Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

контрольна зі статистики за 3 курс МАУП

Карточка работы:38243
Цена:
Тема: контрольна зі статистики за 3 курс МАУП
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 3 Планом передбачено в поточному році підвищити продуктивність праці на 8% і зменшити собівартість продукції на 3%. Фактично продуктивність праці зросла на 10%, а собівартість зменшено на 5%. Визначити рівні виконання плану зі зростанням продуктивності праці і зниження собівартості продукції на підприємстві. Задача 4 Визначити базові та ланцюгові темпи зростання і приросту товарообігу, один відсоток приросту товарообігу та середньорічні темпи зростання за такими даними по промтоварному магазину: Задача 5 За даними обстежень домогосподарств житлова площа в розрахунку на одного члена домогосподарства становила: Житлова площа на одного члена домогосподарства, кв. м. До 5 5-7 7-9 9-11 11-13 13 і більше Кількість домогосподарств 16 25 38 46 15 10 Визначити середнє значення житлової площі на одного члена домогосподарства, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. Зробити висновки. Задача 6 У березні щодо січня на ринку було реалізовано молока на 20% більше при зниженні цін на молоко на 20% за цей період. Обчислити як змінилась виручка від продажу молока у березні щодо січня
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:1. Середня арифметична проста і зважена, іі математичні властивості та спрощені способи обчислення. 2 2. Ряди динаміки, їх види і основні характеристики 4 Задача 3 5 Задача 4 5 Задача 5 8 Задача 6 9 Список літератури 10
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
9
Выводы:
Вариант:6
Литература: 1. Про державну статистику: Закон України // Голос України. - 1992.-21 жовтня 1992. 2. Про заходи щодо розвитку державної статистики: Указ o Президента України від 22 листопада 1997р. № 1299/97 // Статистика України. - 1998. - № 1. 3. Програма реформування державної статистики на період до 2002 року: Постанова Кабінету Міністрів України № 971 від 27.06.1998р. 4. Статистика : Підруч. / С.С. Герасименко, А.В. Головач та ін. - К.:КНЕУ, 1998. 5. Статистика : Підруч. / С.С. Герасименко, А.В. Головач та ін. - К.:КНЕУ,2000. 6. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учеб. - М.: ИНФРА - М, 2000. 7. Єріна А.М., Пальян 3.0. Теорія статистики. Практикум. - К: "Знання", 2001. 8. Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности /Под ред. О.З. Башиной, А. А. Спирина - М.: Финансы и статистика, 2000. 9. Статистика: Учеб. пособие / Под ред. М.Р. Ефимовой М.Р. Москва ИНФРА-М. - 2000. 10. Попов І.І., Федорченко В.С. Теорія статистики. Практикум: Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 2001. 11. Теория статистики: Учеб. / Под ред. Г.Л. Громыко -М.:ИНФРА-М, 2000 12. Толбатов Ю.А. Загальна теорія статистики засобами ЕХСЕЬ: Навч. посіб. - К.: Четверта хвиля, 1999. 13. Экономическая статистика: Учеб. / Под ред. Ю.Н. Иванова. -М: ИНФРА-М, 1998. 14. Статистика. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів. - К.: КДТЕУ, 1997. 15. Кевиш П. Теория индексов и практика экономического анализа: Пер. с венг. - М.: Финансы и статистика, 1990. 16. Парфенцева Неля. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: Впровадження й використання. - К.: Основи, 2000. 17. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Ин-т новой экономики, 1 997. 18. Статистика України: Журн. Держкомстату України. 19. Статистика. Курс лекций /Харченко Л.П. й др. -Новосибирск.: Изд-во НГАЗиУ; М.:ИНФРА - М, 1997. 20. Елисеева И.И. и др. Международная статистика: Учеб. пособие/ И.И Елисеева, Т.В. Костеева, Л.И. Хоменко. - Мн.:ВьІш. шк.,1995. 21. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учеб./ Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 1995. 22. Липпе Петер. Экономическая статистика. - Штутгарт: Изд-во ФСУ, 1995. 23. Социальная статистика: Учеб./ Под ред. И.И. Елисеевой. -М.: ФинансьІ й статистика, 1997. 24. Теория статистики: Учеб./ Под ред. Р.А. Шмойловой. - М.: ФинансьІ й статистика, 1996. 25. Статистика підприємництва / За ред. П.Г. Вашківа. - К.: Нац. банк України, 1999.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (309)