Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління персоналом / Менеджмент персоналу»

Кадрова політика та стратегія управління персоналом

Карточка работы:60502б
Цена:
Тема: Кадрова політика та стратегія управління персоналом
Предмет:Управління персоналом / Менеджмент персоналу
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент зовнішньої економічної діяльності
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Основні підходи до управління персоналом 4 2. Кадрова політика і планування як основа стратегії управління персоналом 7 3. Особливості стратегії управління персоналом на різноманітних стадіях розвитку організації 16 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах розбудови України дедалі більшого значення набувають проблеми управління. Назріла об’єктивна необхідність створити управлінський механізм, де б існувала реальна можливість обмеження стихійних чинників розвитку. Тож осмислення управлінських проблем, що виникають у процесі будівництва такого механізму, - одне з найважливіших завдань науки управління. Сьогодні в Україні створення системи і зміна методів управління пов’язані з безперервним науковим пошуком оптимального розв’язання складних економічних та соціально-політичних проблем, радикального оновлення всіх ланок управління, стилю роботи управлінського корпусу країни. Тому особливо гостро стоїть задача організації управління підприємствами – створення цілком нових систем управління або внесення прогресивних змін у побудову і порядок функціонування діючих. Організація управління здійснюється шляхом організаційного проектування, реорганізації або ліквідації одних діючих систем і створення інших, здатних самостійно і високоефективно досягати цілей в умовах ринкових відносин. Перехід від адміністративно-командних до організаційно-економічних методів управління жадає від керівників усіх рівнів не просто виконання своїх функцій як виду діяльності по керівництву людьми, а досягнення поданих цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей. У цьому зв'язку оволодіння основами організації управління підприємством набуває особливої актуальності. Метою роботи є вивчення особливостей стратегії управління персоналом підприємства. Сучасні вимоги до роботи з персоналом обумовлює підвищення ролі кадрових служб у використанні творчого потенціалу особистості кожного робітника, перетворенню їх у науково-практичні центри роботи з активізації людського фактора.
Объём работы:
27
Выводы:Управління персоналом - система взаємозалежних організаційно-економічних і соціальних заходів для створення умов для нормального функціонування, розвитку та ефективного використання потенціалу робочої сили на рівні організації. Тому планування, формування, перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів на виробництві є основою утримання управління персоналом і являє собою сучасну концепцію управління персоналом організації. Концепція управління персоналом - система теоретико-методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, утримання, цілей задач, критеріїв, принципів і методів управління персоналом, а також організаційно-практичних підходів до формування механізму її реалізації в конкретних умовах функціонування організації. Вона включає: розробку методології управління персоналом, формування системи управління персоналом і розробку технології управління персоналом. При розгляданні технології і методології управління персоналом мною дані визначення кадрам і системі управління кадрами підприємств та організацій. Кадри - штатний склад робітників підприємства, що підрозділяється на дві великі групи: кадри управління (службовці) і робочі кадри. Система управління кадрами являє собою комплекс цілей, задач і основних напрямків діяльності, а також різноманітних видів, форм, методів і відповідного механізму управління, спрямованих на підвищення продуктивності праці і якості роботи. При цьому механізм управління персоналом базується на інтеграції функцій управління працею, кадрами і соціальним розвитком. Організаційною основою механізму управління персоналом є кадрова служба, що здійснює весь комплекс названих функцій управління, а виживання та ефективність діяльності підприємств залежать від періодичної і планомірної зміни цілей, кадрового складу і керівництва організацій. Кадрова політика організації спрямована на приведення кадрового потенціалу у відповідність цілям і стратегії розвитку. В залежності від факторів зовнішнього середовища, корпоративної культури може бути ефективна або відкрита, або закрита кадрова політика. Рівень усвідомлення і ступінь впливу на кадрову ситуацію в організації також визначають тип кадрової політики. Для побудови адекватного кадрової політики необхідно розробити уявлення про цілях, нормах і засобах здійснення кадрових заходів. Основним механізмом підтримки адекватного кадрової політики повинний стати моніторинг персоналу. Кадрова політика підприємства - це цілісна кадрова стратегія, що об'єднує різноманітні форми кадрової роботи, стиль її проведення в організації та плани по формуванню і використанню робочої сили. В цілому процес планування людських ресурсів включає три етапи: оцінку наявних ресурсів, оцінку майбутніх потреб, розробку програми задоволення майбутніх потреб. Така програма повинна передбачати конкретний графік і заходи щодо притягнення, найманню, підготуванню і просуванню робітників, що необхідні для реалізації цілей організації. Основні види планування - довгострокове (на 10 - 15 років і більш), перспективне (на період 5 років) і поточне (на період до одного року). І складений керівником план роботи з персоналом на підприємстві, що містить, як правило, три основних поділи: заходи щодо удосконалювання кадрового складу організації; заходи щодо підготування і підвищення кваліфікації персоналу; заходи щодо виховання і розвитку персоналу. Процес прогнозування кадрової роботи передбачає чотири етапи: ретроспекцію, діагноз, вибір оптимального методу, прогноз. Основні методи планування і прогнозування - балансовий метод, порівняльний аналіз, метод експертних оцінок, системний аналіз, моделювання. При цьому для розрахунку перспективної потреби в спеціалістах і керівних кадрах основними є такі методи: штатно-номенклатурний; розрахунку коефіцієнта насиченості; нормативний. Джерелами забезпечення підприємств та організацій кадрами є вищі і середні навчальні заклади; організовані набори робітників і переселення сімей; розподіл трудових ресурсів через центри зайнятості; самостійна робота кадрових служб з набору персоналу; використання праці учнівської молоді та інших груп незайнятого населення. Таким чином, можна зробити висновок про те, що стратегія управління персоналом у сучасних умовах включає декілька взаємозалежних етапів: 1. Розробка ефективної системи кадрового менеджменту (визначення предмета, задач та утримання даного виду менеджменту, його основних напрямків, принципів і методів для конкретної організації). 2. Формування механізму управління персоналом і відповідною організаційною структурою (розробка оптимальних структур і штатів кадрової служби, визначення структури фахового підготування і структури професійно значимих якостей особистості менеджерів з кадрiв, добір, навчання і розставляння фахівців з управління людськими ресурсами). 3. Планування людських ресурсів (упорядкування планів і прогнозів у роботі з персоналом, планування чисельності і складу робітників, створення автоматизованих систем управління людськими ресурсами). 4. Набір персоналу (знання та уміле використання всіх існуючих джерел задоволення кадрової потреби). 5. Профорієнтація та адаптація (уведення прийнятих робітників в організацію, розвиток у них розуміння того, що очікує від спів-робітників організація та яка праця в ній одержує заслужену оцінку). 6. Формування кадрового потенціалу управління (аналіз якісного складу управлінських кадрів, організація наймання і постійної роботи з молодими спеціалістами, розробка науково-практичних основ добору і розставляння керівних кадрів). 7. Оцінка кадров та їх діяльності (організація оцінки кадров управління, розробка принципів і методів роботи з резервом, організація конкурсів спеціалістів, атестація, розробка ефективних методик оцінки). 8. Організація навчання персоналу (розробка і здійснення програм фахового підготування, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників). 9. Управління трудовою дисципліною і плинністю кадрів (розробка структури заробітної плати і пільг із метою притягнення, наймання і зберігання персоналу, розробка процедур підвищення, зниження, перекладу і звільнення робітників), виконання яких забезпечує ефективність використання персоналу організації.
Вариант:нет
Литература:1. Антикризисное управление персоналом организации : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Менеджмент организации» / А.Н.Митин, А.Э.Федорова, Ю.А.Токарева, А.В.Овчинников. — М.; СПб.; Н.Новгород и др.: Питер, 2005. — 267 2. Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації : Зб. наук. пр.: За матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 3 лют. 2006 р. / Харк. ін-т бізнесу і менеджменту та ін.; Ред. рада: Бондаренко М.І. (відп. ред.) та ін. — Х., 2006. — 302 с.: 3. Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери — К.: Капуста, 2002–299 с. 4. Новые технологии управления персоналом : Гл. ред. Авидон И. / Сартан Г.Н., Смирнов А.Ю., Гудимов В.В. и др. — СПб.: Речь, 2003. — 234 с. 5. Основы управления персоналом / Самыгин С.И., Зайналабидов М.С., Макиев З.Г., Обухов Д.В.; Под ред. Р.Г.Яновского. — Ростов н / Д: Феникс, 2002. — 479 с. 6. Основы управления персоналом : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. «Менеджмент» / Архипова Н.И., Бухалков М.И., Воронова С.Н. и др.; Под ред. Б.М.Генкина. — М.: Высш. шк., 1996. — 381с. 7. Стратегическое управление персоналом / Андриенко В.Н., Беликова Т.Ю., Голтвенко В.А. и др.; Под ред. и с предисл. Ю.Г.Лысенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Донецк: Юго-Восток, 2005. — 200 с. 8. Стратегия управления персоналом (взгляд из будущего в будущее) / Станислав Гримблат, Марк Воронов. — К.: Ника-Центр, 2004. — 189 с. 9. Технология управления персоналом : Настол. кн. менеджера. / Журавлев П.В., Карташов С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г.; Рос. экон. акад. им. Г.В.Плеханова. — М.: Экзамен, 2000. — 575 с.: 10. Управление персоналом / Уэйн Р. Монди, Роберт М. Ноу, Шейн Р. Премо; Пер. с англ. А.А.Романова; Под. науч. ред. И.В.Андреевой, С.В.Кошаровой — 8-е изд. — СПб.: Изд. дом «Нева», 2004. — 640 с. 11. Управление персоналом : Учеб. для студентов вузов / Е.А.Аксенова, Т.Ю.Базаров, Б.Л.Еремин и др.; Под ред. Т.Ю.Базарова, Б.Л.Еремина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2003. — 554 с.: 12. Управление персоналом : Учеб. пособие для студентов экон. спец. / Зиновьев Ф.В., Зиновьев И.Ф. — Симферополь: Таврия, 2003. — 203 c.: 13. Управління персоналом (Кадровий менеджмент) : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Б.Чудаєва, В.Д.Миленький, В.П.Погребняк, В.М.Шарапов. — Черкаси: ЧДТУ, 2004. — 119 с. Управління персоналом : Навч. посіб. для студ. навч. закл. / Л.В.Балабанова, О.В.Сардак; Донец. держ. ун-т економіки і торговлі ім. М.Туган-Барановського. Каф. маркетингового менеджменту. — Донецьк, 2006. — 458 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)