Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Контроль та ревізія»

Недержавний фінансовий контроль: поняття, види та призначення

Карточка работы:60462б
Цена:
Тема: Недержавний фінансовий контроль: поняття, види та призначення
Предмет:Контроль та ревізія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Державної Податкової Служби України (НУДПСУ)
Содержание:ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні засади функціонування та розвитку недержавного фінансового контролю 5 1.1. Виникнення та розвиток фінансового аудиту як виду фінансового контролю 5 1.2. Сутність недержавного фінансового контролю, предмет, об’єкт і функції 12 1.3. Класифікація організаційних форм незалежного фінансового контролю 20 Розділ 2. Організація та регулювання недержавного фінансового контролю 26 2.1. Узагальнення процесу аудиту. Планування аудиторської перевірки 26 2.2. Основні процедури збору інформації. Аудиторські документи 31 2.3. Нормативно-правове забезпечення аудиторського фінансового контролю 42 Розділ 3. Вдосконалення організації проведення недержавного фінансового контролю 50 3.1. Нові теорії аудиторського контролю 50 3.2. Світовий досвід у сфері фінансового контролю та його використання на сучасному етапі розвитку економіки України 55 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 68 ДОДАТКИ 72
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Формування ринкової економіки в Україні, вимагає кардинальних змін в управлінні і перебудові системи організації, методології і функціонування контролю. Зокрема, з`явилась потреба в розвитку внутрішнього і незалежного зовнішнього аудиту як одного із невід`ємних елементів інфраструктури ринкової економіки. Це питання набуло актуальності у зв’язку з необхідністю суспільної контрольованості ринкових процесів створення підприємницьких структур недержавної форми власності, започаткування орендних відносин, акціонування, корпоратизації, приватизації державного майна, інтеграції країни в світове господарство та забезпечення потреб нових користувачів фінансової інформації. Підсумки більш як 10-річного розвитку аудиту показують, що в Україні вже в основному сформувалась національна система аудиту, аналогічна країнам з ринковою економікою. Прийнято Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993, ряд законодавчих і урядових документів щодо організації, регулювання і проведення аудиту в господарюючих суб`єктах. Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів затверджені як національні стандарти аудиту. Пройшла апробацію система підготовки і атестації аудиторських кадрів, проходить процес їх переатестації. В умовах формування ринкової економіки, реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів і можливості вибору господарюючим суб`єктом облікової політики, дослідження організаційних і методологічних основ аудиторського контролю набуває особливої актуальності. Мета курсової роботи полягає у вирішенні наукової проблеми подальшого розвитку теорії, організації і методології аудиту, в розробці і обґрунтуванні принципів і процедур його проведення на сучасному етапі ринкової трансформації та становлення демократичних засад в Україні. Відповідно по поставленої мети визначено сукупність основних завдань, спрямованих на її досягнення, до яких належать: - обґрунтування об'єктивної необхідності виникнення, ролі та місця аудиту в системі важелів фінансового контролю в умовах переходу до ринку; - поглиблення теорії аудиту шляхом уточнення визначення, мети, завдань та методу, класифікації видів аудиторських робіт; - визначення ролі та поглиблення змісту внутрішнього аудиту в системі управління господарюючого суб'єкта за рахунок розширення його контрольних та аналітичних функцій; - формування понятійного апарату щодо системи організації, державного та професійного регулювання аудиторської діяльності та розробка стратегії подальшого її вдосконалення в Україні; - побудова структурно-логічної моделі аудиторського процесу, формування поля аудиторських процедур та інструментарію аудиту щодо кожного етапу аудиторського дослідження; - теоретичне обґрунтування та вирішення комплексу практичних питань, пов'язаних з вдосконаленням методики проведення аудиторської перевірки з використанням аналітичних процедур. Об'єктом дослідження є аудиторська діяльність в Україні та її складові. Предметом дослідження є теорія, організація, методологія та методичний інструментарій аудиту за умов становлення ринкових відносин в Україні. Теоретичну та методологічну основу дослідження складають фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних економістів з теорії, методології та організації аудиту, економічного аналізу, бухгалтерського обліку, теорії управління, фінансового менеджменту; законодавчі та нормативні акти, які регулюють аудиторську діяльність в Україні; положення міжнародних стандартів аудиту; рекомендації, положення та стандарти обліку і звітності; науково-методична література; матеріали періодичних видань.
Объём работы:
70
Выводы:Виникнення недержавного фінансового контролю в Україні пов’язано з необхідністю суспільної контрольованості ринкових процесів функціонування підприємницьких структур недержавної форми власності. У цьому зв’язку практика потребує міцного теоретичного і законодавчого фундаментів, створення яких тільки розпочинається. Сучасний етап розвитку потребує визначення таких видів аудиторського контролю: фінансовий аудит; аудит на відповідність, операційний аудит, екологічний аудит. За суб’єктами проведення розрізняють внутрішній і зовнішній аудит. Елементи системи організації та регулювання аудиторської діяльності, необхідні і достатні для її ефективного функціонування в будь-якій країні з ринковою економікою доцільно класифікувати на: законодавчу базу; професійне забезпечення; методичне забезпечення; поточне регулювання ринку аудиторських послуг; контроль якості аудиторських робіт. У світовій практиці існують дві принципові концепції регулювання аудиторської діяльності: державне та професійне регулювання аудиту. Україна відноситься до країн переважного регулювання аудиторської діяльності професійною організацією аудиторів. Дотримання вимог національних стандартів аудиту є свідченням якості аудиторських послуг, інструментом професійного та державного регулювання аудиторської діяльності. Виходячи із стрімкого розвитку аудиту в Україні, аудиторські стандарти в нашій країні мають бути детальнішими, ніж в зарубіжних країнах, містити зразки необхідної інформації, мати вичерпний перелік термінів та їх визначень. Доцільно також дати детальні ілюстрації, тлумачення, пояснення до аудиторських стандартів в інших документах і матеріалах: коментарях, книгах, статтях. Визначити у стандартах положення, які мають обов’язковий та рекомендаційний характер. Базуючись на застосуванні системного підходу, як пріоритетної загальнонаукової методологічної концепції сучасності, до аудиту, аудиторський процес доцільно представити такими основними стадіями: розробка стратегії та планування аудиторської перевірки; тестування засобів контролю; перевірка господарських операцій по суті (перевірка оборотів і сальдо за рахунками та аналітичні процедури); узагальнення результатів та завершення процесу аудиту. Основними принципами планування є: безперервність, комплексність та оптимальність. Із загального планування доцільно виділити етап попереднього планування, що обумовлюється його значенням у визначенні основних параметрів майбутньої перевірки та обґрунтованому укладанні договору між аудиторською організацією та клієнтом. Підготовка програм у вітчизняних аудиторських організаціях здійснюється щодо окремих розділів бухгалтерського обліку, але більш доцільним є її складання за циклами господарських операцій. Процедури, які вносять до програми, мають стосуватись специфічних аудиторських завдань та відображати різні рівні аудиторського ризику й зв’язку між формами доказів та агрегатними рівнями суттєвості. Чинниками, що обумовлюють характер, час та обсяг аудиторських процедур програми аудиту є: вивчення та оцінювання існуючої системи внутрішнього контролю; суттєвість сальдо рахунків чи обсягу господарських операцій; характер бізнесу клієнта; вартість / прибуток. Сучасний період розвитку аудиту характеризується зміцненням аналітичної спрямованості аудиту. Фінансовий аналіз в аудиті використовується в двох аспектах: і як метод одержання аудиторських доказів та пізнання фінансового механізму під час аудиторських перевірок, і як самостійний вид послуг. Вивчення світового досвіду організації фінансового контролю є важливим у зв’язку з реформуванням даної галузі в Україні, а також є свідченням необхідності впровадження ефективного фінансового контролю. Аналіз стану аудиторського фінансового контролю в Україні дозволив виявити ряд проблем у цій сфері, що спричиняють динамічний ріст кількості фінансових порушень у державі з кожним роком: - Методологічна проблема – недостатня з’ясовність природи зовнішнього та внутрішнього аудиторського фінансового контролю. - Відсутність функції незалежного контролю та аудиту дохідної частини бюджетів України. - Відсутність зовнішнього, незалежного державного контролю за фінансовими ресурсами місцевих органів влади і самоврядування. Основними проблемами можна визначити: відсутність незалежного контролю за різними сферами використання фінансових ресурсів у державі, а також дублювання органами управління контрольних функцій. Для підвищення ролі фінансового контролю в Україні, вирішення основних проблем у державі, що пов’язані з цим питанням необхідно реформування системи фінансового контролю шляхом таких основних напрямів: - Прийняття Закону України «Про фінансовий контроль». - Створення необхідних умов для здійснення незалежного контролю за використанням фінансових ресурсів у державі. - Впровадження нової інформаційної системи, яка б забезпечила обмін необхідною інформацією між контрольними органами у державі. - Вирішити на законодавчому рівні питання, пов’язані з матеріальним забезпеченням працівників контролюючих органів. - Посилити вимоги до контролю за власністю держави, аналогічним основам державного контролю у сфері фінансів тощо. Вирішення основних проблем може бути досягнуте лише завдяки розробленій стратегії удосконалення, яка повинна відповідати вимогам сучасності та спиратися на прийняті у всьому світі норми. Реформування контрольних функцій держави та досягнення їх ефективності дасть імпульс українській економіці для підвищення матеріального благополуччя усього народу України.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року № 3125-ХІІ. // Голос України – 1993. – № 16. 2. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій. Затверджено наказом Агентства з запобіганню банкрутству від 21 березня 1997 р. №37. 3. Національні стандарти аудиту в Україні. Збірник нормативно-правових актів. - К.: Юрінком інтер, 2001. - 232 с. 4. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець та ін.. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 416 с. 5. Аудит України: Становлення. Розвиток. Звершення / В.В. Болгов. - К.: ТОВ "Болгов медіа центр", 2005. – 160 с. 6. Аудит. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Навч. посібник / С.П. Лозовицький. - Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. – 129 с. 7. Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України: Навч. посібник / І.І. Пилипенко. - К.: ТОВ "ІАМЦ АУ "СТАТУС", 2005. – 172 с. 8. Білуха М.Т., Дмитренко М.Г., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - 2.вид., перероб. і доп. - К.: Українська академія оригінальних ідей, 2006. – 888 с. 9. Бречко О.В. Удосконалення контролю в системі управління фінансовими ресурсами регіону. // Фінанси України – 2002 - № 9 – 150 с. 10. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: Стан і тенденції розвитку в Україні та світі / Ф.Ф. Бутинець. - Житомир: ЖДТУ, 2004. – 563 с. 11. Бухгалтерський облік і аудит: Навч.-метод. посіб. / Т.М. Пахомова. - Ніжин: НДУ, 2006. – 162 с. 12. Верхов В.А., Козлова Т.В. «Аудит - 2000»: проблемы и перспективы развития. - Бухгалтерский учет, № 10, 1998. 13. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учеб. пособие. – Харьков: Легас, 2003. –359 с. 14. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - 2.вид., перероб. та доп. - Л.: Оріяна-Нова, 2004. – 291 с. 15. Гуцайлюк З.В., Мех Я.В., Щирба М.Т. Аудит: Теорія, методика, збірник завдань:Навч. посіб.. - Т.: Економічна думка, 2002. – 189 с. 16. Давидов Г.М. Аудит: теорія і практика. - Кіровоград: ТОВ "Імекс-ЛТД", 2006. – 323 с. 17. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Аудит: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Дніпропетровська держ. фінансова академія. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 182 с. 18. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Товариство "Знання" КОО, 2001. – 402 с. 19. Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлісєєв А.В. Аудит: теорія і практика / Національний ун-т "Львівська політехніка". - 2. вид., перероб. та доп. - Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. – 456 с. 20. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія – Київ: Ельга, Ніка-центр, 2002. – 320 с. 21. Ковалюк О.М. Роль контролю у фінансовому механізмі економіки. // Фінанси України – 2002 - № 7 - 151 с. 22. Кочинев Ю.Ю. Аудит: Теория. Организация. Документация: Пособие / Н.Л. Вещунова. - 2.изд. - СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов н/Д: Питер, 2004. – 300 с. 23. Майданевич П.Н., Каюм Абдул, Федосеев С.К., Майданевич Ю.П., Олейник О. А. Аудит: Учеб. пособие для студ. вузов / А.Ю. Рудченко - Донецк: ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2005. – 394 с. 24. Міжнародні стандарти етики аудиторів. Збірник нормативно-правових актів. – К.: Юрінком інтер, 2004. - 232 с. 25. Мельничук В.Г. Фінансовий контроль в системі державного управління. // Банківська справа – 2002 - №2 - с. 26. 26. Незалежний аудит в Україні та міжнародний досвід: Зб. тез і текстів доп. на міжнар. наук.-практ. конф. з аудиту / Спілка аудиторів України; Аудиторська палата України / І.І. Пилипенко. - К., 2003. – 186 с. 27. Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2004 р. / Я.А. Гончарук. - Л.: ПП "Компакт-ЛВ", 2004. – 398 с. 28. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Панченко Л.Г., Рагуліна І.І. Організація і методика аудиту: Навч. посібник / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва - Х., 2005. – 232 с. 29. Орлюк О.П. Фінансове право. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 527 с. 30. Пантелеєв В.П., Корінько М.Д. Внутрішній аудит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державна академія статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України / В.О. Шевченко. - К., 2006. – 248 с. 31. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2003. – 260 с. 32. Подольский В.И., Поляк Г.Б., Савин А.А., Сотникова Л.В., Савин И.А. Аудит: Учеб. / 2. изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2000. – 656 с. 33. Полисюк Г.Б., Сухачева Г.И. Аудит. Технология проверки: Учеб. пособие для вузов. - М.: Академический Проект; Трикста, 2005. - 170 с. 34. Полякова Л.М., Корягін М.В., Воськало В.І., Чубай В.М. Аудит: Навч. посіб. - Л.: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. – 244 с. 35. Понікаров В.Д., Сєрікова Т.М. Аудит: Навч. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. - Х.: ВД "Інжек", 2006. – 224 с. 36. Практичний посібник для аудиторів: Загальні положення про аудит. Кодекс професійної етики аудиторів. Національні нормативи аудиту. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: Зб. законодавчих та нормативних актів України (станом на 1 червня 2002р.) / М.І. Камлик (упоряд.). - К.: Атіка, 2002. – 559 с. 37. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учеб. пособие. - 2.изд., стер. - Минск: УП "Книжный дом"; ООО "Мисанта", 2004. – 429 с. 38. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч.- метод. посібник / О.Д. Василик (ред.). - К.: НІОС, 1998. – 220 с. 39. Рудницький В.С., Лозовицький С.П. Аудит: робочі документи аудитора: навч.-наочний посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. - Л.: ЛКА, 2007. – 216 с. 40. Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Шеремета Г.М., Хомедюк В.О. Внутрішній аудит. - Рівне: УДУВГП, 2003. – 164 с. 41. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. – 322 с. 42. Сєрікова Т.М., Понікаров В.Д., Кожанова Є.П., Отенко І.П. Облік, аналіз і аудит: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 380с. 43. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Сало І.В., Єпіфанова М.А. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд. - Суми: Університетська книга, 2006. – 431 с. 44. Стефанюк І.Б. Фінансовий контроль: визначення поняття і системи // Економіка. Фінанси. Право. - 2001 - №7 - с. 3. 45. Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Байбекова О.О., Бариніна-Закірова М.В., Бєльчик С.В. Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження: Наук.-практ. конф. - К.: Піраміда, 2005. – 143 с. 46. Терехов А.А. Аудит. - М. : Финансы и статистика, 2000. – 512 с. 47. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - 4.вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. – 232 с. 48. Юргелевич С.В. Система державного фінансового контролю. // Фінанси України – 2002 - №4 - с.138.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (40)