Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Державне управління»Державне регулювання економіки»

Теорія, задачі, тести з предмету

Карточка работы:38122ф
Цена:
Тема: Теорія, задачі, тести з предмету
Предмет:Державне регулювання економіки
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухоблік та аудит
Тип:Задача
Задание:Тест 1.2. Предмет державного регулювання Державне регулювання вирішує нижче перераховані проблеми: а) досягнення повної зайнятості; б) прискорення економічного росту; в) забезпечення економічної безпеки країни; г) усі разом. Тест 2.2. Доцільна сфера державного сектора У яких галузях економіки частіше усього представлений державний сектор: а) у роздрібній торгівлі; б) в інфраструктурі; в) у суспільному харчуванні; г) у сільському господарстві; д) у видобутку сировини; е) у фундаментальних науково-дослідних розробках; ж) у виробництві одягу і взуття. Тест 3.2. Екстенсивні фактори економічного росту Що розуміється під категорією «екстенсивні фактори»: а) ріст продуктивності праці; б) збільшення трудових ресурсів; в) розширення виробничих площ; г) ріст обсягу інвестицій при збереженні існуючого рівня технології виробництва; д) усі разом. Тест 4.2. Індикативне макроекономічне планування властиве: а) ринковій економіці; б) командній економіці; в) перехідній економіці; г) змішаній економіці; д) монополізованій економіці. Тест 5.1. Що таке державний борг Державний борг — це сума попередніх: а) державних витрат; б) бюджетних дефіцитів; в) витрат на оборону; г) майбутніх виплат іноземним позичальникам. Тест 5.2. Наслідки росту державного боргу Ріст державного боргу веде: а) до посилення інфляції за рахунок невиправданої емісії; б) до зниження реальних доходів населення; в) до скорочення виробничих можливостей національної економіки; г) до розширення інвестиційної діяльності держави; д) до підвищення податкових ставок з доходів фізичних і юридичних осіб. Тест 5.3. Функції податків в економіці Які з перерахованих функцій виконують податки в ринковій економіці: а) фіскальну; б) соціальну; в) регулюючу; г) стимулюючу; д) усі разом. Тест 5.4. Специфіка стягування різних видів податків Які з перерахованих податків можуть бути з успіхом перенесені на кінцевого споживача: а) акцизи; б) податок на спадщину; в) податок на прибуток корпорацій; г) податок на додаткову вартість; д) податок на особисті доходи; е) соціальні внески. Тест 5.5. Мети грошово-кредитної політики Які основні цілі сучасної грошово-кредитної політики України: а) зниження інфляції; б) підвищення частки комерційних банків у загальному обсязі кредитно-грошових операцій; в) збільшення частки інвестицій у загальному обсязі кредитних операцій; г) розширення частки приватних підприємств у ході приватизації державної власності. Тест 5.6. Взаємозв'язок грошової маси і рівні цін Якщо реальний ВВП збільшиться в 1,2 рази, а грошова маса - на 8%. то рівень цін при стабільній швидкості обвертання грошей: а) підвищиться на 10%; б) знизиться на 10%; в) залишиться незмінним; г) підвищиться на 11%. Тест 5.7. Вплив дисконтної ставки Центрального банку Якщо Центральний банк підвищує дисконтну ставку, то це може привести: а) до зниження загальної величини резервів комерційних банків; б) до стимулювання величини внесків населення на депозитні рахунки у відділення Центрального банку країни; в) до росту обсягу позичок, наданих Центральним банком комерційним банкам; г) до збільшення загальної суми резервів комерційних банків. Тест 5.8. В Україні бюджетна система складається з... а) державного і місцевих бюджетів, бюджету АР Крим, фінансів підприємств, централізованих державних та інших фондів; б) сукупності підприємств (установ, організацій), що фінансуються з державного і місцевих бюджетів; в) державного бюджету, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів; г) доходів і видатків державного і місцевих бюджетів; д) надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Тест 5.9. Яка з відповідей є помилковою: «Доходи Державного бюджету України формуються за рахунок... а) дивідендів, одержаних від акцій, що належать державі в акціонерних господарських товариствах»; б) частини податку з реклами»; в) частини акцизного збору»; г) надходжень від реалізації державного майна, що перебуває у загальнодержавній власності»; Тест 5.10. До інструментів грошово-кредитного регулювання не належить (не належать)... а) емісія грошей; б) податкові ставки; в) норми обов'язкових резервів; г) ставки рефінансування; д) ломбардні процентні ставки. Тест 6.2. Тарифні заходи впливу на імпорт Які заходи впливу на імпорт ви відносите до тарифного: а) установлення національних технічних стандартів; б) введення імпортних квот; в) розміщення державних замовлень тільки на вітчизняних підприємствах; г) введення підвищення імпортних пошлін; д) розробка міжкраїнових угод про добровільні обмеження імпорту. Тест 7.2. Задачі комплексної програми НТП: а) прогноз основних напрямків НТП і оцінка їхніх соціально-економічних наслідків; б) обґрунтування пріоритету окремих напрямків розвитку науки, техніки і технології в галузях народного господарства і великих міжгалузевих комплексах; в) обґрунтування доцільності розробки і реалізації найважливіших цільових науково-технічних програм; г) усі разом. Тест 8.2. Згідно із Законом України «Про підприємництво» метою підприємництва є... а) інвестування; б) інновації; в) виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг); г) одержання прибутку (доходу); д) виконання державних програм економічного та соціального розвитку країни. Тест 9.2. Міри боротьби з інфляцією Які міри необхідні для досягнення фінансово-економічної стабілізації в перехідній економіці (при наявності високої інфляції): а) скасування державного контролю за цінами; б) стримування росту зарплати й інших грошових доходів населення; в) скорочення дефіциту державного бюджету; г) підвищення позичкового відсотка понад рівень інфляції; д) воля приватного підприємництва; е) скасування державної монополії зовнішньоекономічної діяльності. Тест 10.2. Інструменти державного регулювання регіонального розвитку: а) генеральна схема розвитку і розміщення виробництва; б) схеми районного планування; в) схеми розміщення виробництва галузей народного господарства; г) комплексні програми розвитку економіки регіону; д) усі разом. ЗАДАЧА 1 1. Використовуючи дані виробництва продукції галузей народного господарства, їх матеріаломісткості, розрахувати прогнозні величини показників: валового внутрішнього продукту (ВВП); валового внутрішнього продукту в розрахунку на одну особу (ВВПч). 2. Обчислити темпи зміни даних показників у розрахунковому періоді. ЗАДАЧА 2.(варіант 5) Розрахувати темпи зміни валового випуску продукції (ВВ), валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого внутрішнього продукту (ЧВП), чистого прибутку (ЧП) і їх складових в прогнозному періоді по відношенню до базового. Знайти зрушення в структурі ВВ і ВВП у двох порівняльних періодах. ЗАДАЧА 3 (варіант 5) Визначити темп приросту загального обсягу і структуру виробництва (%) товарів народного споживання (ТНС) в прогнозному році
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:1. Теоретичні основи сутності прогнозування і планування......................... 2 2. Відмінності та взаємозв”язок між прогнозуванням і плануванням.......... 6 3. Методи прогнозування макроекономічних процесів................................. 8 4. Формування прогнозів та планів................................................................. 12
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
13
Выводы:
Вариант:5
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (84)