Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Державне управління»Державне регулювання економіки»

Контрольна з предмету

Карточка работы:38482ф
Цена:
Тема: Контрольна з предмету
Предмет:Державне регулювання економіки
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:Тест 1.5. Виникнення позитивних екстерналій від інноваційної діяльності означає, що... а) ефект від нововведень отримує суб'єкт інноваційної діяльності; б) ефект від нововведень отримують суб'єкти, які не беруть участі в інноваційному процесі; в) ефект від нововведень не реалізується повною мірою; г) створюються передумови реалізації ефекту нововведення; д) інноваційний процес охоплює сфери матеріального і нематеріального виробництва і споживання. Тест 2.5. Державне замовлення — це... а) потреба країни в продукції (роботах, послугах), необхідній для виконання державою своїх функцій; б) договір між державою і виробником; в) форма закупівлі продукції (робіт, послуг), яка передбачає вибір виробника шляхом оцінювання його пропозицій; г) засіб задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах); д) комплект документів, в якому визначено організаційні та правові зобов'язання держави та підприємства. Тест 3.5. За часовою ознакою цілі класифікуються на... а) стратегічні, тактичні, оперативні; б) головні, забезпечувальні; в) загальні (для системи), часткові (для підсистем, елементів); г) кінцеві, проміжні; д) відповіді а, б, в, г — помилкові. Тест 4.5. Чергування етапів програмно-цільового планування здійснюється у такій послідовності... а) вихідне завдання на розроблення ЦКП —> відбір проблем, що підлягають програмному розв'язанню —> розроблення проекту ЦКП -» затвердження ЦКП -» реалізація ЦКП —> звіт про виконання ЦКП; б) вихідне завдання на розроблення ЦКП —> розроблення проекту ЦКП —> відбір проблем, що підлягають програмному розв'язанню -> затвердження ЦКП -> реалізація ЦКП -> звіт про виконання ЦКП; в) відбір проблем, що підлягають програмному розв'язанню -> розроблення проекту ЦКП -> затвердження ЦКП -> вихідне завдання на розроблення ЦКП – реалізація КП – звіт про виконання ЦКП; г) відбір проблем, що підлягають програмному розв'язанню —> вихідне завдання на розроблення ЦКП —> розроблення проекту ЦКП —> затвердження ЦКП —> реалізація ЦКП —> звіт Про виконання ЦКП. Тест 5.5. Мети грошово-кредитної політики Які основні цілі сучасної грошово-кредитної політики України: а) зниження інфляції; б) підвищення частки комерційних банків у загальному обсязі кредитно-грошових операцій; в) збільшення частки інвестицій у загальному обсязі кредитних операцій; г) розширення частки приватних підприємств у ході приватизації державної власності. Тест 6.5. Сутність політики вільної торгівлі полягає у... а) захисті внутрішнього ринку від іноземної конкуренції; б) відкритості економіки з одночасним застосуванням заходів щодо захисту внутрішнього ринку; в) демонополізації зовнішньої торгівлі; г) відкритості економіки для експорту та імпорту товарів; д) вступі країни до Всесвітньої організації торгівлі. Тест 7.5. Капітальні вкладення Капітальні вкладення по їх економічному змісту-це: а) усі види засобів, вкладених у виробництво з метою одержання доходу; б) витрати на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу, а також на зв'язані з цим зміни матеріальних оборотних коштів; в) витрати на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу. Тест 8.1. Яке із тверджень є помилковим: «Розвиток підприємництва сприяє... а) стабілізації структури економіки»; б) підвищенню ефективності суспільного виробництва»; в) підвищенню життєвого рівня населення»; г) економічному зростанню»; д) створенню інноваційного середовища». Тест 8.2. Згідно із Законом України «Про підприємництво» метою підприємництва є... а) інвестування; б) інновації; в) виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг); г) одержання прибутку (доходу); д) виконання державних програм економічного та соціального розвитку країни. Тест 8.3. За галузевою ознакою підприємства класифікуються на: а) цілорічні та сезонні; б) промислові, сільськогосподарські, торговельні, будівельні й т. п.; в) виробничі, невиробничі, комбіновані; г) державні, колективні, приватні, орендні й т. п.; д) малі підприємства, кооперативи, спільні підприємства, конгломерати, франчайзингі. Тест 8.4. Нормативно-правове регулювання в Україні стосується підприємств... а) приватного сектору; б) державного сектору; в) корпоративного сектору; г) фінансового сектору; д) всіх секторів економіки. Тест 8.5. Відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» приватизація державного майна — це: а) перетворення структурних підрозділів державних підприємств у самостійні підприємства; б) відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь фізичних та юридичних осіб з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки; в) комплекс заходів, які здійснюються державою з метою зниження рівня монополізації ринків; г) процес переходу від державної економіки до багатоукладної, до подолання соціально-економічної монополії держави; д) процес перетворення державних підприємств, закритих акціонерних товариств, виробничих об’єднань у відкриті акціонерні товариства. Тест 8.6. Яке з тверджень є помилковим: «До груп порушень антимонопольного законодавства України належить... а) зловживання монопольним становищем»; б) порушення прав споживачів»; в) неправомірні угоди»; г) дискримінація підприємців органами влади та управління»; д) недобросовісна конкуренція». Тест 8.7. Яке з тверджень є помилковим? а) Банкрутство — це визнаний арбітражним судом факт неспроможності фізичної чи юридичної особи задовольнити вимоги кредиторів; б) Суб'єктами банкрутства можуть бути юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, неспроможні своєчасно виконати свої зобов'язання перед бюджетом; в) Суб'єкт підприємницької діяльності стає банкрутом тільки за рішенням арбітражного суду; г) Боржник може звернутися до арбітражного суду із заявою про порушення справи про банкрутство з власної ініціативи; д) Банкрутство — це система заходів, спрямованих на запобігання неспроможності суб'єктів підприємницької діяльності виконати свої зобов'язання перед кредиторами. Тест 8.8. Запаси і потоки в економіці Які з перерахованих показників відносяться до категорії «запас»: а) накопичене багатство населення; б) дефіцит державного бюджету; в) кількість безробітних; г) обсяг основного капіталу. Тест 8.9. Продуктивний економічний ресурс Яке з приведених понять являє собою продуктивний економічний ресурс: а) накопичене багатство населення; б) засоби виробництва; в) відсоток; г) прибуток; д) споживчі товари. Тест 8.10. Валовий внутрішній продукт – ВВП: а) сукупність матеріальних благ і послуг, зроблених у країні протягом визначеного часу, звичайно року; б) вартісна оцінка сукупності благ і послуг, зроблених у країні протягом визначеного часу, звичайно року; в) сума всіх кінцевих товарів і послуг, зроблених і реалізованих на території країни як вітчизняними, так і іноземними виробниками. Тест 9.5. При декларуванні цін обмежується (обмежуються)... а) рівень самої ціни; б) розмір заробітної плати; в) норма прибутку в ціні; г) величина витрат; д) амортизаційні відрахування. Тест 10.5. Яке із тверджень є помилковим? а) Екологічне регулювання — це реакція держави на негативні екстерналії від діяльності людей та господарюючих суб'єктів; б) Активне екологічне регулювання виходить з позиції стримування зростання забруднення навколишнього природного середовища; пасивне — з позиції послідовного зменшення забруднення; в) Земельний кадастр містить інформацію про правовий режим земель, розподіл їх між власниками та землекористувачами за категоріями земель, відомості про якісну характеристику та цінність земель; г) Для фінансування екологічних заходів утворюються державний та місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища; д) Екологічні стандарти і норми запроваджуються з метою встановлення правил, вимог щодо охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. Задача 1. 1. Використовуючи дані виробництва продукції галузей народного господарства, їх матеріаломісткості, розрахувати прогнозні величини показників: валового внутрішнього продукту (ВВП); валового внутрішнього продукту в розрахунку на одну особу (ВВПч). 2. Обчислити темпи зміни даних показників у розрахунковому періоді. ВИХІДНІ ДАНІ Базовий період 1. ВВ - обсяги валового випуску продукції галузей матеріального виробництва і галузей, які надають послуги (інші галузі): ВВп – промисловість – 175532 млн.грн.; ВВс – сільське господарство – 54356 млн.грн.; ВВб – будівництво – 14426 млн.грн.; ВВд – інші галузі – 124959 млн.грн. 2. µ - матеріаломісткість одиниці виробленої продукції /виконаних робіт/ становила: µп – промисловість – 0,691 грн.; µс – сільське господарство – 0.569 грн.; µб – будівництво – 0,577 грн.; µд – інші галузі – 0,456 грн. 3. ПОД – податки за виключенням субсидій на продукти в цілому – 25808 млн.грн. 4.N - чисельність населення – 48,4 млн.чол. Задача 2 (варіант 8) Розрахувати темпи зміни валового випуску продукції (ВВ), валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого внутрішнього продукту (ЧВП), чистого прибутку (ЧП) і їх складових в прогнозному періоді по відношенню до базового. Знайти зрушення в структурі ВВ і ВВП у двох порівняльних періодах. Вихідні дані Базовий період 1. ВВ (включаючи податки за виключенням субсидій на продукти ) становить - 185390 млн.грн. 2. ПС (проміжне споживання – матеріальні витрати) – 103871 млн.грн. 3. А (споживання основного капіталу – амортизаційні відрахування) – 14702 млн.грн. 4. ОП (оплата праці найманих працівників (включаючи податки і субсидії на виробництво та імпорт) – 56797 млн.грн. 5. ОВЗ (основні виробничі засоби) становили 521386 млн.грн. У прогнозному періоді: 1. ВВ передбачається збільшити на 115,6%. 2. µВВП (матеріаломісткість ВВП) – збільшити на 8%. 3. НА (норма амортизаційних відрахувань) збільшиться на 3 відсоткових пункти (наприклад, якщо ця норма була 4%, то стане 7%). 4. ОВЗ – зменшаться на 1%. 5. ОП – збільшиться в 1,8 рази. Задача 3 (варіант 8) Визначити темп приросту загального обсягу і структуру виробництва (%) товарів народного споживання (ТНС) в прогнозному році ТНС Структура виробництва ТНС у базовому році, % Темпи приросту виробництва ТНС у прогнозному році у порівнянні з базовим, % Структура виробництва ТНС у прогнозному році, % Продовольчі 55,0 + 6 57,64 Непродовольчі 40,0 - 5,4 37,42 Горілчані вироби 5,0 0 4,94 Усього 100,0 100,0
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
18
Выводы:
Вариант:8
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (84)