Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Господарське право»

Види і правовий режим державного майна у сфері господарювання.

Карточка работы:3816ф
Цена:
Тема: Види і правовий режим державного майна у сфері господарювання.
Предмет:Господарське право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Загальна характеристика правових режимів майна суб’єктів господарювання.5 1.1 Право власності як основне речове право в сфері господарювання 5 1.2 Право господарського відання 15 1.3 Право оперативного управління 18 2. Майновий комплекс підприємства як об’єкт правовідносин 22 2.1 Майновий комплекс, нерухомість поділ їх на фонди підприємства 22 2.2 Майновий комплекс – легальне закріплення нерухомості 27 3. Особливості правового режиму державного майна в сфері господарювання 31 3.1 Види державного майна в сфері господарювання 31 3.2 Управління об’єктами державної власності 34 Висновок 37 Література 39
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Для здійснення і господарської, і підприємницької діяльності необхідною передумовою є володіння суб'єктами господарювання засобами виробництва, майном, що використовується в процесі цієї діяльності. Майном, за Господарським кодексом України, визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються в діяльності суб'єктів господарювання і відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку цих суб'єктів (ст. 139). Залежно від правових засад володіння майном при здійсненні господарської діяльності визначається його правовий режим. Під правовим режимом майна розуміють установлений правовими засобами порядок і умови придбання (присвоєння) майна, здійснення суб'єктами права повноважень володіння, користування та розпорядження ним, реалізація функцій управління майном, а також правова його охорона. Якщо це визначення деталізувати, то можна виокремити такі елементи або структуру правового режиму: 1) сукупність правових норм, що регулюють відносини власності, визначають форму власності, види майна, суб'єктів права власності, правомочності власника; 2) правомочності державних організацій по здійсненню права господарського відання чи права оперативного управління майном; 3) правоздатність суб'єктів господарювання в майнових відносинах; 4) встановлені правовими засобами порядок та умови розподілу майна за фондами, використання його в процесі виробничо-господарської та іншої діяльності, здобуття з нього корисних результатів; 5) функції та компетенцію керівників організації щодо управління майном та його ефективного використання з метою забезпечення статутної діяльності підприємства; 6) порядок і умови розподілу та використання прибутку (доходу); 7) установлені правовими засобами майнові взаємовідносини організації як юридичної особи і держави, інших юридичних осіб і підприємців; 8) правову охорону майна суб'єкта господарювання1. Таким чином, правовий режим майна суб'єкта господарювання являє собою встановлені нормативними актами правила, можливі межі «панування» суб'єкта господарювання над належним йому майном. Основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права — право господарського відання, право оперативного управління (ст. 133 ГК України). Господарська діяльність може здійснюватися також на основі таких речових прав, як право володіння, право користування тощо.
Объём работы:
37
Выводы:Отже можна зробити висновки, що під правовим режимом майна суб'єктів господарювання в теорії господарського права розуміють встановлені правовими нормами: а) структуру цього майна, б) порядок його придбання (формування), використання і вибуття, в) порядок звернення на нього стягнення кредиторів. Основою правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, відповідно до ч. 1 ст. 133 ГК є право власності, а також речові права осіб, які не є власниками, - право господарського відання і право оперативного управління. Зміст кожного з цих прав розкривають подальші статті ГК. Крім зазначених, господарська діяльність може здійснюватися також на основі інших речових прав (в Розділі II Книги третьої Цивільного кодексу України вони називаються речовими правами на чуже майно), до яких відносяться, зокрема, права володіння, права користування. Право володіння чужим майном виникає на підставі договору з власником або особою, якій майно було передане власником, а також на інших підставах, встановлених законом (ст. 398 ЦК). Право користування чужим майном (сервітут) може бути встановлене щодо земельної ділянки, інших природних ресурсів (земельний сервітут) або іншого нерухомого майна для задоволення потреб суб'єктів господарювання, які не можуть бути задоволені іншим способом (ч. 1 ст. 401 ЦК). Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном полягає у можливості проходу, проїзду через чужу земельну ділянку, прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, меліорації тощо (ч. 1 ст. 404 ЦК). Майно суб'єктів господарювання може бути закріплено на іншому, крім зазначених в ч. 1 ст. 133 ГК, праві відповідно до умов договору з власником майна. Отже ч. 2 ст. 133 ГК передбачає можливість визначення інших прав, .які відносяться не до речових, а до зобов'язальних прав. Одним з них є, на нашу думку, право оренди цілісного майнового комплексу державного (комунального) підприємства або його структурного підрозділу. Це право виникає на підставі договору суб'єкта господарювання з власником майна про здійснення на його (майна) основі цим суб'єктом самостійного господарювання. До прав, щодо яких йдеться в ч. 2 ст. 133 ГК, можна віднести іпотеку (заставу). Як встановлено в ч. 3 ст. 13 Конституції України, держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання. Це положення знайшло свій розвиток в ч. 4 ст. 133 ГК, згідно з якою держава забезпечує рівний захист майнових прав усіх суб'єктів господарювання. Такий захист забезпечується незалежно від того, про яке право йде мова - чи то про право власності, чи про інші речові права.
Вариант:нет
Литература:1. Актуальные вопросы гражданского права. / Под ред.. М. И. Брагинского. — М. 1998. – С. 110 2. Щербина В. С. Господарське право. Навч. посіб. — К. , 2001 —С. 137 3. Пацурківський Ю.П. Правовий режим майна суб'єктів підприємницької діяльності" Автореф. дис ... канд. юрид. наук. — К., 2001. — С 9. 4. Хозяйственное право: Учебн. / Под ред. В.К. Мамутова. — К., 2002. — С 417-418 5. Винник О. Имущественная самостоятельность как необходимое условие для осуществления предпринимательской деятельности // Предпринимательство, хозяйство її право. — 1997. — № 3. — С. 3—6 6. Щербина B.C. Господарське право: Навч. посібн. — К., 2001. — С. 138. 7. Кибенко Е.Р. Корпоративное право. Учебн. пособие. — Харьков, 1999. С. 269 8. Мозолин В.П. Право собственности в Российской Федерации в период перехода к рыночной экономике. — М., 1992. — С. 39 9. Яворська ОС. Підстави виникнення права приватної власності громадян за цивільним законодавством України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Львів, 1997. — С. 7—8 10. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. — М., 2000. — С. 125 11. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. — М., 2001. — С. 210 12. Пересунько С.І. Право державної власності в Україні (історія, сучасність, ім-рспективи). — Кіровоград, 1998. — С. 139 13. Подцерковний О. Інститути права господарського відання та оперативном управління // Юридичний вісник України. — 2002. — № 49. 14. Слюсаревський М М. Теоретичні проблеми договірного управління чужим майном в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид наук. — Харків, 1999 — С. 17 15. Нарышкина Р.Л. Доверительная собственность в гражданском праве Англии и США. - М., 1965. - С. 3 16. Право собственности в Украине / Под ред. Я.Н. Шевченко. — К., 1996. — С. 146 17. Кучеренко І. М. Підприємство - об'єкт чи суб'єкт цивільних прав //Держава і право: 36. наук, праць. - К, 2002. - Вип. 16. - С 175-179 18. Грибанов А. Предприятие: проблемы доктрины и законодательства // Хозяйство и право - 2000. - № 5. - С. 36-41 19. Лайдаков К. Г., Черноморец А. Е Агрармо-зсмельпая реформа: законодательство, теория, практика. - Саратов, 2004. - 448 с. – С. 78 20. Ермоленко В. Щодо відмінностей між об'єктом правовідносин і об'єктом права // Право України - 2004. - № 1. - С 136-139 21. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Под. ред. Т. Е. Абовой и А. Ю. Кабалкииа. - М , 2003. - Ч. 1. - 880 с. С. 337 22. Степанов С. А. Имущественные комплексы в гражданском праве// Проблемы теории гражданского права. - М., 2003. - С. 23-48 23. Удовик С. Л. Глобализация: семиотические подходы. - М„ 2002. - 480 с. С. 219 24. Єрмоленко В. М. Об'єкти нерухомості в майновому обороті//Держава і право: 36. наук, праць. - К, 2004. - Вии. 26.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (238)