Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Методи прийняття управлінських рішень в технології менеджменту.

Карточка работы:38451ф
Цена:
Тема: Методи прийняття управлінських рішень в технології менеджменту.
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організації
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:ПВНЗ Економіко-Технологічний Університет (ПВНЗ ЕТУ) (м. Бровари)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи прийняття управлінських рішень 4 1.1 Сутність прийняття управлінських рішень 4 2.2 Теорії прийняття управлінських рішень 6 РОЗДІЛ 2 Процес прийняття управлінських рішень в менеджменті 12 2.1 Технології прийняття та реалізації управлінських рішень 12 2.2 Методи прийняття управлінських рішень 18 РОЗДІЛ 3 Практичні рекомендації щодо прийняття управлінських рішень 26 ВИСНОВКИ 33 Список використаної літератури 35
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Проблема прийняття рішень, як і управління в цілому, природно привертають велику увагу як дослідників, котрі працюють у різних наукових напрямах, так і практиків-організаторів. Теорія і методологія прийняття рішень є найважливішою складовою сучасної науки про управління — менеджменту. Головним призначенням методології прийняття рішень є розроблення підходів, рекомендацій, що дають змогу обґрунтувати вибір найбільш правильного рішення в складних і невизначених конкретних ситуаціях. Функції керівника сьогодні все більше включають у себе безпосередню організацію прийняття рішення, яке розглядається як акт, що передує управлінському впливу, що містить ситуаційний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища стосовно системи, якою управляють, і розробку заходів для її цілеспрямованої зміни з метою створення найбільш сприятливих для діяльності організації умов. Первинною функцією менеджменту є прийняття рішень. Рішення необхідні скрізь і є складовою частиною будь-якої діяльності нашого життя. Об`єкт дослідження- процес прийняття управлінських рішень Суб'єкт дослідження - особливості методів прийняття управлінських рішень. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження основних методів прийняття управлінських рішень та їх застосування. Для досягнення мети потрібно виконати наступні задачі: - дослідити теоретичні основи прийняття управлінських рішень - розглянути технології прийняття та реалізації управлінських рішень - проаналізувати методи прийняття управлінських рішень - надати практичні рекомендації щодо прийняття управлінських рішень
Объём работы:
33
Выводы:Метою дослідження було дослідження основних методів прийняття управлінських рішень та їх застосування. Для досягнення мети були виконані наступні задачі:досліджено теоретичні основи прийняття управлінських рішень;розглянутотехнології прийняття та реалізації управлінських рішень; проаналізовано методи прийняття управлінських рішень та надано практичні рекомендації щодо прийняття управлінських рішень: Рішення в менеджменті – це результат зв’язку, вид інформації, яка забезпечує нормальне протікання процесу в системі. Інформація на вході системи – виробнича задача; на виході – рішення, яке формується у вигляді управлінської команди для впливу на об’єкт. Як елемент зворотного зв’язку управлінське рішення тісно пов’язане з управлінським контролем, з одного боку, і управлінським впливом – з іншого. Управлінський процес складається з визначеної в процесі поділу праці кількості послідовних або паралельних операцій та процедур, котрі загалом складають технологію управління. Повторюваність, властива процесам управління, є умовою для попереднього розроблення їх на основі всебічного аналізу умов виробництва та вироблення найбільш раціональних варіантів рішень. Існує безліч групових та індивідуальних методів прийняття рішень. Керівник повинен розумітися на них і чітко усвідомлювати, який метод є найкращім для певної ситуації. Відсутність узгодженості, надмірна ускладненість і, у той же час, непропрацьованість процедур прийняття рішень може привести як до невиправданого дублювання робіт, виконуваних різними підрозділами, так і до їхнього невиконання або зриву строків, до втрати або перекручування інформації, що проходить між підрозділами, до розмивання відповідальності та ін. Класичними підходами до вдосконалювання функціонування організації є, з одного боку, поліпшення її організаційної структури, з іншого боку - передбачених бізнес-процесів. Перший напрямок дозволяє домогтися кращої керованості об'єкта, більш чітко розділити обов'язку між підрозділами, створити передумову для налагодження вертикальних і горизонтальних комунікацій і т.д. Удосконалювання бізнес-процесів фактично націлено на підвищення ефективності роботи організації в цілому за рахунок більш продуктивної діяльності її великих частин, виділюваних за принципом однорідності процесу , у якому вони беруть участь. Удосконалювання організаційної структури й реінжиніринг бізнес-процесів дійсно приводять до кращого поділу прав і обов'язків підрозділів, підвищенню мотивації співробітників за рахунок виділення виразних локальних цілей, добре погоджених із глобальними, до поліпшення комунікацій та ін. Однак припущення, що ці процеси неминуче приведуть до санації самих підрозділів, рішенню їхніх внутрішніх проблем, вірно лише почасти. Причиною є те, що процес подібного оздоровлення вимагає значного часу, наприклад, на звільнення частини співробітників, підбор нових, на розширення штату, підвищення кваліфікації, ріст мотивації й т.д. Тому перераховані напрямки поліпшення діяльності організації пропонується доповнити ще одним - удосконалюванням процесів розробки, прийняття й реалізації управлінських рішень.
Вариант:нет
Литература:1. Аунану Ф.Ф. Наукові методи прийняття рішень у керуванні. – М.: Економіка, 1998-156с. 2. Берсуцький Я. Г. Моделі прийняття управлінських рішень // Вісник. — Донецьк, 2004. — N1: Сер.: «Економіка та управління». — С.15–30. 3. Бирман Л.А. Управленские решения: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2004. – 204 с. 4. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2003. – 420 с. 5. Гірняк О.М. Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Л. 2004. – 352 с 6. Гулагин О.А. Принятие решения в организации. – СПб.: Сентябрь, 2000-164с. 7. Доусон Р. Уверенно принимать решения. – М.: ЮНИТИ, 1996-254с. 8. Друкер П.Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения: Учебное пособие. / Пер. с анг. – М.: Прогресс, 1998-226с. 9. Замкова О.О. Толстон’ятенко А.В. Черемних Ю.Н. Математичні методи в економіці. – М.: “Дело и Сервис”, 1999. – 368 с. 10. Иванов А.И. Малявина А.В. Разработка управленческих решений. – М.: МАЭП, 2000-150 с. 11. Карданская М.Л. Основы принятия управленских решений: Учебное пособие. – М.: Русская Деловая литература, 2003. – 288 с. 12. Кардинская Н.Л. Принятие управленческого решения. – М.: ЮНИТИ, 1999-256с. 13. Карпов А.В. Психология принятия управленских решений / Под. ред. В.Д. Мидрикова. – М.: Юрист, 2001. – 440 с. 14. Ковнаків В.М. Методи керування. – К.: МАУП, 1997 -342с. 15. Ковнаків В.М. Теорія і практика прийняття управлінських рішень. – К.: МАУП, 2000-175с. 16. Комисаров Т.А. Управление человеческими ресурсами. – М.: «Дело», 2004-234с. 17. Кравченко А.Н. Социология менеджмента: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 330 с. 18. Кузьмін О.Є. Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Академвидав”, 2003. – 416 с. 19. Курочкін А.С. Керування підприємством. – К.: МАУП, 2003-167с. 20. Ларичев О.Н. Наука і мистецтво прийняття рішень. – М.: Наука, 2001- 254с. 21. Лесечко М.Д. Чемерис А.О., Рудніцька Р.М. Психологія управлінських рішень і створення ефективних команд: Навчальний посібник. – ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 100 с. 22. Лесечко М.Д. Чемерис А.О., Рудніцька Р.М. Технологія прийняття управлінських рішень в органах державного управління та органах місцевого самоврядування: Нач. пос.. – Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 168 с 23. Лесечко М.Д., Рудніцька Р.М., Чемерис А.О. Технологія прийняття управлінських рішень: Навч. пос. – Л.: ЛФУАДУ, 2001. – 43 с. 24. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. пос. – К.: ТОВ “УПВК “ЕкоОЗ”, 2000. – 512 с. 25. Мескон М., Альберт М. Хефурн Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2002 - 701 с. 26. Павлов, И. Д.Модели принятия управленческих— Запорожье, 2005. — 321 с. 27. Планкетт Л. І ін. Вироблення і прийняття управлінських рішень. – М.: Економіка, 2001-234с. 28. Рапопорт Б.М.Оптимизация управленческих решений — М.: ТЕИС, 2001. — 264 с. 29. Ременников В.В. Разработка управленческого решения. – М.: ЮНИТИ, 2000-159с. 30. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002-237с. 31. Спицнадель В.Н. Теория и практики принятия оптимальных решений. – СПб.: Бизнес-пресс, 2000-324с. 32. Старовойтенко Н. В. Творчий підхід до розробки і прийняття управлінських рішень: евристичні методи навчання у підготовці майбутніх керівників // Зб. наук. пр. — Черкаси, 2004. — Вип.12. — С.240–245. 33. Троянівський В.І. Математичні методи в менеджменті. – М.: ЮНИТИ, 2001-58с. 34. Троянівський В.М. Разработка управленческих решений. – М.: РДП, 2003- 96с. 35. Эддус М., Стэндфилд Г. Методы принятия решений. – М.: Прогресс, 2001- 234с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)