Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Фінанси

Карточка работы:60513б
Цена:
Тема: Фінанси
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Ознаки фінансової системи України 5 1.1 Структура і зміст фінансової системи України 5 1.2 Фінансова політика України 8 2. Аналіз фінансових показників України 11 2.1 Характеристика фінансів України у 2007 році 11 2.2 Структурна будова фінансової системи України 13 2.3 Порівняльна характеристика фінансових показників і побудови управління фінансами в України та інших раїнах 16 2.3 Доходи населення України у 2007 році, як один із показників функціонування фінансової системи країни 21 3. Інтеграція України в міжнародний фінансовий простір, як один з чинників вдосконалення фінансової системи України 23 3.1. Визначення основних проблем фінансової системи України 23 3.3. Необхідність інтеграції української фінансової системи до міжнародної спільноти 29 3.3. Перетворення на шляху до інтеграції в світове співтовариство і відносини України з міжнародними фінансовими організаціями 32 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 41 Додаток 1 43
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Кожна країна має свою особливу фінансову систему, яка визначається теоретичними засадами (сутністю фінансів як суспільного явища, сутністю фінансових ресурсів як матеріального носія фінансових відносин), станом розподільчих процесів в даній країні, правовим режимом, фінансово-економічним становищем. Розглядаючи структуру та засади побудови фінансової системи України можна виділити особливості її формування. Насамперед слід підкреслити, що кожна з ланок фінансової системи нині перебуває на неоднаковому рівні свого розвитку. А саме, неоднаковий рівень правового й організаційного забезпечення. Саме це свідчить про незбалансований характер фінансової системи України. В сучасних умовах як за обсягом ресурсів, так і за роллю у суспільстві провідне місце посідають державні фінанси, особливо бюджет. Саме тут за роки створення фінансової системи незалежної держави зроблені найбільш рішучі кроки. Але, в останні роки чітко проглядає тенденція до підвищення питомої ваги бюджету у перерозподілі валового внутрішнього продукту і фінансових ресурсів. В економічному контексті дана тенденція свідчить про зростання централізації фінансових ресурсів, збільшується їх частка, що знаходиться у розпорядженні держави. Це може негативно вплинути на економічні і соціальні процеси в народному господарстві України, тому, що може виникнути загроза перетворення бюджету з ефективного інструменту регулювання на просту фіскальну структуру в масштабах держави. Фінанси суб'єктів господарювання поки що перебувають у стадії трансформації, а розподіл прибутку на фонд споживання і фонд накопичення не відповідає оптимальним нормативам. Майже весь отриманий прибуток споживається, перетворився на додаткове джерело інфляції, а частка прибутку, що спрямовується на розвиток виробництва надто мала. Необхідно розвивати регулюючий механізм, який сприяв би інвестуванню власних фінансових ресурсів у виробничу сферу. Фінансові інститути в Україні, які забезпечують функціонування системи страхування і фінансового ринку, перебувають на стадії формування. їх фінансова потужність досить слабка, довіра з боку суб'єктів господарювання та населення невисока, фінансовий механізм господарювання та управління складний. Найскладніші проблеми в Україні пов'язані з розвитком фінансового ринку. Фінансовий ринок це важлива складова фінансової системи, яка посідає особливе місце. Специфічність цієї ланки полягає в тому, що вона приймає участь у русі грошових потоків через посередників-фінансово-кредитні установи. Фінансовий ринок виконує роль забезпечення, відокремлюється в окрему сферу. Українська фондова біржа має обмежені обороти, активно проводяться операції з державними цінними паперами, а торгівля корпоративними цінними паперами перебуває на низькому рівні. Населення України майже не приймає участі в діяльності фондового ринку. Таким чином актуальність теми обраної для розгляду в даній роботі не викликає сумнівів. Об’єктом дослідження проведеного в даній роботі виступає фінансова система України. В першій частині роботи розкрито теоретичну основу структури фінансової системи України. Оскільки стан фінансової системи добре характеризується загальними макроекономічними показниками, то в роботі проведено порівняльну характеристику цих показників. Проаналізовано процес інтеграції України в світове співтовариство, як основний чинник вдосконалення фінансової системи України. Предметом дослідження виступають макроекономічні показники України за останні роки.
Объём работы:
43
Выводы:В даний час Україна за всю свою історію отримала можливість створити свою незалежну соціально-економічну систему. Робити це необхідно за допомогою проведення економічних реформ, в результаті яких люди б відчули, що реформи здійснюються в їх інтересах, скеровані на підвищення їхнього добробуту, а соціальні зміни передбачають утвердження демократії, соціальної справедливості і впевненості у завтрашньому дні. Фундаментальною основою цих перетворень повинна бути економічна самостійність як держави в цілому, так і кожного її громадянина зокрема. Фінансова система в сучасній економіці має доволі складну побудову, та існують загальні закономірності в побудові фінансової системи, що визначаються єдиними для всіх країн основами функціонування фінансів. Докладно теоретичне питання будови фінансової системи України розглянуто в першому розділі представленої роботи. Провівши аналіз стану фінансової системи України, як на державному рівні так і на рівні окремого домогосподарства, слід зазначити, що економічні реформи, що в даний час проводяться на території України, мають свої наслідки. Дані перетворення позначились внутрішніх макроекономічних показниках економічного розвитку держави. Приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) в України у січні–березні 2006р. порівняно з відповідним періодом 2005р. становив 5,4% При міжнародних зіставленнях, що відбулися у 2002 році Україна віднесена, до категорії бідніших країн світу. В світовому співтоваристві Україна разом з Росією посіла 3 місце, після Литви, Латвії і Мексики. За період з 1999р. по 2002р. значення реального курсу української гривні за паритетом купівельної спроможності і біржового валютного курсу трохи зблизилися (з 22% до 30%). Обсяг фінансової допомоги Україні з боку фінансових організацій протягом 1994 – 2001 років у середньому щорічно Україна одержувала понад 800 млн дол. США. Необхідність і доцільність поглиблення України і її інтеграція в міжнародний фінансовий простір докладно викладена у третій частині представленої роботи.
Вариант:нет
Литература:1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово – кредитної системи України: збірка статей. Харків: Основа, 2003 – 331 с. 2. Даниленко А.І., Береславська О.І., Бесараб та ін. Фінансово – кредитні методи державного регулювання економіки. К.: Інститут економіки, 2003 – 415 с. 3. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія/ О.Г.Білоус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білоус – К.: КНЕУ, 2001 – с. 380-382. 4. Квартальнов В.А. Економічна теорія. М.: Фінанси і статистика, 2003 – 671с. 5. Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації економіки України. Львів: Вид. Центр ЛНУ, 2002 – 395 с. 6. Косолапов А.Г. Державні методи стимулювання ринкових перетворень в Україні. К.: Знання, 2000 – 99 с. 7. Кузнєцова А.Я. Теорія фінансів. Львів: ЛБІ НБУ, 2001 – 156 с. 8. Льовочкін С.В. Макро-фінансова стабілізація в Україні у контексті економічного зростання. К.: Наша культура і наука, 2003 – 431 с. 9. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період. Харків: Форт, 2000 – 294 с. 10. Луніна І.О. Державні фінанси України та їх вплив на економічний розвиток. К.: Інститут економіки прогнозування, 2000 – 95 с. 11. Маккеннол К.Р., Брю С.Л. Економікс: принципи, проблеми і політика. Пер. з англ.. 11 – го видання., К.: “Хагар-Демос”, 1993 – 785 с. 12. Морган Н, Ричард А., Економіка: підручник, М.: Юніті, 2004 – 467 с. 13. Мисак С.О. Фінансова політика. К.: ІАЕ, 2002 – 139 с. 14. Нікіфоров П.О. Теорія та методологія регулювання грошового обігу: Монографія. Чернівці: Рута, 2002 – 327 с. 15. Проблеми розвитку фінансової системи України: збірка статей. К.: НДФІ, 2002 – 62с. 16. Савченко І.Л. Міжнародна економіка: основні економічні проблеми і шлях їх вирішення. Львів: ЛБІ НБУ, 2003 – 197с. 17. Стельмах В.С. Грошово-кредитна політика в Україні. К.: Знання, 2003 – 421 с. 18. Федоров В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрямки. К.: КНЕУ, 2002 – 387 с. 19. Шелудько В.М. Фінансовий ринок. К.: Знання-Прес, 2003 – 535 с. 20. Шелопаев Ф.М. Финансы, денежное обращение и кредит. Москва: Юрист-Издат, 2004 – 278 с. 21. Юрій С.І., Крисоватий А.І. Фінанси – ще один крок до пізнання// Фінанси України. – 2005 - №8 – с. 151-153 22. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002 – с.63
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)