Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»Культурологія»

Контрольна з культурології за 2 курс Інститут реклами

Карточка работы:38383ф
Цена:
Тема: Контрольна з культурології за 2 курс Інститут реклами
Предмет:Культурологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Дизайнер середовища
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інститут реклами (ІР)
Содержание:ЗМІСТ 1. Культурология как наука та навчальна дисципліна 4 2. Сутність поняття культура та його різні визначення. 4 3. Структура та функції культури 6 4. Рівні культури: елітарний, масовий, побутовий (традиційний) та їх взаємодія. 7 4. Антропологічні концепції культури 9 6. Теорія циклічного розвитку культури О.Шпенглера 11 7. Соціологічна та формаційна(лінійна) концепції культури (А.Тойнбі,П.Сорокін, К. Маркс та ін.) 12 8. Теологічні концепції культури 13 9.Аполонівська та діонісійська засади Європейської культури 14 10. Визначні представники української культурологічної думки 15 11.Сутність поняття цивілізації та його співвідношення з культурою 17 12 . Типологія цивілизацій 18 13. Техніка, культура і природа людини 19 14. Роль культурних орієнтацій в розвитку суспільства 20 15. Субкультура. Контркультура 21 16. Періодизація історії світової та вітчизняної культури 22 17.Поняття культурної ідентифікації 23 18.Ідея рівноправності культур в сучасному світі 24 19.Кризові явища в культурі, їх природа і наслідки. 25 20 Складові елементи національної культури 26 21. Співвідношення світової і національної культури 27 22. Антропоцентрична та теоцентрична моделі культур 29 23. Антропо- та соціокультурогенез в первісну добу 29 24. Традиційна і сучасна культура 31 25. Еволюціоністська і аксіологічна концепції культури (Е. Тайлора, Л. Моргана) Сучасні концепції культури. 31 26. Поняття цінностей та цінністних орієнтирів в культурі 32 27. Поняття археологічної культури, культурного шару. 33 28. Періодизація первісної культури та її найхарактерніші риси 34 29. Сутність неолітичної культурної революції. Трипільский її феномен. 35 30. Світоглядні засади і характерні риси культури давньосхідних цивілізацій (Вавилон, Єгипет) 37 31. Найвизначніші досягення Давньоєгипетської та Шумеро-Вавилонської цивілізації. 39 32. Характерні риси Античної культури 42 33. Головні здобутки давньогрецької культури від Крито-Мікенського до архаїчного періоду 43 34 Феномен давньогрецької класики. Афінський акрополь 45 35. Визначні представники давньогрецької класичної культури (архитектура, скульптура,драматургія, наука) 46 36.Елліністична культура: характерні ознаки, видатні досягнення 48 37. Традиції і спадкоємність культури Стародавнього Риму 49 38.Культурні феномени кімерійсько-скіфо-сарматської доби 51 39.Культурна місія античних полісів Північного Причорномор`я 53 40.Світове значення античної культури 54 41.Візантійська культура 55 42. Світоглядні засади та характерні риси Середньовічної культури 57 43.Головні здобутки західноєвропейської середньовічної культури(освіта, література, наукові знання) 58 44. Романський і готичний стиль західноєвропейського мистецтва і архітектури 60 45. Культура та вірування словян у дохристиянську добу 61 46. Писемність, освіта, література Київської Русі 62 47.Образотворче мистецтво та архітектура Київської Русі 64 48. Значення давньорусської культурної спадщини для народу України 66 49. Світоглядні засади та характерні риси європейської ренесансної культури 67 50.Сутність ренесансного Гуманізму та його представники 68 51. Високий ренесанс і його титани 69 52. Реформація та Північне відродження 70 53. Пізнє відродження. Причини кризи та занепаду ренесансної культури 71 54. Особливості розвитку ренесансу в українській культурі 73 55.Українська освіта, книгодрукарство, література ренесансної доби 75 56. Ренесансні впливи в українському мистецтві і архітектурі 77 57. Братства і їх роль в національно-культурному відродженні 79 58.Характерні риси європейської новочасної культури 17 ст. та її видатні представники 80 59.Сутність Просвітництва 18ст. Французьски енциклопедизм та енцеклопедисти. 81 60. Світоглядні засади та характерні риси Європейського бароко 83 61. Видатні представники Європейського бароко(архітектура, скульптура, живопис) 84 62. Європейський класицизм та рококо епохи абсолютизму17-18ст 85 63. Розвиток освіти та наукових знань в Україні 17-18 ст. Києво-Могилянська академія. 87 64. Феномен українського бароко 89 65. Видатні представники української культури 17-18 ст.(література, музика, живопис, архітектура) 90 66.Європейська барокова література, музика, театр та драматургія. 92 67.Світоглядні засади та головні напрями розвитку Європейської культури 19 ст. 94 68. Класицизм, романтизм, реалізм-художні течії в культурі 19 ст. 95 69.Європейська культура в пошуку щляхів виходу з духовної кризи другої половини 19ст-поч 20 ст:натуралізм, імпессіонізм, символізм. 97 70.Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України в 1 пол. 19 ст. 99 71. Місце Т.Г. Шевченка в українській і світовій культурі 101 72. Провідники українського культурного відродження другої пол. 19 поч. 20 ст. 103 73.Українська драматургія, музика, театр кін. 19- поч. 20 ст. 105 74. Образотворче мистецвто і архітектура кін.19 ст. 106 75. Українська освіта та наука кін.19 поч.20 ст. 108 76. Модернізм- культурний феномен 20 ст. 110 77.Характеристика основних напрямків та течій модернізму: експресіонізм, дадаїзм, сюрреалізм,абстракціонізм 111 78.Течія авангардизму.Український авангардизм. 115 79 Тоталітаризм та культура 116 80.Феномен масової культури 117 81.Течія постмодернізму в культурі на межі 20-21 ст. 119 82.Український культурний ренесанс 20 ст.:специфіка та періоди. 121 83.Протиріччя у розвитку української культури радянської доби 30-80рр.Соцреалізм 121 84.Діячі українського «розстріляного відродження» 124 85.Культурна відлига в постсталінську добу. Шістедесятники. 125 85.Дисидентський рух і культура. Мистецтво андеграунду. 126 87.Тенденції розвитку української культури в добу незалежності 128 88.Сучасна українська культура в контексті світового культурного процесу 130 89. Культура української діаспори 131 90.Духовно-культурний рівень сучасного молодого фахівця з вищою освітою:бачення студента. 132
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
132
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (180)