Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Основи процесу проведення первинних маркетингових досліджень та аналіз з перспективами маркетингової діяльності ПП «Дальнобой-сервіс»

Карточка работы:60503б
Цена:
Тема: Основи процесу проведення первинних маркетингових досліджень та аналіз з перспективами маркетингової діяльності ПП «Дальнобой-сервіс»
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент зовнішньої економічної діяльності
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Теоретико-інформаційні основи процесу проведення первинних маркетингових досліджень 5 1.1 Призначення, суть та особливості організації маркетингових досліджень 5 1.2 Основні напрямки проведення маркетингових досліджень 9 1.3 Методологія збору первинної інформації 15 2 Аналіз маркетингової діяльності ПП «Дальнобой-сервіс» 21 2.1 Фінансово-економічна характеристика ПП «Дальнобой-сервіс» 21 2.2 Аналіз організації маркетингу на ПП «Дальнобой-сервіс» 27 2.3 Аналіз впливу факторів макромаркетингового середовища на діяльність ПП «Дальнобой-сервіс» 29 2.3 Аналіз конкурентоспроможності підприємства 33 2.5 Проведення SWOT – аналізу ПП «Дальнобой-сервіс» 36 3 Перспективи вдосконалення первинних маркетингових досліджень на ПП «Дальнобой-сервіс» 41 3.1 Формування системи цілей маркетингу та розробка напрямів первинних маркетингових досліджень на ПП «Дальнобой-сервіс» 41 3.2 Технологія обробки результатів первинних маркетингових дослідження ПП «Дальнобой-сервіс» 45 ВИСНОВКИ 50 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 52 ДОДАТКИ 55
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Жодна організація не може існувати заради самої себе. Її голо¬вне завдання — задоволення потреб тих груп населення, для обслу¬говування яких вона й була створена. Методи та інструменти мар¬кетингу найкраще підходять для вирішення цього завдання. Маркетинг — єдина можливість утриматися «на плаву» в бурх¬ливій течії часу. Роль маркетингу в успіхові організації настільки значна, що до нього неможливо підходити вузькоспрямовано. Маркетинг – це завершаючи поняття циклу ринку, це робота з ринком для здійснення обміну, ціллю яких є задоволення людських нужд та потреб. Процес обміну вимагає роботи – це пошук покупців, виявлення їхніх нужд, проектування відповідних товарів, просування їх на ринок, складування, перевозка, ціноутворення, організація сервісу, реклама тощо. Роль маркетингу в економіці – підвищення її торгово – операційної ефективності. На сучасному етапі маркетинг розуміється як вираз орієнтованого на ринок управлінського стилю мислення, здатності не тільки реагувати на розвиток ринкової обстановки, але і самому змінювати параметри ринкової середи, забезпечуючи вихід на ринок, розширення ринку, забезпечення безпеки ринку. Для прийняття рішень в маркетингу важливу роль відіграє інформація, адже саме від її повноти, актуальності та достовірності залежить правильність обраного рішення. Для інформаційного забезпечення маркетингових рішень на підприємствах створюються окремі підрозділи, крім того, існують самостійні організації, метою діяльності яких є проведення маркетингових досліджень - збір, аналіз та представлення інформації щодо ситуації на ринку. Саме цим і обумовлюється актуальність обраної теми написання курсової роботи. Метою написання даної курсової роботи виступає розгляд факторів підвищення ефективності первинних маркетингових досліджень на ринку, визначення особливостей проведення первинних маркетингових досліджень та методів обробки даних. Виходячи з поставленої мети, в роботі слід вирішити наступні задачі: 1. Визначити призначення, суть та особливості організації маркетингових досліджень 2. Дати характеристику основним напрямкам проведення маркетингових досліджень 3. Описати методологію проведення первинних маркетингових досліджень 4. Дати загальну характеристику підприємства, що виступає об’єктом дослідження 5. Провести аналіз макромаркетингового середовища діяльності підприємства 6. Оцінити конкурентоспроможність об’єкту дослідження 7. Скласти стратегічний баланс функціонування підприємства 8. Провести формування системи цілей маркетингу та розробити напрямки проведення первинних маркетингових досліджень на підприємстві 9. Запропонувати технологію обробки результатів первинних маркетингових досліджень Об’єктом дослідження в курсовій роботі виступає ПП «Дальнобой-сервіс». Предметом дослідження є процес проведення первинних маркетингових досліджень, маркетингова інформація щодо стану ринку, способи проведення маркетингових досліджень та методи збору і аналізу маркетингової інформації.
Объём работы:
53
Выводы:Для дослідження можливостей ринку і рішення маркетингових проблем, підприємства добиваються вичерпної і достовірної інформації. Вони не можуть здійснювати аналіз, планування і контроль без дослідження попиту покупців, діяльності конкурентів і посередників. Останнім часом найдорожчим ресурсом стає інформація. При наявності відповідної інформації ступінь невизначеності при прийняття рішень зводиться до мінімуму, що значно зменшує ризик. Маркетингові дослідження забезпечують цілеспрямоване і систематичне визначення інформації, необхідної для планування маркетингових дій, проектування і реалізацію процесу збору, обробки і аналізу даних, а також управління ним, інтерпретацію результатів у вигляді висновків і рекомендацій підходящих дій. Процес маркетингового дослідження передбачає здійснення низки етапів, стадій, операцій, серед яких: визначення проблеми, аналіз вторинної інформації, одержання первинної інформації, аналіз даних, вироблення рекомендацій, використання результатів. Визначення проблеми зумовлене формулюванням предмета маркетингового дослідження, що орієнтує на збір і аналіз певної інформації, необхідної для прийняття управлінського рішення. В разі необхідності проводиться спочатку попереднє опрацювання проблемної ситуації, а потім і заключне дослідження. Одним з найбільш ефективних способів використання результатів маркетингових досліджень, інтеграції їх з іншою управлінською інформацією, що служить для прийняття управлінських рішень, є використання результатів маркетингових досліджень у маркетингових інформаційних системах. Приватне підприємство «Дальнобой-сервіс» займається вантажоперевезеннями. Проведений аналіз конкурентів виявив, що підприємство займає друге місце у галузі вантажоперевезення на ринку міста Чернігова. (лідером у галузі вантажоперевезень ринку міста Чернігова виступає ТОВ «Імпекс-центр», ПП. «Дальнобой-сервіс» займає друге місце, основними його конкурентом виступає ТОВ «Пульсар»). На основі проведеного аналізу діяльності ПП «Дальнобой-сервіс» можна дати наступні рекомендації щодо основних напрямків покращання діяльності підприємства. ПП «Дальнобой-сервіс» доцільно розширювати асортимент послуг, що надається підприємством, провести дослідження ринку стосовно розширення асортименту послуг. Для розширення діяльності підприємства необхідно залучати банківські кредити та домовлятися з постачальниками про надання товарів на умовах товарного кредиту. Для працівників ПП «Дальнобой-сервіс» доцільно розробити систему мотивації праці. З метою визначення наявності потенційних можливостей розширення асортименту надання послуг, ПП «Дальнобой-сервіс» провело маркетингове дослідження. Проведене дослідження виявило, що з метою підвищення ефективності діяльності. Підприємству необхідно направити свої зусилля на забезпечення вантажоперевезень вантажів від 3 до 5 тон, оскільки такі замовлення є найчастішими. Для просування на ринку ПП «Дальнобой-сервіс» необхідно забезпечувати повне страхування при організації вантажоперевезень (хоча би на початковому етапі), та запровадити систему знижок для клієнтів, партнери яких також звертаються за послугами підприємства
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141. 2. Кодекс законів про працю України // Бюллетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – № 11 – 12. – 1040 с. 3. Акулич И. Л. Маркетинг. Практикум: Учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов. — Минск : Вышэйшая школа, 2003. — 253с. — (Студентам высших учебных заведений) 4. Алешина И. В. Маркетинг для менеджеров: Учеб. пособие. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. — 456с. : рис. 5. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. — Донецьк, 2002. — 562с. 6. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е вид. СПб. 2007. - 960 с. 7. Буров А. С. Международный маркетинг: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Коммерция" и "Маркетинг". — М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2004. — 283с. 8. В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посібник. За редакцією В. О. Василенка. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 420 с. 9. Вачевський М. В., Скотний В. Г., Вачевський О. М.. Промисловий маркетинг: Основи теорії і практики:Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — Дрогобич : НВЦ "Каменяр", 2002. — 253с. : рис., табл. 10. Василенко В.О., Ткаченко T.I. Стратегічний менеджмент: На¬вчальний посібник. – Киів: ЦУЛ, 2003. – 396 с. 11. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. – К.: «Кондор» - 2004. – 598 с. 12. Виханский О. С. Менеджмент/ О.С. Виханский, А. И. Наумова. – М.: Гадарики, 2001. – 283с. 13. Власова В. М., Волков Д. Л., Кулаков С. Н., Старов С. А. Основы предпринимательской деятельности: маркетинг: Учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. — М. : Финансы и статистика, 1999. — 240с. 14. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Опорний конспект лекцій: Для студ. екон. спец. вищих навч. закл. очної та заоч. форми навчання / Київський гуманітарний ін-т. — К. : Лібра, 2003. — 208с. : табл. 15. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К. : Лібра, 2004. — 712с. 16. Герасимчук З. В., Горбач Л. М.. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк : Надстир'я, 2001. — 328с. 17. Гірченко Т. Д., Дубовик О. В. Маркетинг: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2004. — 256с. : іл. 18. Гончарова С. Ю. Маркетинг: Курс лекцій / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. — 140с. 19. Кредісов А. І., Панченко Є.Г., Кредісов В. А. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001 20. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ.– М.: Центр экономики и маркетинга.– Изд. 2-е, прераб. и доп., 2000. – 256 с. 21. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Сініок Г. Ф. Менеджмент організацій. – Навч. Посібник. – К.: Тов. “УВПК” Екс об”, 2002 22. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Курс лекцій. Житомир: Жіті, 2003. – 600 с. 23. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. – Минск: ООО “Новое знание”, 2001. – 686 с 24. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Луцьк: Ред. – вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 456 с. 25. Филимоненков А. С. Финансы предприятий : Учеб. пособие. – К.: Ника – Центр, 2002. – 277с. 26. Хміль Ф.І. Менеджмент. Підручник, – К.: Академвидав, 2003. – 608с., іл. 27. Чейз Р.Б., Эквилайн Н. Дж., Якобс Р. Ф. Производственный и операционный менедмжент, 8–е издание.: Пер. англ.: – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 704 с. 28. Шегда А. В. Менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Т–во “Знання”, КОО, 2002. – 583с. – (Вища освіта ХХІ століття) 29. Шонесси О. Принципы организации управления фирмой. – М.: Бизнес-информ, 2000. – 296 с. Экономика предприятия: Учебное пособие / под общ. ред. д. э. н. проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (515)