Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Державне управління»Державне регулювання економіки»

Тести, які мають відповіді з поясненням. Задачі!

Карточка работы:3810ф
Цена:
Тема: Тести, які мають відповіді з поясненням. Задачі!
Предмет:Державне регулювання економіки
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Тест 1.1. Необхідність державного регулювання економіки Державне регулювання ринкової економіки: а) породжено винятково інтересами бюрократичного державного апарату, б) служить економічного цілям національного фінансового капіталу; в) викликано, насамперед, інтересами військово-промислового комплексу; г) покликано служити зміцненню існуючого строю, адаптації його до мінливих умовам шляхом постановки і вирішення завдань, що не може вирішувати ринковий механізм; д) усі разом. Тест 1.2. Предмет державного регулювання Державне регулювання вирішує нижче перераховані проблеми: а) досягнення повної зайнятості; б) прискорення економічного росту; в) забезпечення економічної безпеки країни; г) усі разом. Тест 1.3. Економічні ресурси Що розуміється під категорією «економічні ресурси»: а) природні багатства країни; б) трудові ресурси; в) засоби виробництва, створені людьми; г) підприємницькі здібності; д) фінансові ресурси; е) усі разом. Тест 1.4. Економічні ресурси і фактори виробництва Чи відрізняються економічні ресурси від факторів виробництва: а) це те саме; б) трудові ресурси не входять у поняття факторів виробництва; в) фактори виробництва — це залучені в економічний оборот економічні ресурси; г) підприємницькі здібності, входячи в поняття економічних ресурсів, не включаються до складу факторів виробництва. Тест 1.5. Виникнення позитивних екстерналій від інноваційної діяльності означає, що... а) ефект від нововведень отримує суб'єкт інноваційної діяльності; б) ефект від нововведень отримують суб'єкти, які не беруть участі в інноваційному процесі; в) ефект від нововведень не реалізується повною мірою; г) створюються передумови реалізації ефекту нововведення; д) інноваційний процес охоплює сфери матеріального і нематеріального виробництва і споживання. Тест 1.6. Яке із тверджень є помилковим: «Вади ринку виникають внаслідок... а) нездатності ринкового механізму забезпечити оптимальний за Парето розподіл ресурсів; б) зовнішніх ефектів (екстернлій); в) нездатності ринку забезпечити людей суспільними товарами; г) економічної нестабільності; д) державного втручання в економіку. Тест 1.7. Яке із тверджень критиків монополізації економіки є найменш переконливим? а) монополісти протистоять впровадженню досягнень НТП; б) монополісти вважають можливим і вигідним обмежувати виробництво, встановлюючи монопольно високі ціни; в) монополісти з метою усунення конкурентів установлюють монопольні ціни; г) монополісти здатні чинити тиск на державні органи з метою захисту власних інтересів; д) відповіді а, б, в, г — достатньо переконливі Тест 1.8. Економічна функція держави полягає у … а)створенні умов для спокійного та гармонійного розвитку суспільства; б)забезпеченні цілісності та збереженні суспільства, формою якого є ця держава; в)забезпеченні на всій території країни прав і свобод людини і громадянина; г)створенні передумов, необхідних для ефективної економічної діяльності суспільства; д)підтримуванні свободи, суверенітету та історичного існування народів конкретної країни в рамках світового співтовариш Тест 1.9. Яке із тверджень є помилковим: “Факторами вад ДРЕ є… а) обмеженість інформації”; б) обмеженість контролю над державним апаратом з боку суспільства”; в) неспроможність конкуренції”; г) нездатність держави повністю контролювати реакцію контрагентів на її дії”; д) недосконалість політичного процесу”. Тест 1.10. Яке із тверджень є помилковим: “Виключно законом України встановлюються… а) баланси трудових ресурсів і ринку праці”; б) засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків”; в) державний бюджет”; г) система оподаткування”; д) порядок утворення і погашення державного боргу”. БЛОК 2 Тест 2.1. Роль адміністративних методів регулювання Яким задачам відповідає застосування адміністративних методів державного регулювання економіки: а) забезпечення високих темпів зростання виробництва; б) зміцнення національної валюти; в) сприяння успішному виконанню середньострокових загальногосподарських державних програм; г) коректування ринкового механізму там і в тій мері, де економічними засобами коректувати його неможливо; д) згладжування диспропорцій у галузевій і територіальній структурі економіки країни. Тест 2.2. Доцільна сфера державного сектора У яких галузях економіки частіше усього представлений державний сектор: а) у роздрібній торгівлі; б) в інфраструктурі; в) у суспільному харчуванні; г) у сільському господарстві; д) у видобутку сировини; е) у фундаментальних науково-дослідних розробках; ж) у виробництві одягу і взуття. Тест 2.3. Взаємозв'язок збільшення державних витрат і росту реального ВВП Ріст державних витрат збільшує реальний ВВП тільки в тому випадку, якщо: а) державні витрати направляються на закупівлі товарів і послуг, а не на оплату праці чиновників; б) державні витрати супроводжуються збільшенням пропозиції грошей; в) державні витрати не витісняють рівновеликого обсягу витрат у недержавному секторі; г) державні витрати фінансуються за рахунок випуску державних позик. Тест 2.4. До сектору загального державного управління належать... а) підприємства, які виробляють товари для продажу їх на ринку за цінами, що відшкодовують витрати виробництва та забезпечують прибуток; б) установи, основною функцією яких є фінансове посередництво, що здійснюється на комерційній основі; в) бюджетні установи, головною функцією яких є перерозподіл доходів і багатства, а також надання неринкових послуг суспільству в цілому та окремим його членам; г) організації, головна функція яких полягає у наданні неринкових послуг членам цих організацій; д) домашні господарства. Тест 2.5. Державне замовлення — це... а) потреба країни в продукції (роботах, послугах), необхідній для виконання державою своїх функцій; б) договір між державою і виробником; в) форма закупівлі продукції (робіт, послуг), яка передбачає вибір виробника шляхом оцінювання його пропозицій; г) засіб задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах); д) комплект документів, в якому визначено організаційні та правові зобов'язання держави та підприємства Тест 2.6. Яка із статей матеріального балансу (балансу попиту і пропозиції найважливіших видів матеріально-технічних ресурсів) належить до розділу, що характеризує пропозицію? а) виробниче споживання; б) невиробниче споживання; в)виробництво; г)експорт; д) перевищення пропозиції над попитом. Тест 2.7. Органом місцевого самоврядування в Україні є... а) Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, місцевого самоврядування й діяльності рад; б) Управління регіональної економічної політики Міністерства економіки України; в) місцева рада; г) місцева державна адміністрація; д) управління економіки місцевої державної адміністр Тест 2.8. Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до місцевих бюджетів затверджує... а) Верховна Рада України; б) Кабінет Міністрів України; в) Міністерство фінансів України; г) місцева рада; д) місцева державна адміністрація. Тест 2.9. Перелік законодавчо затверджуваних документів, що регламентують економічний розвиток країни: а) економічний прогноз; б) концепція соціально-економічного розвитку; в) генеральна схема розвитку і розміщення виробництва; г) загальнонаціональна програма розвитку економіки на майбутнє; д) індикативний план розвитку економіки; е) усі разом. Тест 2.10. Цільові настанови соціально-економічного розвитку: а) підвищення рівня добробуту правлячого класу; б) ріст добробуту народу; в) підвищення рівня грошових доходів населення; г) боротьба з інфляцією монетаристскими методами; д) усі разом. БЛОК 3 Тест 3.1. Фактори, що обумовлюють рівень випуску в довгостроковому періоді У довгостроковому періоді рівень випуску визначають: а) пропозиція грошей, рівень державних витрат і податків; б) величина капіталу і праці, а також використовувана технологія; в) переваги населення; г) величина сукупного попиту і його динаміка; д) усі разом. Тест 3.2. Екстенсивні фактори економічного росту Що розуміється під категорією «екстенсивні фактори»: а) ріст продуктивності праці; б) збільшення трудових ресурсів; в) розширення виробничих площ; г) ріст обсягу інвестицій при збереженні існуючого рівня технології виробництва; д) усі разом. Тест 3.3. Інтенсивні фактори економічного росту До інтенсивних факторів відносяться: а) розширення виробничих потужностей; 6) використання досягнень НТП у виробництві; в) підвищення кваліфікації працівників; г) ріст продуктивності праці; д) підвищення фондовіддачі; е) усі разом. Тест 3.4 . Згідно з теорією менеджменту стратегія — це... а) детальний, всебічний комплексний план, спрямований на втілення місії організації; б) чітко визначена мета існування організації, обумовлена самою її сутністю; в) побудова соціально-орієнтованої ринкової економіки; г) визначення цілей і засобів, форм і способів діяльності, які найбільше відповідають конкретним обставинам на даний момент; д) відповіді а, б, в, г — помилкові. Тест 3.5. За часовою ознакою цілі класифікуються на... а) стратегічні, тактичні, оперативні; б) головні, забезпечувальні; в) загальні (для системи), часткові (для підсистем, елементів); г) кінцеві, проміжні; д) відповіді а, б, в, г — помилкові. Тест 3.6. Гіпотеза — це... а) наукове передбачення на рівні загальної теорії; б) науково обґрунтоване судження про можливий стан об'єкта у майбутньому, а також про альтернативні шляхи і строки досягнення цього стану; в) особливий вид діяльності держави щодо визначення цілей розвитку на певний період, а також заходів, спрямованих на їх досягнення; г) випереджальне відображення дійсності; д) комплекс заходів, спрямованих на розв'язання конкретної соціально-економічної проблеми. Тест 3.7. Який з принципів соціально-економічного прогнозування визначає, що економіка розглядається як єдиний об'єкт прогнозування і водночас як сукупність відносно самостійних напрямів розвитку? а) цілеспрямованості; б) системності; в) наукової обґрунтованості; г) адекватності прогнозів об'єктивним закономірностям розвитку; д)альтернативності. Тест 3.8. Для якого етапу наукового аналізу соціально-економічних процесів характерне дослідження історії розвитку об'єкта з метою систематизованого опису його? а) диспозиція; б) ретроспекція; в) санкція; г) діагноз; д) проекція. Тест 3.9. За ступенем формалізації методи прогнозування поділяються на... а) інтуїтивні та формалізовані; б) колективні та індивідуальні експертні оцінки; в) адаптивні та аналітичні; г) методи на основі одиничних і системи рівнянь регресії; д) простої та складної екстраполяції. Тест 3.10. Як впливає НТП на криву виробничих можливостей? а) переміщує назовні; б) переміщує усередину; в) переміщує вниз; г) змінює на угнуту; д) не змінює положення. БЛОК 4 Тест 4.1. Коефіцієнти прямих витрат МОБ Коефіцієнти прямих витрат — це: а) усереднений норматив витрати продукції галузі-виробника на одиницю кінцевої продукції галузі-споживача; б) матеріальні витрати продукції на одиницю проміжної продукції галузі-споживача; в) усереднений норматив витрати продукції галузі-виробника на одиницю валової продукції галузі-споживача. Тест 4.2. Індикативне макроекономічне планування властиве: а) ринковій економіці; б) командній економіці; в) перехідній економіці; г) змішаній економіці; д) монополізованій економіці. Тест 4.3. Якщо у формулі: Х = ?ц • Ец, ?ц — норматив матеріалу місткості ресурсу; Ец — цільовий результат від використання ресурсу, то Х—це... а) потреба в ресурсі для досягнення певного ефекту; б) норматив віддачі ресурсів; в) коефіцієнт зростання наявних ресурсів; г) очікуваний результат (ефект) від використання ресурсів; д) наявні ресурси. Тест 4.4. Структурно визначена послідовність комплексу робіт (дій), які ведуть до розв'язання конкретної задачі або досягнення цілі (підцілі) програми, називається... а) організаційно-економічним механізмом реалізації ЦКП; б) основним показником ЦКП; в) заходом ЦКП; г) деревом цілей ЦКП; д) життєвим циклом ЦКП. Тест 4.5. Чергування етапів програмно-цільового планування здійснюється у такій послідовності... а) вихідне завдання на розроблення ЦКП —> відбір проблем, що підлягають програмному розв'язанню —> розроблення проекту ЦКП -» затвердження ЦКП -» реалізація ЦКП —> звіт про виконання ЦКП; б) вихідне завдання на розроблення ЦКП —> розроблення проекту ЦКП —> відбір проблем, що підлягають програмному розв'язанню -> затвердження ЦКП -> реалізація ЦКП -> звіт про виконання ЦКП; в) відбір проблем, що підлягають програмному розв'язанню -> розроблення проекту ЦКП -> затвердження ЦКП -> вихідне завдання на розроблення ЦКП – реалізація КП – звіт про виконання ЦКП; г) відбір проблем, що підлягають програмному розв'язанню —> вихідне завдання на розроблення ЦКП —> розроблення проекту ЦКП —> затвердження ЦКП —> реалізація ЦКП —> звіт Про виконання ЦКП. Тест 4.6. Мети економічного розвитку Яка з перерахованих цілей економічного розвитку ближче усього до реальності, якщо суспільство прагне підвищити ефективність суспільного виробництва при обмежених виробничих ресурсах: а) досягнення повної зайнятості; б) прискорення економічного росту; в) підвищення рівня споживання; г) економічна безпека країни; д) усі разом. Тест 4.7. База обчислення валового внутрішнього продукту Валовий внутрішній продукт обчислений на основі: а) валової продукції всіх галузей економіки; б) валової продукції галузей реального сектора економіки; в) валового обороту; г) доданої вартості. Тест 4.8. Співвідношення ВВП і національного доходу Щоб визначити величину національного доходу потрібно: а) відняти з величини ВВП величину зносу основного капіталу; б) відняти з величини ВВП суму амортизаційних відрахувань за рік, суму непрямих податків і державних субсидій; в) додати до величини ВВП суму непрямих податків і державних субсидій; г) додати до ВВП суму доходів, отриманих громадянами за рубежем і переведених у країну. Тест 4.9. Яка з відповідей є правильною: «В АР Крим, областях, районах і містах України розробляються прогнози та програми економічного і соціального розвитку на (відповідно)... а) довгостроковий та середньостроковий періоди»; б) середньостроковий та довгостроковий періоди»; в) довгостроковий та короткостроковий періоди»; г) короткостроковий та середньостроковий періоди»; д) середньостроковий та короткостроковий періоди». Тест 4.10. Дотація вирівнювання — це... а) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого; б) гарантований державою рівень фінансового забезпечення повноважень регіональних органів державної влади та органів місцевого самоврядування; в) доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття боргових зобов'язань регіональними органами державної влади та органами місцевого самоврядування; г) міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету, який його отримує; д) норматив відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до місцевих бюджетів. Тест 5.1. Що таке державний борг Державний борг — це сума попередніх: а) державних витрат; б) бюджетних дефіцитів; в) витрат на оборону; г) майбутніх виплат іноземним позичальникам. Тест 5.2. Наслідки росту державного боргу Ріст державного боргу веде: а) до посилення інфляції за рахунок невиправданої емісії; б) до зниження реальних доходів населення; в) до скорочення виробничих можливостей національної економіки; г) до розширення інвестиційної діяльності держави; д) до підвищення податкових ставок з доходів фізичних і юридичних осіб. Тест 5.3. Функції податків в економіці Які з перерахованих функцій виконують податки в ринковій економіці: а) фіскальну; б) соціальну; в) регулюючу; г) стимулюючу; д) усі разом. Тест 5.4. Специфіка стягування різних видів податків Які з перерахованих податків можуть бути з успіхом перенесені на кінцевого споживача: а) акцизи; б) податок на спадщину; в) податок на прибуток корпорацій; г) податок на додаткову вартість; д) податок на особисті доходи; е) соціальні внески. Тест 5.5. Мети грошово-кредитної політики Які основні цілі сучасної грошово-кредитної політики України: а) зниження інфляції; б) підвищення частки комерційних банків у загальному обсязі кредитно-грошових операцій; в) збільшення частки інвестицій у загальному обсязі кредитних операцій; г) розширення частки приватних підприємств у ході приватизації державної власності. Тест 5.6. Взаємозв'язок грошової маси і рівні цін Якщо реальний ВВП збільшиться в 1,2 рази, а грошова маса - на 8%. то рівень цін при стабільній швидкості обвертання грошей: а) підвищиться на 10%; б) знизиться на 10%; в) залишиться незмінним; г) підвищиться на 11%. Тест 5.7. Вплив дисконтної ставки Центрального банку Якщо Центральний банк підвищує дисконтну ставку, то це може привести: а) до зниження загальної величини резервів комерційних банків; б) до стимулювання величини внесків населення на депозитні рахунки у відділення Центрального банку країни; в) до росту обсягу позичок, наданих Центральним банком комерційним банкам; г) до збільшення загальної суми резервів комерційних банків. Тест 5.8. В Україні бюджетна система складається з... а) державного і місцевих бюджетів, бюджету АР Крим, фінансів підприємств, централізованих державних та інших фондів; б) сукупності підприємств (установ, організацій), що фінансуються з державного і місцевих бюджетів; в) державного бюджету, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів; г) доходів і видатків державного і місцевих бюджетів; д) надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів Тест 5.9. Яка з відповідей є помилковою: «Доходи Державного бюджету України формуються за рахунок... а) дивідендів, одержаних від акцій, що належать державі в акціонерних господарських товариствах»; б) частини податку з реклами»; в) частини акцизного збору»; г) надходжень від реалізації державного майна, що перебуває у загальнодержавній власності»; Тест 5.10. До інструментів грошово-кредитного регулювання не належить (не належать)... а) емісія грошей; б) податкові ставки; в) норми обов'язкових резервів; г) ставки рефінансування; д) ломбардні процентні ставки. БЛОК 6 Тест 6.1. Види валютної політики Девизная політика - це: а) метод впливу на курс національної валюти шляхом купівлі-продажу державними органами іноземної валюти; б) зміна дисконтної ставки національного банку, спрямована на регулювання валютного курсу і платіжного балансу; в) подолання валютних обмежень і перехід до конвертованості валюти. Тест 6.2. Тарифні заходи впливу на імпорт Які заходи впливу на імпорт ви відносите до тарифного: а) установлення національних технічних стандартів; б) введення імпортних квот; в) розміщення державних замовлень тільки на вітчизняних підприємствах; г) введення підвищення імпортних пошлін; д) розробка міжкраїнових угод про добровільні обмеження імпорту. Тест 6.3. Реакція експорту на зміну валютного курсу Якщо курс національної валюти понизиться, то це позначиться на експортній діяльності: а) позитивно; б) негативно. Тест 6.4. Режим найбільшого сприяння для іноземних суб'єктів ЗЕД на території України означає, що вони... а) зобов'язані додержуватися норм міжнародного права; б) зобов'язані додержуватися норм національного законодавства; в) мають обсяг прав та обов'язків не менший, ніж вітчизняні підприємці; г) мають такі самі права, преференції та пільги, якими користуються підприємці будь-якої іншої країни, котрій наданий такий режим; д) мають враховувати у своїй діяльності цілі та пріоритети розвитку національної економіки. Тест 6.5. Сутність політики вільної торгівлі полягає у... а) захисті внутрішнього ринку від іноземної конкуренції; б) відкритості економіки з одночасним застосуванням заходів щодо захисту внутрішнього ринку; в) демонополізації зовнішньої торгівлі; г) відкритості економіки для експорту та імпорту товарів; д) вступі країни до Всесвітньої організації торгівлі. Тест 6.6. До тарифних інструментів державного регулювання зовнішньої торгівлі належить (належать)... а) застосування індикативних цін; б) мито; в) установлення мінімальної митної вартості; г) пільгове оподаткування; д) надання субсидій виробникам експортних товарів. Тест 6.7. Адвалорні митні ставки встановлюються у... а) грошовій формі; б) процентах до ціни; в) грошовій формі та у процентах одночасно; г) відповіді а, б, в — правильні; д) відповіді а, б, в — помилкові. Тест 6.8. Бюджетні кошти можуть бути інвестовані за кордон на підставі рішення... а) Президента України; б) Верховної Ради України; в) Кабінету Міністрів України; г)Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України; д) Міністерства фінансів України. Тест 6.9. Для отримання статусу підприємства з іноземними інвестиціями в статутному фонді підприємства частка таких інвестицій має становити не менше... а) 10%; б) 30 %; в) 50 %; г) 70 %; д) 90 %. Тест 6.10. Гарантом іноземних кредитів, отриманих за міжнародними угодами, від імені держави виступає... а) Президент України; б) Верховна Рада України; в) Кабінет Міністрів України; г) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України; д) Міністерство фінансів України. БЛОК 7 Тест 7.1. Зміст науково-технічного прогресу: а) більш швидкий ріст результатів виробництва в порівнянні з витратами факторів виробництва; б) пізнання нових явищ у природних і суспільних зв'язках і використання їх у виробництві ВВП; в) прогрес у розвитку технологій виробництва. Тест 7.2. Задачі комплексної програми НТП: а) прогноз основних напрямків НТП і оцінка їхніх соціально-економічних наслідків; б) обґрунтування пріоритету окремих напрямків розвитку науки, техніки і технології в галузях народного господарства і великих міжгалузевих комплексах; в) обґрунтування доцільності розробки і реалізації найважливіших цільових науково-технічних програм; г) усі разом. Тест 7.3. Структура комплексної програми Комплексна програма НТП повинна включати: а) зведений документ, що відбиває основні напрямки прогресу науки, техніки і технології виробництва; б) сукупність розділів, що відбивають розвиток НТП по різних напрямках і галузях; в) сукупність показників, що відбивають вплив реалізації тих чи інших напрямків НТП на соціально-економічний розвиток; г) прогнозні розробки по розвитку НТП у регіонах країни; д) усі разом. Тест 7.4. Методи стимулювання НТП Як основні методи стимулювання пріоритетних напрямків науково-технічного прогресу в країні виступають: а) безпроцентна відстрочка податкових платежів з умовою постачання продукції в рахунок часткового погашення боргу; б) уведення пільгового інвестиційного курсу гривні для оплати контрактів на постачання імпортного устаткування, призначеного для розвитку пріоритетних напрямків і технологій; в) централізоване фінансування галузей і підприємств за умови закупівлі ними вітчизняної продукції, що випускається відповідно до державних пріоритетів; г) звільнення від сплати імпортних митних стягнень, тарифів і ПДВ устаткування, що купується за рахунок централізованих валютних джерел. Тест 7.5. Капітальні вкладення Капітальні вкладення по їх економічному змісту-це: а) усі види засобів, вкладених у виробництво з метою одержання доходу; б) витрати на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу, а також на зв'язані з цим зміни матеріальних оборотних коштів; в) витрати на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу. Тест 7.6. Альтернативні витрати проекту: а) дисконтованні очікувані витрати проекту; б) очікувані витрати альтернативного проекту; в) очікуваний ефект від альтернативного проекту; г) очікуваний ефект від кращого альтернативного проекту. Тест 7.7. Яке із тверджень є помилковим? а) інноваційна діяльність, пов'язана з капіталовкладеннями в інновації, називається інноваційною формою інвестування; б) бюджетне фінансування наукових досліджень належить до методів прямого регулювання НТП; в) згідно з Посланням Президента України до Верховної Ради України 2000 р., зростання інтелектуального потенціалу нації та науково-технологічні інновації є пріоритетом стратегії економічної політики України; г) інновації — це кінцевий результат інвестицій; д) одним із видів інноваційної діяльності є розроблення та впровадження нових ресурсозберігаючих технологій. Тест 7.8. Яке з тверджень є помилковим: «Одним з видів інноваційної діяльності є... а) випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології»; б) впровадження ресурсозберігаючих технологій»; в) прогресивні міжгалузеві структурні зміни»; г) виробництво товарів (надання послуг, виконання робіт)»; д) розроблення нових енергозберігаючих технологій». Тест 7.9. Однією із фаз поширення інновацій є... а) реалізація довгострокових науково-технічних програм; б) дифузія нововведень; в) фінансування освіти; г) підготовка висококваліфікованих спеціалістів; д) фінансування фундаментальних наукових досліджень. Тест 7.10. За простого міжорганізаційного інноваційного процесу... а) нововведення не набуває товарної форми; б) нововведення стає предметом купівлі-продажу в стосунках між виробниками та споживачами; в) нововведення вдосконалюється, набуває нових якостей, розширюються ринки збуту його; г) відбувається розширене відтворення суспільного виробництва; д) відбувається просте відтворення суспільного виробництва. БЛОК 8 Тест 8.1. Яке із тверджень є помилковим: «Розвиток підприємництва сприяє... а) стабілізації структури економіки»; б) підвищенню ефективності суспільного виробництва»; в) підвищенню життєвого рівня населення»; г) економічному зростанню»; д) створенню інноваційного середовища». Тест 8.2. Згідно із Законом України «Про підприємництво» метою підприємництва є... а) інвестування; б) інновації; в) виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг); г) одержання прибутку (доходу); д) виконання державних програм економічного та соціального розвитку країни. Тест 8.3. За галузевою ознакою підприємства класифікуються на: а) цілорічні та сезонні; б) промислові, сільськогосподарські, торговельні, будівельні й т. п.; в) виробничі, невиробничі, комбіновані; г) державні, колективні, приватні, орендні й т. п.; д) малі підприємства, кооперативи, спільні підприємства, конгломерати, франчайзингі. Тест 8.4. Нормативно-правове регулювання в Україні стосується підприємств... а) приватного сектору; б) державного сектору; в) корпоративного сектору; г) фінансового сектору; д) всіх секторів економіки. Тест 8.5. Відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» приватизація державного майна — це: а) перетворення структурних підрозділів державних підприємств у самостійні підприємства; б) відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь фізичних та юридичних осіб з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки; в) комплекс заходів, які здійснюються державою з метою зниження рівня монополізації ринків; г) процес переходу від державної економіки до багатоукладної, до подолання соціально-економічної монополії держави; д) процес перетворення державних підприємств, закритих акціонерних товариств, виробничих об’єднань у відкриті акціонерні товариства. Тест 8.6. Яке з тверджень є помилковим: «До груп порушень антимонопольного законодавства України належить... а) зловживання монопольним становищем»; б) порушення прав споживачів»; в) неправомірні угоди»; г) дискримінація підприємців органами влади та управління»; д) недобросовісна конкуренція». Тест 8.7. Яке з тверджень є помилковим? а) Банкрутство — це визнаний арбітражним судом факт неспроможності фізичної чи юридичної особи задовольнити вимоги кредиторів; б) Суб'єктами банкрутства можуть бути юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, неспроможні своєчасно виконати свої зобов'язання перед бюджетом; в) Суб'єкт підприємницької діяльності стає банкрутом тільки за рішенням арбітражного суду; г) Боржник може звернутися до арбітражного суду із заявою про порушення справи про банкрутство з власної ініціативи; д) Банкрутство — це система заходів, спрямованих на запобігання неспроможності суб'єктів підприємницької діяльності виконати свої зобов'язання перед кредиторами. Тест 8.8. Запаси і потоки в економіці Які з перерахованих показників відносяться до категорії «запас»: а) накопичене багатство населення; б) дефіцит державного бюджету; в) кількість безробітних; г) обсяг основного капіталу. Тест 8.9. Продуктивний економічний ресурс Яке з приведених понять являє собою продуктивний економічний ресурс: а) накопичене багатство населення; б) засоби виробництва; в) відсоток; г) прибуток; д) споживчі товари. Тест 8.10. Валовий внутрішній продукт – ВВП: а) сукупність матеріальних благ і послуг, зроблених у країні протягом визначеного часу, звичайно року; б) вартісна оцінка сукупності благ і послуг, зроблених у країні протягом визначеного часу, звичайно року; в) сума всіх кінцевих товарів і послуг, зроблених і реалізованих на території країни як вітчизняними, так і іноземними виробниками. БЛОК 9 Тест 9.1 Що таке інфляція Яке визначення інфляції, на ваш погляд, вірно: а) ріст цін, викликаний надмірним випуском паперових грошей; б) ріст цін, що перевищує ріст реального ВВП; в) зниження купівельної спроможності грошей; г) ріст цін, що нижче росту номінального ВВП; д) жодне з визначень не вірно. Тест 9.2. Міри боротьби з інфляцією Які міри необхідні для досягнення фінансово-економічної стабілізації в перехідній економіці (при наявності високої інфляції): а) скасування державного контролю за цінами; б) стримування росту зарплати й інших грошових доходів населення; в) скорочення дефіциту державного бюджету; г) підвищення позичкового відсотка понад рівень інфляції; д) воля приватного підприємництва; е) скасування державної монополії зовнішньоекономічної діяльності. Тест 9.3. До прямих методів державного регулювання цін належить а) «заморожування» (блокування) цін; б) уведення граничних нормативів рентабельності; в) диференціація ставок товарних податків; г) зміна ставок ввізного мита; д) пільгове оподаткування та кредитування. Тест 9.4. Регулювання цін через уведення граничних рівнів рентабельності стимулює збільшення в її складі… а) валового прибутку; б) чистого прибутку; в) величини витрат; г) розмірів непрямих податків; д) розмірів прямих податків. Тест 9.5. При декларуванні цін обмежується (обмежуються)... а) рівень самої ціни; б) розмір заробітної плати; в) норма прибутку в ціні; г) величина витрат; д) амортизаційні відрахування. Тест 9.6. Установлення тарифів на теплову енергію для потреб населення належить до компетенції... а) Кабінету Міністрів України; б) Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України; в) Міністерства фінансів України; г) Міністерства палива та енергетики України; д) місцевих рад і державних адміністрацій. Тест 9.7. До факторів інфляції витрат належать (дві правильні відповіді)... а) зростання цін на ресурси; б) підвищення заробітної плати; в) дефіцит бюджету; г) збільшення безробіття; д) підвищення ставок оподаткування. Тест 9.8. Дефляційна політика здійснює свій антиінфляційний вплив через регулювання... а) попиту; б) пропозиції; в) ставок оподаткування; г) інвестицій; д) витрат. Тест 9.9. Адаптаційна політика здійснюється через... а) вільне ціноутворення; б) індексацію доходів; в) фіксацію цін; г) обмеження заробітної плати; д) збільшення податків на заробітну плату. Тест 9.10. Бюджетні субвенції — це... а) особливий вид асигнувань з державного бюджету з метою збалансування доходів і видатків нижчих бюджетів; б) допомоги, які здійснює держава з державного бюджету з метою підтримки населення, а також певних видів підприємницької діяльності, пріоритетних сфер і галузей економіки; в) оборотна касова готівка, що може використовуватися протягом бюджетного року на покриття тимчасових касових розривів; г) кошти на фінансування невідкладних витрат, що не могли бути передбаченими під час затвердження державного бюджету; д) один з видів державної фінансової допомоги центральним або місцевим органам виконавчої влади, що надається на конкретні цілі. БЛОК 10 Тест 10.1. Задачі територіального регулювання економіки: а) забезпечення ефективної територіальної спеціалізації, що веде до підвищення ефективності економіки країни; б) організація регіонального господарського комплексу як єдиного цілого; в) підвищення рівня життя населення, що проживає в регіоні; г) усі разом. Тест 10.2. Інструменти державного регулювання регіонального розвитку: а) генеральна схема розвитку і розміщення виробництва; б) схеми районного планування; в) схеми розміщення виробництва галузей народного господарства; г) комплексні програми розвитку економіки регіону; д) усі разом. Тест 10.3. До місцевих податків і зборів в Україні належать (дві правильних відповіді)... а) акцизний збір; б)курортний збір; в) податок на прибуток; г) готельний збір; д) податок на додану вартість. Тест 10.4. Яке із тверджень є помилковим? а) Екологія — це наука про відносини організмів з навколишнім середовищем; б) Слово «екологія» походить від грецького «дім, житло»; в) Екологія — це наука про взаємодію суспільства з навколишнім середовищем; г) Екологія — це наука про раціональне використання природних ресурсів; д) Відповіді а, б, в, г — правильні. Тест 10.5. Яке із тверджень є помилковим? а) Екологічне регулювання — це реакція держави на негативні екстерналії від діяльності людей та господарюючих суб'єктів; б) Активне екологічне регулювання виходить з позиції стримування зростання забруднення навколишнього природного середовища; пасивне — з позиції послідовного зменшення забруднення; в) Земельний кадастр містить інформацію про правовий режим земель, розподіл їх між власниками та землекористувачами за категоріями земель, відомості про якісну характеристику та цінність земель; г) Для фінансування екологічних заходів утворюються державний та місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища; д) Екологічні стандарти і норми запроваджуються з метою встановлення правил, вимог щодо охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки Тест 10.6. Яке із тверджень є помилковим: «Об'єктом правової охорони навколишнього природного середовища є... а) інтелектуальний потенціал суспільства»; б) здоров'я та життя людей»; в) території та об'єкти природно-заповідного фонду»; г) природні ресурси»; д) ландшафти та інші природні комплекси». Тест 10.7. Забезпечення функціонування державної екологічної інформаційної системи належить до компетенції... а) Верховної Ради України; б) Кабінету Міністрів України; в) Міністерства екології та природних ресурсів України; г) Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України; д) громадських природоохоронних об'єднань. Тест 10.8 Що не належить до системи екологічних нормативів? а) Граничне допустимі концентрації забруднювальних речовин у навколишньому природному середовищі; б) Гранично допустимі рівні акустичного шкідливого впливу на навколишнє природне середовище; в) Гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище; г) Гранично допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування; д) Відповіді а, б, в, г — правильні. Тест 10.9 Платежі підприємств за понадлімітне використання та псування якості природних ресурсів... а)відносяться на витрати виробництва; б) стягуються з прибутку підприємств; в) стягуються з фонду заробітної плати працівників; г) стягуються з доходу керівників підприємств; д) відшкодовуються страховими компаніями. Тест 10.10 Установлення правового режиму зон надзвичайної ситуації та визначення статусу потерпілих громадян належить до компетенції. .. а) Верховної Ради України; б) Кабінету Міністрів України; в) Міністерства екології та природних ресурсів України; г) Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України; д) місцевих рад і державних адміністрацій. Задача 1. 1. Використовуючи дані виробництва продукції галузей народного господарства, їх матеріаломісткості, розрахувати прогнозні величини показників: валового внутрішнього продукту (ВВП); валового внутрішнього продукту в розрахунку на одну особу (ВВПч). 2. Обчислити темпи зміни даних показників у розрахунковому періоді. Задача 2 Розрахувати темпи зміни валового випуску продукції (ВВ), валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого внутрішнього продукту (ЧВП), чистого прибутку (ЧП) і їх складових в прогнозному періоді по відношенню до базового. Знайти зрушення в структурі ВВ і ВВП у двох порівняльних періодах Задача 3 Визначити темп приросту загального обсягу і структуру виробництва (%) товарів народного споживання (ТНС) в прогнозному році
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
30
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (84)