Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Переклад»

Особливості перекладу дитячої літератури

Карточка работы:6029б
Цена:
Тема: Особливості перекладу дитячої літератури
Предмет:Переклад
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Філологія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 2 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 5 1. Процес перекладу в сучасному світі. 5 1.1. Значення перекладу 5 1.2. Чотири типи перекладу 7 Висновки до глави І 11 2. Смислові (семантичні) відповідності при перекладі. 13 2.1. Повний, частковий й нульовий вид відповідностей 13 2.2. Лексико-стилістичні трансформації при перекладі 17 Висновки до глави ІІ 19 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 21 1. Контекстуальні заміни 21 2. Передача стилістичних прийомів при перекладі 27 Висновки до практичної частини 30 Висновки 32 Список літератури 34 Додатки 37
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Переклад має довгу історію. Своїм корінням він сягає тих далеких часів, коли прамова почала розпадатися на окремі мови і виникла необхідність у людях, що знали кілька мов й були здатні виступати в ролі посередників при спілкуванні представників різних мовних громад. Перекладом називається процес і результат створення на основі вихідного тексту на одній мові рівноцінного йому в комунікативному відношенні тексту на іншій мові. При цьому комунікативна рівноцінність, або еквівалентність, розуміється як така якість тексту перекладу, що дозволяє йому виступати в процесі спілкування носіїв різних мов як повноправну заміну вихідного тексту (оригіналу) у сфері дії мови перекладу . Комунікативна еквівалентність нового тексту по відношенню до оригіналу забезпечується виконанням трьох основних вимог: • текст перекладу повинний у якомога повнішому обсязі передавати зміст оригіналу, що насамперед означає неприпустимість довільного опущення або додавання інформації; • текст перекладу повинний відповідати нормам мови перекладу, тому що їхнє порушення, щонайменше, створює перешкоди для сприйняття інформації, а іноді веде і до її перекручування; • текст перекладу повинний бути приблизно зіставимим з оригіналом по своєму обсягу, чим забезпечується подібність стилістичного ефекту з погляду лаконічності або розгорнення виразу. Однак виконання зазначених вимог до тексту перекладу часто пов'язано з подоланням різного роду об'єктивно існуючих труднощів. У даній роботі ми розглянемо ті з них, з якими найчастіше зіштовхується перекладач при перекладі дитячої літератури, і зокрема - казки. Актуальність даної роботи мотивована тією обставиною, що на сучасному етапі в лінгвістиці й перекладознавстві існує досить обмежена кількість літератури, присвяченій проблемі лексики народних казок та їх порівнянню у мовах різних народів. На даному етапі переклад дитячої літератури відбувається нажаль хаосно, без дотримань певних правил перекладу, притаманних лише даній тематичній підгрупі, а саме: створення лінгвістичного опису повномасштабної казкової картини світу, невідповідність англійських структурних, сюжетно-образних, художніх характеристик еталону, прийнятому у вітчизняній фольклористиці. Об’єктом дослідження в даній роботі є лексика англійської дитячої літератури та специфіка її представлення в текстах. Мета дослідження полягає у визначенні оптимальних шляхів та варіантів перекладу англійської казки засобами української мови. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: • Розробити засновану на принципі тематичної співвіднесеності класифікацію лексикону англійської казки, яка передбачає виділення сукупності тематичних груп як різновиду лексико-семантичного поля у відповідності із змістовними характеристиками аналізованих казкових текстів; • Визначити особливості стилю дитячої літератури, основні лексичні одиниці та способи їх реалізації та стилістичного навантаження в тексті; • Виявити національно-специфічні якості мовної картини світу англійської дитячої літератури; • Визначити реалії англійської казки, притаманні іншомовній картині світу та знайти шляхи їх перекладу українською мовою; • Проаналізувати основні види перекладу, вичленувати найуживаніші при перекладі дитячої літератури та підібрати оптимальні для кожного з розглянутих фрагментів. Матеріалом дослідження є чотири класичних та сучасних зібрання англійських народних казок: English Fairy Tales by Joseph Jacobs. – London: David Nutt, 1890; More English Fairy Tales by Joseph Jacobs. – London: David Nutt, 1894; English Fairy Tales / Retold by Flora Annie Steel. – London: Macmillan and Co. Ltd, 1927; Народные сказки Британских островов. Збірник / Сост. Дж. Риордан. - М.: Радуга, 1987, а також загальновідома серія Дж.Роулінг «Гаррі Поттер». В якості основних критеріїв відбору зібрання текстів казок були виділені загальновідомість та доступність збірника масовому читачеві; збереження мови казкових текстів та їх мінімальна обробка. Практична значимість роботи полягає у можливості використання результатів дослідження при розробці теоретичних курсів та підготовці семінарських занять з лексикології, стилістики, а також теорії перекладу.
Объём работы:
36
Выводы:Дана робота присвячена темі “Особливості перекладу дитячої літератури”. Моя робота була заснована на дитячих художніх творах англійськіх письменників, а також на англійських народних казках. Згідно з темою роботи мною були розглянуті наступні питання: - роль і значення перекладу при читанні іншомовного дитячого твору; - основні типи перекладацьких відповідностей; - лексико-стилістичні особливості вихідного тексту та їх відтворені еквіваленти в мові перекладу. Результати дослідження показали, що в науці про переклад й досі не склалося єдиного розуміння про еквіалентність. В цілому еквівалентністю називають “одиницю мови, яка співпадає з іншою, здатна виконувати ту ж саму функцію, що і інша одиниця мови. Однак основним визначенням стилістичної й значеннєвої еквівалентності варто вважати функціональну рівноцінність елементів оригіналу й перекладу. На сьогодняшній день існує багато підходів до відтворення вихідного тексту лексико-стилістичними засобами мови перекладу. Всі вони не є остаточними й доповнюють один одного. В практичній частині роботи мною були проаналізовані уривки з дитячихтворів й розглянуті основні моменти, які викликають ускладнення при перекладі іншомовної літератури. На основі отриманих результатів було зроблено наступні висновки: - внаслідок лексичних й граматичних різнобіжностей в обох мовах трансформації тексту мовою оригіналу є неминучим. Це викликано тим, що дослівний переклад призведе до “іншомовності” тексту, а в деяких випадках і до його повного нерозуміння; - контекстуальні заміни в тексті можуть бути викликані як так званими лакунами, так і стилістичними вимогами, коли повна адаптація “зруйнує” цілісну картину, змальовану автором; - найбільш складними для перекладу є фразеологічні вирази й стилістичні фігури, повне співпадіння яких в обох мовах спостерігається лише у 15% проаналізованих випадків. При цьому йдеться про сталі вирази, які в обох мовах відтворюються ідентичними лексичними одиницями. В решті випадків перекладач вдається до існуючих у мові перекладу клішеїзмів (здебільшого це стосується перекладу фразеологізмів), відтворення контекстуальних стилістичних синонімів або описового перекладу. - При перекладі гри слів перекладач найчастіш створює власний синонімічний за стилістичним забарвленням, але найчастіше абсолютно несхожий на вихідний текст.
Вариант:нет
Литература:1. Коптілов В. Першотвір і переклад. К., 1972. 2. Радчук В. На жертовнику мистецтва. // “Хай слово мовлено інакше…”. Проблеми художнього перекладу. К., 1982 3. Англо-русский синонимический словарь, Москва, “Русский язык”, 1988 4. Арнольд И.В., “Стилистика современного английского языка 5. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Изд-во "Сов. энциклопедия", 1966. - 608 с 6. Бархударов Л.С. Общелингвистическое значение теории перевода // Теория и критика перевода. Л: Изд-во ЛГУ, 1962. - 239 с 7. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. М.: Междунар. отношения, 1975. - 239 с 8. Ванников Ю.В. Языковая сложность текста как фактор трудности перевода (Методическое пособие). – М.: Всесоюзный центр переводов, 1988 9. Ведерникова Н.М. Мотив и сюжет в волшебной сказке Научные доклады высшей школы. Филологические науки.- 1970. - №2.- С. 57-65. 10. Дюришин Д. Межлитературные формы художественного перевода.//Проблемы особых межлитературных общностей. М., 1993. 11. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. М., 1989 12. Еремеева Н.Ф. Концептуальное пространство английской народной сказки: Дисс… канд. Филол. Наук: 10.02.04.- Черкассы, 1997.- 193с. 13. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты), М: Высшая школа, 1990. - 250 с 14. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика. Очерки по профессиональному переводу. – М.: Высшая школа, 1986 – 180с 15. Латышев Л.К. Курс перевода (эквивалентность и способы ее достижения), М.: Международные отношения, 1981. - 248 с 16. Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. М.: Просвещение, 1988. - 160 с 17. Левик В.В. О точности и верности. // Перевод – средство взаимного сближения народов. М., 1987 18. Лесин В.М. Казка Словник літературознавчих термінів Сост. В.М. Лесин, О.С. Полінець.- Київ: Радянська школа, 1971.- С. 177-178. 19. Найда Ю. Наука переводить // Вопросы языкознания. 1970. - № 4 20. Неелов Е.М. О категориях волшебного и фантастического в современной литературной сказке.- Петрозаводск: изд-во Петрозаводского ун-та.- 1974.- С.39-52 21. Нефедова Е.Д. Лингвостилистический анализ текста британской литературной сказки. Дисс… канд. Филол. Наук: 10.02.04. Харьковский Нац.ун-т.- 2000.- 140с. 22. Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 1980 23. Попович А. Проблемы художественного перевода. М.: Высшая школа. 1980. - 199 с 24. Рецкер Я.И. Перевод и переводческая практика. М.: Междунар. отношения, 1974. - 216 с 25. Рошияну Н. Традиционные формулы сказки.- М.: Наука, 1974.- 216с 26. Сорокотенко О.В. Літературна Казка: порівняльний та типологічний аспекти: Дисс… канд. Филол. Наук: 10.02.15 Одеський держ. Ун-т.- 1996.- 16с. 27. Фотино С., Маркус С. Граматика сказки.- М.: Наука.- 1985.- С, 275-315. 28. Чернишова Т.А. Природа фантастики.- Иркутск: изд-во Иркутского ун-та, 1984.- 331с. 29. Читалина Н.А. Учитесь переводить (Лексические проблемы перевода). – М.: Международные отношения, 1975 30. Швачко С.А. Содержательно-структурные аспекты английских сказок и стихотворений.- Сумы: СГПИ, 1990.- 90с. 31. Якаменко Н.В. Игра слов в английском языке. – Киев, 1984 – 48с 32. Anton Р о р о v i с. The Concept "Shift of Expression" in Translation Analysis. In: "The Nature of Translation. Essays on the Theory and Practice of Literary Translation." Bratislava, 1970, p. 80 33. Authberg А. Tales for Children.- Puffin: New York.- 1986. 34. Carroll L. Alice in Wonderland. – London, 1995 35. A Children’ Treasury of American Poems and Stories selected by C. B. Lotridge.- Barnes & Noble Books: New York. 36. Jennifer Seidli, W.Mc.Mordie, “English Idioms and how to use them”, Moscow, “Vyshaya Shkola”, 1983 37. P. Hansford Johnson “A summer to decide”, L., 1948 38. D. Lambert “He must so live”, L., 1956 39. D.H. Lawrence “Sons and lovers”, L., 1924 40. Robin Pulver .- Four Winds Press: New York.- 1991. 41. W. Somerset Maugham “Cakes and ale”, M., Progress Publishers, 1980 42. I. Murdoch “An unofficial rose”, L., 1962 43. A Parade of Princes.- Mac Millan: New York. 44. Stephens J. Language and Ideology in Children’s Fiction.- London: Longman, 1992.- 308p. 45. F.Stockton Prince Hassak’s March. 46. Weinreich U. Problems in the Analysis of Idioms: Substance and Structure of language. University of California Press, Los Angeles, 1974 – 238c.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (70)