Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Управління обсягами та структурою виробництва на підприємстві

Карточка работы:3823ф
Цена:
Тема: Управління обсягами та структурою виробництва на підприємстві
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Сутність і мета задачі управління обсягами та структурою виробництва підприємства 6 2. Аналіз обсягів та структури виробництва 20 3. Обґрунтування планових обсягів та структури виробництва підприємства 35 ВИСНОВОК 51 ПРОПОЗИЦІЇ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ 57
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Становлення і розвиток ринкових форм господарювання потребують здійснення системи організаційно-економічних та техніко-технологічних заходів, спрямованих на удосконалення та підвищення ефективності управління структурою їх виробництва. На відміну від умов планово-централізованої системи управління, коли застосовувалась здебільшого багатогалузева структуризація виробництва, ринкові засади купівлі-продажу створюють передумови більш чіткої його диференціації і спеціалізації, що забезпечить конкурентоспроможність українських підприємств, їх стабільну збутову нішу на ринку, фінансову стійкість і рентабельність функціонування за видами вибраної діяльності. При цьому підприємства повинні враховувати особливості щодо технологічних вимог виробництва, матеріально-технічне і технологічне забезпечення та інші зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на їх розвиток. Тому необхідність теоретичного, методичного та практичного обґрунтування змін в структурі виробництва, за головним критерієм – ефективність, створюють сприятливе економіко-правове середовище для підприємництва, самозабезпечують найвищу мотивацію до продуктивного і рентабельного господарювання. З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. За умов ринкової економіки господарюючим суб’єктам (підприємствам) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу. Економічний аналіз обов’язково повинен передувати прийняттю науково обґрунтованих рішень на бухгалтерському рівні управління. За цих умов зростає важливість проведення своєчасного економічного аналізу в промисловості, зокрема таких важливих показників, як показники випуску готової продукції і формування її собівартості. Аналіз має не лише виявити хиби, а й розкрити можливості подальшого зростання. Тема „Управління обсягами та структурою виробництва на підприємстві” є дуже важливою, оскільки випуск продукції, структура та обсяги виробництва впливають на фінансові результати роботи підприємства. Крім того, випуск виробничої продукції – це основне джерело формування доходу підприємства. Тому економічний аналіз роботи підприємства починається з аналізу випуску готової продукції, у вивченні обсягу виробництва, темпів його зростання, тобто у оцінці виконання плану виробництва та реалізації продукції. Дана тема вимагає досліджень, оскільки від правильного управління обсягами та структурою виробництва підприємства залежить його прибуток, а основним підґрунтям прийняття управлінських рішень є проведення глибокого економічного аналізу випуску продукції. Дана тема є надзвичайно актуальною, оскільки підприємства повинні виробити гнучку стратегію, оперативно реагувати на зміни в економічній, соціальній та фінансових сферах, а також розробляти альтернативні варіанти рішень для різних економічних ситуацій. З’ясуванню проблем розвитку виробничої структури, спеціалізації, диференціації, обсягів виробництва, оптимізації галузевої структури виробництва підприємств присвячені наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких: Баканов М.І., Вахрущ В.П., Гольцберг М.А., Ковальов В.В., Рей Вандер Віл, Савицька Г.В., Таран І.В., Хасан-Бек Л.М., Хелферт Е., Шеремет А.К. та інші. Метою даної роботи є надання рекомендацій щодо вдосконалення методики аналізу сучасних критеріїв управління виробництвом, методики аналізу обсягів випуску продукції, а також виявлення резервів зниження собівартості. Об’єктом дослідження є швейне підприємство ТОВ „Шарм”, метою діяльності якого є пошиття одягу та його реалізація. Предметом дослідження є аналіз готової продукції та формування її собівартості. Завданням роботи є: - визначення сутності і мети задачі управління обсягами та структурою виробництва підприємства; - аналіз обсягів та структури виробництва на підприємстві ТОВ „Шарм”; - обґрунтування планових обсягів та структури виробництва підприємства ТОВ „Шарм”. Методами досліджень у даній роботі є: історичний метод (при визначенні показників динаміки); логічний метод (при визначенні тенденцій розвитку); методи системного аналізу (при комплексному аналізі випуску готової продукції); метод порівняльного аналізу (при аналізі показників динаміки). Джерелами інформації є Форма №1 „Баланс” ТОВ „Шарм” за 2005 та 2006 роки, форма №2 „Звіт про фінансові результати” ТОВ „Шарм” за 2005 та 2006 роки, кошторис виробництва та ін. Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми курсового дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань курсової роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки та рекомендації за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
55
Выводы:Отже, підсумовуючи результати аналізу структури та обсягів виробництва продукції та формування її собівартості на прикладі підприємства ТОВ „Шарм”, можна зробити наступні висновки: За період 2004-2005 рр. обсяг у порівняльних цінах зріс на 21,5%, а за період 2005-2006рр. – на 17,5%, що в цілому становить 42,9% або 27320,2-19120,6=8199,6 тис. грн. За 3 роки обсяг виробництва товарної продукції збільшився на 42,9%. Обсяги виробництва продукції були збільшені за планом на 1759,9 тис. грн., або на 7,6%, а фактично на 4080,1 тис. грн., або на 17,6%, що становить відхилення від плану на +2320,2 тис. грн., або ж на 9,3%. За рахунок змін у структурі продукції обсяг товарної продукції в планових цінах зріс на 495,2 тис. грн. Якщо б план виробництва був рівномірно перевиконаний на 107,3% по всім видам продукції і не порушувалася запланована структура, то загальний об’єм виробництва в цінах плану склав би 26825,0 тис. грн. Залікова сума виконання плану за плановою структурою менша, ніж фактичний обсяг продукції, отже план перевиконано у частині більш дорогої продукції. У 2006 році випуск костюмів колекції осінь-зима, порівняно з 2005 роком, збільшився на 1,5 тис. шт. і становив 110,5 % від випуску минулого року. Збільшився обсяг випуску костюмів колекції весна-літо на 2,1 тис. шт. і склав 107,7 % від випуску попереднього року. Внаслідок збільшення у 2006 році обсягу випуску товарної продукції на 3,6 тис. шт., спостерігається збільшення випуску товарної продукції в грошовому виразі. Так, випуск костюмів колекції осінь-зима в грошовому виразі зріс на 111,0 тис. грн. і склав 101,1 % від випуску минулого року. Випуск костюмів колекції весна-літо у 2006 році збільшився на 3969,1 тис. грн. і склав 130,3% від випуску 2005 року. ПРОПОЗИЦІЇ Хоча в цілому план перевиконано на 109,3%, план по асортименту не виконано, оскільки за виробом Д (костюм жіночий „Каріна”) план виконано на 97,2%, тобто недовиконано на 2,8%. Стосовно ритмічності варто відмітити, що відхилення від плану наявні у другому кварталі, в якому план виконано на 99,4%, тобто недовиконання становить 0,6%. Протягом інших кварталів план рівномірно перевиконувався. Коефіцієнт аритмічності наближається до нуля, отже, підприємство працювало неритмічно зовсім незначний період часу. Стосовно виробництва неякісної продукції, не можна не сказати, що рівень браку знизився, якість продукції підвищилася. Кількість недовиконаної продукції внаслідок браку становить 106,6 тис. грн. Підприємство є прибутковим, працює успішно, але збільшує свої доходи за рахунок збільшення обсягів виробництва, а не зниження собівартості. Саме тому підприємству потрібно особливу увагу звернути на резерви зниження собівартості. ТОВ „Шарм” має неефективну систему планування, оскільки план постійно перевиконується. Однією з причин є неповне врахування ресурсів підприємства як матеріальних, так і трудових. Якщо підприємство зможе знайти оптимум у використанні ресурсів, то це дозволить максимально зменшити собівартість продукції. Серед інших резервів зниження собівартості є зниження трудоємності продукції, підвищення якості тощо. Необхідно створити автоматизовані системи керування виробництвом, при використанні електронно-обчислюваних машин (ЕОМ), удосконалити і модернізувати існуючу техніку і технологію, застосувати економічні замінники сировини, впровадити повне використання відходів у виробництві. Зниження собівартості продукції може також відбутися при удосконаленні організації виробництва і праці (змін в організації виробництва, формах і методах праці при розвитку спеціалізації виробництва, поліпшення використання основних фондів, поліпшення матеріало-технічного постачання, скорочення транспортних витрат). Використавши різноманітні методи дослідження, можна визначити, що підприємство в цілому працює успішно. Але варто збільшити штат персоналу для вдосконалення менеджменту та зокрема процесу планування.
Вариант:нет
Литература:1. IV Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку": Зб. тез доп.: Тернопіль, 10-12 жовт. 2006 р. / Редкол.: Я.М. Карпик та ін.. – Тернопіль :Економічна думка, 2006. – 189 c. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) /Уклад. і голов. ред В.Т.Бусел. – К.: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. 3. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. В.П.Грузинова. – М.: ЮНИТИ, 2002.– 612 с. 4. Економіка підприємства: Навч. посібник / А.В.Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П.Нахаба та ін.; за ред. А.В.Шегди. – К.: Знання-Прес, 2004. – 561 с. 5. Економіка підприємства: Навч. Посібник / Сідун В.А., Пономарьова Ю.В.. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с. 6. Економіка підприємства: Навч.посібник / М.В. Афанасьєв, О.Б.Плоха. – К: Знання, 2007. – 320 с. 7. Економіка підприємства: опорний конспект лекцій /Н.М.Ушакова, Л.О.Лігоненко, М.М.Скотнікова, І.О.Чаюн. – К.: КНТЕУ, 2005. – 307 с. 8. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с. 9. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під. ред. проф. В.Я.Горфінкеля, проф. В.А.Швандара. – 3-є вид., перероб. й доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 718 с. 10. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посіб. для вищ. навч. закладів / Р.К. Шурпенкова; Львів. банк. ін-т. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 254 c. Економічний аналіз: Навч. посіб./ Л.Г.Соляник; Нац. гірн. ун-т, Ін-т економіки. – Дніпропетровськ: НГУ, 2006. – 199 c 11. Економічний аналіз: Навч.посібник / Є.П.Кожанова, І.П.Отенко. – К: Генеза, 2006. – 344 с. 12. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика: Автореф. дис.... д-ра екон. наук: 08.06.04 / І.Д.Лазаришина; Терноп. держ. екон. ун-т. – Тернопіль, 2006. – 36 c. 13. Зайцев Н.Л. Экономика организации: Учебн. – М.: Экзамен, 2006. – 507 с. 14. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. / В.М.Івахненко. – 5-те вид., випр. і допов. – К. :Знання, 2006. – 261 c. 15. Поповенко Н. С., Бельтюков Є. А., Акіменко Н. В., Лапін О. В. Техніко-економічний аналіз: Навч. посібник / Одеський національний політехнічний ун-т / Н.С. Поповенко (ред.), Є.А. Бельтюков (ред.). – О.: ОНПУ, 2006. – 320 с. 16. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. N 996-ХІV зі змінами N 1829-111 від 22.06.2000 р., ВВР, 2000, №46, 07.391. 17. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 04.10.2001 №2761-ІІІ ВВР, 2001, №14, ст. 197. 18. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Основа, 2004. – 654 с. 19. Скловська Є.Г. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: Метод. комплекс навч. дисципліни / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". Міжгалузевий ін-т післядипломної освіти. – К.: НУУКПІ, 2006. – 57 с. 20. Теорія економічного аналізу. Економічний аналіз: Курс лекцій для студ. всіх спец. / Н.Г. Слободян, О.В. Михайленко, С.Ю. Скоморохова; Нац. ун-т харч. технологій. – К: НУХТ, 2006. – 167 c. 21. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 656 с. 22. Швиданенко Г.О., Покропивний С.Ф., Клименко С.М. та ін. Економіка підприємства: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 548 с. 23. Шурпенкова Р.К. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. – Л. : ЛБІ НБУ, 2006. – 254 с. 24. Экономический анализ: Учеб. пособие для вузов / И.П. Житная, И.В. Таций, П.Е. Житний; Восточноукр. нац. ун-т им. В.Даля. – Луганск: ВНУ, 2006. – 295 c.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)