Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Управлінські моделі та їх компоненти

Карточка работы:1940п
Цена:
Тема: Управлінські моделі та їх компоненти
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):менеджмент, экономика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Керуючих Кадрів Культури і Мистецтв (ДАКККіМ)
Содержание: Вступ 3 1. Сутність управління та їх моделей 5 1.1. Поняття управління 5 1.2. Управлінські моделі та їх компоненти 11 2. Аналіз управлінської моделі на підприємстві 16 2.1. Техніко – економічна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз управлінської моделі на підприємстві 17 3.Вдосконалення моделі управління на підприємстві 22 Висновки 36 Список літератури 38
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: В процесі управлінської діяльності працівники апарату управління використовують знання різних наук і окремих галузей. Мистецтво управління - це форма відображення, пізнання, обдумування і вирішення конкретної проблемної ситуації, дякуючи високому рівню творчості, майстерності, інтерпретації науки управління і реалізації позитивного досвіду, евристичних особливостей, фантазії, ерудиції, звукової інтуїції працівників. Мистецтво управління , як і інші види мистецтва, проявляються через особистість, її індивідуальність, евристичність, своєрідність, фантазію, ерудицію, талановитість, позитивний досвід, знання теорії, предмета і його методів. Велику роль в мистецтві управління відіграє досвід керівника (спеціаліста). Ряд вчених відмічають, що мистецтво управління не природжене, а дається досвідом. Незважаючи на велику роль фантазії, досвіду, суб'єктивного підходу в мистецтві керівництва, основою управлінської діяльності являється об'єктивна діяльність, конкретна практика, облік факторів, що визначають проблему. Управлінські рішення виступають джерелами мистецтва управління тоді, коли розкрита глибина, всі тонкощі і нюанси конкретної проблеми ситуації. Менеджмент - це самостійний вид професійної діяльності, спрямований на досягнення в ході будь-якої господарської діяльності фірми, що діє в ринкових умовах, певних намічених цілей шляхом раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів із застосуванням принципів, функцій і методів економічного механізму менеджменту. Це поняття більш вузьке і застосовується лише до управління соціально-економічними процесами на рівні фірми, що діє в ринкових умовах, хоча останнім часом його стали застосовувати в США й у відношенні непідприємницьких організацій. До завдань менеджменту належать: • вивчення ринку, тобто маркетинг і прогнозування; • виробництво продукції з мінімальними витратами і реалізація її з максимальним прибутком; • управління персоналом, отже, знання соціології, психології, а також аналіз інформації і розробка програм для досягнення поставленої мети. Метою курсової роботи є дослідження управлінських моделей та їх компонентів. Об’єктом дослідження є процес управління діяльністю підприємства ТОВ „ Брігз”. Предметом роботи є удосконалення процесу управління діяльністю підприємства. Основні завдання, що вирішуються в межах дослідження, яке проводиться в роботі для досягнення поставленої мети, наступні: • з’ясувати сутність поняття управління; • проаналізувати управлінські моделі та їх компоненти; • провести аналіз управлінської моделі на підприємстві ТОВ „ Брігз”; • вдосконалити модель управління на підприємстві ТОВ „ Брігз”.
Объём работы:
35
Выводы: Менеджмент - "управління" - це функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Менеджмент - це також область людського знання, що допомагає здійснити цю функцію. Нарешті, менеджмент як збірне від менеджерів - це певна категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу з управлінню. Значимість менеджменту була особливо ясно усвідомлена в 30-і роки. Уже тоді стало очевидним, що діяльність ця перетворилася в професію, область знань - у самостійну дисципліну, а соціальний шар - у дуже впливову суспільну силу. Функціонування підприємства - це унікальний слабопередбачуваний цілеспрямований процес, в ході якого підприємство переходить з одного стану в інше. Проблема управління підприємством полягає в дослідженні впливу різних зовнішніх і внутрішніх подій на параметри бізнес-процесів і в коректному регулюванні цих параметрів для досягнення необхідної ефективності функціонування всієї системи. Регулювання зводиться до прийняття і реалізації управлінських рішень. ТОВ “Брігз” має чітко визначену структуру управління, розподілення обов’язків і відповідальності. Дана структура – лінійно-функціональна. Її особливостями є: наявність функціональних ланок; функціональні спеціалісти здійснюють не лінійний вплив на нижній рівень, а функціональний. Треба провести велику роботу щодо формування оптимальної структури управління ТОВ «Брігз», що дасть змогу встановити раціональне співвідношення чисельності керівників, спеціалістів і інших управлінських працівників-виконавців. Актуальним завданням управління досліджуваним підприємством є забезпечення конкретної участі кожного працівника у виконанні тих або інших управлінських функцій. Тому необхідно розмежовувати функції управління між штатним управлінським персоналом, органами управління та працівниками. В апараті управління підприємства є працівники, зайняті встановленням мети, плануванням, розробкою рішень, організацією її виконання, мотивацією та контролем. Подальша спеціалізація та поділ праці відбувається шляхом конкретизації окремих складових конкретної (специфічної) функції та закріплення їх за функціональним підрозділом чи працівником. Дослідження показало, що функціональний поділ праці в ТОВ «Брігз» виражає загальні риси процесу праці трудового колективу. Організаційна структура управління на досліджуваному підприємстві є лінійно-функціональною. У цілому вона відповідає сучасним вимогам і завданням, які стоять перед ТОВ «Брігз» і є досить гнучкою. При функціональній підпорядкованості керівник має право віддавати вказівки за конкретною виробничою функцією, незалежно від того, хто її виконує. Таким чином, аналіз ефективності управлінської діяльності в підприємницьких структурах має давати змогу виявити резерви її підвищення.  
Вариант:нет
Литература: 1. Адамик В. Конкуренція і конкурентоспроможність у механізмі сучасного економічного розвитку / В. Адамик, Г. Вербицька // Вісник ТНЕУ. – 2007. – № 3. – С. 7-16. 2. Башнянин Г., Загорський В., Рехлецький Є. Ринкові економічні системи: проблеми структуризації, типологізації і становлення в перехідних економіках// Соціально-економічні дослідження в перехідний період (щорічник наукових праць). НАН України, інститут регіональних досліджень. – Львів: ІРД. – 2007, вип. ІІ. – С. 258-263. 3. Бородин, А. И. Особенности систем стратегического управления предприятием в условиях рыночной экономики // Вестник ВГУ. Серия Гуманитарные науки, 2005. – № 1. – С. 204-213 4. Гірняк О.М. Нормативи чисельності управлінського персоналу – важливий фактор формування організаційних структур управління// Поліграфія і видавнича справа. Наук.техн. зб. УАД, № 40. – Львів, 2005. – С. 129-134. 5. Довбня С.Б. Актуалізація методичних аспектів формування організаційних структур управління / Вісник Національної металургійної академії України. – 2008 р. 6. Должанський, І. З., Загорна, Т. О. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 7. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / Друкер П. ; пер. с англ. Н. М. Макаровой ; предисловие к русскому изданию П. Друкера. – М. – СПб.-К.: Вильямс, 2007. – 270 с. 8. Ілляшенко С. М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства : Монографія / С. М. Ілляшенко, О. М. Олефіренко ; за заг. ред. С. М. Ілляшенка – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 272 с. 9. Колосов А.Н. Адаптивная организация деятельности предприятия: Монография. – Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2008. – 440 с. 10. Катренко А. В. Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютеризації: навч. посібник / Катренко А. В. – Львів: «Новий світ-2000», 2005. – 427 с. 11. Клейнер, Т. Системная парадигма и теория предприятия // Вопросы экономики. – 2009. – № 10. –С. 47-69 12. Кузьмін О.Є., Ярошевич Н.Б. Ресурсний менеджмент – складова виробничого менеджменту// Наук. записки УАД. – Львів. – 2008, вип. 4. – С. 102-106. 13. Ладико І.Ю., Сумцов В.Г. Загальний менеджмент. Навчальний посібник. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2005. – 282 с. 14. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний: Справочное пособие / Под ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2006. – 587 с. 15. Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 2000. - 700 с. 16. Некрасов В.И., Рябцун В.В. Формирование и развитие региональной сетевой экономики: теория и практика. – Ижевск: Изд-во Института экономики и управления УдГУ, 2002. 17. Новаківський І.І. ЛОГІСТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ / Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2008 18. Организация производства и управления предприятием: Учебник / О.Г. Туровец, М.И. Бухалков, В.Б. Родинов и др. Под ред. О.Г. Туровца. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 528 с. 19. Піхур І.В. Розвиток системи управління підприємством в нестабільному кокнурентномі середовищі / Вісник Хмельницького інституту соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна». - 2010. - №2. – с.21-28. 20. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе // М. Хаммер, Дж. Чампи; Пер. с англ. Ю.Е. Корнилович. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 287 с. 21. Романюк Л.М. Сучасні тенденції стратегічного управління підприємством/ Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету / Економічні науки / В и п у с к 15.- 2009. – с.48-55. 22. Словарь по общественным наукам / Электронная версия / Глоссарий. ру. 23. Слободчикова Ю. Теоретичні аспекти формування конкурентного середовища / Ю. Слободчикова // Держава та регіони, серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 202-206. 24. Структура в кулаке: создание эффективной организации // Г. Минцберг; Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н. Каптуревского. –СПб.: Питер,2005. – 512 с. 25. Тарнавська Н. Стратегічні акценти систем менеджменту вітчизняних підприємств / Н. Тарнавська // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 7. – С. 31–35. 26. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 716 с. 27. Царев В.В., Канторович А.А. Организационно-экономические преимущества применения электронной коммерции // Хозяйственный механизм переходного периода: Сб. науч. тр. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,2004. 28. Цигилик І. Функції управління. Їх суть і роль у системі менеджменту// Наукові вісті інституту менеджменту та економіки. – Івано-Франківськ. – 2008, № 1. – С. 103-106. 29. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Д. Чампи ; пер. С анг. Ю. Е. Корниловой ; предисловие от автора Дж. Чампи. – М.: Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2006. – 287 с. 30. Bass B.M. Organizational decision making. - Irwin: Homewood, 111, 1983. - 223 p. 31. Canovan M. Nationhood and Political Theory. - Cheltnham: Edward Elgar, 1996. - 423 р. 32. Hammer М. Reengineering Work: Don't Automate-Obliterate. – Harward Business Review, 1997.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)