Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Логіка»

Підвищення економічної ефективності закупівельної логістики

Карточка работы:3813ф
Цена:
Тема: Підвищення економічної ефективності закупівельної логістики
Предмет:Логіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Товарознавство та комерційна логістика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 3 1.Сутність, зміст та завдання закупівельної логістики 4 2.Критерїї, показники та методи оцінки економічної ефективності закупівельної логістики 16 3.Дослідження логістичних каналів закупівлі 28 4.Оцінка економічної ефективності закупівель 37 5.Шляхи підвищення ефективності закупівельної логістики 37 Висновок 39 Пропозиції 40 Література 41
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Логістичний менеджмент може забезпечити ефективну підтримку корпоративної стратегії, згладжуючи внутріфірмові протиріччя між закупівлями, виробництвом, маркетингом, фінансами і продажами й оптимізуючи міжорганізаційні взаємини з логістичними посередниками Обрана логістична стратегія повинна, з одного боку, відповідати корпоративній стратегії, з іншого боку ґрунтуватися на визначеній концепції логістики. Наприклад, якщо компанія застосовує корпоративну стратегію концентрованого росту за рахунок розширення географії ринків збуту, то в якості логістичної стратегії може бути обрана, наприклад, стратегія мінімізації інвестицій у логістичну інфраструктуру з децентралізацією розподілу товарних потоків і логістичного менеджменту. Основні напрямки реалізації такої стратегії будуть полягати у використанні логістичних посередників у дистрибуції, створенні мережі регіональних розподільних центрів, децентралізованого управління логістикою у виділених регіонах збуту і створенні розподіленої інформаційної системи, що підтримує логістику. Мета дослідження: визначити сутність та роль закупівельної логістики на підприємстві. Мета дослідження визначає основні завдання дослідження: вивчити сутність, зміст та завдання закупівельної логістики; проаналізувати критерії, показники та методи оцінки економічної ефективності закупівельної логістики; дослідити логістичні канали закупівлі; оцінити економічну ефективність закупівель; розробити напрямки підвищення ефективності закупівельної логістики. Предмет дослідження: система закупівельної логістики. Об’єкт дослідження: ВАТ „Білокриницький маслосирзавод”.
Объём работы:
39
Выводы:Необхідно на підприємстві, як напрямок вдосконалення системи логістичного менеджменту, щомісяця складати бюджет руху сировини та готової продукції, плановий та фактичний, – це дозволить оптимізувати залишки готової продукції та сировини на складах. Доцільно також аналізувати щомісяця логістичні ланцюжки, що дозволить оптимізувати транспортні витрати та скоротити час на доставку сировини та готової продукції. Як напрямок вдосконалення логістичного менеджменту на підприємстві може бути також захід, що передбачає оцінку умов діяльності основних постачальників. Цей захід дозволить керівництву обрати найкращого постачальника за критеріями ціни, якості, умов поставки, терміну поставки для аналізує мого підприємства. На підприємстві обов’язково необхідно впровадити інформаційну систему для вирішення задач логістичного менеджменту. Дана інформаційна система має містити наступні модулі: складання планового та фактичного бюджету руху сировини та готової продукції, аналіз логістичних ланцюжків.
Вариант:нет
Литература:1. Аникин Б. А. Логистика. — М.: ИНФРА, 1997. 2. Анализ хозяйственной деятельности в промышлености /Под общ. ред.В.И. Стражева. - Минск:"Вышейша школа", 1998 3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: центр экономики и маркетинга. 1999. 4. Акаев Ш. М. Методика анализа зависимости качества и конкуpентоспособности пpодукции от уpовня ее обновления/ HАH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти. — Донецк, 2001. — 23 с. 5. Антонов Г. А. Основы стандаpтизации и упpавление качеством пpодукции: Учеб. для студентов экон. вузов: В 3 ч. / Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов и дp. — Cанкт-Петеpбуpг, 1995-. Ч.1. — 2001. — 144, 1с. 6. Бадалов Л.М. Економічні проблеми підвищення якості продукції. . /на рос. мові/. - М.: Економіка, 2002. - 192 с. 7. Беленький П.Е. Планово-економічне регулювання якості. /на рос. мові/.- К.: Наукова думка, 2001. - 99с. 8. Бичківський Р. В. Упpавління якістю: Hавч. посіб. / Деpж. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів, 2000. — 327, 1 с.: іл. 9. Богуслаев В. А. и др. Система качества пpомышленного пpедпpиятия (базовые основы сеpтификации – теоpия и пpактика)/ Богуслаев В. А., Жеманюк П. Д., Захаpов Г. А.; Редкол.: Андpеев О. Ю. и дp.. — Запоpожье: АО ”Мотоp Січ”, 1999. — 182 с.: ил., табл. 10. Балашов В. Система маркетинга на предприятии / Практический маркетинг. - №3.- 2005 11. Белошапка В.А., Загородний Г.В. Стратегическое управление: принципи международной практики: Учебник.-К.:Абсолют-В,1998.-352 с. 12. Ван-Желен В. Бизнес, товаp, качество: Совpемен. куpс. лекций для менеджеpов, бизнесменов, товаpопpоизводителей и инженеpов. — Симфеpополь: Сонат, 2003. — 197с.: ил., табл. 13. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры.—М.: Дело, 2002. 14. Гаджинский А. М. Основы логистики. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1996. 15. Дегтяренко В. Н. Основы логистики и маркетинга. — Ростов-н-Д: Государственная академия строительства, 1992. 16. Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми.—К.: А.С.К., 1988. 17. Доманцевич H. І. и др. Основи стандаpтизації, метpології та упpавління якістю: Hавч. посіб. для студентів кооп. вищ. навч. закладів / Доманцевич H. І., Полікаpпов І. С., Яцишин Б. П.; Hавч.-метод. центp ”Укоопосвіта”. — К., 1999. — 219 с. 18. Економіка підприємства / за ред. С.Ф. Покропивного/, -К: КНЕУ,2000р. 19. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления.-М.:ИВЦ "маркетинг", 1997. 20. Залманова М. Е. Сбытовая логистика: Учеб. пособие по курсу «Логистика». — Саратов: Саратовский государственный технический университет, 1993. 21. Івахненко В.М., Горбаток Н.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз - К: КНЕУ,1999р. 22. Измеpение качества пpодукции: Вопpосы квалиметpии / Под pед. А. В. Гличева. — М.: Изд-во стандаpтов, 2001. — 256, 1 с.: ил., табл. 23. Кpемнев Г. Р. Упpавление пpоизводительностью и качеством/ Гос. ун-т упp., Hац. фонд подгот. кадpов; Hауч. pед. Зобов А. М.. — М.: ИHФРА-М, 1999. — ХХІІІ, 287с.: табл. — (Упpавление pазвитием оpганизации. 17-модульная пpогpамма для менеджеpов; Модуль 5). — (Развитие упpавления. Пpогpамма). 24. Качество пpодукции и системы технологий: Учеб. пособие для студентов вузов техн. и экон. пpофилей, спец. ”Техн. пеp. ”: В 4 кн. / Сум. гос. ун-т; Под общ. pед. П. H. Учаева. — Сумы, 1999-. Кн.1: Качество пpомышленной пpодукции / Учаев П. H., Eщенко А. И., Учаева С. П. и дp.. — 1999. — 130 c.: ил., табл. 25. Качество пpодукции и эффективность пpоизводства: измеpение, анализ, pезеpвы/ Ф. E. Поклонский, Б. Т. Клияненко, В. К. Мухопадов и дp.; Отв. pед. Ф. E. Поклонский; АH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти. — К.: Hаук. думка, 1999. — 152с.: ил., табл. 26. Кеннеди, Лаppи У. Качественный менеджмент в беспpибыльной сфеpе/ Пеp. Ю. А. Константиновой. — Спб.: Отд-ние изд-ва ”Пpосвещение”, 1999. — 175с. 27. Киpяш В. Г. и др. Спpавочник по контpолю качества стpоительства зданий и сооpужений: Пpоизводство, контpоль и пpиемка стpоит.-монтаж. pабот / Киpяш В. Г., Чечеткин С. H., Александpов А. H.; Под общ. pед. В. М. Голопеpова и дp. . — Днепpопетpовск: Б. и., . . . .-. Ч.2, т.1. — 1999. — 377, 1 с.: ил., табл. 28. Крикавський Є. М. Логістика підприємства. — Львів: Львівська політехніка, 1996. 29. Костюченко В. Учет запасов согласно национальным Положениям (стандартам) бухгалтерского учета - Бухгалтерский учет и аудит №5 2000 30. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1999. 31. Кононенко І. Метод експрес – аналізу рівня конкурентоспроможності подукції // Економіка України. – 1998. - №3 . 32. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1995 33. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов.-М.: Русская деловая литература,1998.-768 с. 34. Либерман Л.В. Учет материальных ценностей.-М.: Финансы и статистика, 1994 35. Мельничук Т.М. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности.- К.: Вища школа, 1990 36. Мельниченко Л.Н. Эволюция маркетингового управления: основные этапы и современные тенденции / Маркетинг в России и за рубежом. - №5. 2005 г. 37. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. – К: Основи, 2001. 38. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,1999. 39. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг. — К.: Вища шк., 2001. 40. Рынок и логистика / Под редакцией М. П. Гордона — М.: Экономика, 1990. 41. Савельєв Є. В. Маркетинг нового продукту. — К.: ВІПОЛ, 2003. 42. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. — К.; М.; СПб: Вільямс, 1998. 43. Смехов А. А. Введение в логистику. — М.: Транспорт, 1993. 44. Савченко В.Я. Аудит операцій з матеріальними цінностями -бухгалтерський облік та аудит №5,6 1995 45. Сук Л.К. Облік товарно-матеріальних цінностей.- Закон і бізнес№15, 16, 18,1995 46. Статистичний щорічник України за 2004 р. Київ, 2005. С. 371. 47. Царетели Л. Облік запасів - Вісник податкової служби України №8 22.02.2000, №9 06.03.2000 48. Экономический анализ деятельности предприятий / Под ред. ДембинскогоН.В.- Минск: Вышейша школа, 1981 49. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и обьединений / Под ред. Барнгольц С.Б., Тация Г.М.- М.: Финансы и статистика, 1986 50. Фатхудинов Р.А. Система менеджмента. – М., 1999. 51. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Міністерства статистики України
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (82)