Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Вимоги до професійної компетентності менеджера

Карточка работы:4200к
Цена:
Тема: Вимоги до професійної компетентності менеджера
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжнародний Інститут Управління (МІУ)
Содержание: Вступ 3 1. Підприємство, організація як відкрита соціально-економічна система 7 2. Менеджери в організації: ознаки діяльності менеджера, ролі та якості менеджера 14 3. Соціальна відповідальність, етичні та психологічні особливості менеджера 20 4. Процес комунікації та його складові 28 Висновки 38 Список використаної літератури 40
Курс:6
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:  Актуальність теми дослідження. Ефективне вирішення проблеми виживання фірми на ринку полягає у створенні і реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі грамотно розробленої ефективної стратегії розвитку фірми. Стратегія є об’єктивною засадою для формування відповідей на такі важливі для фірми питання: на яких ринках вона повинна функціонувати; як розподілити найчастіше обмежені ресурси; як вести конкурентну боротьбу. На даний час бізнес-середовище діяльності компаній характеризується підвищенням складності і невизначеності (нові інформаційні технології, індивідуалізація і динамізм поведінки споживачів, посилення міжнародної конкуренції, високі вимоги до якості товарів), що вимагає необхідності просування в практику вітчизняних компаній технологій стратегічного менеджменту. Отже, враховуючи все вище сказане, актуальність вибраної теми даної роботи можна вважати безсумнівною. Метою роботи є визначення вимог до професійної компетентності менеджера. Для реалізації мети роботи були поставлені такі завдання: - дослідити сутність організації як відкритої системи; - визначити ознаки, ролі і якості менеджера в організації; - вивчити питання соціальної відповідальності, етичних та психологічних особливостей менеджера; - дослідити процес комунікації та його складові. Об’єктом дослідження є професійна компетентність менеджера. Відповідно, предмет дослідження складають вимоги до професійної компетентності менеджера. Практичне значення роботи полягає в тому, що результати проведеного дослідження, зокрема теоретичні висновки та практичні рекомендації, результати проведених розрахунків можуть бути використані у практичній діяльності підприємств. Коли розглядається діяльність організації, то зазвичай ідеться про формальні аспекти – стратегії, цілі, напрями діяльності, виробничі процедури, організаційну структуру, систему ієрархічних взаємозв'язків, розподіл владних повноважень. Проте на практиці ефективність діяльності досягається також і неформальними елементами, що їх повинні розуміти менеджери, а саме: групові моральні норми, етичні настанови, неформальні взаємини в колективі, міжособистісні та міжгрупові конфлікти, індивідуальні ставлення та сприйняття. За висновком одного з найвпливовіших вчених у галузі менеджменту П. Друкера (P.F.Drucker), "Управління – це особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований натовп в ефективну, цілеспрямовану та продуктивну групу". Визначальна роль керівника на підприємстві обумовлює сфери його персональної відповідальності, які полягають у: забезпеченні економічної ефективності; продуктивності діяльності задля досягнення ефективності в найпростіший спосіб; управлінні соціальними наслідками впливу організації на зовнішнє середовище. Керівництво передбачає створення спільних цінностей і культури, роз'яснення мети всім працівникам організації (компанії), підтримання у персоналу бажання виконувати завдання на найвищому рівні, найкращим чином. В американській економіці на межі 50-х років почалася так звана "тиха управлінська революція". Виявивши неспроможність своїх менеджерів справитися з наростаючими труднощами у зовнішньому середовищі, особливо на фоні японського виклику в управлінні, американські корпорації стикнулися з кризою керованості своїх господарських систем. Пошуки виходу з неї здійснювалися не лише на шляхах перебудови та підвищення кваліфікації управлінських кадрів, але й головним чином за рахунок переходу до нової управлінської парадигми, під якою розуміють нову систему поглядів у менеджменті. Суть нової парадигми полягає у певному відході від управлінського раціоналізму, від традиційного переконання, що успіх фірми визначається перш за все раціональною організацією виробництва продукції, зниженням витрат за рахунок виявлення внутрівиробничих резервів, підвищенням продуктивності праці та ефективності використання всіх видів ресурсів. При такому традиційному підході підприємство розглядається як закрита система, його цілі і завдання вважаються заданими і залишаються, як і інші умови діяльності, досить стабільними протягом тривалого часу. Нова парадигма заснована на системному та ситуаційному підходах до управління. Організація розглядається при цьому як відкрита система, головні передумови успіху діяльності фірми шукаються не всередині, а поза нею, тобто успіх пов'язується з тим, наскільки вдало фірма пристосовується до свого зовнішнього оточення - економічного, науково-технічного, соціально-політичного тощо. Чи зуміє фірма вчасно розпізнати загрози для свого існування, чи буде стійкою до непередбачених змін ринкового середовища, чи не втратить можливостей, що виникають у зовнішньому середовищі, чи зможе отримати максимум вигоди з цих можливостей - ось головні критерії ефективності всієї системи управління, відносно яких внутрішня раціональність організації виробництва та управління (при всій її важливості) все ж відходить на другий план. З такого мислення логічно випливає ситуаційний підхід до управління, згідно з яким вся внутріфірмова побудова системи управління є відповіддю на різні за своєю природою впливи з боку зовнішнього середовища фірми та деяких інших її характеристик, зокрема технології виробництва та якості її людських ресурсів. Цілком зрозуміло, що в таких умовах інформаційного та комунікаційного забезпечення менеджменту. В ході дослідження були використані наступні методи: історичний, монографічний, науковий, описовий, спостереження тощо. Інформаційну базу дослідження склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань менеджменту, теорії управління, менеджменту персоналу.
Объём работы:
40
Выводы: Отже, для того, щоб створити дієву систему менеджменту на підприємстві, розробити власну фірмову філософію управління персоналом, дійову систему мотивації, яка складається як з матеріальних та і нематеріальних засобів впливу на персонал. Окрім того, слід виходити з досвіду провідних світових компаній та накопичувати власний досвід роботи з українськими працівниками. Формування нової системи поглядів на процес управління акумулюється в стратегічному менеджменті (Strategic Management), який є найсучаснішою модифікацією корпоративного управління. Як було сказано вище, вироблення і використання методології та конкретних форм стратегічного управління не є результатом лише еволюції теорії і методики управління, їх виникнення викликане глибокими об'єктивними причинами, що випливають із зміни характеру середовища діяльності корпорацій. Нині в управлінській науці існує тенденція розглядати управління як реалізацію функцій. Хоча не існує єдиного рішення щодо переліку таких функцій, найпоширенішим є визначення, що управління – процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для формулювання та досягнення мети організації. Процесами – зв’язками є інформаційні та комунікаційні забезпечення. Менеджери мають можливість ефективно виконувати свої функції тільки тоді, коли вони володіють точною і своєчасною інформацією. Інформаційні системи істотно підвищують ефективність внутрішніх процесів обміну даними (наприклад, полегшуючи бухгалтерському відділу оплату рахунків); допомагають контролювати загальний стан справ в організації (наприклад, «прив'язуючи» замовлення покупців до плану виробництва і постачань); забезпечують стійкий зв'язок з постачальниками і споживачами. Менеджери повинні знати потреби споживачів і бути упевненими в тім, що інформаційні системи компанії ефективно обробляє необхідні дані, що використовуються для розробки стратегії і забезпечення конкурентноздатності товарів. Рівень розробок ІС визначається кваліфікацією експертів інформаційного відділу, а завдання менеджера полягає в тім, щоб забезпечити напрямок їхніх зусиль на створення систем, що відповідають потребам компанії. Останнім часом увага менеджменту до питань ІС істотно зросло, тому що інформаційні технології (ІТ) виходять у діяльності організації на перший план.  
Вариант:нет
Литература:  1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2002. — 544 с. 2. Анисимова Т.М. Психологические особенности профессиональннх взаимодействий: Автореф. дис. канд.психол. наук. - Л., 2003. 3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Питер Ком, 2000. – 416 с. 4. Бобров О.М. Основи наукової організації управління (у двох частинах). КНЕУ.-К. -2000. 5. Боейтт Дж. Г., Бойетт Дж. Т. Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. — 416 с. 6. Бойко В.В. й др. Социально-психологический климат коллектива и личность. - 1993. 7. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 2003. – 528 с. 8. Гринёва В.Н., Пигарёв В.П. Теоретические и методические основы мотивации труда персонала.//Управління розвитком: Збірник наукових статей. Харків: ХДЕУ, 2003. – с.16-22 9. Дафт, Ричард. Менеджмент / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2001. – 832 с. 10. Дворецькі О,М. – Соціологія труда. КНЕУ, К.- 1999. 11. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб: Издательство “Питер”, 2000. – 560 с. 12. Завіновська Г.Т. Економіка праці. КНЕУ.-К-2001. 13. Маллинз, Лори. Менеджмент и организационное поведение: Учеб. – практ. пособие / Пер. с англ. Т. Цеханович и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 1039 с. 14. Модели и методы управления персоналом: Российско-Британское учебное пособие / Под ред. Е.Б. Моргунова (Серия "Библиотека журнала "Управление персоналом"). – М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2001. – 464 с. 15. Панченко Є. Інтелектуальний потенціал компаній: досвід емпіричного дослідження.//Економіка України № 10, 2005. – с. 14-25 16. Петюх В.М. – Основи організації праці. КНЕУ – К. 2002. 17. Робінс С., Де Ченцо Д. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Основи, 2002. – 671 с. 18. Сурков С. Социально-психологические модели в анализе трудовой мотивации работников.//Вопросы экономики №8, 2004. – с. 92-102 19. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие - М.: ЗАО “Бизнес-школа” Интел- Синтез, 2005. 304с. 20. Холден Ф. Квитэссенция, или менеджмент для менеджеров / Пер. с англ. – М.: HIPPO, 2003. – 208 с. 21. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – К: КНЕУ, 2005  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (255)