Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Аналіз та планування доходів підприємства від операційної діяльності

Карточка работы:3822ф
Цена:
Тема: Аналіз та планування доходів підприємства від операційної діяльності
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організації
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 3 1.Теоретичні засади аналізу та планування доходів підприємства від операційної діяльності 6 1.1.Сутність доходів від операційної діяльності, їх місце у складі доходів підприємства 6 1.2.Характеристика методів аналізу та планування доходів від операційної діяльності 12 2.Дослідження доходів від операційної діяльності ТОВ „Асконі-Центр” на сучасному етапі 20 2.1.Аналіз динаміки обсягу і структури доходів ТОВ „Асконі-Центр” 20 2.2.Оцінка впливу факторів на величину доходів від операційної діяльності ТОВ „Асконі-Центр” 31 3.Обгрунтування резервів зростання доходів від операційної діяльності ТОВ „Асконі-Центр” на сучасному етапі 39 3.1. Оцінка планового обсягу доходів від операційної діяльності ТОВ „Асконі-Центр” на майбутній період 39 3.2. Обґрунтування резервів зростання доходів від операційної діяльності ТОВ „Асконі-Центр” на майбутній період 43 Висновки і пропозиції 50 Список використаних джерел 53 Додатки 56
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Значення планування для внутрішнього середовища підприємства обумовлюється тим, що воно: • перетворює розроблені стратегічні цілі в форму конкретних показників; • встановлює стандарти для організації управлінської інформації; • визначає певні межі витрат, необхідних для реалізації всієї сукупності планів; • в частині оперативного планування дає дуже важливу інформацію для розробки та коригування загальної стратегії підприємства. Розробка планів є також одним з основних засобів контакту з оточуючим середовищем: постачальниками, покупцями, дистриб’юторами, кредиторами, інвесторами. Від довіри контрагентів залежить вартість активів підприємства та можливість їх ефективної діяльності, тому план реалізації повинен бути ретельно продуманий та серйозно обґрунтований. В процесі підприємницької діяльності підприємств виникає потреба в прогнозних оцінках надходжень від реалізації продукції та їх використання. Об’єктом планування виступають ресурси підприємства і перш за все – доходи від операційної діяльності. Розподіл прибутку відображається в плані і кошторисах формування та використання ресурсів. План – найважливіший елемент бізнес-планів, складаних як для обґрунтування конкретних інвестиційних проектів та програм, так і для управління поточною та стратегічною діяльністю. План можна розглядати як завдання по окремим показникам, а також як стратегічний документ, який забезпечує певну взаємодію показників розвитку підприємства з наявними ресурсами, взаємодію сукупної вартості оцінки засобів, що беруть участь у відтворювальних процесах, та використовуємого грошового капіталу. Перспективне стратегічне планування визначає найважливіші показники, пропорції та темпи розширеного відтворення, є основною формою реалізації головних цілей підприємства, стратегії інвестицій і очікуваних накопичень. Він складає комерційну таємницю підприємства. Поточні плани розробляються на основі перспективних панів шляхом їхньої конкретизації і деталізації. Провадиться ув'язування кожного виду вкладень із джерелом фінансування. Для цього звичайно користуються кошторисами утворення і витрати фондів коштів. Ці документи необхідні для контролю за ходом фінансування найважливіших заходів, для вибору оптимальних джерел поповнення фондів і структури вкладень власних ресурсів. У процесі планування провадиться конкретне ув'язування кожного виду вкладень або відрахувань і джерела фінансування. Для цього складається перевірочна (шахова) таблиця до плану. У ній по вертикалі приводяться напрямки використання ресурсів і прирівняних до них засобів, а по горизонталі – джерела фінансування, тобто ресурси і прирівняні до них засоби. Така таблиця дозволяє виявити цільовий характер використання ресурсів, збалансувати прибутки і витрати по статтях, визначити резерви формування фондів коштів. Таким чином, необхідність планування, викликана боротьбою за поліпшення добробуту власників підприємства, робить категорію “ планування” об’єктивною до теперішніх реалій. Важливе місце в системі планування належить плануванню доходів підприємства від операційної діяльності. Мета роботи: вивчити теоретичні та практичні аспекти аналізу та формування плану доходів від операційної діяльності. Мета визначає основні завдання: • визначити сутність доходів від операційної діяльності, їх місце у складі доходів підприємства; • охарактеризувати методи аналізу та планування доходів від операційної діяльності; • проаналізувати динаміку обсягу і структури доходів ТОВ „Асконі-Центр”; • оцінити вплив факторів на величину доходів від операційної діяльності ТОВ „Асконі-Центр”; • обґрунтувати резерви зростання доходів від операційної діяльності ТОВ „Асконі-Центр” на сучасному етапі. Предмет дослідження: система планування та аналізу доходів на підприємстві. Об’єкт дослідження: ТОВ „Асконі-Центр”.
Объём работы:
54
Выводы:Перехід національної економіки України на ринкові принципи функціонування та розвитку обумовлює необхідність кардинальних змін в системі управління, в тому числі, в плануванні діяльності підприємства. Підприємство самостійно здійснює весь комплекс планової роботи. Відкрита система підприємства як його нова якість в ринкових умовах та пряма залежність від взаємодії попиту та пропозиції обумовлюють необхідність створення системи планування і управління підприємством, здатної швидко та ефективно реагувати на ринкові потреби. Планування реалізації є необхідним для фінансового забезпечення розширення кругообігу виробничих фондів, досягнення високої результативності виробничо-господарської діяльності, створення умов, які забезпечили б платоспроможність та фінансову стійкість підприємства. Сьогодні планування потребує переведення на нові принципи організації. Найважливішим принципом планування є вибір та обґрунтування цілей (цілепокладання), кінцевої мети, результатів діяльності підприємства. Панування має орієнтуватися на ринкову кон'юнктуру, ураховувати ймовірність настання певних подій і одночасно розробляти моделі поведінки підприємства за зміни ситуації з матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами. Планування являє собою процес прогнозування стану продаж підприємства на перспективний період та розробки шляхів оптимізації фінансового становища у відповідності до стратегічних цілей та завдань підприємства. Розробка плану реалізації є логічним завершенням процесу планування діяльності підприємства у цілому, і дає можливість оцінити кінцеві результати його господарювання в періоді, що планується. Планування діяльності підприємства здійснюється за допомогою різних методів. При виборі методів планування необхідно враховувати певні вимоги до них. Планування включає розробку стратегії продаж підприємства та прогнозування його фінансової діяльності. Стратегія передбачає визначення довгострокових цілей комерційної діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Основою прогнозування є узагальнення та аналіз наявної інформації з наступним моделюванням і врахуванням факторів можливих варіантів розвитку ситуації та показників діяльності підприємства. ТОВ „Асконі-Центр” зареєстрований у місті Києві 30.06.97р., відповідно до постанови ФДМУ з реєстраційним № 587. В даний час спеціалізується на випуску в основному вин плодово-ягідних, шампанського, настойок. Невелику частку виробництва складає горілчана продукція. В даний момент чисельність усього персоналу складає 331 чоловік, у тому числі: правління АТ – 8 чоловік; начальники цехів і майстри – 12 чоловік; економічна і бухгалтерська служба – 12 чоловік; технологічна служба – 5 чоловік; працівники фірмових магазинів і оптових баз – 59 чоловік; служба постачання і збуту – 7 чоловік; працівники виробничо-промислового персоналу – 215 чоловік; інші – 20 чоловік. В даний час, у зв'язку з втратою додаткових виробничих територій і приміщень, що включають у себе 2 розливні лінії, виробничі потужності підприємства значно знизилися. Випуск горілчаної і винної продукції розподілилися між 5 лініями розливного цеху. Крім приведеної причини зменшення виробничих потужностей, існують і інші фактори, що вплинули на даний процес. Найменшу частку у загальній структурі прибутку від реалізації становить реалізація паливно-мастильних матеріалів. Станом на 2005 рік їх частка становила 9,3%, на 2006 рік - 4,8%. В середньому прибуток від реалізації продукції щороку зростав на 3,70% за базисною системою розрахунку темпу росту та на 15,00% за ланцюговою системою розрахунку темпу росту. На сучасному етапі досить високим попитом користується безалкогольне шампанське для дітей. Розглянемо можливість та ефективність впровадження даного проекту. Реалізація інвестиційного проекту підвищення прибутковості підприємства ТОВ „Асконі-Центр” включає в себе такі етапи як закупівля і монтаж обладнання, організація маркетингової діяльності, проведення масової рекламної кампанії та ін. Календарне планування проекту, яке полягає у визначенні календарних дат виконання всіх робіт, ставить за мету координацію діяльності залучених до проекту виконавців для забезпечення його успішного завершення, створення умов задля реагування на ринкові можливості та вчасного надходження доходів, що гарантує ефективність інвестицій. Аналіз фінансових показників інвестиційного проекту розвитку свідчить про економічну привабливість останнього. Величина чистої теперішньої вартості становить 188,506 тис. грн. і більша від нуля, а це означає, що інвестування проекту є виправданим. Внутрішня норма дохідності за проектом складає 55 % і перевищує дисконтну ставку 33%, що засвідчує доцільність реалізації аналізованого проекту. Період окупності інвестицій становить 1,35 року, тобто менше інвестиційного періоду проекту. Індекс дохідності перевищує одиницю, що означає перевищення доходу від проекту порівняно з відповідними витратами (на 38 %). Такий рівень ВНД свідчить також про високу норму дохідності порівняно з процентами дохідності на фінансових ринках (15-25 %). Таким чином, можна зробити висновок, що реалізація проекту є доцільною і економічно обґрунтованою.
Вариант:нет
Литература:1. Господарський кодекс. 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (объединений): Учебник/Под ред. В.Ф. Раевского.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 2004. - 415 с. 3. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – М.:Инфра-М, 2001.- 176-183 стр. 4. Беседин В.Ф. Эффективность хозяйственного механизма К.: Техніка, 1985- 263 с. 5. Бланк І.А. Управління прибутком підприємства К.: Ніка-Центр, 1998 544с. 6. Бойчик І.М., Хаків М.С. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К. Каравела- 2000. – 229с. 7. Васильев Ю.П. Економіка підприємства. – К.: Уфімб, 2004. – 64с. 8. Г.В. Савицкая. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, Минск ООО “Новое знание” 2005. - 531 с. 9. Гринев Н.Н. Стратегическое управление предприятий на основе самоорганизации // Аудит и финансовый анализ. – 2006. – № 1. – с 253. 10. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Бухг.учет, 1999. – 352 с. 11. Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. Навч.посібник.- К.: Вища школа, 1992.- 212 с. 12. Зубовський В. Економіка підприємства. – К.: Уфімб, 1999. – 64с. 13. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.- метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни.- К.: КНЕУ,2000.-263 с. 14. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Київ: Знання-Прес. - 2002р.- 105 с. 15. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності.- К.: “ Нічлава”, 1999.-204 с. 16. Інвестиційний словник-довідник / Укл. М.І.Передірієнко, Л.А. Швайка, С.М. Янковська. – Львів: “Вільна Україна”, 1997.- 84с. 17. Камаев В. Д. Основы экономической теории. Учебник. -М.: Изд-во МГТУим. Баумана, 2005.- 760с. 18. Караков И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа.-К.: Выща школа, 1989.-255 с. 19. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций.- М.:Инфра. - 1999.- 132с. 20. Кожинов В. Я. Бухгалтерский и налоговый учет. Управление прибылью. – М.: Экзамен.- 2005.- 258 с. 21. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия . – М.: Центр экономики и маркетинга, 2004. – стр.208. 22. Ковальов Д., Сухорукова Т. Економічна безпека підприємства // Економіка України. - 1998. - № 10. – 12-13 с. 23. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.- Київ: Знання – 2000. – 80 с. 24. Мазаракі А.А. Економіка торгівельного підприємства. – К., 1999. – 270 с. 25. Манн Р, Майер Э.Контроллинг для начинающих. Система управления прибылью 2-е издание. М.: Финансы и статистика, 2004. – 500 с. 26. Минх Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: Навч. посібник. - Львів:”Армія України”, 2000.- 240 с. 27. Мокий М. Экономика предприятия. Конмпект лекций. – М.: МАЭП, 1999. – 120 с. 28. Павловська О.В. Удосконалення методів пошуку резервів зростання прибутку. // Фінанси України.-2005.-№9.-с.9. 29. Пелих А.С. Экономика предприятия. 100 экзаменационных советов.- М.:Март, 2000.- 362с. 30. Петрович Й.М., Будыщева І.О., Устінова І.Т. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник. – Львів: Оксарт, 1996.- 416с. 31. Платонов Ю.И. Экономика предприятия. Конспект лекций в схемах.- М.: Приор, 1999. – 112с. 32. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. – К.:КНЕУ., 2000. –528 с. 33. Поліщук Н.В. Інформаційне забезпечення регулювання результатів діяльності підприємства.-Финансы Украины, №1, 2005.- с.61. 34. Примак Т.О. Економіка підприємства. – К.: МАУП. 1999.- 108 с. 35. Пушкар М.С. Планування і організація підприємств, об’єднань і комплексів. Навч. посібник.- К.: НМК, 1992- 414 с. 36. Раицкий К. - Экономика предприятия. Учебник для вузов. – М.: Маркетинг, 1999. – 693 с. 37. Савчук В.П. Управление прибылью и бюджетирование. - М.: Бином, 2005.- 432 с. 38. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Уч.пособие для ВУЗов.- Минск, 2000.- 250 с. 39. Самуэльсон П. Экономика: Пер. с англ. В 2 Т. – Алгон, – 1994. – Т. 1. – 333 с., Т. 2. – 415 с. 40. Сафронов Н.А. Экономика предприятия. Учебник. – М.:Юность, 1998.- 584с. 41. Сергеев М.В. Экономика предприятия. Учебное пособие.- М.: Финанси и статистика, 1994. – 304с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)