Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Інтелектуальна власність та комерційне найменування

Карточка работы:60381б
Цена:
Тема: Інтелектуальна власність та комерційне найменування
Предмет:Право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:
Содержание:Вступ 2 1. Поняття комерційного найменування та його значення в економічному житті держави 5 2. Зміст права на комерційне найменування 13 Список використаної літератури 25
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Формування ринкової економіки неможливе без появи приват¬них підприємств, господарських товариств, бірж та асоціацій – структур, які повинні відродити систему приватного господарю¬вання. При цьому, беручи участь у структурній перебудові еко¬номіки, всі ці суб'єкти підприємництва повинні функціонувати, керуючись чинними, створеними саме для цього ринкового інсти¬туту, нормами законодавства. За останнє десятиліття в Україні прийнято значну кількість важливих законів, спрямованих на регулювання діяльності суб'єк¬тів підприємницької діяльності (як юридичних осіб різних форм власності, так і фізичних осіб), у тому числі нові Цивільний та Господарський кодекси. Значна увага приділяється також правово¬му регулюванню об'єктів права інтелектуальної власності (винахо¬дам, корисним моделям, раціоналізаторським пропозиціям, торго¬вельним маркам, географічним зазначенням та ін.). Серед них комерційні найменування є одними з небагатьох об'єктів, правовий режим яких усе ще потребує законодавчого удосконалення. Цей об'єкт інтелектуальної власності характеризується певними особ¬ливостями правового регулювання, зумовленими його функціо¬нальним призначенням, а також об'єктивною специфікою ство¬рення й введення в цивільний оборот. Законодавче врегулювання правовідносин, пов'язаних з ко¬мерційними найменуваннями, сьогодні є беззаперечною не¬обхідністю. Питання охорони і використання комерційних найме¬нувань все частіше стають предметом судових спорів, а деякі про¬блеми як практичного, так і теоретичного змісту – наріжним ка¬менем багатьох дискусій між вченими-правниками. Однією з при¬чин такого стану речей є те, що для українського законодавства комерційне найменування є відносно новим об'єктом регулюван¬ня, адже впродовж десятиліть існування планової економіки в ко¬лишньому СРСР і через відсутність конкурентних відносин між виробниками комерційне найменування господарюючих суб'єктів не мало великого значення ані для його власників, ані для споживачів. Однак економічні відносини, розвиток яких ми спос¬терігаємо сьогодні, вимагають внесення відповідних коректив у су¬часне законодавство у сфері регулювання зазначеного об'єкта інтелектуальної власності. Як відомо, нормативного акта, який врегу¬льовував би питання охорони комерційних найменувань, у право¬вому полі нашої держави немає, а відповідні суспільні відносини існують і стрімко розвиваються. Комерційне найменування посідає сьогодні важливе місце у системі взаємовідносин між ви¬робниками та споживачами. Як і торговельна марка, комерційне найменування є одним з економічних факторів, які впливають на розвиток і добробут підприємства. Проте якщо на сьогоднішній день торговельній марці приділяється достатня увага і законотворцями, і науковцями, які проводять теоретичні дослідження, то щодо комерційних наймену¬вань в юридичній літературі спостерігається брак досліджень. На законодавчому рівні ситуація покращилася тільки нещодавно після прийняття Цивільного та Господарського кодексів.
Объём работы:
25
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Андрощук Г. О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конку¬ренції: Навч. посібник. – 3–тє вид., стереотип. – К.: ЗАТ «Ін–т інтел. власн. і права», 2004. 2. Андрощук Г. О. Правова охорона фірмових найменувань // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали науково–практичної конференції (травень 1996 р., м. Київ). 3. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собст¬венности: Комментарий. – М.: Прогресс, 1977. 4. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. / За заг. ред. Ю.С.Шемчушенка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006. 5. Гаврилов 3. П. Проект части III Гражданского кодекса Российской Федерации грозит катастрофой // Патенты и лицензии. – 2000. – № 10. –С. 16-17. 6. Дайновский Ю. Приемы формирования имиджа фирмы // Проблемы предпринимательства. – 1999. – № 6. – С. 50. 7. Денисюк В. А., Андрощук Г. О. Франчайзингові мережі: роль в економіці та правове регулювання // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: 36. наук, статей / За ред. Ю. С Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К.: Ін–т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. 8. Довгий С. О., Жаров В. О., Зайчук В. О. та ін. Охорона інтелектуальної власності в Україні. – К.: Форум, 2002. 9. Дозорцев В. А. Права на результаты интеллектуальной деятельнос¬ти. – М.: Де–Юре, 1994. 10. Еременко В. Содержание и природа исключительных прав (интеллекту¬альной собственности) // Интеллектуальная собственность. – 2000. – № 4. –С. 28–38. 11. Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): Учебник для вузов. – М.: НОРМА – М., 2000. 12. Кучеренко І. М. Організаційно–правові форми юридичних осіб приватно¬го права: Монографія. – К.: Ін–т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. 13. Мельников В. М. Товарные знаки и фирменные наименования: Пособие для предпринимателей. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. 14. Model Law for developing countries on marks, trade names and acts of unfair competition. – Geneva: BIRPI, 1967. 15. Паладій М. Вступне слово. Річний звіт 2003 р. // Державний департамент інтелектуальної власності. – 2003. 16. Признание прав и использование названий в системе имен доменов в Интернете: Отчет о втором Исследовательском Процессе ВОИС по именам доменов. 3 сентября 2001 г. // http://wipo2.wipo.int. 17. Юрист. – 1994. – № 2.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)