Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Управління власним і позиковим капіталом підприємства.

Карточка работы:3623к
Цена:
Тема: Управління власним і позиковим капіталом підприємства.
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):фінансовий менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні підходи до управління капіталом підприємства 5 1.1. Сутність капіталу та його класифікація 5 1.2. Управління джерелами формування капіталу підприємства 9 Розділ 2. Аналіз управління капіталом ТОВ «Чемер» 15 2.1. Аналіз джерел та структури капіталу ТОВ «Чемер» 15 2.2. Оцінка системи управління власним та позиковим капіталом ТОВ «Чемер» 21 Розділ 3. Шляхи оптимізації структури капіталу підприємства та перспективи підвищення ефективності його використання 28 3.1. Напрями удосконалення організації управління капіталом ТОВ «Чемер» 28 3.2. Оптимізація структури капіталу ТОВ «Чемер» 32 Висновки 39 Список використаної літератури 42 Додатки 45
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Вступ Формування капіталу підприємства як об’єкт управління являє собою широке поле діяльності фінансового менеджера для прийняття ефективних стратегічних та оперативних управлінських рішень, напрямлених на успішну реалізацію місії та загальної стратегії економічного розвитку підприємства. Джерелами формування капіталу можуть бути як власні фінансові ресурси, так і позикові. Основу будь-якого бізнесу складає власний капітал, однак на підприємствах ряду галузей економіки обсяг позикових засобів, що використовуються, значно перевершує обсяг власного капіталу. У зв’язку з цим, управління залученням і ефективним використанням позикових засобів є однією з важливих функцій, яка спрямована на забезпечення досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності підприємства. Співвідношення між власними і залученими коштами – один з важливих фінансових показників діяльності підприємства. Вагомість його полягає в тому, що підприємство може досягти значних результатів при використанні або тільки власних коштів, або власних і залучених. Однак при застосуванні комбінованих джерел у разі формування капіталу у підприємства підвищується результативність діяльності. Нарощування економічного потенціалу підприємства може здійснюватись як за рахунок власних коштів (реінвестування прибутку), так і за рахунок залучених коштів. Перше джерело вигідніше для підприємства, але воно має обмеження в обсязі. Друге джерело не має обмежень, але його ціна може змінюватись залежно від структури авансованого капіталу. Для більшості підприємств основною частиною і базою усього фінансового капіталу є власний капітал, але діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного використання різноманітних форм залучення позикових коштів. Позикові кошти займають досить вагоме місце в структурі капіталу підприємства. Оптимальна структура загального капіталу є передумовою ефективності його використання. Використання позикових коштів дає можливість приросту рентабельності власного капіталу, але негативно впливає на фінансову стійкість підприємства. Метою даної роботи є дослідження системи управління власним та позиковим капіталом на підприємстві та надання рекомендацій щодо її удосконалення. Для досягнення мети роботи були поставлені наступні завдання: - визначити сутність капіталу та навести його класифікацію; - дослідити джерела формування капіталу підприємства; - провести аналіз джерел та структури капіталу ТОВ «Чемер»; - надати оцінку системи управління власним та позиковим капіталом ТОВ «Чемер»; - визначити напрями удосконалення організації управління капіталом ТОВ «Чемер»; - провести оптимізація структури капіталу ТОВ «Чемер». Об'єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відповідальністю “Чемер”. Предметом дослідження є фінансова діяльність та структура джерел формування капіталу підприємства. Для досягнення мети і виконання завдань дослідження були застосовані наступні наукові методи: синтезу, аналізу, узагальнення, порівняльний, прогнозування, статистичний та інші. При написанні роботи використовувалась наукова література вітчизняних і зарубіжних авторів, статті періодичного друку, нормативні та законодавчі акти органів влади та матеріали обліку та звітності досліджуваного підприємства.
Объём работы:
49
Выводы: Висновки В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Капітал – це економічна категорія, яка відома давно, але отримала новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів. Найбільш прийнятним визначенням капіталу, на мою думку, є наступне: капітал підприємства – це сукупність матеріальних цінностей, грошових коштів, фінансових інвестицій, які використовуються підприємством під час здійснення його виробничої і комерційної діяльності. Капітал підприємства класифікують за різними ознаками, зокрема за належністю підприємству, за цілями використання, за формами інвестування, за об’єктом інвестування, за формами знаходження у процесі кругообігу, за формами власності та ін. Капітал підприємства поділяється на власний та позиковий. Власний капітал розуміють як частину в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Разом з тим, власний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку є насамперед вартісним вираженням зобов’язальних прав власників (учасників) юридичної особи. Його величина може бути визначена як різниця між сумою активів підприємства і його борговими зобов’язаннями. Позичковий капітал, що використовується підприємством, характеризує в сукупності обсяг його фінансових зобов’язань – довгострокові і короткострокові кредити, заборгованість по облігаціям, поточна кредиторська заборгованість, інші зобов‘язання. Управління фінансовими ресурсами підприємства – це одна із головних задач фінансового менеджменту. Формування власних ресурсів підприємства заключається у формуванні статутного капіталу при створенні підприємства, а також управління його обсягом в процесі функціонування підприємства – збільшення статутного капіталу, або його зменшення. В результаті аналізу джерел формування власного та позикового капіталу ТОВ «Чемер» можна зазначити, що підприємство фінансує господарську діяльність переважно за рахунок власного капіталу, що говорить про високу фінансову незалежність підприємства. Серед позикових засобів найвагомішими є кредити банків та кредиторська заборгованість. Позикові джерела використовуються ТОВ «Чемер» у невеликому обсягу, що не призводить до втрати автономії і залежності підприємства від кредиторів. Проведена оцінка ефективності управління капіталом показала, що управління капіталом ТОВ «Чемер» здійснюється з помірною ефективністю, про що свідчать наступні показники і критерії. Аналіз рентабельності реалізації, активів, власного капіталу ТОВ «Чемер» показав зростання цих показників в 2008-2009 році. На даний час рентабельність власного капіталу складає 4,38%. Керівництво ТОВ «Чемер» не вважає цей рівень достатнім, бажаний рівень рентабельності власного капіталу – близько 10%. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства ТОВ «Чемер» мають достатні значення і свідчать про фінансову автономію підприємства. Рекомендовано налагодити управління фінансами товариства, для чого запропоновано розробити та узгодити фінансову стратегію, яка має включати мету, ключові фінансові показники, яких потрібно дотримуватись, а також розробку прогнозної фінансової звітності. Для контролю за виконанням фінансової стратегії підприємства ТОВ «Чемер» рекомендовано розробити проект запровадження системи бюджетування на підприємстві ТОВ «Чемер. У наступному році планується залучити до цього процесу економіста, головного бухгалтера та директора підприємства. Для економіста запропоновано суміщати посади з фінансовим контролером. В роботі складено перелік обов‘язків фінансового контролера. Проведено планування оптимальної структури капіталу, для чого розраховано 6 сценаріїв для різної структури капіталу. Розглядаючи результати розрахунків по 6 сценаріям видно, що сума прибутку постійно зменшується із збільшенням суми позичкового капіталу. Разом із прибутком змінюється і коефіцієнт рентабельності власного капіталу. Показник ефекту фінансового леверіджу набуває максимального значення при сумі позичкового капіталу 0 тис. грн. (1 варіант), в наступних варіантах його значення значно зменшується і навіть стає від¢ємним. Отже при максимальному значенні ефекту фінансового леверіджу ми маємо оптимальну структуру капіталу (0% позичкового капіталу) та максимальний прибуток і рентабельність власного капіталу. Така ситуація пов‘язана із низькою рентабельністю активів та дуже високою ставкою по банківським кредитам в даний момент. На даний момент підприємство має суму позичкового капіталу біля 453 тис. грн. При незмінному значенні власного капіталу суму позичкового капіталу можна зменшувати з метою скорочення витрат. Якщо ж сума власного капіталу або вартість залучення позикового капіталу зміниться, тоді необхідно провести перерахунок і прийняти нове фінансове рішення щодо оптимальної структури капіталу. В результаті проведених розрахунків на основі показника ефекту фінансового левериджу для підприємства було обрано найоптимальніше співвідношення власного та позикового капіталу на даний час.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Господарський Кодекс України // Верховна Рада України вiд 16.01.2003 № 435-IV) 2. Про господарські товариства// Закон України, Верховна Рада України; Закон вiд 19.09.1991 № 1576-XII (зі змінами і доповненнями) 3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. - № 4. – С. 28; Відомості Верховної Ради. – 2000. - № 20., – С. 149. 4. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 5. Базилевич Віктор Дмитрович, Попов Віктор Миколайович, Базилевич Катерина Степанівна, Найдич Н. М., Гражевська Н. І. Економічна теорія: політекономія: Підручник / В.Д. Базилевич (ред.). — 5. вид., стер. — К. : Знання-Прес, 2006. — 615с. 6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 384 с. 7. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс — 2-е изд., перераб. и доп. — К. : Эльга, 2004. — 655 с. 8. Біленко Т. І., Бодров В.Г., Волинцев В. В., Глаголєва О. Б., Гримайло В. М.. Політична економія: Навч. посібник / Володимир Олександрович Рибалкін (ред.), Володимир Григорович Бодров (ред.). — К. : Академвидав, 2004. — 672с. 9. Гальчинський Анатолій Степанович, Єщенко Петро Степанович. Економічна теорія: підручник для студ. неекон. спец. вищих навч. закл.. — К. : Вища школа, 2007. — 503 c. 10. Герасимчук Зоряна Вікторівна, Вахович Ірина Михайлівна. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк : Надстир'я, 2004. — 515 с. 11. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. – 3-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 160 с. 12. Дратвер Борис Леонтійович, Пасічник Наталя Олексіївна. Економічна теорія: Навч. посібник / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград : КДПУ, 2006. — 260 с. 13. Економіка підприємства: підручник / Г.О. Швиданенко та ін. ; за заг. ред. проф., засл. працівника нар. освіти України Г. О. Швиданенко; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" / Швиданенко (ред.). — К. : КНЕУ, 2009. — 598 с. 14. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу : Навч. посібник/ К.В. Ізмайлова. -К.: МАУП, 2003.-147 c.. 15. Качмарик Я.Д., Хуткий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. // Фінанси України. – № 10. – 2002. – с.138-144. 16. Краснова В. В., Жнякін Б. О. Фінансовий менеджмент підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Донецьк : Альфа-прес, 2005. — 208 с. 17. Крайник О.П. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник/ О.П. Крайник; Львів. регіональний ін-т держ. упр.. -Л.: Інтелект-Захід, 2005.-253 c.. 18. Лахтіонова Людмила Анатоліївна. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 368с. 19. Лайко П.А., Мних М.В. Фінанси підприємств. – К.: Знання України, 2006. – 428 с. 20. Петленко Ю.В.Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств // Фінанси України. – № 6. – 2003. – с. 91-95. 21. Політична економія: Навч. посіб. / Г. А. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін.; За заг. ред. Г. А. Оганяна. — К.: МАУП, 2003. — 520 с. 22. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. – К.: Скарби, 2003. - 238 с. 23. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005 – 415 c. 24. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент. – 3-е изд. – К.: Companion Group, 2008 – 280 с. 25. Салига К. С. Методичні підходи діагностування фінансового стану підприємства/ К. С. Салига, С. А. Власенко // Держава та регіони. -2007. -№ 3. - C. 204-210. 26. Стельмащук Ю.А. Сутнісний аналіз капіталу в контексті управління ефективністю його використання та відтворення // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал №2, 2010 – с. 79 27. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник/ Л.С. Ситник. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 352 c.. 28. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. 29. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 4-те вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 571 с. 30. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник/ Ред.Г.Г.Кірейцев. -3-є вид., переробл. і доп.. -К.: Центр навчальної літератури, 2004.-531 c.. 31. Фінансовий менеджмент : Підручник/ М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Невмержицька; Кер. кол. авт. А.М. Поддєрьогін. -К.: КНЕУ, 2005.-536 c.. 32. Черемісова Т.А. Подальше дослідження економічної сутності капіталу, його видів та функціональної ролі у діяльності підприємства // Збірник наукових праць ЧДТУ Випуск 21, 2008 – с. 152 33. Юдина Л.Н Бухгалтерская отчетность организации как источник информации для финансового анализа // Финансовый менеджмент №5 / 2005, с. 32.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)