Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Управлінський вплив на конфлікти

Карточка работы:3808ф
Цена:
Тема: Управлінський вплив на конфлікти
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент „митна справа”
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Основи управління конфліктами 4 1.1 Поняття організаційного конфлікту і його структура 4 1.2 Типологія конфліктів 7 РОЗДІЛ 2 Управлінський вплив на конфлікти 11 2.1 Компетентність менеджера в конфлікті 11 2.2 Помилкові дії керівників у конфліктних ситуаціях 17 2.3 Способи вирішення та попередження конфліктів 22 ВИСНОВКИ 34 Список використаної літератури 37
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. У результаті конфліктів, що виникають між співробітниками, між співробітниками відбувається руйнування наявних міжособових відносин, стійких комунікативних та організаційних зв'язків, блокада комунікативного процесу і, як наслідок, неможливість спільної виробничої, комерційної, організаційної або управлінської діяльності взагалі. Ворожі відносини між співробітниками фірми здатні повністю паралізувати роботу організаційно-управлінської діяльності, так як до конфлікту залучаються нові учасники, причому як з боку підлеглих, які підтримують позицію керівника або тих, які противляться їй, так і з боку керівників різних рангів, незалежних один від одного або пов'язаних між собою механізмами прямої залежності підрозділів підприємства. Будь-який керівник прагне до того, щоб міжособистісні відносини в його організації передбачали продуктивність і співробітництво, що приносять задоволення їх учасникам. Та й рядовий співробітник воліє працювати в комфортних умовах, із упевненістю, що будь-яка проблема буде вирішена конструктивно. Але практика показує, що у всякій організації рано або пізно виникають конфлікти. Як поводитися менеджерові при виникненні конфлікту? Придушити? Покарати «порушника спокою»? Пошук оптимальних способів вирішення конфлікту - основна функція керівника будь-якої організації. Об`єкт дослідження – конфлікти в організації Предмет дослідження –управлінський вплив на конфлікти в організації Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження особливостей управлінського впливу на конфлікти в організації. Для досягнення мети потрібно вирішити наступні завдання: - дослідити основи управління конфліктами - проаналізувати компетентність менеджера в конфлікті - визначити помилкові дії керівників у конфліктних ситуаціях - розглянути способи вирішення та попередження конфліктів
Объём работы:
35
Выводы:Метою дослідження було дослідження особливостей управлінського впливу на конфлікти в організації. Для досягнення мети були вирішені наступні завдання: - досліджено основи управління конфліктами -проаналізовано компетентність менеджера в конфлікті - визначено помилкові дії керівників у конфліктних ситуаціях - розглянуто способи вирішення та попередження конфліктів та зроблені такі висновки: Робота керівника в значній мірі складається з вирішення постійно виникаючих протиріч. Однак далеко не всі вони доходять до конфліктів, багато які з них керівник устигає вчасно розв'язати. Саме в цьому й полягає мистецтво керувати - передбачати конфлікти, розв'язувати їх у зародку. До конфліктів різної природи відношення керівника повинне бути неоднаковим. Відносно деструктивних конфліктів, породжених недотепними взаєминами, природна установка на те, що їх повинне бути якнайменше. Там, де без конфлікту не вирішити наболілі питання, керівник не повинен "ховатися" від нього. Заходи щодо профілактики конфліктів випливають із причин виникнення конфліктів. Факт участі керівника в конфліктній ситуації сприяє зняттю від'ємних емоцій, які в іншому випадку призводять до стабілізації напружених відносин між людьми, підвищенню авторитету самого керівника. Керівник може вибрати одну з п'яти традиційних ролей медіатора в вирішенні конфлікту: "третейський суддя" - має максимальні можливості для рішення проблеми. Він вивчає проблему всебічно і його рішення не обжалується; "арбітр" - те ж саме, але сторони можуть не погодитися з його рішенням і звернутися до іншого; "посередник" - нейтральна роль. Має спеціальні знання й забезпечує конструктивне вирішення конфлікту. Але остаточне рішення належить опонентам; "помічник" - організує зустріч, але не бере участь в обговоренні; "спостерігач" - своєю присутністю в зоні конфлікту зм'якшує його плин. Помилковими діями керівника при вирішенні конфлікту будуть наступні: • порушення службової етики: • порушення трудового законодавства: • несправедлива оцінка керівником підлеглих і результатів їхньої праці. Як же вирішувати конфлікти в колективі? Існує три способи: придушення, відстрочка, перетворення конфлікту в ділову розмову. Як це зробити? Ось деякі моменти, які необхідно враховувати: 1. Вислухати людину, яка ввійшла в конфлікт, проявити до неї увагу, співчуття. Вести розмову в спокійному, доброзичливому тоні. Придивіться до людей, які розмовляють на підвищених тонах. Один кричить, інший відповідає також криком. 1 виходить, що вони не чують один одного. Це, звісно, не діалог. Якщо на Вас кричать, то краще відповідайте пошепки. Тоді той, хто кричить, замовкне, а Ви візьмете ініціативу в свої руки. Якщо ж людина говорить тихо, спокійніше, ніж інші, вона стає об'єктом уваги, а значить привертають увагу й її слова. Просити супротивника чітко сформулювати свої претензії, причини незадоволення, основну думку конфлікту. Це примусить його думати над кожною фразою, підбирати слова. Не слід людині пред'являти відразу кілька претензій. Наприклад, працівник не раз Вас підводив: то документи вчасно не подав, то запізнився, то не виконав розпорядження. Ваш терпець увірвався, і ви пред'являєте всі претензії відразу. В такому випадку у звинуваченого виникає почуття образи, оскільки він вважає, що в ряді випадків він особисто не винен. Тому ускладнення, які виникли, слід вирішувати негайно. Не бажано предметний конфлікт перетворювати в особистий. Погодьтеся, ліпше визнати, що Ви щось зробили погано, адже це можна виправити. А якщо вам кажуть, що Ви погана людина? Ви відразу починаєте думати: "Ага, мене образили". І якими 6 справедливими не були претензії, якщо Ви їх подаєте в образливій для особистості формі, успіху не чекайте.
Вариант:нет
Литература:1. Антикризисное управление персоналом организации/ А.Н.Митин, А.Э.Федорова, Ю.А.Токарева, А.В.Овчинников. — М.; СПб.; Н.Новгород и др.: Питер, 2005. — 267 с. 2. Анцупов А. Я.Конфликтология / А.Я.Анцупов, А.И.Шипилов.— М.: ЮНИТИ, 2002. — 591 с. 3. Бабосов Е.М.Конфликтология— Минск: ТетраСистем, 2001. — 461 с. 4. Богданов Е. Н.Психология личности в конфликте— СПб. и др.: Питер, 2004. — 221 с. 5. Большаков А.Г.Конфликтология организаций— М.: МЗ Пресс, 2001. — 182 с. 6. Ващенко И.В. Общая конфликтология— Х.: ООО «Модель Вселенной», 2000. — 511 с. 7. Вишнякова Н.Ф.Конфликтология— Минск: Университетское, 2002. — 317с. 8. Выдай А. Психология конфликтности менеджмента, или как руководить без конфликтов // Персонал. - 2001. - № 4. - С.24 – 29 9. Гірняк О. М. Управління конфліктами — невід’ємний елемент менеджменту на підприємстві // Поліграфічна і видавнича справа. — Львів, 1995. — N30. — С.112–114. 10. Глазл, Фридрих.Конфликт – менеджмент : Настол. кн. руководителя и консультанта. / Пер. с нем. Деев Б.Г., Банзелюк Н.П. — Калуга: Духов. познание, 2002— 505 с. 11. Конфликтология / Под ред. В.П.Ратникова. — М.: Юнити, 2001. — 512 с. 12. Конфликты. Теория и практика разрешения : Опыт зарубеж. исслед/ Конфликтол. центр, Центр конфликтологии Ин-та социологии РАН. — Алматы,— 2002. — 288с 13. Менеджмент / Под ред. В.И.Подлесных;— СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2002. — 467 с. 14. Менеджмент / В.І.Крамаренко, І.В.Ванеєва, А.П.Дудар та ін. — К.: ЦУЛ, 2003. — 246 с. 15. Менеджмент / Под ред. В.В.Лукашевича, Н.И.Астаховой. — М.: ЮНИТИ, 2005. — 254 с. 16. Менеджмент / Под ред. В.И.Королева; — М.: Экономистъ, 2004. — 431 с. 17. Менеджмент / Под ред. Р.Д. Хунагова. — Ростов н / Д: Феникс, 2003. — 350 с. 18. Менеджмент XXI века : Когда-нибудь мы все будем так управлять: Пер. с англ. / Под ред. С.Чоудхари. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 447 с. 19. Менеджмент организаций / Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М.; Под ред. Л.А.Киржнера. — К.: КНТ, 2006. — 681с. 20. Общая конфликтология / Ващенко И.В — Х.: Оригинал, 2001. — 383 с. 21. Фролова Г. І. Методи та прийоми поведінки менеджера в конфліктних ситуаціях // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2003. — Вип.167. — С.101–108.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)