Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Задачі зі статистики

Карточка работы:3657к
Цена:
Тема: Задачі зі статистики
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):економіка
Тип:Задача
Задание:1. Тема 1. «Абсолютні і відносні величини» Умова: В першому кварталі обсяги виробництва зросли на 5% у порівнянні з четвертим кварталом минулого року. В другому кварталі планувалося зростання ще на 8%. План був виконаний на 99%. Як і на скільки зросли обсяги виробництва за перше півріччя, якщо в четвертому кварталі минулого року обсяги виробництва становили 254 тис. грн. 2. Тема 2. «Зведення і групування статистичних даних. Ряди розподілу. Аналіз варіації» Умова: Є дані про результати продажу трикімнатних квартир на біржі: На підставі даних таблиці: 1. Відповідно до варіанту згрупуйте підприємства утворивши дискретний та інтервальний ряди розподілу. Результати оформите в таблиці. 2. Зобразите ряди розподілу графічно. 3. Для одного з рядів обчислить характеристики ряду розподілу: - показники центра розподілу: середню, моду, медіану; - показники варіації: розмах варіації, середнє квадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнт варіації; - показники форми розподілу: коефіцієнт асиметрії й ексцесу. 4. Зробити висновки. 3. Тема 3. «Середні величини» Умова: Є дані по магазинах області: Визначте середньорічний виробіток на одного продавця по всіх типах магазинів. Поясніть застосування форми середньої. 4. Тема 4. «Вибіркове спостереження» Умова: За вибірковими даними частка бракованої продукції на першому підприємстві склала 3%, на другому – 5%. Для якого з них похибка вибірки буде більша і на скільки, якщо обсяг вибірки був однаковий? Аргументуйте свій вибір. 5. Тема 5. «Статистичні методи вивчення зв’язку» Умова: На підставі даних таблиці побудуйте таблицю спряженості за місцем розташування та загальною площею. Оцініть щільність зв’язку між ними за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості. Перевірте істотність зв’язку з рівнем істотності 6. Тема 5. «Статистичні методи вивчення зв’язку» Умова: На підставі даних таблиці побудуйте аналітичне групування (виділивши попередньо факторну і результативну ознаки) та оцініть щільність зв’язку між ними, використовуючи правило додавання дисперсій, а також розрахуйте кореляційне відношення Перевірте істотність зв’язку з рівнем істотності 7. Тема 5. «Статистичні методи вивчення зв’язку» Умова: На підставі даних таблиці визначте параметри лінійного рівняння регресії залежності між заданими ознаками і дайте їм економічну інтерпретацію. За допомогою лінійного коефіцієнта кореляції і коефіцієнта детермінації вимірте тісноту зв’язку і перевірте її істотність за допомогою F-критерію з рівнем істотності 8. Тема 6. «Ряди динаміки» Умова: Щорічна динаміка обсягів виробництва характеризується наступними даними (у відсотках до попереднього року). 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 102 108 99 95 Визначте абсолютну та відносну зміну обсягів виробництва за весь розглянутий період і в середньому за рік, якщо в базисному періоді обсяг виробництва становить 5210 тис. грн. 9. Тема 6. «Ряди динаміки» Умова: Є наступні дані про офіційний обмінний курс (грн. дол. США): Для аналізу внутрішньої динаміки визначте: 1) індекси сезонності методом постійної середньої; 2) оцініть амплітуду сезонних коливань і представте її графічно; 3) проведіть вирівнювання ряду методом ступінчатої та ковзної середньої; 4) розрахуйте коефіцієнт сезонності; 5) проведіть аналітичне вирівнювання ряду динаміки на основі лінійної трендової моделі, перевірте її адекватність з рівнем істотності 10. Тема 7. «Індекси» Умова: Маємо дані про товарооборот підприємства торгівлі: Найменування товару Товарооборот у грудні, тис. грн. Фізичний обсяг продажу, тис. кг. грудень січень Цукерки 200 40 40 Печиво 100 50 55 Халва 25 5 6 Разом 325 95 101 Визначити абсолютну та відносну зміну товарообороту за рахунок впливу фізичного обсягу проданих товарів. Розрахунки представте в таблиці. Результати проаналізуйте.
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание: Зміст 1. ТЕМА 1. «АБСОЛЮТНІ І ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ» 3 2. ТЕМА 2. «ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ. РЯДИ РОЗПОДІЛУ. АНАЛІЗ ВАРІАЦІЇ» 5 3. ТЕМА 3. «СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ» 11 4. ТЕМА 4. «ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ» 12 5. ТЕМА 5. «СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ» 14 6. ТЕМА 5. «СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ» 17 7. ТЕМА 5. «СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ» 20 8. ТЕМА 6. «РЯДИ ДИНАМІКИ» 24 9. ТЕМА 6. «РЯДИ ДИНАМІКИ» 26 10. ТЕМА 7. «ІНДЕКСИ» 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
32
Выводы:
Вариант:9
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Курс лекцій з дисципліни «Статистика». Частина 1. Теорія статистики: В.П. Сторожук, О.В. Кустовська, Є.І. Ткач, І.М. Шост та ін.; За ред. Є.І. Ткача – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 224 с. 2. Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Єріна, Р. М. Моторин, А. В. Головач та ін.; За заг. ред. А. М. Єріної, Р. М. Моторина. — К.: КНЕУ, 2002. — 448 с. 3. Теорія статистики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Захожай В. Б., Федорченко В. С. – К.: МАУП, 2006 – 736 с. 4. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 239 с. 5. Ясинский В.Л. Статистика. Учебное пособие.- Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2006. – 224 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (308)