Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Фінансовий аналіз підприємства

Карточка работы:3836ф
Цена:
Тема: Фінансовий аналіз підприємства
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):фінанси
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 2 1.Описання підприємства 5 2.Порівняння показників за 2-3 роки 10 3.Оцінка фінансової стійкості підприємства 24 Висновки 29 Список літератури 31 Додатки 35
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми: Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругообігом коштів, який здійснюється у формах витрат ресурсів і одержання доходів, їх розподілу і використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки і форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами по сплаті податків, персоналом підприємства тощо. Всі ці грошові відносини складають зміст фінансової діяльності підприємства. Основні завдання фінансової діяльності такі: • вибір оптимальних форм фінансування, структури капіталу підприємства і напрямків його використання з метою забезпечення стабільно високої прибутковості; • збалансування за часом надходжень і видатків платіжних засобів; підтримання належної ліквідності та своєчасність розрахунків. Інструментом виконання цих завдань є розробка перспективних і поточних фінансових планів (бюджетів) підприємства, в яких узагальнюються його доходи і видатки за певний період (рік, квартал, місяць). Фінансові плани розробляються в процесі планування діяльності підприємства. Залежно від джерел коштів фінансування поділяється на внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних від діяльності підприємства, використання чи продажу його майна. До таких коштів належать прибуток, амортизаційні відрахування, виручка від продажу майна. Для того щоб вижити в ринкових умовах і не допустити банкрутства підприємства, необхідно добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, які частку повинні займати власні кошти, а яку - залучені. Необхідно знати і такі поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості, ступінь ризику, ефект фінансового важелю і інші, а також методику їх аналізу. Головна мета аналізу фінансової діяльності підприємства - своєчасно виявляти і попереджувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви покращення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. При цьому необхідно вирішувати наступні задачі. На основі вивчення причин взаємозв’язку між різними показниками виробничої, фінансової і комерційної діяльності дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції покращення фінансового стану підприємства. Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи із реальних умов господарської діяльності і наявності власних і залучених ресурсів, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів. Розробка конкретних заходів, направлених на більш ефективне використання фінансових ресурсів і укріплення фінансового стану підприємства. Аналізом фінансової діяльності займаються не лише керівники і відповідні служби підприємства, а і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування і визначення ступеню ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень коштів до бюджету, тощо. У відповідності з цим аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства і його результати використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану підприємства. Його мета - встановити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і залучені кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення банкрутства. Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних ресурсів, контролюючими органами на основі публікуємої звітності. Його мета - встановити можливість вигідно вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрати. Все це обґрунтовує актуальність обраної теми. Об’єкт дослідження: методика аналізу фінансового стану підприємства ТОВ „Егзагон”. Предмет дослідження: система показників, що дозволяють проаналізувати фінансовий стан підприємства. Мета дослідження: узагальнення теоретико – методологічних і прикладних засад аналізу фінансового стану. Основними завданнями дослідження стали: ? описати діяльність підприємства; ? провести оцінку фінансового стану підприємства; ? проаналізувати фінансову стійкість. Основними методами дослідження, що були використанні при написанні роботи, є наступні: метод синтезу, метод аналізу, метод групування та узагальнення, метод коефіцієнтів, метод абсолютних та відносних відхилень, індексний метод. Інформаційною базою для написання курсової роботи послужили: монографії, підручники вітчизняних і зарубіжних авторів, періодичні видання, звітність підприємства, а також нормативно - законодавчі акти.
Объём работы:
30
Выводы:Фінансова діяльність — це система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів. Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких основних завдань: фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності; пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності; виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами господарювання, бюджетом, банками; мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу; контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів. Підприємство має опрацювати таку систему показників, з допомогою якої воно змогло б із достатньою точністю оцінити поточні та стратегічні можливості підприємства, проаналізувати фінансову діяльність підприємства. Аналітичну роботу підприємства можна поділити на два блоки: аналіз фінансових результатів та рентабельності; аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансових результатів підприємства здійснюється за такими основними напрямками: аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг; аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної та фінансової інвестиційної діяльності; аналіз та оцінка використання чистого прибутку; аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку; аналіз взаємозв’язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових потоків; аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати; факторний аналіз показників рентабельності. Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за такими напрямками: аналіз та оцінка складу та динаміки майна; аналіз фінансової стійкості підприємства; аналіз ліквідності балансу; комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок. Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами. Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Комплексний фінансовий аналіз використовується власниками для обґрунтування рішень стратегічного характеру, менеджерами підприємств - для інформаційного забезпечення потреб оперативного фінансового планування.
Вариант:нет
Литература:1. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 N 49/121, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2001 р. за N 121/5312). (Публікації документа: Офіційний вісник України вiд 02.03.2001 - 2001 р., № 7, стор. 190, стаття 290. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.06.99 р. № 87. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. 6. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 416 с. 7. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. — М.: Финансы, 2001. 8. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник для студентів вузів. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 416 с. 9. Ванькович Д. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств // Фінанси України. - 2002 - № 7.. 10. Воробйов Ю. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. — Сімферополь: Таврія, 2002. — Кн. 1. 11. Ефимова О. В. Финансовый анализ. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Бухгалтерский учет,2004. 12. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.; За ред. акад.. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченька. – Вид. 2-ге перероблене і доповнене – К.: КНЕУ, 2003. – 556с. 13. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник – 4-те видання, виправлене і доповнене – К.: Знання, 2004. – 190с. 14. Житна І. П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. — К.: Вища шк., 2001. 15. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – К.:Кондор, 2003. – 364 с. 16. Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро - макроуровни): Учебно-методическое пособие – 3-е издание, переработанное и дополненное – К.: МАУП, 2003. – 416с. 17. Кислиця О.Я., М’яких І.М. Економічний аналіз. – Курс лекцій. – К.: Видавництво Європейського університету, 2003. – 171с. 18. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224с. 19. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — М.: Финансы и статистика, 2001. 20. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: Знання, 2000. 21. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навчальний посібник. – К.КНЕУ, 2004. – 365с. 22. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — Київ: КНЕУ, 2003. — 132 с. 23. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навчальний посібник. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: КНЕУ, 2002. – 240с. 24. Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий цент “Академія”, 2001. – 472с. 25. Слав`юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460с. 26. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Цент, 2002. – 360с. 27. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М.В. Грідчіна, В.Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук та ін.; Під керівником і за науковим редактором М.В. Грідчиної, В.Б. Захожая. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – К.: МАУП, 2004. – 312с. 28. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 460 с. 29. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К., 2003 – 318с. 30. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. -М.: ИНФРА-М, 2003. -236с. 31. Поважний О.С. Оцінка фінансового потенціалу корпорації // Регіональні перспективи. – 2001. - №5 – с231-234 32. Самофалов С. П. Удосконалення управління промисловим підприємством на основі бюджету в створених центрах відповідальності // Фінансова консультація. – 2001. - №21-22. – с110-114 33. Оніщева Н. Аналітичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств // Економіст. – 2000. - №12. – ст..44-47 34. Орленко Н. Управление обязательными резервами ликвидности и платежеспособности // Бизнес-информ. – 2000. - №1. – с.95-98 35. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, — 1999. 36. Сокириська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства // Фінанси України, № 1, с. 88 37. Фінансове планування по-новому // Практична бухгалтерія: Автоматично з „Дебетом-Кредитом, № 17-18, 2003 38. Чебан Т.М., Калінська І.В., Дмитрієнко І.О. Теорія економічного аналізу. – Київ, 2003. – 214 с. 39. Шандова Н. Визначення механізму прогнозування показників розвитку виробництва // Актуальні проблеми економіки. - 2004, № 2 (32), С. 182-189 40. Тім Джей К., Сигел Джоэл Г. Методи керування вартістю й аналіз витрат. - М., 1996. 41. Фінансовий менеджмент:Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.М.Поддєрьогін, Л.Д.Буряк, Н.Ю. Калач та ін.-К.:КНЕУ,2001.-294 с. 42. Хедервин Карпо. Фінансово -економічний аналіз діяльності підприємств / Під ред. Ю. Н. Воропаева.- М.: Фінанси і статистика, 1996. 43. Хедферт Эрик. Техніка фінансового аналізу: Пер. с англ. / Під ред, Л. П. Бєлих.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)