямки наукових досліджень у спеціальному документознавстві Текст / С. Г. Кулешов // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 12. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12_07.php. 31. Куспеник Д. Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ: складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України Текст : науково-практичний коментар / Д. Д. Kуспеник. – Х. : Харків юридичний, 2005. – 639 с. 32. Кушнаренко Н. Н. Документоведение Текст : учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. / Н. Н. Кушнаренко. – К. : Знання, 2007. – 460 с. 33. Лившиц Я. З. Документоведение как научная дисциплина // Сов. архивы. – 1973. – № 6. – С. 17–21. 34. Митяев К.Г. Документоведение, его задачи и перспективы // Вопр. архивоведения. – 1964. – № 2. – С. 27-37. 35. Митяев К.Г. Документы и их назначение // Вопр. архивоведения. – 1960. – № 5. – С. 88–102. 36. Палеха Ю. І. Загальне документознавство Текст : навчальний посібник. – 2–ге вид., доп. і перероб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра–К, 2009. – 434 с. 37. Поберезська, Г. Г. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, І. М. Волинець ; за ред. І. П. Ющука. – К. : Знання, 2008. – 351 с. 38. Процесуальна документація : навч. посіб. – 3–тє вид., перероб. та доп. станом на 1 серпня 2010 р. / П. М. Павлик, Ж. В. Удовенко, Т. М. Кілігава та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 560 с. 39. Процесуальні документи в цивільному процесі Текст : методичний посібник. – Дніпропетровськ : Головне управління юстиції у Дніпропетровській області, 2011. – 10 с. 40. Роїна, О. М. Збірник позовних заяв Текст : практичний посібник / О. М. Роїна. – К. : КНТ, 2005. – 202 с. 41. Савицький В. Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління Текст / В. Т. Савицький // Університетські наукові записки. – 2005. – №4 (16). – С. 313-318. 42. Слободяник М. С. Галузеве документознавство: перспективні напрями досліджень // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17–18 трав. 2005 р.). – К., 2005. – С. 5–8. 43. Слободяник М. С. Структура сучасного документознавства Текст / М. С. Слободяник // Вісн. Кн. палати. – 2003. – №4. – С. 18- 20. 44. Слободяник М. С. Формування загальної теорії документа: історія, сучасність, перспективи / М.С.Слободяник // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: про¬блеми науки, освіти, практики: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 травня 2007р. – К., 2007. – С. 3-4. 45. Сокова А. Н. Документоведение как научная дисциплина: объект, предмет, основные задачи / А. Н. Сокова // Документи¬рование управленческой деятельности : сб. науч. тр. – М., 1986. – С. 5-30. 46. Сокова А.Н. Развитие советского документоведения в ус¬ловиях научно-технической революции (1960—1980гг.): дис. ... доктора ист.наук. 05.25.02 / А. Н. Сокова / МГИАИ. — М., 1987. – 216 с. 47. Сокова А.Н. Современные системы документации в аспек¬те документоведения: современные документальные системы / А.Н.Сокова // Вопросы кибернетики. – М., 1979. – Вып. 27. – С. 6-8. 48. Соколов А. В. Социальные коммуникации: Учеб. метод. пособие. – Ч.1. / А.В. Соколов. – М.: Профиздат, 2001. – 224 с. 49. Столяров Ю.Н. Второй закон документологии // Духовна культура в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 24-25 січ. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. – С. 163-166. 50. Столяров Ю.Н. Документный ресурс: Учеб. пособие для студ. вузов / Ю.Н. Столяров; Рецензент: д-р пед. наук, проф. Н.Н. Кушнаренко. – М.: Либерея, 2001. – 152 с. 51. Столяров, Ю. Н. О месте документоведения в системе наук / Ю. Н. Столяров // НТИ. Сер. 1. – 2004. – № 6. – С. 1-3. 52. Трач, Ю. В. Спеціальне документознавство Текст : навчальний посібник / За ред. Г. М. Швецової-Водки, Н. М. Кушнаренко. – К. : Вид–во Університету "Україна", 2010. – 281 с. 53. Фурса, С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України Текст : Науково-практичний коментар: У 2-х томах. Т.1 / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, С.В. Щербак; Ред. С.Я. Фурса. – К. : КНТ, 2006. – 912 с. 54. Фурса, С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України Текст : Науково-практичний коментар: У 2-х томах. Т.2 / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, С.В. Щербак; Ред. С.Я. Фурса. – К. : КНТ, 2006. – 800 с. 55. Цивільний процес : навч. посіб. / А. В. Лаврушко, Ю. В. Білоусов, P. O. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін. ; за ред. Ю. В. Білоусова. – К. : Прецедент, 2005. – 293 с. 56. Швецова-Водка, Г. М. Документознавство Текст : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. 57. Швецова-Водка, Г. М. Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін Текст / Г. М. Швецова-Водка // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 12. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12_08.php. 58. Швецова-Водка, Г. Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К. : Кн. палата України, 1998. – 80 c. 59. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 624 с. 60. Юзікова, Н. С. Судові та правоохоронні органи України : навчальний посібник. – вид. 4–те, перероб. і доп. – К. : Істина, 2007. – 320 с.
Дополнительная информация: До даної роботи є написано доповідь, автореферат та презентація(11 слайдів). подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (195)