Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Управління на основі моделей бізнес процесів.

Карточка работы:3976к
Цена:
Тема: Управління на основі моделей бізнес процесів.
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Управління навчальним закладом
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СУТНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 5 1.1. Основні поняття дослідження «управління», «бізнес-процес» 5 1.2. Методи та основні поняття дослідження 7 РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 9 2.1. Управління: загальна характеристика 9 2.2. Основні моделі бізнес-процесів 13 2.3. Механізм взаємозв’язку управління та бізнес процесу 16 РОЗДІЛ 3. ПРАКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 22 3.1. Економічна характеристика підприємства 22 3.2. Оцінка системи управління на основі моделі бізнес-процесів 24 3.3. Пропозиції щодо вдосконалення управління на основі моделей бізнес-процесів на підприємстві 26 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
Курс:5
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: На сьогоднішній день, в умовах економічного спаду, українські підприємства стали шукати шляхи суттєвого підвищення ефективності діяльності. Нові умови господарювання диктують нові правила поведінки на ринку – підвищення якості продукції при зниженні її собівартості та забезпечення швидкої реакції підприємств на постійні зміни умов макросередовища. В свою чергу, це вимагає постійного вдосконалення систем управління на підприємствах. Одним із основних напрямів створення ефективної системи управління бізнесом є застосування процесного підходу. Будь-яку господарську діяльність можна представити у вигляді сукупності бізнес-процесів, які визначені, впроваджені, підтримані на підприємстві та взаємодіють між собою. Бізнес-процесами необхідно управляти, використовуючи механізми безперервного вдосконалення, що дозволить значно підвищити ефективність бізнесу через збереження матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, мінімізацію операційних витрат. Управління здійснюється на основі певних технологій. Саме проблема вибору технології, яка забезпечить найбільш ефективне управління бізнесом набуває актуальності та першочерговості вирішення для більшості українських підприємств. Слід зазначити, що при виборі технології управління бізнес-процесами досить важливими є такі параметри, як її адаптованість до змін макросередовища та гнучкість. Очевидним є те, що зміни постійні в будь-якій діяльності. Економіка, ринки, стратегії бізнесу, цілі та задачі підприємства, продукти, послуги, клієнти та партнери, постачальники, все може змінюватися. І кожна зміна означає зміну в певних бізнес-процесах підприємства. Як наслідок, інформаційні технології (ІТ), які використовуються підприємством, повинні також адаптуватися під ці зміни. Дана тема досліджувалася і досліджується на сучасному етапі такими вченими як Андреев В., Демб А., Hойбауеp Ф., Муpашко H., Муерс Р. та інші. Мета курсової роботи: вивчити методологічні аспекти вивчення сутності моделювання бізнес-процесів та розробити напрямки вдосконалення управління підприємством. Основні завдання курсової роботи: • проаналізувати основні поняття дослідження «управління», «бізнес-процес»; • дослідити методи та основні поняття дослідження; • охарактеризувати сутність управління; • дослідити основні моделі бізнес-процесів; • оцінити механізм взаємозв’язку управління та бізнес процесу; • привести економічну характеристику підприємства; • оцінити систему управління на основі моделі бізнес-процесів; • розробити пропозиції щодо вдосконалення управління на основі моделей бізнес-процесів на підприємстві. Об’єкт дослідження: система управління в ТОВ «Поліграфімпорт». Предмет дослідження: управління на основі бізнес-процесів. Гіпотеза: управління на основі бізнес – процесів вдосконалює систему управління в цілому. Робота складається із вступу, висновків та трьох розділів.
Объём работы:
36
Выводы: Під управлінням у широкому змісті розуміється вплив на який або об'єкт із метою перекладу його в новий стан чи підтримку в заданому режимі. Процеси управління, властиві людському суспільству, дуже різноманітні. Умовно можна виділити: політичне управління, управління державою і управління економікою чи складовими її частинами. В умовах ринкової економіки головним об'єктом управління є підприємство. Традиційно проблеми управління досліджуються на великих підприємствах, тому, коли говорять про "бізнес-менеджмент", насамперед мова йде про управління великими корпораціями. Таке чітке виділення об'єкта управління важливо для дослідження цілей управління, визначення принципів і методів управління і т.д. В останні роки великі підприємства впроваджують та використовують у своїй діяльності різноманітні технології, які підтримують комплексне управління бізнес-процесами. Розглянемо основні існуючі технології управління бізнес-процесами підприємства в ретроспективі їх використання, а саме: інтеграцію додатків підприємства, workflow-системи, системи управління бізнес-процесами. Управління будь-якою соціально-економічною системою передбачає цілеспрямований вплив суб'єкта управління на виробничо-господарську діяльність об'єкта управління для забезпечення оптимального функціонування та розвитку останнього, створення нормальних умов праці та задоволення соціальних потреб членів колективу. Цей вплив здійснюється насамперед розробкою планової програми діяльності соціально-економічної системи. Було вивчено праксіологічні аспекти вивчення управління на основі бізнес-процесів. ТОВ «Поліграфімпорт» - одна з лідируючих компаній в Україні із продажу поліграфічного устаткування, видаткових матеріалів і наданню сервісних послуг. Основа успішної діяльності компанії - особливий підхід до клієнтів і замовників. Перед підприємством стоять такі стратегічні завдання на 2011 рік: • збільшення об’ємів продаж на 13%; • покращення якості продукції, утримання стабільно високого рівня якості; • розширення асортименту и збільшення об’ємів продаж товарів; • збільшення об’ємів продаж; • отримання прибутку на рівні 750 000 грн. Для досягнення цієї мети необхідно здійснити такі кроки: визначити місію; цінності; бачення; стратегію; побудувати стратегічну карту; визначити цілі та ініціативи; встановити особисті цілі. Отже, планується досягати поставлених цілей на основні розробленої моделі бізнес-процесів на підприємстві.
Вариант:нет
Литература: 1. Андреев В. Автоматизация бизнес-процессов — светлое будуще отечественных компаний Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.osp.ru/cio/2008/01/4744043- Заголовок з екрану. 2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент– М.: Гардарика, 1998.-358 с. 3. Галькович Р. С., Hабоков В. И. Основы менеджмента. — М.: ИHФРА-М, 1998. — 187 с. 4. Демб, Ада, Hойбауеp, Ф.-Фpідpіх. Коpпоpативне упpавління: Віч-на-віч з паpадоксами Пеp. з англ. Г. Hекpасової та ін.. - К.: Основи, 2001.- 302 с. 5. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. -М.: Экономика,1999.-335с. 6. Интеграция корпоративных приложений: основные понятия Електронний ресурс. - Режим доступу: http://citcity.ru/11132- Заголовок з екрану. 7. Истоки BPMS. Електронний ресурс. - Режим доступу: http://bpms.ru/library/articles/roots/index.html- Заголовок з екрану. 8. ІТ-инфраструктура банка: зачем SOA в кризис? Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.prostobankir.com.ua/it/stati- Заголовок з екрану. 9. Кpедісов А. І. и др. Менеджмент для кеpівників- К.: Знання, 1999.- 552 с. 10. Каpпов А. В. Психология пpинятия упpавленческих pешений — М.: Юpистъ, 1998. — 434 с. 11. Копаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений. – К.:МАУП, 2000. - 256 с. 12. Коптелов А. К., А. Е. Шматалюк. Технологии управления бизнес-процессами. Електронний ресурс. - Режим доступу: http://businessprocess.narod.ru/index2.htm- Заголовок з екрану. 13. Менеджмент ИТ. ВРМ со всех сторон. Ежегодная конференція «Управление БП на предприятии: интеграция в корпоративне системы» 14. Муpашко H.И.Упpавление пеpсоналом оpганизации.-К.: Компас,1999.-329с. 15. Муэpс, Роджеp. Эффективное упpавление: Пpакт. pуководство. — М.: Финпpесс, 1998. — 127с. 16. Система управления бизнес-процессами (BPM). Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.bitelecom.ru/solutions/bpms- Заголовок з екрану. 17. Сервисно-ориентированная архитектура (SOA) для интеграции корпоративных информационных систем. Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.bitelecom.ru/solutions/soa - Заголовок з екрану. 18. Усиление роли систем управления бизнес-процессами (BPM) формировании SOA. Електронний ресурс. - Режим доступу: http://magazine.keyintegrity.com/2007/07/usilenieroli- Заголовок з екрану. 19. Savvion, Inc. Business process Lifecycle Management forЕлектронний ресурс. - Режим доступу: Telecommunication.www.savvion.com/document_center sistem-upravleniya-biznes-processami-bpm-pri-formirovaniisoa/#more-56- Заголовок з екрану.
Дополнительная информация: Додаток А Фінансова складова Додаток Б Клієнтська складова Додаток В Внутрішня складова Додаток Г Карта стратегічних цілей подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (255)