Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Фінансовий облік»

Методика складання звіту про власний капітал

Карточка работы:1564Б
Цена:
Тема: Методика складання звіту про власний капітал
Предмет:Фінансовий облік
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):учетно-экономический факультет
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 5 1.1. Визначення, оцінка та функції власного капіталу та його складових 5 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 13 2.1. Порядок визначення та відображення у звіті про власний капітал залишків складових власного капіталу 13 2.2. Порядок відображення у звіті поповнення власного капіталу 15 2.3. Порядок відображення у звіті вилучення капіталу (за складовими) 24 РОЗДІЛ 3. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ У ПРИМІТКАХ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 33 3.1. Автоматизований облік фінансової звітності 33 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 ДОДАТКИ 49
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Актуальність теми курсової роботи. Зміст та форма Звіту про власний капітал, а також загальні вимоги до розкриття інформації щодо змін у власному капіталі підприємства визначаються ПБО 5 “Звіт про власний капітал”. Однак при складанні цього звіту необхідно враховувати вимоги інших ПБО, а саме: - ПБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” та ПБО 2 “Баланс”, в яких наводиться визначення більшості елементів капіталу; - ПБО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” щодо визначення сум коригувань нерозподіленого прибутку; - ПБО 12 “Фінансові інвестиції” щодо складання Звіту про власний капітал підприємства, яке обліковує інвестиції у дочірні, асоційовані або спільні підприємства за методом участі в капіталі. В умовах існування різних форм власності в Україні, особливо актуальним стає вивчення питань формування, функціонування й відтворення капіталу. Можливості становлення підприємницької діяльності і її подальшого розвитку можуть бути реалізовані в тому випадку, якщо власник розумно управляє капіталом, вкладеним у підприємство. Методика складання звіту про власний капітал досліджено багатьма авторами, серед яких: О. М. Губачова, С. І. Мельник, Т.А.Бутинець, Л.В.Чижевська, С.Л. Береза та ін., проте їх дослідження не зменшує важливість дослідження основних питань складання звіту про власний капітал, які повинен знати дипломований спеціаліст-бухгалтер. Метою курсової роботи є розгляд та аналіз методики складання звіту про власний капітал. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: - розглянути суть фінансової звітності та призначення звіту про власний капітал; - здійснити аналіз методики складання звіту про власний капітал; - обґрунтувати розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансових звітів. Об’єктом дослідження є звіт про власний капітал, предметом дослідження є методика складання звіту про власний капітал. Теоретичною основою даного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної науки в галузіфінансового обліку. Інформаційну базу дослідження склали підручники, наукові публікації з обраної тематики, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій, власні спостереження. Методи дослідження. Курсова робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися метод порівняння, системного підходу й аналізу. Структура роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження. Вирішення основних завдань дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у трьох розділах. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
43
Выводы: ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Можна узагальнити, що метою складання звіту про власний капітал є розкриття і аналіз інформації щодо змін у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Читаючи звіт, користувач може з’ясувати основні чинники (операції), які вплинули на зміни (збільшення чи зменшення) у складі власного капіталу в цілому та окремих його позицій зокрема. Звіт про власний капітал складається на підставі балансу, звіту про фінансові результати, а також аналітичних даних до відповідних облікових регістрів. За правильного відображення операцій, які призвели до змін у складі власного капіталу, залишок власного капіталу на кінець року (в цілому та у розрізі окремих статей), який відображається у балансі, збігається з тим, який показується у звіті про власний капітал. Суми, що зменшують статті власного капіталу, наводяться в дужках. Якщо на підприємстві мали місце зміни в обліковій політиці, виправлення помилок, допущених при складанні звітів у попередніх періодах чи інші зміни, то на відповідну величину здійснюється, як правило, коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року. Скоригований залишок на початок року у звіті містить інформацію про позиції власного капіталу з урахуванням можливих коригувань. Власний капітал підприємства може змінитися в результаті переоцінки необоротних активів, зокрема уцінки чи дооцінки нематеріальних активів, основних засобів, незавершеного будівництва. Сума дооцінки збільшує інший додатковий капітал, якщо така дооцінка є першою переоцінкою необоротних активів, тобто до дооцінки не провадилася уцінка необоротних активів, суму якої було списано на інші витрати. Сума уцінки необоротних активів зменшує інший додатковий капітал у разі, якщо до уцінки вже було проведено дооцінку таких необоротних активів (сума якої збільшила додатковий капітал). Суми переоцінок необоротних активів, що проводяться протягом звітного року, відображаються у Звіті про власний капітал розгорнуто. Якщо стосовно одного з видів необоротних активів протягом року провадилися дооцінка та уцінка, суми яких вплинули на величину додаткового капіталу, у Звіті така переоцінка відображається розгорнуто – окремо дооцінка та окремо уцінка по відповідному рядку. Звіт про власний капітал має певний взаємозв’язок з даними інших форм річної звітності, зокрема, з Балансом та Звітом про фінансові результати. Тому для складання Звіту про власний капітал необхідно мати підготовлені дані бухгалтерського обліку, заповнений Баланс підприємства і Звіт про фінансові результати. Якщо підприємство має дочірні, асоційовані підприємства, то для складання Звіту про власний капітал необхідною є також достовірна фінансова звітність цих підприємств. Особливо важливими при цьому є саме Звіти про власний капітал дочірніх та асоційованих підприємств. Згідно з ПБО 12 при обліку інвестицій у дочірні та асоційовані підприємства за методом участі в капіталі всі зміни у власному капіталі дочірніх та асоційованих підприємств враховуються при визначенні елементів капіталу материнського підприємства. Згідно з ПБО 5 “Звіт про власний капітал” усі підприємства розкривають у Примітках до фінансової звітності призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу). Автоматизоване формування оперативної звітності забезпечує щоденний контроль за господарськими операціями підприємства. Автоматизований комплекс задач зведеного обліку і складання звітності забезпечує: послідовність; узагальнення інформації на аналітичних і ситнетичних рахунках із наступним групуванням даних на одному або кількох рахунках; відображення господарських операцій, що змінюють стан коштів підприємства, і їх джерел на рахунках бухгалтерського обліку; автоматизоване систематичне складання (за місяць, квартал, півріччя, рік) бухгалтерського балансу та звітності, завершального етапу облікового процесу. Автоматизоване оброблення задач зведеного обліку та складання звітності сприяє: якісному контролю за рухом статутного капіталу в частині основних і оборотних коштів підприємства; збереженню грошових коштів і контролю за використанням їх за цільовим призначенням; визначенню фінансових результатів діяльності підприємства та контролю за розподілом прибутку; систематизації та узагальненню даних в аналітичному й синтетичному розрізах про виробничо-господарську діяльність підприємства для забезпечення прийняття управлінських рішень.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996-ХІV // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 13. – С. 3-6. 2. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.1991р. № 1576-ХІІ // Баланс. – 2004. – № 25.- с. 25-33. 3. Законом України „Про внесення змін до деяких Закону України від 09.02.2006 р. № 3422-ІV // Баланс. - № 15.- 2006. – с. 12. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 13. – с. 7-9. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал” Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 13. – с. 21-23. 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати” Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 13. – с. 11-13. 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 № 92 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 13. – с. 26-29. 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення помилок і зміни в фінансових звітах” Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 13. – с. 24-25. 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 „Вплив інфляції” Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.02.02 № 147 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 13. – с. 77-81. 10. Інструкція „Про застосування Плану рахунків активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 // Все про бухгалтерський облік. Спецвипуск настільна книга бухгалтера. 11. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку// ФПБАУ - 2005. -1200с. 12. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: Финансы и статистика, 1994. – 384 с. 13. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. Курс лекций / под ред. Мерзлякова И.П. – М.: Инфра-М, 1999. 14. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – Киев: “Ника-Центр”, 2000. – 392 с. 15. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів. Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 672 с. 16. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир, 2000.- 608 с. 17. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності “Облік і аудіт” – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640с. 18. Бухгалтерский учет в Украине. Под ред. А.Н. Коноваленко. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003.-528с. 19. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. - Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000.- 768с. 20. Гольцова С.М., І.Й. Плікус Звітність підприємств. Навчальний посібник. - Київ: Видавництво „Центр навчальної літератури”, 2004р.-292с. 21. Завгородний В.П. Бухгалтерський облік в Україні з використанням національних стандартів. -К.:А.С.К., 2001.-848 с. 22. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.:КНЕУ, 2001-334 с. 23. Кучеренко Т.Є. „Методика складання Звіту про власний капітал „// Дебет і Кредит. – 2005. - № 25. – с. 5-10. 24. Папінова О.С. Виправляємо помилки за власним капіталом // Бухгалтер. – 2006. - № 4. – с. 4-7. 25. Сапко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с. 26. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. – М., 2001. – 255 с. 27. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 411 с. 28. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 2003 – 554 с. 29. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. К.: А.С.К., 2000. -748 с. 30. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський финансовый учет: Пособие. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2003.- 686с. 31. Шайко О.Г. „Взаємозв’язки в фінансовій звітності” // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 32. – с. 20-23.
Дополнительная информация: ДОДАТКИ Функції та цілі збільшення (зменшення) статутного капіталу Класифікація видів власного капіталу Звіт про власний капітал за 2009 р. Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (114)