Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Удосконалення оперативного менеджменту та бізнесу на прикладі ВАТ «Київський дріжджовий завод»

Карточка работы:112
Цена:
Тема: Удосконалення оперативного менеджменту та бізнесу на прикладі ВАТ «Київський дріжджовий завод»
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 1.1. Сутність оперативного менеджменту та його місце у системі управління розвитком бізнесу 1.2. Складові оперативного менеджменту та їх зв’язок із стратегією й тактикою управління бізнесом 1.3. Методичні підходи до розробки бізнес-плану як елементу оперативного менеджменту Висновки РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ОПЕРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «КИЇВСЬКИЙ ДРІЖДЖОВИЙ ЗАВОД» 2.1. Загальна характеристика підприємства та оцінка основних результатів його виробничо-господарської діяльності 2.2. Аналіз організаційно-виробничої структури та особливостей управління підприємством 2.3. Аналіз середовища функціонування підприємства та його ринкових позицій як передумови формування завдань оперативного управління розвитком бізнесу Висновки РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ВАТ «КИЇВСЬКИЙ ДРІЖДЖОВИЙ ЗАВОД» 3.1. Обґрунтування доцільності реалізації бізнес-плану з розширення обсягів виробництва продукції підприємства 3.2. Планування виробничої та маркетингової програми підприємства 3.3. Фінансовий план виробництва та оцінка ефективності запропонованого підходу до оперативного управління бізнесом підприємства 3.4. Розробка бізнес-плану ВАТ «Київський дріжджовий завод» за допомогою Project Expert Висновки
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Комерційна діяльність по збуту продукції на підприємстві дуже багатогранна, вона починається з координації інтересів підприємства-виробника з вимогами ринку. Виробник продукції зацікавлений у зниженні витрат виробництва, а це можливо досягти при великих обсягах виробництва і невеликій номенклатурі продукції, що випускається. Однак ринок вимагає іншого: споживачі зацікавлені у великому виборі якісної, різноманітної продукції з різними споживчими властивостями за прийнятною ціною. В остаточному підсумку комерційна діяльність підприємства, номенклатура, якість продукції повинні визначатися доходами і платоспроможним попитом споживачів: підприємств, фірм і населення. Головною особливістю цих питань є те, що вони дають підґрунтя для прогнозування основних параметрів виробничо-господарської діяльності підприємства. Менеджментом можуть бути оцінені майбутні витрати та визначена прибутковість реалізаційних операцій. Проблемним є питання встановлення доходів та витрат за кожним альтернативно можливим варіантом. Слід визначити, що здійснення ефективної виробничо-господарської діяльності підприємств має забезпечити оптимальний рівень доходності як у короткостроковому, так і довгострокових періодах. При цьому виникає необхідність розробки ефективної системи планування та контролю на основі формальної структури обсягу продажів, витрат та фінансових надходжень, які мають забезпечити високу ефективність та фінансову стійкість підприємства. Для забезпечення економічної стабільності підприємства необхідною умовою є перевищення ціни реалізації продукції над витратами та одержання прибутку, який може забезпечити ефективний розвиток підприємства і здійснення інвестиційних заходів. Головною метою дослідження є визначення напрямків підвищення ефективності функціонування підприємства за рахунок реалізації системи заходів операційного управління виробничо-господарською діяльністю. Для реалізації встановленої мети виникла необхідність рішення у роботі наступних задач: визначення сутності та завдань операційного менеджменту на сучасних підприємствах; розгляд місця операційного менеджменту у загальній системі управлінських дій на сучасному підприємстві; проведення аналізу виробничо-господарської діяльності ВАТ «Київський дріжджовий завод», особливостей ринків збуту його продукції, стану конкурентної боротьби; здійснення аналізу фінансових результатів, майнового стану підприємства та його забезпечення фінансовими ресурсами; дослідження особливостей реалізації продукції підприємства на зовнішньому ринку; визначення основних напрямків удосконалення діяльності підприємства. Об’єктом дослідження є процеси виробництва та управління виробничо-господарською діяльністю підприємств. Предметом дослідження є методи та моделі організації виробничо-господарської діяльності. При виконанні роботи були використані літературні джерела з питань оптимізації прибутку та мінімізації витрат виробництва і реалізації національних і зарубіжних вчених, матеріали періодичного друку, статистична звітність ВАТ “Київський дріжджовий завод”. На підставі дослідження ринку збуту продукції базового підприємства та з урахуванням його виробничих можливостей в межах дослідження було розроблено бізнес-план інвестиційного проекту, який передбачає суттєве збільшення обсягів виробництва дріжджів за рахунок придбання нового обладнання й збільшення виробничих потужностей з одночасним забезпеченням зниження собівартості продукції та підвищення її конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках
Объём работы:
120
Выводы:В сучасних умовах господарювання найважливішими проблемами, що потребують ефективного та швидкого вирішення, є ті, що безпосередньо стосуються організації національного виробництва. В зв'язку з цим, головна увага повинна приділятися не тільки основним аспектам суто виробничих відносин та проблемам організації виробництва певних товарів, але й обґрунтуванню стратегії діяльності будь-якого підприємства з урахуванням специфіки певних ринків та умов економічного середовища, що змінюються, як у середині підприємства, так й зовні. Головною метою дослідження було обґрунтування напрямків удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю ВАТ “Київський дріжджовий завод”. За результатами проведення дослідження було визначено, що для ефективного керування зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві потрібна відповідна умовам його роботи структура управління. На промислових підприємствах, що активно беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, зовнішньоторговельний апарат існує в двох формах: як частина внутрівиробничої структури у виді зовнішньоекономічного відділу і як відносно самостійний підрозділ у виді зовнішньоторговельної фірми Розробка планів зовнішньоекономічної діяльності, як специфічний вид діяльності – це послідовний ітераційний процес, що складається з кількох взаємопов'язаних етапів: - встановлення цілей; - визначення стратегій та заходів щодо їхньої реалізації; - передбачення послідовності дій у межах досить тривалого часу та закріплення її у планах, проектах і програмах різного типу, що є інструментами досягнення цілей та реалізації стратегій; - організація виконання планових завдань; - облік, контроль та аналіз їхнього виконання. Необхідність та доцільність стратегічного планування у зовнішньоекономічній діяльності визначається рядом його переваг, таких як: - зв'язок поточних рішень з майбутнім результатом, організоване осмислення рішень (усупереч спонтанному прийняттю) з прогнозуванням їхніх наслідків; - орієнтація на пошук альтернативних варіантів досягнення цілей, тобто допустимих цілей у межах визначених цілей та наявних обмежень; - визначення можливостей і загроз, сильних та слабких сторін діяльності підприємства, врахування їх при встановленні цілей і формування стратегій для забезпечення впливу на ці аспекти вже сьогодні; - свідома підготовка майбутнього і до майбутнього; - розподіл відповідальності не лише між напрямками діяльності, а й між поточною та майбутньою діяльністю. За результатами аналізу зовнішньоекономічної діяльності ВАТ “Київський дріжджовий завод” та особливостей його функціонування на ринках країн ближнього зарубіжжя було зроблено наступні висновки. ВАТ “Київський дріжджовий завод” є юридичною особою та керується в своїй діяльності статутом підприємства, має самостійний баланс. Завод працює як на вітчизняній так і на закордонній сировині. Починаючи з 2001 року ВАТ “Київський дріжджовий завод” збільшує обсяги виробництва товарної продукції і переорієнтовує збутову політику на внутрішніх споживачів. Так в 2003 році відвантаження дріжджів на внутрішній ринок збільшилося на 1990,6 тон у порівнянні з 2000 р., а на експорт зменшилися на 663,4 тон Виробництво агломерату підвищилось з 2620,4 тон у 2000 р. на 1891,6 тон і склало 4512,0 тон в 2005 р. Проте в 2005 р., у порівнянні з 2004 р., спостерігається зменшення поставок дріжджів на внутрішньому ринку на 32,0 тон та на 293,0 тон зменшення експортних поставок. Основними ринками збуту продукції ВАТ “КДЗ” за кордоном є Росія, Білорусь, Молдова, Словаччина. Усіх споживачів дріжджів можна розділити на 2 групи: промислові підприємства, що використовують дріжджі у своєму виробництві, і населення. Частка споживання останніх нараховує кілька відсотків від обсягів промислового споживання, і основна складова споживання дріжджів населенням приходиться на пекарські дріжджі. Основні галузі – споживачі дріжджів: хлібопекарська промисловість (пекарські дріжджі), пивоварна і виноробна галузі (пивні дріжджі), фармацевтична промисловість (пекарські/пивні дріжджі), косметична промисловість (пивні дріжджі), тваринництво, птахівництво, рибництво (кормові дріжджі). Розглядаючи стан конкуренції в даній галузі ВАТ “Київський дріжджовий завод” виділяє 4 групи конкурентів. Це виробники з України, з країн ближнього зарубіжжя, дальнього зарубіжжя та підприємства, що виробляють товари-замінники. Серед українських виробників реальним конкурентом може бути лише ЗАТ “Надія” м. Кривий Ріг у минулому це “Криворізький дріжджовий завод”, який протягом 28 років був відомим в Україні та ближньому зарубіжжі виробником хлібопекарських дріжджів. Поставки продукції аналізованого підприємства на ринок Росії у 2005 р. відносно 2003 р. зменшився на 38,8%. В останні роки значно зменшились експортні поставки на ринок Білорусії, аж до їх повного зникнення у 2004 р. і їх поновлення у 2005 р. Поставки на ринок Молдови порівняно з минулим роком підвищились на 38,7%. У цілому, ВАТ “Київський дріжджовий завод” зменшив обсяги постачання дріжджів на експорт на 291 тон, або на 11%, що викликано нестабільною ситуацією на ринку у 2005 році. Все це вимагало пошуку шляхів удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві. На підставі узагальнення провідного досвіду управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в Україні та, враховуючи результати проведеного аналізу, було визначено, що основними стратегічними завданнями підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності мають бути: оптимальне завантаження виробничих потужностей; закріплення позицій підприємства на існуючих ринках і проникнути на нові; збереження високого іміджу підприємства серед учасників ринкового середовища; задоволення запити споживачів його продукції. Необхідною умовою виконання поставлених задач є регулярне проведення комплексу стратегічних досліджень, які повинні містити у собі: 1. Регулярне проведення маркетингових досліджень ринку й аналізу конкурентного середовища підприємства; 2. Дослідження внутрішнього потенціалу підприємства; 3. Постійну оцінку ступеня задоволення замовників підприємства; 4. Захист інтересів підприємства на зовнішніх ринках (участь у поточних розслідуваннях; моніторинг погрози порушення нових розслідувань); 5. Здійснення комплексу рекламних заходів. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльність ВАТ “Київський дріжджовий завод” буде проводити рекламну політику відштовхуючись від цілей поточної діяльності. Рекламна кампанія буде розділена на два етапи. Перший буде проводитись на початковій стадії діяльності заводу – проникненні на ринки країн ближнього зарубіжжя, другий – під час закріплення на обраному сегменті та запланованого розширення частки ринку. Реалізація запропонованих заходів в межах стратегічного й тактичного планування зовнішньоекономічної діяльності на ВАТ “Київський дріжджовий завод” дозволить суттєво покращити конкурентні позиції підприємства, сприятиме досягненню його стратегічних цілей, позитивне вплине на його фінансово-економічне становище. Окрема увага в дослідженні приділена розробці виробничої програми ділянки ВАТ "КДЗ" з випуску дріжджів. Цей проект потребує деяких коштів для його реалізації. Проведені в роботі розрахунки засвідчили, що отриманий прибуток в результаті реалізації проекту розширення виробництва дріжджів може суттєво вплинути на підвищення загальної ефективності функціонування підприємства. За умов реалізації розробленої стратегії розвитку виробництва дріжджів, підприємство може суттєво поліпшити конкурентні позиції
Вариант:нет
Литература:1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Затверджено наказом Міністерства фінансів України 27.04.2000 р. № 92. 2. Агафонова Л. Г., Рога О. В. Підготовка бізнес-плану: Пpактикум. — К.: Знання, 2001. — 158 с. 3. Акопян А. А. Методика планиpования пpедпpинимательских пpоектов. — К.: КМУГА, 2000. — 19 с. 4. Амортизація основних засобів // "Экспресс анализ законодательных и нормативных актов" - N 23 (337) от 10 июня 2002 г., с. 31-37 5. Анализ и обоснование хозяйственных решений / Б.И. Майданчик, М.Г. Карпунин, Я.Г. Любинецкий и др. - М.: Финансы и статистика – 1991 –215 с. 6. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.:Дело, 1994 – 415 с. 7. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия – С-П.б: Питер, 1999 – 362 с. 8. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ – М.: ДИС, 1999–148 с. 9. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика,2000. – 384 с. 10. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы – М.: Инфра-М, 1999 – 298 с. 11. Бизнес-план фиpмы. Комментаpий методики составления. Реальный пpимеp/ Акуленок Д. H., Буpов В. П., Моpошкин В. А., Hовиков О. К.; Ассоц. авт. и изд. ”Тандем”. — М.: ООО ”ГHОМ-ПРEСС”, 2000. — 88 с. 12. Бизнес-план: Метод. матеpиалы / Маниловский Р. Г., Юлкина Л. С., Колесникова H. А. и дp.; Под pед. Р. Г. Маниловского. — 2-е изд., доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 158 с. 13. Бизнес-планиpование: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / Попов В. М., Ляпунов С. И., Муpтузалиева С. Ю. и дp.; Под pед. В. М. Попова, С. И. Ляпунова; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 669 с. 14. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту – К.Молодь,1997р.- 1000 с. 15. Василик С. Оценка эффективности деятельности предприятия // Бизнес- информ – 1997 - №21 – с.69 16. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприя¬тии. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 17. Виханский О. С. Стратегическое управление. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1995. 18. Гавpилюк О. В. Іноземні інвестиції/ HАH Укpаїни. Ін-т світової економіки і міжнаp. відносин. — К.: Ред. жуpн. ”Укp. Пpомисловець”, 1999. — 200с. 19. Драгун Л. Интегральные показатели анализа эффективности производства// Экономика Украины-1995- №9 – с.48-51. 20. Економіка підприємств / під ред. С.П.Покропівного – К.:Освіта- 1996 –346 с. 21. Задольский А. Оценка эффективности деятельности предприятий// Экономика Украины – 1995- №12. – с.52-56. 22. Идpисов А. Б. и др. Стpатегическое планиpование и анализ эффективности инвестиций/ Идpисов А. Б., Каpтышев С. В., Постников А. В. — М.: Инфоpм.-изд. Дом ”Филинъ”, 2000. — 265 с. 23. Інвестування, інноваційні пpоцеси і пpиватизація/ Рябченко О. Д., Калініченко І. І., Михайленко О. П., Цибань П. В. — Х.: Основа, 2000. — 121 с. 24. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. - К.: Высшая школа – 1989 – 228 с. 25. Карлоф Б. Деловая стратегия. – М.: Экономика, 1991. 26. Клименюк H. H., Голованенко H. В. Как pазpаботать бизнес-план: Учеб. пособие для студентов, специалистов, пpедпpинимателей/ Акад. муницип. упp. — К.: Пpосвіт, 2001. — 193 c. 27. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия: методы оценки. – М. : ДИС, 1997. 28. Луцишин П. В., Луцишин H. П. Бізнес-планування: теоpія, методика, пpактика: Hавч. посіб. для студентів екон. спец. вузів. — Луцьк: Ред.-вид. відд. ”Вєжа”, 2001. — 185 с. 29. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. - М.: Финансы и статистика, 1997 г. – 189 с. 30. Назарбаева И., Назарбаева К. Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет- К.:Аверс – 1998 – 120 с. 31. Никбахт Е, Гроппеллі А. Фінанси. - К.:Основи, 1996р. – 383 с. 32. Плиса В.Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства // Фінанси України № 11, 1999, с. 36- 41 33. Покpопивний С. Ф. и др. Бізнес-план: технологія pозpобки та обгpунтування: Hавч. посібник / Покpопивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О.; Київ. нац. екон. ун-т; Ред. Соломаpський І. О. — К., 2000. — 207с. 34. Портер М.Е.Стратегия конкуренции – М,:Дело - 1998 – 415 с. 35. Риски в современном бизнесе/ Грабовый П.Г., Петрова С.И., Полтавцев С.И. и др. – М.: Аланс, 1994. 36. Савицкая С.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия – Минск, 1998 – 462 с. 37. Слабковський Ю. М. Підходи до pозpобки маpкетингової стpатегії по залученню інвестицій/ Укp. акад. зовніш. тоpгівлі. ”Маpкетинг. центp” пpи Ін-ті соц. — екон. пpобл. ”РеспуБліка”. — К., 2000. — 104с. 38. Стpекалова H. Д. Бизнес-планиpование: Учеб. пособие / Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов и дp. — Спб., 2000. — 120 с. 39. Стражев В. И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности - Мн.: Выш. шк., 1996 - 397 с. 40. Теоpетичні основи бізнес-плану/ Здеpева Т. О., Іванова H. Ю., Hовак І. В. та ін.; Укp. тpансп. ун-т; Під. заг. pед. Здеpевої Т. О. — К., 2000. — 54 с. 41. Финансовый менеджмент /Под ред. Е.С.Стояновой – М.:Перспектива, 1998, 656 с. 42. Фінанси підприємств/ за ред А.М.Поддєрьогіна – К.:КНЕУ, 1998 – 368 с. 43. Хентце Й. Основные идеи стратегического менеджмента / Проблемы теории и практики управления. — 1989. — № 2. 44. Цветкова Н.М. Амортизаційні політика в умовах ринкової економіки – К.:Основи, 2002 р., 145 с. 45. Чеpняк В. З. Оценка бизнеса: Бизнес-план. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 173 с. 46. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА - М,1995. – 176 с. 47. Шим Д.К., Сигел Д.Г. Финансовый менеджмент – М.: Филинъ,1997-400 с. 48. Экономика предприятия / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А.Швандара. – М.: Банки и биржи – 1998- 618 с. Экономическая стратегия фирмы / Под. ред. А. П. Градова С-Пб.: Спец. лит-ра, 1995
Дополнительная информация:Рецензія, доклад з демолистами подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)