Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Рольовий та функціональний підходи в міжнародному менеджменті

Карточка работы:2287п
Цена:
Тема: Рольовий та функціональний підходи в міжнародному менеджменті
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):міжнародна економіка і менеджмент
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Вступ 3 Рольовий та функціональний підходи в міжнародному менеджменті 4 Висновки 13 Список використаної літератури 14
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Розвиток сучасного міжнародного бізнесу зумовлюється форсованим розвитком глобалізації, імперативами і детермінантами якої є багатовимірність міжнародних відносин, формування “нової економіки”, заснованої на знаннях, інформатизація суспільного розвитку, кристалізація глобального мислення та глобальної безпеки суспільного розвитку. Реалії сучасних глобальних процесів впливають як на розвиток власне міжнародної підприємницької діяльності, так і на систему міжнародного бізнесу, формуючи нові його імперативи та прояви в умовах інтернаціоналізації, транснаціоналізації. Безперечно сучасний міжнародний бізнес визначається дією рушійних сил і проявів глобалізації, його розвиток відбувається в умовах стадійної трансформації господарських операцій під впливом інтернаціоналізації, посиленням конкуренції і формуванням глобального ринку. Так, актуальним в особливостях розвитку міжнародного бізнесу можна вважати формування нових його мотивацій, проявів у контексті поглиблення глобалізаційних процесів і формування глобального середовища. Питання аналізу процесів інтернаціоналізації та глобалізаційних процесів, формування середовища міжнародного бізнесу, детермінант та імперативів його розвитку під впливом глобалізації розкриваються у вітчизняних (Д.Г. Лук’яненко, В.Є. Новицький, С.Ю. Пахомов, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук, О.А. Швиданенко та ін.) та іноземних авторів (Д. Деніелз, Л. Радеба, П. Ратленд, Дж. Куллен, С. Робокк).
Объём работы:
11
Выводы: Забезпечення конкурентних переваг в умовах конвергенції глобального попиту та пропозиції за рахунок прибутковості виробництва досягається лідерами наукоємного сегмента глобального ринку, який характеризується наддинамічністю у зв’язку зі скороченням тривалості винаходу і розробки нового товару та процесом його впровадження, бурхливим поширенням інновацій у глобальному масштабі. У цьому контексті розвитку науково-технологічного та інформаційно-комунікаційного сегмента глобального ринку слід підкреслити диспропорції в економічній силі держави у глобальному конкурентному середовищі, що формується, та динамічній ролі міжнародного бізнесу, зокрема суб’єктів – багатонаціональних і глобальних компаній, регіональних міждержавних інтеграційних угруповань, міжнародних організацій, екстериторіальних і функціонально автономних міст (світових фінансових центрів, окремих бізнесменів, топ-менеджерів, інтелектуалів). Реалізація міжнародним підприємництвом конкурентних переваг на глобальному ринку відбувається в умовах найвищого рівня процесу інтернаціоналізації – глобалізації, головними рушійними силами якої на сьогодні вважається посилення технологізації та інформатизації суспільного виробництва (де визначальним фактором ефективності є інформація та інтелект) та міжцивілізаційних змін, становленням “нової” економіки та нового світоустрою. Компанія, що залишає знання, які можуть бути корисними для багатьох підрозділів, доступними лише одному з них, ризикує втратити унікальну конкурентну перевагу. Звичайно, фірмам з тих країн, культури яких є близькими, легше формувати структуру взаємовідносин. Якщо фірми розуміють доцільність та готові до співпраці з партнерами з країн, культури яких суттєво відрізняються, то, у випадку їх взаємодії, вони можуть отримати набагато більший ефект, ніж якщо б вони працювали виключно зі спорідненими культурами.
Вариант:нет
Литература:1. Азарян Е.М. Международный маркетинг / Е.М. Азарян. – К.: Студ-центр, 1998. – 202 с. 2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: підручник / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с. 3. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір : монографія / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот та ін. ; заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф. А.М. Поручника. – К. : КНЕУ, 2008. – 420 с. 4. Гриффин Р. Международный бизнес / Р. Гриффин, М. Пастей ; пер. с англ. под ред. А.Г. Медведева. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 1088 с. 5. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств / О.Л. Каніщенко. – К.: Знання, 2007. – 446 с. 6. Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / B.C. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов ; за ред. проф. О.Б. Чернеги. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с. 7. Мочерний С. Інтернаціоналізація виробництва і сучасні тенденції розвитку світового господарства / С. Мочерний, С. Фомішин // Економіка України. – 2006. – № 5. – С. 47–55. 8. Холленсен С. Глобальный маркетинг / С. Холленсен; перевод с англ. Е. Носовой, К. Юрашкевича. – Минск: Новое знание, 2004. – 832 с. 9. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології / Т.М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2004. – 400 с. 10. Черномаз П.А. Международный маркетинг: учеб.-практ. пособие / П.А. Черномаз. – Х.: Консум, 2000. – 160 с. 11.Cullen John B. Praveen International Business: strategy and multinational company / John B. Сullen, K. Parboteeah. – Taylor & Francis e-Library, 2009. – 501 р. 12. Huntington S.The Clash of Civilizations and Remaking of World Order. New York: Simon and Schuster. 1996. 13. Holden N. J. (2004). Why marketers need a new concept of culture for the global knowledge economy. International Marketing Review. 2004. Vol. 21. No. 6, pp. 563–572. 14. Nonaka I., Takeuchi H. The knowledge-creating company. New York: Oxford University Press. 1995. 15. Robock S.H. International business and multinational enterprises / S.H. Robock, K. Simmonds. – 3-rd ed. – Homewood, Il. : IRWIN, 1983. – 777 p.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (515)